Tampereen yliopisto, Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

aineenopettajadifysiikan opettajafysiikkakemiakemian opettajaluonnontieteetmatematiikan opettajamatematiikkaopettajatampereen yliopistoteekkaritekniikkatietotekniikan opettajatietotekniikka
 • Koulutus alkaa: Syksy 2021
 • Opetuskieli: suomi,
 • Opetusaika: Päiväopetus,
 • Opetustapa: Lähiopetus,
 • Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus,
 • Koulutuksen laajuus: 180+120 opintopistettä
 • Suunniteltu kesto: 5 vuotta
 • Maksullinen: 0 euroa Ei
 • Tutkintonimikkeet:
  • Diplomi-insinööri
  • Tekniikan kandidaatti
Kuvaus saatavilla myös:

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen etuna on vahvan luonnontieteellisen käytännön osaamisen yhdistyminen opettajuuteen. Tampereen yliopiston matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus on Suomen ainoa yhdistetty diplomi-insinöörin ja matemaattisten aineiden opettajan tutkinto. Aineenopettajan pätevyyden voit saada matematiikasta, fysiikasta, kemiasta ja tietotekniikasta. DI-opettajan vahvuutena on käytännöllinen näkökulma opetettaviin aineisiin

Opintojen loppupuolella suoritat aineenopettajan pedagogiset opinnot, joihin sisältyy opetusharjoittelua. Muutakin opetuskokemusta voit hankkia jo opintojen aikana esimerkiksi kampuksella tai kouluissa. Valmistuttuasi sinulla on lukuisia työmahdollisuuksia niin opetuksen kuin perinteisempien diplomi-insinöörin tehtävien parissa.

Kandidaatin tutkinto-ohjelman opetuskieli on suomi. Tutkinnon osia ja opinnäytetyön voi myös suorittaa englanniksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa osassa pääaineista opiskelukielenä on englanti.

Tutkinto muodostuu kolmivuotisesta tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta ja kaksivuotisesta teknis-luonnontieteellisestä diplomi-insinöörin tutkinnosta. Saat hyväksytyksi tullessasi opinto-oikeuden sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma antaa sinulle poikkeuksellisen laaja-alaisen teknis-luonnontieteellisen pohjan diplomivaiheen opinnoille. Saat kandidaatin tutkinnon aikana kattavat tiedot niin matematiikasta, fysiikasta kuin kemiastakin. Matemaattis-luonnontieteellisten tietojen ja menetelmien käyttö ongelmanratkaisussa sekä luonnontieteiden eri osa-alueet ja perusteet tulevat sinulle tutuiksi. Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen ja teknis-luonnontieteellisen tutkinto-ohjelman opinnot ovat sisällöllisesti pitkälti yhteneväisiä lukuun ottamatta pedagogisia opintoja.

Matematiikan erikoistumisala antaa sinulle laajan ja syvällisen matemaattisten menetelmien tuntemuksen sekä kyvyn analyyttiseen ajattelutapaan. Tämä mahdollistaa matematiikan soveltamisen niin käytännön tutkimus- ja kehitystyössä kuin teoreettisemmillakin aloilla. Opetus perustuu matematiikan tutkimusalueille, joita ovat esimerkiksi matemaattinen analyysi ja systeemiteoria sovelluksineen, yleinen ja sovellettu logiikka, big data ja tiedonlouhinta. Matematiikan opiskelijat sijoittuvat teollisuuden tuotekehittely- ja tutkimustehtäviin, akateemisiksi tutkijoiksi tai opettajiksi.

Teknillisen fysiikan opinnot antavat sinulle vankan luonnontieteellisen pohjan tieteen ja tekniikan eri aloille. Teknillisen fysiikan opinnoissa käydään läpi lähes kaikki klassisen ja modernin fysiikan osa-alueet. Teknillisen fysiikan syventävät opinnot voit suunnata teoreettiseen, laskennalliseen tai kokeelliseen tutkimukseen tai fysiikan sovelluksiin. Fysiikan alan tutkimusalueita Tampereella ovat aerosolifysiikka, fotoniikka ja laskennallinen fysiikka. Näiden alojen tutkimukseen perustuva opetus perehdyttää sinut esimerkiksi nanomateriaalien mallinnukseen, kvanttiteknologiaan, valon manipulaatioon ja valolla ohjattaviin ilmiöihin, hiukkasten ilmakehä- ja terveysvaikutuksiin tai uusimpiin ympäristön ja ilmakehän mittaustekniikoihin.

Kemia on perusluonnontiede, jonka opetuksessa ja tutkimuksessa perehdytään aineen rakenteen ja siitä johtuvien kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien syvälliseen ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Kemia antaa sinulle hyvät pohjatiedot tutkijan uralle tai esimerkiksi kemianteollisuuden vaativiin diplomi-insinöörin tehtäviin. Kemian syventävissä opinnoissa painotetaan kokeellisen kemian sekä materiaalien rakenteen ja ominaisuuksien tuntemusta. Kemia luo vankan pohjan myös biologisten systeemien muodostumisen, rakenteen ja toiminnan ymmärtämiseen. Opetus painottuu kemian tutkimuksen painoalueille: fysikaalinen kemia, valo- ja materiaalikemia sekä orgaaninen kemia. Kemian sovellusalue on hyvin laaja. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi vihreiden luonnonvaroja säästävien synteesiprosessien parissa, selvittää aurinkokennojen rakenteita tai keskittyä syvälliseen aineen rakenteen ja vuorovaikutusten ymmärtämiseen. Kemian erikoistumisala antaa hyvät lähtökohdat tutkijan uralle tai vaikkapa kemianteollisuuden vaativiin diplomi-insinöörin tehtäviin.

Tavallisesti opetettavia aineita kuuluu tutkintoon kaksi: pitkä (120 op) ja lyhyt (60 op). Erikoistumisalaksesi voit valita sekä kandidaatti- että DI-vaiheessa matematiikan, fysiikan tai kemian. Tutkinnossa on mahdollista suorittaa aineenopettajan kelpoisuus matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja tietotekniikassa. Tietotekniikasta opetettavan aineen tekevät opiskelevat vapaasti valittavana kokonaisuutena ohjelmistotekniikan opintoja.

Opettajaksi opiskelevilla tutkinto muodostuu yleensä kandidaattivaiheessa tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista ja kahden opetettavan aineen opinnoista. Diplomi-insinöörin tutkinnon aikana pääsääntöisesti opiskellaan lisää pidempää opetettavaa ainetta sekä tehdään opettajan pedagogiset opinnot.

 Tutkinnon sisältö ja rakenne kuvataan tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon lopussa tehdään kandidaatintyö, jossa osoitetaan aineopintojen erikoistumisalaan liittyvää osaamista. Kandidaatintyö on opinnäyte, joka osoittaa kykyä soveltaa oppimaansa sekä kykyä tieteelliseen ajatteluun ja toimintatapoihin.

Diplomityö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö. Diplomityö tehdään erikoistumisalan syventäviin opintoihin liittyvästä aihepiiristä. Opiskelija osoittaa työllään hallitsevansa erikoistumisalansa sisältöjä, siihen liittyviä kokonaisuuksia ja työtapoja.

Valmistuttuasi sinulla on lukuisia työmahdollisuuksia: opetustehtävät perusasteella, lukioissa, ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa sekä työskentely diplomi-insinöörin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä esimerkiksi tutkijana, tutkimus- ja tuotekehitysinsinöörinä tai kouluttajana teollisuusyrityksissä. Voit myös opettajan työssä hyödyntää opintojen aikana luotuja verkostoja vaikkapa tarjoamalla elävän elämän esimerkkejä matemaattisten taitojen hyödyntämisestä.

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen opinnot ovat samaa korkeaa tasoa kuin teknis-luonnontieteellisessä tutkinto-ohjelmassa, joten työllistymismahdollisuudet myös teollisuuteen tai tutkimuksen pariin ovat hyvät.

Kansainvälinen kokemus on valttikortti työmarkkinoilla ja opiskeluaika on usein elämän paras hetki tarttua tilaisuuteen. Kansainvälistä kokemusta voit hankkia helposti esimerkiksi lähtemällä vaihto-opiskelijaksi, suorittamalla työharjoittelun ulkomailla tai toimimalla tutorina kansainvälisille vaihto- tai tutkinto-opiskelijoille. Kansainvälisyyteen johdattavat myös englanninkielisten opintojaksojen suorittaminen, monipuoliset kieliopinnot sekä erilaiset projektityöt kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Myös diplomityö on mahdollista tehdä ulkomailla.

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksessa teemme yhteistyötä kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan kanssa. Opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan keskustan kampuksella ja sen yhteydessä toimivassa Tampereen yliopiston normaalikoulussa.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Matematiikan laboratorion keskeiset tutkimusalat ovat matemaattinen analyysi sovelluksineen (matemaattinen systeemiteoria, inversio-ongelmat), diskreetti matematiikka sovelluksineen (algoritmiikka, algebra, sovellettu logiikka) sekä matemaattinen mallinnus (numeriikka, simulointi ja teknologialla tuettu oppiminen).

Fysiikan laboratorion tutkimusalueita ovat aerosolifysiikka ja laskennallinen fysiikka. Tutkimusta tehdään monilla eri alueilla, joihin lukeutuvat mm. ympäristö-, ilmakehä- ja materiaalitieteet, nanorakenteet, kvanttifysiikka ja numeeriset menetelmät ja algoritmit. Laboratorio toimii sekä perustutkimuksen että teollisten sovellutusten kehittämisen parissa. Fysiikan laboratorio toimii myös tiiviissä tutkimus- ja opetusyhteistyössä fotoniikan laboratorion kanssa.

Fotoniikan laboratorion tutkimus painottuu valon vuorovaikutukseen uusien materiaalien ja nanorakenteiden kanssa sekä valoherkkien materiaalien, laitteiden ja ratkaisujen kehitykseen. Fotoniikan opintoja voit tehdä osana teknillisen fysiikan erikoistumisalaa.

Kemian ja biotekniikan laboratorion tutkimusta yhdistää yhteinen fokus kehittää kestäviä konsepteja ja prosesseja luonnonvarojen hyödyntämiseen uusiutuvalla tavalla. Kemia ja uudet materiaalit -tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää uusia materiaaleja, joilla on uusia ominaisuuksia, kuten energian, varausten tai elektronien kuljettaminen, sekä rakenteita, joita voidaan käyttää informaation käsittelyssä ja tallentamisessa.

Diplomi-insinöörin tutkinnosta valmistuneet voivat hakeutua Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmaan.

Näyttötutkinnon yhteyshenkilö

Koulutuksen yhteyshenkilö

Kuvaus saatavilla myös:

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v) - DIA-yhteisvalinta

Korkeakoulujen kevään 2021 toinen yhteishaku ( 17.3.2021 klo 08:0031.3.2021 klo 15:00 )

Aloituspaikkamäärä

30.Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 21 ja valintakoevalinnan osuus 9 aloituspaikkaa.

 

Valintaperusteet

VALINTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTOON JOHTAVIIN HAKUKOHTEISIIN

Tämä hakukohde kuuluu diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA)

Lisätietoja DIA-yhteisvalinnasta http://dia.fi

Ensikertalaiskiintiö diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa on 70 %

Olet yhteishaussa ensikertalainen, jos

 • sinulla ei ole yhteishaun hakuajan loppuun mennessä suoritettua Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa ja
 • et ole ottanut vastaan opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavasta koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Aloituspaikoista 70 % täytetään todistusvalinnassa ja 30 % valintakoevalinnassa.


TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnassa voit tulla hyväksytyksi mihin tahansa  hakemaasi DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen mieluisuusjärjestyksestä riippumatta.
 

Olet hakukelpoinen todistusvalinnassa, jos suoritat viimeistään keväällä 2021 suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, DIA/RP). 

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään lukuvuonna 2020 - 2021 ylioppilastutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tai kansainvälisessä ylioppilastutkinnossa (IB-, EB- tai Suomessa suoritettu DIA-/RP-tutkinto) hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskoetta vastaavan kokeen.

Jos olet suorittanut useamman pisteitä tuottavan tutkinnon tai niiden osia (YO, EB, IB, RP/DIA), voidaan tutkintoja/tutkinnon osia yhdistää todistusvalinnassa sen mukaan, mistä yhdistelmästä saat parhaat pisteet.

Jos suoritat IB-tutkinnon kesällä 2021, lasketaan pisteesi Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella. Jos suoritat EB-tutkinnon kesällä 2021, lasketaan pisteesi alustavasta arvosana-arviosta (kirjalliset osakokeet).  

Mahdollinen hyväksymispäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat tiedot lopullisista arvosanoistasi. Valintapäätös perutaan, mikäli lopullisista arvosanoista saamasi todistuspisteet eivät riitä hyväksytyksi tulemiseen tai et toimita lopullisia arvosanojasi määräaikaan mennessä.

Jos lopulliset pisteesi ovat korkeammat kuin ennakkoarvion perusteella lasketut, voit tulla hyväksytyksi hakutoiveelle, johon ennakkoarvion mukaiset pisteesi eivät riittäneet.

Todistusvalinnan kynnysehtona on tässä hakukohteessa:

pitkän matematiikan arvosana E
fysiikan arvosana L
kemian arvosana L

Riittää, että täytät yhden vaadituista kynnysehdoista. Jos olet suorittanut DIA-/RP-tutkinnon, tulee kynnysehtona oleva aine olla suoritettuna osana tutkintoa (Leistungen in der Reifeprüfung tai vastaava DIA-tutkinnossa).

 

Todistusvalinnassa huomioitavat aineet ja pisteiden laskeminen

Todistusvalinnassa sinulta otetaan huomioon äidinkielen, pitkän matematiikan ja joko fysiikan TAI kemian arvosana riippuen sitä, kummasta aineesta saat paremmat pisteet.

Todistusvalinnan maksipistemäärä on 105,0.

Aine

L

E

M

C

B

A

Äidinkieli*

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Matematiikka, pitkä

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

Fysiikka tai kemia

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4

*myös suomi (S2) tai ruotsi (R2) toisena kielenä

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanat rinnastetaan yo-tutkinnon arvosanoihin seuraavasti:

YO-tutkinnon arvosana

L

E

M

C

B

A

EB (2021)

10 - 9

8,99 – 8,0

7,99 – 7,0

6,99 – 6,00

5,99 – 5,50

5,49 – 5,00

EB (2020 tai aikaisemmin)

10 - 9

8,99 – 8,0

7,99 – 7,0

6,99 – 6,00

5,99 – 5,00

4,99 – 4,00

IB

7

6

5

4

3

2

RP/DIA

15 – 13

12 – 10

9 – 8

7

6 – 5

4

 

Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista huomioidaan matematiikan osalta seuraavat tasot:

EB-tutkinto                         pitkä matematiikka (5 h/vko)

IB-tutkinto                          2020 tai aiemmin tutkinnon suorittaneet:  
 
further mathematics
 mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL

2021 tutkinnon suorittaneet:
Analysis and approaches HL
Analysis and approaches SL
Applications and interpretation HL

 RP-/DIA-tutkinto             pitkä matematiikka (suoritettu osana tutkintoa)

 

Tasapistesääntö

Mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään tasapistesääntönä pitkän kielen arvosanaa (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kokeen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli).  Mikäli hyväksymisrajalla on useita hakijoita, joilla on samat todistuspisteet, ja valittavien kiintiö ylittyisi, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti pitkän kielen arvosanan perusteella (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kokeen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli). Mikäli tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasatilanteessa eivätkä kaikki mahdu valittavien kiintiöön, Opintopolku arpoo hyväksyttävät hakijat tasatilanteessa olevien joukosta.

 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielet rinnastetaan ylioppilastutkinnon kieliin seuraavasti:

Yo-tutkinto

Äidinkieli

Vieraskieli, pitkä

EB

L1-kieli

L2-kieli

IB

A-kieli

B-kieli

RP/DIA

Äidinkieli

suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti

 

VALINTAKOEVALINTA

Olet hakukelpoinen valintakoevalinnassa, jos saavutat yleisen korkeakoulukelpoisuuden viimeistään keväällä 2021.

Keväällä 2021 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevien osalta valinta on ehdollinen siihen asti, että hakija toimittaa kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan. Jos hakukelpoisuuden tuottava tutkinto ei valmistu tai jos vaadittuja dokumentteja ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, perutaan valintapäätös.

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Matematiikan osio: Kolme (3) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä.

Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaava osio: Fysiikka kaksi (2) tehtävää, kemia kaksi (2) tehtävää ja tekniikan alan ongelmanratkaisukykyä mittaavat kaksi (2) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä. Sinun tulee vastata kolmeen (3) tämän osion tehtävään. Jos vastaat useampaan kuin kolmeen valinnaiseen tehtävään, otetaan sinulta pisteitä laskettaessa huomioon kolme matalimmat pisteet tuottavaa tehtävää. 

Sinun on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta voidaksesi tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa. Yliopistojen on mahdollista poiketa em. kynnysehdosta, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää täyttämättä (kynnysehtoa on mahdollista laskea, mutta ei nostaa).

Mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään tasapistesääntönä matematiikan osiosta saatua pistemäärää.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 36.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Kuka voi hakea?

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot. Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate –tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate –tutkinto (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur (DIA)tutkinto tai Reifeprüfung-tutkinto (RP) Suomessa
 • Ulkomainen tutkinto, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Advanced International Certificate of Education tutkinto (AICE) Suomessa

Jos et ei ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, mutta olet suorittanut korkeakoulututkinnon, voidaan sinut katsoa hakukelpoiseksi suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella.

 

Pakolaisasemassa olevien hakijoiden hakukelpoisuus

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija Suomessa, etkä voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, yliopisto voi kutsua sinut valintakokeeseen tai mahdollisesti ohjata sinut suorittamaan SAT-kokeen. Sinun tulee toimittaa luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja lisäselvitys siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla, sekä pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Hakukelpoisuutesi ratkaistaan annetun selvityksen perusteella.

Huomioithan, että sinun tulee täyttää korkeakoulujen yhteishaun hakemus sekä ottaa yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut@aalto.fi yhteishaun hakuajan päättymiseen 31.3.2021 klo 15.00 mennessä. Vaaditut dokumentit tulee toimittaa 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. Hakukelpoisuutesi arvioidaan, kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi sekä vaadittavat dokumentit annettuihin määräaikoihin mennessä.

Lisätietoja saat osoitteesta hakijapalvelut@aalto.fi

 

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä koulutuksen opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Katso tarkemmat ohjeet suomen kielen taidon todentamisesta Tampereen yliopistossa.

-

Pääsykoe

Valintakoe

Valintakokeen nimi                  DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteiden valintakoe

 

Valintakokeen kuvaus             Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta sekä vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Valintakoe on yhteinen kaikille hakukohteille.

Lisätietoja DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen. (Tieto päivitetty 15.3.2021)

 

Valintakokeen aika                   Tiistai 1.6.2021 klo 10.00 – 14.00

Sijainti                                            xxx

Lisätietoja valintakokeesta   Valintakoepaikkakunta valitaan hakulomakkeella.

Valintakoepaikkakunnat ovat: Espoo, Jyväskylä, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa

 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Lisätietoja DIA-yhteisvalinnan sivuilta https://dia.fi/

Aika Paikka Kuvaus
Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään

Hakumenettely

Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kautta voit saat opiskeluoikeuden tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tai tekniikan kandidaatin ja arkkitehdin/maisema-arkkitehdin tutkintoon. DIA-yhteisvalinnassa on mukana kahdeksan yliopistoa.

Kevään 2021 yhteishaussa on diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan kuuluvia diplomi-insinöörihakukohteita 47 ja arkkitehtihakukohteita 4. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat lukuun ottamatta todistusvalinnan kynnysehtoja, jotka vaihtelevat hakukohteittain.

Voit osallistua valintakokeisiin haluamallasi koepaikkakunnalla riippumatta siitä mihin tekniikan yliopistoon ensisijaisesti haet. Diplomi-insinöörihakukohteiden valintakoepaikkakunnat ovat: Espoo, Jyväskylä, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Arkkitehtuurihakukohteiden valintakoepaikkakunnat ovat Espoo, Oulu ja Tampere

Lue lisää Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan verkkosivuilta http://dia.fi/.

Liitteet

Yleinen liitteiden toimituksen määräaika on ke 7.4.2021 klo 15.00.

Suomalainen ylioppilastutkinto

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota ylioppilastutkintotodistuksestasi.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1989 tai aikaisemmin, lataa kopio ylioppilastutkintotodistuksestasi hakulomakkeelle.

IB-tutkinto

Jos olet suorittanut IB-tutkinnon ennen kevättä 2021, lataa kopio IB-diplomasta hakulomakkeelle.

Jos suoritat IB-tutkinnon hakukeväänä, lataa predicted grades -lausunto hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. Tieto lopullisista arvosanoista tulee toimittaa 16.7.2021 klo 15.00 mennessä.

Keväällä 2021 IB-tutkinnon suorittavat voivat ladata lopullisen arvosanaraportin hakulomakkeelle tai tilata Transcript of Grades-raportin IBO:lta ja pyytää toimittamaan se Aalto-yliopistoon (Aalto University). Aalto-yliopisto hakee lopulliset arvosanat sähköisesti IBO:lta tulosten valmistuttua, mikäli hakija on tilannut suoritusotteen IBO:ltä Aalto-yliopistoon. Lopullisten tulosten tulee olla Aalto-yliopiston käytössä 16.7.2021 klo 15.00 mennessä. Lisätietoa (ibo.org)

EB-tutkinto

Jos olet suorittanut EB-tutkinnon ennen kevättä 2021, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Jos suoritat EB-tutkinnon hakukeväänä, lataa alustava arvosanailmoitus hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15.00 mennessä ja lataa lopulliset tulokset/arvosanatiedot hakulomakkeelle 16.7.2021 klo 15.00 mennessä.

DIA-/RP-tutkinto

Jos olet suorittanut RP-/DIA-tutkinnon ennen kevättä 2021, lataa todistus liitteineen hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Jos suoritat DIA-tutkinnon hakukeväänä, lataa tieto lopullisista arvosanoista hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Ulkomailla saavutettu korkeakoulukelpoisuus

Jos olet suorittanut korkeakoulukelpoisuuden tuottavan tutkinnon ennen kevättä 2021, lataa hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15.00 mennessä kopio tutkintotodistuksesta sekä suomen, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen).

Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, lataa hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15.00 mennessä kopio viimeisimmästä koulutodistuksestasi tai todistus keskeneräisistä opinnoista (sisältäen tiedon suoritettavasta tutkinnosta ja arvioidusta valmistumisajankohdasta) sekä suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset (mikäli alkuperäiset dokumentit eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä).

Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta sekä suomen, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen) tulee ladata hakulomakkeella 16.7.2021 klo 15.00 mennessä.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Jos olet suorittanut tutkinnon ennen vuotta 2020, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Huom! Jos olet suorittanut tutkinnon vuonna 2020 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota ammatillisen tutkinnon todistuksestasi. Saamme tutkintosi tiedot suoraan sähköisestä hakujärjestelmästä.

Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, tulee tutkinnon valmistua 18.6.2021 mennessä, jolloin tutkintotietojen tulee löytyä KOSKI-palvelusta. Vaihtoehtoisesti voit ladata tutkintotodistuksen kopion hakulomakkeelle 18.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Todistusvalinnan osalta tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, kuitenkin viimeistään 31.5.2021. Muutoin valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä Tampereen yliopistoon. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Katso tarkemmat ohjeet sivulta oikaisumenettely (Tampereen yliopisto).

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hakijapalvelut

Käyntiosoite:


Postiosoite:
Hakijapalvelut

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut.tau(at)tuni.fi
Puhelin:
Faksi:
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaanValinta MAOL-kilpailumenestyksen perusteella, Matemaattisten aineiden DI-opettajakoulutus, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Korkeakoulujen kevään 2021 toinen yhteishaku ( 17.3.2021 klo 08:0031.3.2021 klo 15:00 )

Kaikki ehdot täyttävät hyväksytään.

Hakukelpoisuusvaatimukset

MAOL:in valtakunnallisten, lukuvuonna 2019 - 2020 tai 2020 – 2021 lukion viimeisille kursseille järjestämien matematiikka, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen kymmenen parasta voidaan hyväksyä suoraan ilman valintakokeita tekniikan kandidaatin (TkK ja DI) hakukohteisiin. Hakijalta edellytetään myös syksyllä 2020 tai keväällä 2021 suoritettu ylioppilastutkinto (suomalainen yo, IB-, EB- tai DIA-/RP-tutkinto).

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä koulutuksen opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Katso tarkemmat ohjeet suomen kielen taidon todentamisesta

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään

Hakumenettely

Lisätietoa kilpailumenestyksen perusteella hakemisesta.

Liitteet

MAOL:n matematiikka-, fysiikka-, kemia-, tai datatähtikilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet hakijat lataavat todistuksen kilpailumenestyksestään hakemukselle 7.4.2021 klo 15.00 menneessä.

Liite nimetään seuraavasti: sukunimi_etunimi_kilp.pdf: esim. virtanen_jani_kilp.pdf

Varasijamenettely

Hakukohteessa ei ole varasijoja.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Todistusvalinnan ja kilpailumenestysvalinnan osalta tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, kuitenkin viimeistään 31.5.2021. Muutoin valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus saada koevastauksensa nähtäväksi 14 päivän ajan edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä (9.7.2021) lähtien. Katso tarkemmat ohjeet sivulta valintakokeiden näyttöpalvelu (Tampereen yliopisto).

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä Tampereen yliopistoon. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Katso tarkemmat ohjeet sivulta oikaisumenettely (Tampereen yliopisto).

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hakijapalvelut

Käyntiosoite:


Postiosoite:
Hakijapalvelut

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut.tau(at)tuni.fi
Puhelin:
Faksi:
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaanSiirtohaku, Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Yliopistojen siirtohaku kevät 2021 ( 3.5.2021 klo 08:0017.5.2021 klo 15:00 )

Aloituspaikkamäärä

3. Aloituspaikkamäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaisten suoritettujen opintojen tulee kaikissa tekniikan alan hakukohteissa olla vähintään 55 op/lukuvuosi. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon 30.6.2021 mennessä suoritetut opinnot, jotka kuuluvat siirron perusteena olevaan opiskeluoikeuteen.

Siirto-opiskelijoihin ei sovelleta yhden opiskelupaikan sääntöä.

Hakukohdekohtaiset tekniikan alan siirtohaun valintaperusteet

Hakukohde

Soveltuvien
pohja-
tutkintojen
alat

Opintojen
keskiarvo
vähintään (yliopistotutkinnot)

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus

luonnontieteet, tekniikka

3,0/5

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tekniikan alan siirtohaussa voi hakea siirtoa toisesta suomalaisesta yliopistosta Tampereen yliopiston tekniikan kandidaattiohjelmiin suorittamaan joko alempaa tai alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa (TkK- tai TkK + DI/A -koulutus). Siirron hakeminen edellyttää, että hakijalla on hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa yliopistossa soveltuvaan alemman korkeakoulututkinnon tuottavaan tutkinto-ohjelmaan. Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan ylempään korkeakoulututkintoon yhteishaun hakuaikana 17.3.–31.3.2021. Katso tarkemmat ohjeet sivulta siirtohaun hakukelpoisuus

Tampereen yliopistossa diplomi-insinöörikoulutuksessa jo opiskelevat opiskelijat hakevat opintosuunnan vaihtoa toiseen DI-koulutukseen erillisellä sisäisellä menettelyllä.

Tampereen yliopisto arvioi uuden tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisen suoritusajan riittävyyden tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika ja jo suoritetut opinnot. Opiskeluoikeuden siirtämisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on riittävästi opintoaikaa jäljellä tutkinnon suorittamiseksi. 

Tekniikan kandidaattitutkinto sisältää aina matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja. Kyseisten opintojen osuus tutkinnosta vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Siirtohaussa taustatutkinnon soveltuvuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota matemaattis-luonnontieteellisten opintojen määrään tutkinnossa, jonka perusteella hakija hakee siirtoa.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä siirtohaun hakukohteessa opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Katso tarkemmat ohjeet suomen kielen taidon todentamisesta.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään

Hakumenettely

Hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan. Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteet ovat mukana yliopistojen yhteisessä siirtohaussa, jossa ei ole valtakunnallista hakukohdemäärärajoitusta. Huomioithan, että hakukohteista enintään kaksi voi olla Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteita. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista.

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt.

Liitteet

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Tekniikan alan siirtohaussa sinun tulee liittää hakemukseesi:

 • Ajan tasalla oleva opintosuoritusote
 • Opiskelutodistus, josta käy ilmi opintojesi alkamisajankohta sekä käyttämäsi läsnä ja poissaolokaudet (opintojesi alkamisajankohdasta lähtien)
 • Motivaatiokirje
 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Kirjoita vapaamuotoinen ensimmäinen versio hakukohteen alustavasta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS), jossa sijoitat aiemmat opintosi osaksi kandidaattiohjelman rakennetta. Tekniikan tutkintojen tutkintovaatimukset löydät koulutuksittain opinto-oppaasta.

Valinnassa otetaan huomioon 30.6.2021 mennessä suoritetut opinnot, joten hakuvaiheessa toimitettua suoritusotetta on mahdollisuus täydentää 4.7.2021 saakka lataamalla päivitetty suositusote omalle hakulomakkeelle. Vastuu otteen toimittamisesta ajallaan on hakijalla. Mikäli liitettä ei ladata hakemukselle määräaikaan mennessä, valinta tehdään aiemmin toimitetun suoritustuotteen perusteella. Lisäksi sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Katso lisätietoja sivulta liitteet siirtohaussa.

(Päivitetty ohje 9.2.2021)

Varasijamenettely

Hakukohteessa ei ole varasijamenettelyä.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 9.7.2021. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä Tampereen yliopistoon. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Katso tarkemmat ohjeet sivulta oikaisumenettely (Tampereen yliopisto).

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hakijapalvelut

Käyntiosoite:


Postiosoite:
Hakijapalvelut

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut.tau(at)tuni.fi
Puhelin:
Faksi:
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaanAvoimen väylä, Matemaattisten aineiden DI-opettajakoulutus, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2021 ( 3.5.2021 klo 08:0017.5.2021 klo 15:00 , Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2021 )

Aloituspaikkamäärä

Kaikki ehdot täyttävät hyväksytään.

Valintaperusteet

Suomenkielinen lyhyt väylä

Väylän opintojaksot tulee suorittaa vaaditulla keskiarvolla yhden lukuvuoden (2020-2021) aikana, 30.6.2021 mennessä, jotta voi tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi väylältä kevään haussa.  Keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo, ellei toisin mainittu hakukohteen vaatimuksissa.

Vaadittu opintomenestys:

Hakukohde

Vaadittu keskiarvoraja väyläopinnoille

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus

4,0

Suoritettavat opintojaksot lukuvuonna 2020-2021:

MATH.APP.110 Insinöörimatematiikan perusteet 5 op

MATH.MA.140 Vektorit ja matriisit 5 op

Valittava kaksi seuraavista:

FYS-1050 Yliopistofysiikka I 5 op

KEB-61101 Insinöörikemia 5 op

COMP.CS.100 Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin 5 op

Yhteensä 20 op

Suomenkielinen pitkä väylä

Väylälle hyväksyttävät opinnot 40 op tulee suorittaa vaaditulla keskiarvolla. Opintojen suorittamiselle ei ole aikarajaa, mutta vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna 30.6.2021 mennessä, jotta voi tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi väylältä kevään haussa. Keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo, ellei toisin mainittu hakukohteen vaatimuksissa.

Vaadittu opintomenestys:

Hakukohde

Vaadittu
keskiarvoraja
väyläopinnoille

Muut
vaatimukset

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus

3,5

Mikäli matematiikan (20 op), fysiikan ja kemian perusopintoja ei ole suoritettu hakukohteen oppimäärän mukaisina, tulee näiden aineiden opintojen painotetun keskiarvon olla vähintään 4.

Suoritettavat opinnot:

Väyläopintoja tulee suorittaa 40 op siten, että opintoihin sisältyy vähintään 20 opintopistettä haettavaan tekniikan kandidaattiohjelmaan kuuluvia matematiikan perus- tai aineopintoja. Myös muiden opintojen tulee olla kyseiseen kandidaattiohjelmaan hyväksyttäviä opintoja. Muiden opintojen määrää tai laatua ei ole rajattu.

Siirtymäohjeistus:

Ennen lukuvuotta 2019-2020 väyläopinnot aloittaneiden osalta matematiikan perusopintojen vähimmäismäärä on 19 op.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoinen hakija on Tampereen yliopiston avoimen yliopiston tekniikan suomenkielisen lyhyen tai pitkän väylän opiskelija, joka on suorittanut tai suorittamassa väyläopintoja 30.6.2021 mennessä vaadituin kriteerein.

Tutkinto-oikeuden myöntämisessä noudatetaan Tampereen yliopiston tutkintosääntöä.

Katso tarkemmat ohjeet sivulta hakukelpoisuus.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä avoimen väylän hakukohteessa opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Katso tarkemmat ohjeet suomen kielen taidon todentamisesta.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään

Hakumenettely

Hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Tampereen yliopistoon voit hakea avoimen väylän haun kautta enintään kahteen hakukohteeseen. Katso lisätietoja avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista.

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt.

 

Liitteet

Opintosuoritusotetta Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa vaan suorituksen tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä.

Sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä.

Varasijamenettely

Hakukohteessa ei ole varasijamenettelyä.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään 9.7.2021. Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä Tampereen yliopistoon. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Katso tarkemmat ohjeet sivulta oikaisumenettely (Tampereen yliopisto).

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hakijapalvelut

Käyntiosoite:


Postiosoite:
Hakijapalvelut

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut.tau(at)tuni.fi
Puhelin:
Faksi:
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaanKuvaus saatavilla myös:

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä on opiskelijoita yli 30 000, professoreita 330 ja muuta henkilöstöä 4400.

Tampereen korkeakouluyhteisössä koulutuksella on yhteinen strateginen suunta. Siinä taitava, utelias ja aikaansaava opiskelija saa kilpailukykyisen osaamisyhdistelmän – koulutuksen tehokkuudesta tinkimättä. Haastamme vakiintuneet käytännöt tiedon, oppimisen ja tutkimusten jakamisessa. 

Meiltä valmistuvat tulevaisuuden tekijät ymmärtävät ihmistä, hahmottavat teknologian mahdollisuudet ja ovat jo valmistuessaan kasvaneet mukaan yhteistyöhön. 

Meillä opiskelija voi suunnitella opintojaan joustavasti ja suoriutua niistä tavoiteajassa. Hän saa ajantasaista tietoa omien opintojensa edistymisestä ja osaamisensa tasosta. Sivistysyliopisto ja ammattikorkeakoulu samassa yliopistokonsernissa tarjoavat joustavat opintopolut, laajan kurssitarjonnan ja hyvät työelämävalmiudet. Tohtorikoulutus ja tutkijan ura rakentavat pohjaa akateemisille huippusuorituksille. Näkökulman vaihdos avaa opiskeltavassa ilmiössä uusia kutkuttavia kysymyksiä – tätä poikkitieteisyys on parhaimmillaan. 

Kaikkiin tutkintoihin sisällytetään yhteiset temaattiset osaamistavoitteet liittyen digitalisaatioon, kansainvälisyyteen, viestintätaitoihin sekä yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen. 

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa on ammattikorkeakoulututkinnolle ja yliopistotutkinnolle yhteisiä ja toisistaan eroavia osaamistavoitteita. Ristiinopiskelu yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä lisää opiskelijan mahdollisuuksia valita tutkintoon monipuolisia opintoja. 

www.tuni.fi

Oppilaitoksen omat sivut

Tampereen yliopisto, Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Käyntiosoite:


Postiosoite:
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut.tau(at)tuni.fi
Puhelin:
Faksi: