Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hoitotiede, Terveystieteiden koulutus, Terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

hoitotiedejohtaminenlaadulliset tutkimusmenetelmätopettaminenpedagogiset opinnotperhehoitotiedeperhetutkimusprojektityöterveyden edistäminenterveydenhuoltojärjestelmäterveyspalvelutterveystietotilastolliset tutkimusmenetelmät
 • Koulutus alkaa: Syksy 2021
 • Opetuskieli: suomi,
 • Opetusaika: Iltaopetus, Päiväopetus,
 • Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus,
 • Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus,
 • Koulutuksen laajuus: 180+120 opintopistettä
 • Suunniteltu kesto: 5 vuotta
 • Maksullinen: 0 euroa Ei
 • Tutkintonimikkeet:
  • Terveystieteiden kandidaatti
  • Terveystieteiden maisteri
Kuvaus saatavilla myös:

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • on omaksunut terveystieteiden keskeiset käsitteet ja osaa kuvata niiden välisiä suhteita, sekä ymmärtää eri tieteenalojen lähestymistapoja terveyteen.
 • ymmärtää terveyttä ja sairauksia moniulotteisina ilmiöinä erilaisissa konteksteissa ja elämänkulun eri vaiheissa.
 • tuntee terveyttä ja terveyden eriarvoisuutta määrittäviä tekijöitä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla.
 • tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmien keskeiset toimijat ja toimintaperiaatteet
 • tunnistaa terveyden ja sairauden kulttuurisena, yhteiskunnallisena, sosiaali- ja terveyspoliittisena sekä globaalina ilmiönä.
 • tuntee terveyden, sairauksien, terveydenhuollon ja terveystieteiden keskeiset historialliset kehityskulut ja hahmottaa tulevaisuuden näkymiä.
 • osaa käyttää tutkimukseen perustuvaa tietoa eri yhteisöjen (esim. perhe) ja väestöryhmien terveyden edistämiseksi.
 • tuntee keskeisiä laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä, osaa käyttää perusmenetelmiä ja toimii tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti.
 • osaa systemaattisen tiedonhaun periaatteet ja tuntee terveystieteellisen tiedon lähteet, osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja soveltaa hankkimaansa tietoa.
 • tuntee projektisuunnittelun perusteet ja osaa laatia toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman
 • osaa viestiä terveystieteellisistä ilmiöistä kirjallisesti ja suullisesti sekä kotimaisilla ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä tiedeyhteisölle, työyhteisölle, asiakkaille ja väestölle.
 • tunnistaa oman kehittyvän terveysalan asiantuntijuutensa ja kehittää osaamistaan ymmärtäen elämänmittaisen oppimisen merkityksen.
 • hallitsee työelämässä vaadittavia keskeisiä taitoja kuten yhteistyö, verkostoituminen ja oman toiminnan johtaminen.
 • kykenee toimimaan eettisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monialaisissa työyhteisöissä
 • hallitsee tieteellisen ajattelun perustaidot ja kehittää itseään kriittisessä ja luovassa ajattelussa.

Hoitotieteen maisteriopinnot suorittanut opiskelija osaa

 • osaa tuottaa, soveltaa ja arvioida systemaattisesti hoitotieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa
 • osaa kehittää ja arvioida näytön ohjaamana omaa ja työyhteisön osaamista, toimintaa ja muutosta
 • osaa hyödyntää perhehoitotieteen, hoitotieteen ja sen lähitieteiden tietoa eritasoisen päätöksenteon tueksi (esim. terveysalan organisaatiot, koulutus, johtaminen, yhteiskunnallinen päätöksenteko)
 • ymmärtää ajankohtaiset perhehoitotieteen, hoitotieteen ja terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset ilmiöt osana yhteiskuntaa
 • osaa lähestyä tutkittavaa ilmiötä useasta näkökulmasta ja valita tarkoituksenmukaiset menetelmät suhteessa tutkimuksen tarkoitukseen
 • osaa tuottaa tutkimusryhmän jäsenenä tutkimustietoa käyttäen keskeisiä aineistokeruu- ja analyysimenetelmiä
 • osaa raportoida tieteellisen tutkimuksen tuloksia sekä tiedeyhteisössä että laajemmin yhteiskunnassa
 • toimii tutkimuseettisiä ohjeita noudattaen
 • osaa toimia vaativissa terveysalan ja lähialojen asiantuntijatehtävissä eettisesti, aloitteellisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä toisten kanssa moniammatillisissa, kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työyhteisöissä
 • osaa soveltaa teknologiaa ja kestävän kehityksen periaatteita monipuolisesti työssään
 • osallistuu keskusteluun tiedeyhteisössä ja yhteiskunnassa kriittisesti argumentoiden
 • Opettamisen opintosuunnan opinnot antavat pedagogisen pätevyyden.
 • Johtamisen opintosuunnan opinnot antavat valmiudet johtamistehtäviin.

Hoitotiede

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma muodostuu kandidaattiohjelmasta sekä hoitotieteen ja kansanterveystieteen maisteriopinnoista.

Hoitotieteen hakukohteeseen valituksi tullut opiskelija suorittaa terveystieteiden
kandidaattiohjelmassa hoitotieteeseen suuntaavat perus- ja aineopinnot sekä saa
oikeuden suorittaa hoitotieteen maisteriopinnot. Hoitotieteen maisteriopinnoissa on kaksi opintosuuntaa, hoitotyön johtamisen opintosuunta ja hoitotyön opettamisen
opintosuunta. Sitova opintosuunnan valinta tehdään ensimmäisenä tai toisena
opintovuonna. Hoitotyön opettamisen opintosuunnan opinnot antavat opettajan
pedagogisen pätevyyden. Kandidaattiohjelman jälkeen opiskelija voi hakea myös
muihin maisteriopintoihin, kuten tiedekunnan Master's Degree Programme in Public and Global Health – ohjelmaan.

Kandidaattitutkinnossa hoitotieteeseen suuntautuvat tekevät lisäksi ohjelman yhteisiä ja valinnaisia opintoja. Opetuksessa käytetään opiskelijalähtöisiä
menetelmiä, kuten ryhmä- ja seminaarityöskentelyä. Opinnoissa korostuu
aktiivisuus ja halu itsenäiseen tiedonhankintaan.

Kandidaattiohjelmasta valmistuneella on valmiudet osallistua terveyteen ja
hoitamiseen liittyviin asiantuntija-, kehittämis- ja järjestämistehtäviin julkisissa tai yksityisissä organisaatioissa tai järjestöissä.

Maisteriopinnot koostuvat hoitotieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, harjoittelusta, valinnaisista opinnoista ja pro gradu -tutkielmasta. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat koti- ja ulkomaisiin asiantuntija-, opetus-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin.

Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa myös terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus. 

Sitova opintosuunnan valinta (johtaminen/opettaminen) tehdään ensimmäisenä tai
toisena opintovuonna.

Tampereen yliopiston perustutkintojen tutkintorakenne on kaksiportainen.
Opiskelija suorittaa ensin terveystieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), jonka jälkeen suoritetaan terveystieteiden maisterin tutkinto (120 op) joko hoitotieteen maisteriopinnoissa tai kansanterveystieteen maisteriopinnoissa.

Tutkinnon sisältö ja rakenne kuvataan tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Terveystieteiden kandidaattiohjelma (180 op) rakentuu terveystieteiden yhteisistä opinnoista (35 op), perusopinnoista (25 op), aineopinnoista (50op) ja valinnaisista opinnoista (70 op).

Yhteiset opinnot (35 op)

Terveystieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot koostuvat kolmesta eri osa- alueesta:

 • Opiskelutaidot (5op)
 • Kieli- ja viestintäopinnot (15op)
 • Asiantuntijataidot (15op)

Perusopinnot (25 op)

Perusopinnot hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville:

Hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuvien opiskelijoiden tutkintoon ei kuulu perusopintoja. Opiskelija on suorittanut perusopintotasoiset opinnot jo ammattikorkeakoulussa tai opintotasoisessa terveydenhuollon oppilaitoksessa.

Aineopinnot (50 op)

Terveystieteiden kandidaattiohjelman aineopinnot koostuvat yhteisistä
aineopinnoista ja oman maisteriopintosuuntauksen mukaisista aineopinnoista.

 • Terveystieteiden yhteiset aineopinnot (25 op)
 • Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville (25 op) 

Valinnaiset opinnot (70 op)

Valinnaiset opinnot hoitotieteiden maisteriopintoihin suuntautuville:

Hoitotieteiden maisteriopintoihin suuntautuvien opiskelijoiden valinnaiset opinnot koostuvat kolmesta eri osa-alueesta:

 • Kasvatustieteiden perusopinnot (25 op) tai
 • Hallintotieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot (25 op) sekä
 • Valinnaiset opinnot (45 op)

Hoitotieteen maisteriohjelma (120 op)

Opinnot koostuvat hoitotieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, valinnaista opinnoista ja pro gradu -tutkielmasta sekä työharjoittelusta.

Hoitotyön johtamisen opintosuunta 120 op

 • Hoitotieteen syventävät opinnot 60 op
 • Johtaminen terveydenhuollossa 40 op
 • Hallintotieteiden aineopintoja 10 op
 • Valinnaiset opinnot 10 op

Hoitotyön opettamisen opintosuunta 120 op

 • Hoitotieteen syventävät opinnot 60 op
 • Oppiminen ja opetus terveydenhuollossa 40 op
 • Kasvatustieteiden aineopintoja 10 op
 • Valinnaiset opinnot 10 op

Terveystieteiden kandidaattiohjelmasta valmistuneella on valmiudet osallistua terveyteen ja/tai hoitamiseen liittyviin asiantuntija-, kehittämis- ja järjestämistehtäviin julkisissa tai yksityisissä organisaatioissa tai järjestöissä.

Terveystieteiden maisteritutkinnon suorittaneet sijoittuvat koti- ja ulkomaisiin asiantuntija-, opetus-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin.

Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa myös terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus. Terveystiedon opintokokonaisuus yhdessä pedagogisten opintojen ja maisteriopintojen kanssa antaa terveystiedon opettajapätevyyden.

Työelämäyhteydet
 
Terveystieteiden tutkinto-ohjelman suunnittelussa on kiinnitetty huomiota opiskelijoiden työelämävalmiuksien karttumiseen. Hoitotieteen maisteriopintoihin kuuluu työelämäharjoittelu, joka tapahtuu sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja koulutuslaitoksissa, kansalaisjärjestöissä tai muissa terveysalan organisaatioissa. Vuosittain järjestetään tutkinto-ohjelman työelämäpäivä, jossa tutkinnoista valmistuneet alumnit kertovat urapoluistaan ja työelämän ajankohtaisista haasteista. Osallistuminen kansainväliseen vaihtoon tai harjoitteluun luo yhteyksiä kansainväliseen työelämään.

Hoitotyön opettamisen opintosuunnan opinnot antavat opettajan pedagogisen pätevyyden.

Valinnaisena suoritettava terveystiedon opintokokonaisuus yhdessä pedagogisten opintojen ja maisteriopintojen kanssa antaa terveystiedon opettajapätevyyden.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmissa opiskellaan aidosti kansainvälisessä
ympäristössä. Yhteisössä työskentelee ja opiskelee erilaisista kulttuuritaustoista tulevia opettajia ja eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Tutkinto-ohjelmien opiskelija voi valita opintoja
kansanterveystieteen kansainvälisen maisteriohjelman laajasta opetustarjonnasta ja opiskella
monikulttuurisessa oppimisympäristössä. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman
opiskelija voi myös halutessaan toimia kansainvälisten opiskelijoiden
opiskelijatuutorina. Lisäksi opiskelija voi suorittaa opintoja vaihto-opiskelijana tai tehdä opintoihin liittyvän harjoittelun ulkomailla.

Tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa kansainvälistymiskokonaisuuden
(vähintään 20 op). Kansainvälistymiskokonaisuus voi sisältyä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon. Kansainvälistymiskokonaisuuteen kiinnitettävien opintojen tulee aina kuulua suoritettavaan tutkintoon.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. 

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta kokoaa uudella tavalla yhteen yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen, jonka panosta hyvinvointihaasteiden ratkaiseminen tarvitsee. Yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen kentällä tiedekunta tuottaa ajankohtaista ja kriittistä tutkimusta, jolla on itsenäistä arvoa yhteiskuntaelämän ongelmiin vastaamisessa. Tutkimuksen kivijalka ovat vahvat oppiaineet, mutta tiedekunnan omintakeiset vahvuudet jäsentyvät oppiainerajat ylittävinä, monitieteisinä painopisteinä. Terveystieteissä painopisteinä on mm. seuraavat teemat:

 • Lapsuus, nuoruus ja perhe
 • Vanheneminen, ikääntyvien terveys ja toimintakyky
 • Työelämä, työhyvinvointi ja työterveys
 • Hyvinvointipalvelut
 • Syövän syyt, syiden ja haittojen vähentäminen
 • Politiikan ja hallinnan kulttuurit
 • Tiede, teknologia ja innovaatiot

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden:

 • Kansainväliseen epidemiologian tohtoriohjelmaan
 • Terveystieteiden tohtoriohjelmaan
 • sekä muihin soveltuviin tohtoriohjelmiin.

Kansainvälisen epidemiologian, lääketieteen ja terveystieteiden tohtoriohjelmaan kuuluvat biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, global health and
development, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja
terveyspolitiikka, terveystaloustiede, terveydenhuollon johtaminen,
terveydenhuoltotutkimus ja työterveys.

 

Näyttötutkinnon yhteyshenkilö

Koulutuksen yhteyshenkilö

Kuvaus saatavilla myös:

Hoitotiede, Terveystieteiden koulutus, Terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Korkeakoulujen kevään 2021 toinen yhteishaku ( 17.3.2021 klo 08:0031.3.2021 klo 15:00 )

Aloituspaikkamäärä

Vuonna 2021 yhteishaussa terveystieteiden koulutuksen hoitotieteen hakukohteen kautta valitaan valintakokeella 40 uutta opiskelijaa.

Valintaperusteet

Hoitotieteen hakukohteeseen opiskelijat valitaan kirjallisella valintakokeella.

Kirjallinen koe

Kirjallisessa valintakokeessa on kolme (3) tehtävää, joista jokaiseen vastataan. Valintakokeen tehtävät arvioidaan kahdessa arviointiosassa. Arviointiosassa yksi (1) valitaan ensimmäisen tehtävän (tehtävä 1) vastauksien perusteella enintään 160 hakijaa paremmuusjärjestyksessä toiseen arviointiosaan.

Arviointiosassa kaksi (2) arvioidaan valintakokeen tehtävien kaksi (2) ja kolme (3) vastaukset. Mikäli usealla hakijalla on ensimmäisestä tehtävästä sama alin hyväksytty pistemäärä, valitaan heidät kaikki toiseen arviointiosaan. 

Lopullinen valinta tehdään tehtävien 1, 2 ja 3 kokonaispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli näin laskettu alin hyväksytty kokonaispistemäärä on usealla hakijalla sama, valinta tehdään tehtävän kaksi (2) osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli näin laskettu alin hyväksytty pistemäärä on edelleen sama, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Hakijoilta edellytetään, että korkeakoulututkinnon on oltava valmiina ennen opintojen aloittamista. Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta, ja valinta vahvistetaan, mikäli hän toimittaa tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 16.7.2021 klo 15.00 mennessä.

Pisteytys

Kirjallisen valintakokeen maksimipistemäärä on 15 pistettä.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esimerkiksi erikoissairaanhoitaja tai saman tasoinen tutkinto).  

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä koulutuksen opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Katso tarkemmat ohjeet suomen kielen taidon todentamisesta

-

Pääsykoe

Valintakoe

Valintakoe pidetään tiistaina 18.5.2021 klo 12.00-16.00.

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä.

Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen. (Tieto päivitetty 15.3.2021)

Valintakoevaatimukset

Valintakoe ei edellytä ennakkovalmistautumista.

 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Yksilöllisiä järjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. Tarkemmat ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta yksilölliset järjestelyt valintakokeessa.

Aika Paikka Kuvaus
Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa ja siihen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Hakija voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista.

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Liitteet

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Tähän hakukohteeseen hakiessasi sinun tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi:

 • Kopio terveydenhuoltoalan AMK-tutkinnosta tai aiemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnosta. Jos tutkintosi on suoritettu ulkomailla, sinun tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole myönnetty yhdellä näistä kielistä
 • Kopio tutkintotodistukseesi liittyvästä virallisesta opintosuoritusotteesta sekä kopio sen virallisesta käännöksestä, jos alkuperäinen ei ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi

Lisäksi sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä. Tarkistathan liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle.Katso lisätietoja sivulta liitteet yhteishaussa.

Hakijoilta edellytetään, että korkeakoulututkinnon on oltava valmiina ennen opintojen aloittamista. Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta, ja valinta vahvistetaan, mikäli hän toimittaa tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 16.7.2021 klo 15.00 mennessä.

Varasijamenettely

Mikäli valituksi tullut peruu opiskelupaikkansa, valitaan tilalle ensimmäinen valitsematta jäänyt hakija.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus saada koevastauksensa nähtäväksi 14 päivän ajan edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä (9.7.2021) lähtien. Katso tarkemmat ohjeet sivulta valintakokeiden näyttöpalvelu (Tampereen yliopisto).

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä Tampereen yliopistoon. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Katso tarkemmat ohjeet sivulta oikaisumenettely (Tampereen yliopisto).

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.


Avoimen väylä, Hoitotiede, Terveystieteiden koulutus, Terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2021 ( 3.5.2021 klo 08:0017.5.2021 klo 15:00 , Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2021 )

Aloituspaikkamäärä

Terveystieteiden koulutukseen (hoitotiede) valitaan vuoden 2021 avoimen väylän haussa enintään 10 hakijaa resurssien niin salliessa. Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Opiskeluoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ennen hakuajan päättymistä hoitotieteen avoimia yliopisto-opintoja vähintään 30 opintopistettä sekä hallintotieteiden/terveyshallintotieteiden tai kasvatustieteiden perusopintoja. Hakijoista valitaan ansioituneimmat.

Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan täydentäviä opintoja. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei avoimen väylän haussa ole,  paikkoja ei täytetä.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esimerkiksi erikoissairaanhoitaja tai muu saman tasoinen tutkinto). Lisäksi hakijan tulee olla suorittanut valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina yliopisto-opintoina. Katso tarkemmat ohjeet sivulta hakukelpoisuus.

 

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä avoimen väylän hakukohteessa opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Katso tarkemmat ohjeet suomen kielen taidon todentamisesta.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään

Hakumenettely

Hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Tampereen yliopistoon voit hakea avoimen väylän haun kautta enintään kahteen hakukohteeseen. Katso lisätietoja avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista.

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt.

Liitteet

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Avoimen väylän haussa sinun tulee liittää hakemukseesi:

 • Kopio terveydenhuoltoalan AMK-tutkinnosta tai aiemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnosta. Jos tutkintosi on suoritettu ulkomailla, sinun tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole myönnetty yhdellä näistä kielistä
 • Kopio tutkintotodistukseesi liittyvästä virallisesta opintosuoritusotteesta sekä kopio sen virallisesta käännöksestä, jos alkuperäinen ei ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
 • Ajan tasalla oleva opintosuoritusote suorittamistasi avoimista yliopisto-opinnoista
 • Motivaatiokirje

Lisäksi sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Katso lisätietoja sivulta liitteet avoimen väylän haussa.

Varasijamenettely

Avoimen väylässä ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään 9.7.2021. Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä Tampereen yliopistoon. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Katso tarkemmat ohjeet sivulta oikaisumenettely (Tampereen yliopisto).

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.


Kuvaus saatavilla myös:

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä on opiskelijoita yli 30 000, professoreita 330 ja muuta henkilöstöä 4400.

Tampereen korkeakouluyhteisössä koulutuksella on yhteinen strateginen suunta. Siinä taitava, utelias ja aikaansaava opiskelija saa kilpailukykyisen osaamisyhdistelmän – koulutuksen tehokkuudesta tinkimättä. Haastamme vakiintuneet käytännöt tiedon, oppimisen ja tutkimusten jakamisessa. 

Meiltä valmistuvat tulevaisuuden tekijät ymmärtävät ihmistä, hahmottavat teknologian mahdollisuudet ja ovat jo valmistuessaan kasvaneet mukaan yhteistyöhön. 

Meillä opiskelija voi suunnitella opintojaan joustavasti ja suoriutua niistä tavoiteajassa. Hän saa ajantasaista tietoa omien opintojensa edistymisestä ja osaamisensa tasosta. Sivistysyliopisto ja ammattikorkeakoulu samassa yliopistokonsernissa tarjoavat joustavat opintopolut, laajan kurssitarjonnan ja hyvät työelämävalmiudet. Tohtorikoulutus ja tutkijan ura rakentavat pohjaa akateemisille huippusuorituksille. Näkökulman vaihdos avaa opiskeltavassa ilmiössä uusia kutkuttavia kysymyksiä – tätä poikkitieteisyys on parhaimmillaan. 

Kaikkiin tutkintoihin sisällytetään yhteiset temaattiset osaamistavoitteet liittyen digitalisaatioon, kansainvälisyyteen, viestintätaitoihin sekä yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen. 

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa on ammattikorkeakoulututkinnolle ja yliopistotutkinnolle yhteisiä ja toisistaan eroavia osaamistavoitteita. Ristiinopiskelu yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä lisää opiskelijan mahdollisuuksia valita tutkintoon monipuolisia opintoja. 

www.tuni.fi

Oppilaitoksen omat sivut

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Käyntiosoite:


Postiosoite:
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut.tau(at)tuni.fi
Puhelin:
Faksi: