Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

aineenopettajaaineenopettajan opintosuuntabig datadiskreetti matematiikkainformaatiotieteiden yksikkölaskennallisen suurten tietoaineistojen analysointimatemaatikkomatematiikan opettajamatematiikan opintosuuntamatematiikkasuuret tietoaineistottietotekniikan matematiikan opintosuuntatietotekniikan matematiikkatilastollinen mallintaminentilastollinen päättelytilastotiedetilastotieteilijä
 • Koulutus alkaa: Syksy 2021
 • Opetuskieli: suomi,
 • Opetusaika: Päiväopetus,
 • Opetustapa: Lähiopetus,
 • Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu,
 • Koulutuksen laajuus: 180+120 opintopistettä
 • Suunniteltu kesto: 5 vuotta
 • Maksullinen: 0 euroa Ei
 • Tutkintonimikkeet:
  • Filosofian maisteri
  • Luonnontieteiden kandidaatti
Kuvaus saatavilla myös:

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on

 • · oman opintosuuntansa alan perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen
 • valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
 • edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sekä jatkuvaan oppimiseen
 • edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä oman alansa tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
 • riittävä kieli- ja viestintätaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on

 • · oman opintosuuntansa alan hyvä tuntemus
 • valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
 • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
 • hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön
 • tutkimuksen yleisten eettisten periaatteiden tuntemus.

Matematiikan opinnot

Kandidaattiohjelmaan kuuluvat koulutuksen perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan keskeisiä osa-alueita ja hänellä on käsitys matematiikasta yliopistollisena oppiaineena. Opintojen aikana opiskelijan kyky abstraktiin matemaattiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun kehittyy. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan hänellä on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Opiskelija kartuttaa osaamistaan mm. sopivilla valinnaisilla opinnoilla valitsemansa opintosuunnan vaatimukset huomioiden.

Maisteriopinnoissa opiskelija keskittyy matemaattisen teoriatiedon syventämiseen ja matematiikan tieteellisen erityisluonteen syvempään ymmärtämiseen sekä kehittää abstraktien struktuurien hahmottamiskykyään. Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun suuntavaihtoehdon mukaisesti.

Matematiikan opettajaopintosuunnan opiskelija hankkii opinnoissaan erityisesti opetustyön vaatiman matemaattisen ja pedagogisen osaamisen. Opiskelija saavuttaa laajan kelpoisuuden toimia eri kouluasteilla ja oppilaitoksissa matemaattisten aineiden opettajana. Matematiikan ja kasvatustieteen opintojen lisäksi opiskelija suorittaa myös toisen opetettavan aineen opinnot.

Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelija syventää ja laajentaa matemaattista osaamistaan keskittymällä erityisesti tietojenkäsittelyn teoriassa ja sovelluksissa käytettävään matematiikkaan sekä itse sovelluksiin osana tietojenkäsittelyopin opintoja.

Tilastollisen data-analyysin opinnot

Kandidaattiohjelmaan kuuluvat koulutuksen perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot tilastotieteen keskeisestä teoriasta, tärkeimmistä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä sekä menetelmien tietokonepohjaisesta soveltamisesta. Opiskelija hankkii myös monipuoliset tietotekniset valmiudet sekä laaja-alaisen käsityksen informaation hallinnasta sekä tieteessä että käytännön sovelluksissa. Opinnot tuottavat lisäksi valmiuden tuottaa tieteellisesti pätevää tekstiä sekä esitellä analyysien tuloksia sopiville kohderyhmille.

Tilastollisen data-analyysin kandidaattiopinnot johtavat englanninkieliseen maisterikoulutukseen Statistical Data Analytics -opintosuunnassa, jonka opiskelijat perehtyvät opintojensa aikana aineistojen (mm.Big Data) analysoinnin vaatimiin taitoihin erityisesti tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden aloilla.

Maisteriopinnoissa tulevat esille mm. aineistojen tilastollinen mallintaminen, aineistojen tutkiminen tilastotiedettä ja tietojenkäsittelytieteitä yhdistävillä visualisointimenetelmillä, erilaisten aineistotyyppien kuten aikasarjojen, kuvien, tekstiaineistojen ja geenidatan analysointi, tiedon louhinta ja koneoppiminen, sekä näiden soveltaminen mm. julkisten suurten tietoaineistojen analysoinnissa.

Maisteriohjelmasta valmistuvilla opiskelijoilla on kyky analysoida laajoja aineistoja tilastotieteen menetelmillä, kyky hyödyntää ohjelmistoja ja ohjelmointia tietoaineistojen analysointiin ja ymmärrys tietoaineistojen erityispiirteistä merkittävissä sovelluksissa.

Matematiikalla ja tilastotieteellä on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan perustassa. Teknologian kehitys on entisestään korostanut matemaattisen ja tilastotieteellisen tiedon hyödyntämisen tarvetta ja samalla mahdollistanut uusia sovelluksia eri tieteenaloilla ja käytännön asiayhteyksissä.

Opiskelijat saavat opinto-oikeuden matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen. Koulutuksessa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaattiopintojen aikana valitaan opintopolku ja suuntaudutaan matematiikkaan tai tilastolliseen data-analyysiin. Maisteriopinnoissa suuntaudutaan vastaavasti matematiikan maisteriopintoihin tai englanninkielisiin Statistical Data Analytics -maisteriopintoihin.

Matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutukseen voi hakeutua suoraan yhteishaun kautta. Yhteishaussa voi hakea suoraan aineenopettakoulutukseen ja valinta pedagogisiin opintoihin tehdään ylioppilastutkinnon pisteiden ja soveltuvuuden perusteella. Aineenopettajakoulutukseen voi hakeutua myös myöhemmin opintojen aikana. Matemaattisten aineiden opettajaksi suuntautuvat valitsevat maisteriopinnoissa aineenopettajan opintosuunnan.

Koulutuksen opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja, joiden avulla opiskelijat voivat suunnata osaamistaan ja vaikuttaa tulevaan työuraansa. Tutkinto-opiskelijat voivat valita opintoja melko vapaasti oman ja muiden tieteenalayksiköiden opetustarjonnasta. Matematiikan opiskelijoille tyypillisiä valinnaisia opintoja ovat tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, kasvatustiede, vakuutustiede, taloustiede, laskentatoimi, filosofia, fysiikka ja kemia. Statistical Data Analytics -opinnoissa valinnaiset opinnot voivat olla esimerkiksi taloustiedettä, kansanterveystiedettä, psykologiaa, tietojenkäsittelyoppia, vakuutustiedettä tai matematiikkaa.

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus valmistaa opiskelijat matematiikan ja tilastotieteen asiantuntemusta vaativiin julkisen ja yksityisen sektorin tutkimus-, suunnittelu- ja opetustehtäviin sekä matemaattisten aineiden aineenopettajan tehtäviin. Mahdollisia työpaikkoja koulutuksesta valmistuneille ovat erilaiset oppilaitokset ja tehtävät yrityksissä kuten pankeissa, vakuutusyhtiöissä, media-alalla, erilaisilla teollisuuden aloilla sekä tutkimuslaitoksissa ja valtion laitoksissa.

Kandidaatin tutkinnon opintopolut

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin kandidaattiohjelmassa on neljä opintopolkua

 • Matematiikka
 • Matematiikan aineenopettaja
 • Tietotekniikan matematiikka
 • Tilastollinen data-analyysi

Maisteriopinnot ja opintosuunnat

Maisteriopintosuunta valitaan toisena opiskeluvuotena. Maisteritutkinnon voi suorittaa matematiikan maisteriopinnoissa tai Statistical Data Analytics -maisteriopinnoissa.

Matematiikan maisteriopinnoissa on kolme vaihtoehtoista opintosuuntaa

 • Matematiikan opintosuunta
 • Matematiikan aineenopettajan opintosuunta
 • Tietotekniikan matematiikan opintosuunta

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutuksessa voi suorittaa seuraavat tutkinnot

 • Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)
 • Filosofian maisterin tutkinto (FM)

Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen opiskelija voi suorittaa jatkotutkintoina filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot.

Tutkintorakenne

Tutkintorakenne on kaksiportainen. Kandidaatin tutkinto (180 op) suoritetaan ennen maisterin tutkintoa (120 op).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), 180 op

 • Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot, 35 op
 • Tutkinto-ohjelman perusopinnot, 25 op
 • Matematiikan tai tilastollisen data-analyysin aineopinnot, 45-60 op
 • Valinnaiset opinnot, matematiikan opintopolut, 65-75 op
 • Valinnaiset opinnot, tilastollisen data-analyysin opintopolku, 60 op

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op

 • Syventävät opinnot, 60-85 op
 • Valinnaiset opinnot, 35-60 op

Yksityiskohtaiset tutkintorakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä. Tutkinnon sisältö ja rakenne kuvataan tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Koulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojen osana harjoittelua. Harjoittelun suorittamisesta ohjeistetaan erikseen verkkosivuilla.

Matematiikkaan suuntautuvat

Matematiikkaan suuntautuneella filosofian maisterilla on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi tutkimuksen, elinkeinoelämän tai korkeakouluopetuksen palvelukseen. Yliopistosektorin ulkopuolella sijoittuminen ja työtehtävät riippuvat mm. opiskelijan suorittamista valinnaisista opinnoista, sillä matematiikan antamat valmiudet ovat hyödyllisiä lähes kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä. Lisäksi tulevat kysymykseen eri oppilaitosten matematiikan lehtorin virat. Matematiikan opiskelijat työllistyvät lähes poikkeuksetta hyvin, usein aloille, joilla edellytetään tietotekniikan hallintaa. Matematiikan opettajien työmarkkinatilanne on lupaava.

Aineenopettajan opintoihin suuntautuvat

Aineenopettajan opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa matemaattisten aineiden opettajia. Opettajan kelpoisuus muodostuu korkeakoulututkinnosta, opetettavan aineen opinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista.

Opetettavalla aineella tarkoitetaan peruskoulun, lukion tai muun oppilaitoksen opetukseen kuuluvaa ainetta. Aineenopettajan opintosuunnasta valmistuneella filosofian maisterilla on mahdollisuus sijoittua mm. peruskoulun ja lukion lehtorin tehtäviin sekä ammatillisten ja muiden oppilaitosten vastaavien yleisten aineiden opettajan tehtäviin.

Aineenopettajan opintosuunnasta valmistuvalla matematiikka on ns. ensimmäinen opetettava aine ja muut opetettavat aineet suoritetaan valinnaisten opintojen kokonaisuuksina. Suositeltavia aineita ovat fysiikka, kemia ja/tai tietotekniikka (tietojenkäsittelytieteiden opetettavan aineen kokonaisuus). 

Opetettavien aineiden lisäksi suoritetaan opettajan pedagogiset opinnot, jotka on kuvattu kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan opinto-oppaassa. Pedagogisiin opintoihin haetaan opintojen aikana valintaperusteissa kuvattavalla tavalla. Hakemista suositellaan jo koulutukseen haun yhteydessä tai ensimmäisen opintovuoden keväällä. Valinta tehdään soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Toisen opetettavan aineen sijasta on mahdollisuus suorittaa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot eli ns. luokanopettajan monialaiset opinnot 60 op. Monialaisiin opintoihin on erillinen haku opintojen aikana. 

Koulutuksen opintoihin kuuluu opinnäytetyö (kandidaattitutkielma ja pro gradu). Aineenopettajasuunnan pro gradu -työn aihe voi liittyä matematiikan oppimiseen tai opettamiseen ja siten kytkeytyä suoraan opettajan työhön.

Tilastolliseen data-analyysiin suuntautuvat

Tilastollisia menetelmiä sovelletaan kaikilla tutkimuksen, teknologian ja päätöksenteon alueilla, jotka perustuvat systemaattisesti kerättyyn empiiriseen tietoon. Perinteisiä sovellusaloja ja sopivia valinnaisten opintojen aloja ovat yliopistossamme talous- ja yhteiskuntatieteet, vakuutustiede, psykologia, signaalinkäsittely ja erilaiset teknologian alat. Lääke- ja terveystieteellisten sovellusten ympärille on kehittynyt nopeasti kasvava tilastollisia menetelmiä hyödyntävä biostatistiikka. 

Monilla sovellusaloilla hyödynnetään sekä tilastotieteen että tietojenkäsittelytieteiden osaamista; esimerkiksi tieteellisen laskennan, hahmontunnistuksen, tiedonlouhinnan ja neuroverkkojen tutkimuksella ja soveltamisella on läheinen yhteys tietojenkäsittelytieteeseen. Tilastotieteeseen suuntautuvat voivat suorittaa maisteritutkintonsa Statistical Data Analytics –maisteriopintosuunnassa, joka tähtää korkeaan kompetenssiin tiedon analysoinnissa ja louhinnassa tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn menetelmin. Statistical Data Analytics –maisteriopinnot sisältävätkin sekä tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opintoja.

Tilastotieteen sovellusten monipuolisuus ja tilastotieteen menetelmien laaja käyttö ovat taan­neet valmistuneiden opiskelijoiden hyvän kysynnän työmarkkinoilla. Valinnaisilla opinnoilla on suuri merkitys tulevan työalan kannalta. Tilastotieteilijöitä työskentelee mm. informaatioteknologian alalla, lääketeollisuudessa, julkisessa hallinnossa, tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa opetus- ja tutkimustehtävissä, vakuutuslaitoksissa, pankkialalla, teollisuudessa sekä eri alojen yksityisissä yrityksissä.

Computing Sciences-maisteriohjelman Statistical Data Analytics-opintosuunta, jossa tilastolliseen data-analyysiin suuntautuvat voivat suorittaa maisteritutkintonsa, tähtää korkeaan kompetenssiin tiedon analysoinnissa ja louhinnassa tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn menetelmin. Tiedon analysoijille on kasvava tarve monilla aloilla yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa, mikä johtaa erittäin hyviin uramahdollisuuksiin. Uusia tiedon analysointiin keskittyviä pienyrityksiä syntyy ja suuremmat palkkaavat uusia asiantuntijoita alalla. Yritykset vaihtelevat laajalla skaalalla vakuutusalasta ja pankkitoiminnasta media-alaan, koulutukseen ja teknologiasektoriin. Julkisen sektorin digitaalisen datan hyödyntämisen tarpeet johtavat joko suoraan uusiin työpaikkoihin tai epäsuorasti yrityksissä avautuviin työpaikkoihin.

Koulutuksen opintoihin kuuluu opinnäytetyö (kandidaattitutkielma ja pro gradu). Tilastollisessa data-analyysissa opinnäytetyöt tehdään tavallisesti yhteistyössä eri sovellusalojen tutkijoiden, tutkimusryhmien tai yritysten kanssa. Töiden aiheet määräytyvät opiskelijoiden mielenkiinnon, yksikön tutkimuksen ja yhteistyökumppaneiden aineistojen  tutkimusongelmien pohjalta, ks. tutkimuksen painopisteet.

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutuksen matematiikan aineenopettajan opintosuunnan opiskelija saa kelpoisuuden matemaattisten aineiden opettajaksi. Tutkinnon ensimmäinen opetettava aine on matematiikka ja toisen opetettavan aineen voi suorittaa esim. fysiikasta, kemiasta tai tietotekniikasta.

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Koulutuksen kandidaatin tutkinnon tilastollisen data-analyysin opintopolku johtaa Statistical Data Analytics –maisteriopintoihin, joka on yksi yliopiston kansainvälinen maisteriopintosuunta. (Yhteishaun lisäksi myös haku suoraan ko. ohjelmaan, ks. kansainväliset maisteriohjelmat).

Kansainvälisyyttä tukevat opinnot voidaan koota myös erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

 Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.
 

Koulutuksen opetus, erikoiskurssit ja opinnäyteiden aiheet tukeutuvat ajankohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen.
 

Tutkimuksen painopisteet matematiikassa ovat algebran, algebrallisen geometrian, logiikan sekä lukuteorian aloilla. Tutkimuksella on paljon yhteyksiä tietojenkäsittelytieteeseen.

Tilastollisessa data-analyysissa tutkimuksen painopistealueet ovat tietoaineistojen analyysimenetelmien kehittämisessä ja tutkimisessa hyödyntäen mm. matemaattisen tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan keinoja, laskennallista tilastotiedettä sekä bayesiläistä päättelyä. Tällöin tutkitaan mm. parempien ennuste- ja estimointimenetelmien kehittämistä sekä parannetaan näihin liittyviä koeasetelmia. Kun menetelmiä sovelletaan käytännössä, aineistoja mallinnetaan ja tutkitaan vuorovaikutuksessa sovellusalan asiantuntijan kanssa. Menetelmiä kehitetäänkin esimerkiksi sekä automatisoituja ennustustehtäviä varten että interaktiivisen data-analytiikan tilanteisiin, joissa mallinnus auttaa asiantuntijaa etsimään tietoaineistoista kiinnostavia yhteyksiä, piirteitä ja havaintoja. Soveltavassa tutkimuksessa menetelmiä kehitetään tai muokataan sovellusalan erityispiirteisiin ja niillä analysoidaan esimerkiksi tiedonhaun, bioinformatiikan, neuroinformatiikan, yhteiskuntatieteiden, teknologian, terveystieteiden ym. alojen aineistoja.

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden koulutuksen alalla.

Näyttötutkinnon yhteyshenkilö

Koulutuksen yhteyshenkilö

Kuvaus saatavilla myös:

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Korkeakoulujen kevään 2021 toinen yhteishaku ( 17.3.2021 klo 08:0031.3.2021 klo 15:00 )

Aloituspaikkamäärä

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus sisäänotto

Yo-todistus (jono 1)

70 (joista 47 varattu ensikertalaisille)

Valintakoe (jono 2) 5
Tilastollisen data-analyysin näyttöreitti (jono 3) 20
Kilpailumenestys (jono 4) kaikki valintaehdot täyttävät
Yhteensä 95 + kilpailumenestyksen perusteella valittavat

Katso lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Valintaperusteet

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen valitaan opiskelijoita valintajonoista 1, 2, 3 ja 4. Valintajonoissa 1,3 ja 4 valitaan opiskelijoita ilman valintakoetta. Valintakoe on vain hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP/DIA-tutkintoa. Näille hakijoille lähetetään erillinen kutsu valintakokeseen.

Valintajonossa 1 valitaan opiskelijoita suoralla todistusvalinnalla ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien pisteiden perusteella.

Valintajonossa 2 opiskelijoita valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Valintajono 2 on hakijoille, joilla ei ole suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP/DIA-tutkintoa. Voidakseen tulla valituksi valintajonossa 2, on hakijan saavutettava tiedekunnan erikseen määrittelemä valintakoepisteiden vähimmäismäärä. Mikäli valintakoejono jää vajaaksi, voidaan täyttämättä jääneet paikat siirtää todistusjonoon.

Valintajonossa 3 valitaan opiskelijoita tilastollisen data-analyysin näyttöreitin perusteella. Voidakseen tulla valituksi näyttöreitin perusteella, hakijan tulee suorittaa keväällä 2021 DATA.STAT.110 Tilastotieteen johdantokurssi Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa sekä olla kirjoittanut lukion pitkän matematiikan oppimäärä hyväksytysti tai lyhyen matematiikan oppimäärä vähintään arvosanalla C.

Hakukelpoiset hakijat voidaan valita opiskelijoiksi myös kilpailumenestyksen (valintajono 4) perusteella. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi valintajonossa 4, tulee hänen erikseen ilmoittaa siitä hakulomakkeella. Hakijan, joka ei ole osallistunut MAOL:n kilpailuun, ei tarvitse ilmoittaa, missä valintajonossa hän hakee, vaan hakijat huomioidaan automaattisesti niissä jonoissa, joissa he ovat hakukelpoisia.

Huom. Tämä hakukohde on tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa. Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän haussa. Korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat puolestaan suoraan maisterikoulutukseen.

Valintajono 1. Valinta pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella (todistusjono)

Valintajonossa 1 valitaan opiskelijoita pelkän ylioppilastutkinnon perusteella. Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella enintään 70. Valintajonon aloituspaikoista 47 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Jos olet suorittanut pitkän matematiikan yo-kokeen vähintään arvosanalla E, sinut valitaan suoraan koulutukseen. 

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2021 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 18.5.2021. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 18.5.2021 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2021 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades -arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. 

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa (tai hakukohteen muilla valintatavoilla) tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Haku matematiikan opettajaksi

Hakija, joka hakee matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutuksen yhteishaun hakukohteessa pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella (jonossa 1), voi hakea samalla suoraan oikeutta matematiikan aineenopettajakoulutukseen. Hakija ilmoittaa hakulomakkeella hakeeko hän myös suoraan opettajakoulutukseen ja oikeutta osallistua aineenopettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskokeeseen jo ennen opintojen alkamista. Kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään näistä enintään 30:lle parhaimmalle hakijalle. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotodistuksen perusteella laskettavien pohjapisteiden mukaisesti (matematiikan ja tilastollisen data-analyysin tutkinto-ohjelman pisteytysperusteet). Erillinen soveltuvuuskoe järjestetään viikolla 33. Hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • hakukohde on hakijan 1. prioriteetti
 • hakijan ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur, tai
 • IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4, tai
 • EB-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 6, tai
 • RP/DIA-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7.

Jos hakija tulee hyväksytyksi, hän saa matematiikan ja tilastollisen data-analyysin tutkinto-ohjelman matematiikan aineenopettajaopintosuunnan opinto-oikeuden lisäksi opiskeluoikeuden aineenopettajan pedagogisiin opintoihin. Opiskelijoita voidaan valita enintään 10. Opiskelijan tulee myöhemmin erikseen ilmoittautua suorittamaan aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op. Ilmoittautuminen tulee tehdä tuolloin voimassa olevien valintaperusteiden mukaisesti.

Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin voi hakea myös myöhemmin opintojen kuluessa.

Valintajono 2. Valinta pelkän valintakokeen perusteella (valintakoejono)

Valintajonossa 2 valitaan opiskelijoita pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat. Kutsu valintakokeeseen lähetetään niille hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet suomalaista ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP/DIA-tutkintoa. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 5 hakijaa. Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion matematiikan pitkään oppimäärään (vähintään 10 kurssia).

Valintajono 3. Valinta näyttöreitin perusteella

Näyttöreitiltä valitaan enintään 20 opiskelijaa, jotka ovat osoittaneet hallitsevansa tilastollisen data-analyysin opiskelua ja joilla on kiinnostusta tilastollisen data-analyysin ja matematiikan aloille. Näyttöreitin perusteella hakija voi tulla valituksi, mikäli hakija on kirjoittanut lukion pitkän matematiikan oppimäärän hyväksytysti tai lyhyen matematiikan oppimäärän vähintään arvosanalla C.

Näyttöreitillä hakemisen edellytyksenä on myös, että hakija on suorittanut hyväksytysti Tampereen yliopiston matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson DATA.STAT.110 Tilastotieteen johdantokurssi. Opintojakso on suoritettava keväällä 2021 (näyttöreittitoteutus) Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa siten, että suoritusmerkintä on opintosuoritusrekisterissä viimeistään 21.5.2021. 

Opintojakson suorittaminen osana valintaväylää on maksutonta. Hakijalla on oltava opiskeluoikeus kurssin suorittamiseksi Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa (tuni-tunnusten hakeminen HAKA-kirjautumista varten 1.3.-31.3.2021). Opintoihin hyväksynnän jälkeen hakijan tulee vielä ilmoittautua opintojakson verkkototeutukselle SISU-järjestelmässä. Varsinaiselle kurssille kirjautuminen tapahtuu itsenäisesti 17.3.-5.4.2021. Opintojakson alkaa 1.4.2021. Muistathan lisäksi hakea yhteishaussa tähän hakukohteeseen.  (Ohjeistus päivitetty 1.12.2020)

Kevään 2021 näyttöreittitoteutukselle ei myönnetä hyväksilukuja aiemmilla tai muissa yliopistoissa tehdyillä opintosuorituksilla.

Tampereen yliopiston matematiikan ja tilastollisen data-analyysin tutkinto-ohjelman perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson DATA.STAT.110 Tilastotieteen johdantokurssi tarkemmat tiedot löydät seuraavista linkeistä: Avoimen yliopiston koulutuskortti ja Näyttöreittitoteutus Opiskelijan oppaassa.

Huomaathan, että mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä verkkokurssia tai mahdollista haastattelua varten, löytyy yksilöllisten järjestelyjen ohje kurssialueelta.

Valintaprosessiin kuuluu valintahaastattelu. Haastatteluun kutsutaan enintään 20 hakijaa.

Haastattelukutsu lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeistään 27.5.2021. Tieto mahdollisesta haastatteluun pääsystä lähetetään kaikille näyttöreitin valintaan osallistuneille hakijoille. Jos et ole saanut sähköpostia 27.5.2021 klo 18 mennessä, eikä viestiä ole roskapostikansiossa, ota yhteyttä yliopiston hakijapalveluihin. Haastattelut pidetään 3.-4.6.2021. Haastattelukutsussa yksilöidään kunkin hakijan haastatteluaika. Haastatteluaikaa ei voi vaihtaa.

Haastattelua varten tarvitset tietokoneen tai muun laitteen, jossa on luotettava internet-yhteys, mikrofoni, kaiuttimet tai kuulokkeet ja kamera. Haastattelun yhteydessä sinun tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytesi.

Näyttöreitin perusteella valittavien määrä ei vaikuta muissa valintajonoissa valittavien määrään.

Valintajono 4. Valinta kilpailumenestyksen perusteella

Hakijoita voidaan valita matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin suoraan Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n kilpailumenestyksen perusteella. MAOL:n järjestämässä kansallisessa lukion matematiikan tai tietotekniikan kilpailun avoimessa sarjassa loppukilpailussa kymmenen parhaan joukkoon sijoittunut ylioppilas hyväksytään suoraan matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen pelkän kilpailumenestyksen perusteella.

Kaikki valintaehdot täyttävät hakijat hyväksytään, ja kilpailumenestyksen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 4. Jos hakija haluaa tulla huomioiduksi tässä valintajonossa, hakemuksen jättämisen lisäksi hakijan on liitettävä hakemukseensa oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumisesta kymmenen parhaan joukkoon. Vaaditut liitteet ladataan sähköiselle hakulomakkeelle. Katso lisätietoja kilpailumenestyksen perusteella hakemisesta.

Kilpailumenestyksen perusteella valittavien määrä ei vaikuta muissa valintajonoissa valittavien määrään.

Pisteytys

Todistusvalinnan pisteytys

Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut lukion pitkän matematiikan vähintään arvosanalla C. Jos olet suorittanut pitkän matematiikan yo-kokeen vähintään arvosanalla E, sinut valitaan suoraan koulutukseen. Todistusvalinnan pisteytys ei koske tällä suoravalinnalla valittuja.

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 132,7.

Pisteitä voi saada neljästä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Saman aineen kokeista annetaan pisteitä vain kerran. 

Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on

 • ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur, tai
 • IB-tutkinnossa jokin seuraavista vähintään arvosanalla 4:
  • Mathematics: Analysis and approaches HL,
  • Mathematics: Applications and interpretation HL,
  • Mathematics: Analysis and approaches SL
  • Further Mathematics,
  • Mathematics HL,
  • Mathematics SL,
  • Mathematical methods
 • EB-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 6, tai 
 • RP/DIA-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7.

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä. Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

(IB-kynnysehdon tekstiä täsmennetty 2.2.2021)

MATEMAATTISET TIETEET L E M C B A
äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
biologia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
filosofia 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
kemia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
maantiede 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
terveystieto 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
uskonto/elämänkatsomustieto 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
yhteiskuntaoppi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
muut reaaliaineet ** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

*Äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan.

Näin luet taulukoita EB-, IB-, RP-/ DIA-tutkintojen osalta.

Ennen hakuajan päättymistä korotetut ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Hakijan, joka haluaa käyttää hyväkseen ylioppilastutkintolautakunnan suorittamaa jälkiarvostelua, on ilmoitettava jälkiarvostelun tulos suoraan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Keväällä 2021 IB- ja EB-tutkinnon suorittaneet hakevat normaalisti määräaikojen puitteissa. Lähtöpisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua. Todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista tulee toimittaa yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 16.7.2021 klo 15:00.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnon tuottamien valintapisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys ratkaistaan ensiksi matematiikan ja sitten äidinkielen arvosanan perusteella. Jos hakijat ovat tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat.

Valintakoevalinnan pisteytys

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen pelkästä valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat.

Näyttöreittivalinnan pisteytys

Valinnan perustana käytetään DATA.STAT.110 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op opintojakson suorituksesta annettua vertailulukua (0 - 48 pistettä). Hakijat asetetaan heidän vertailulukunsa mukaiseen järjestykseen. Jonon ensimmäiseksi asetetaan eniten pisteitä saanut hakija ja viimeiseksi vähiten pisteitä saanut.

Haastatteluun kutsutaan jonon 20 ensimmäistä hakijaa ehdolla, että hakija on hyväksytysti suorittanut DATA.STAT.110 Tilastotieteen johdantokurssin (vähintään 24 pistettä). Haastattelussa arvioidaan hakijan

a) opintosuoritukseen perustuvaa osaamista,

b) valmiuksia tilastollisen data-analyysin yliopisto-opintoihin,

c) soveltuvuutta ja motivaatiota matemaattiselle alalle.

Tutkinto-ohjelman opiskelijoiksi valitaan haastatelluista hakijoista ne, joiden haastattelussa saama kokonaisarvio on hyväksytty.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Katso tarkemmat ohjeet sivulta hakukelpoisuus.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä koulutuksen opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Katso tarkemmat ohjeet suomen kielen taidon todentamisesta

-

Pääsykoe

Valintakoe

Valintakoeaika:  Maanantai 7.6.2021 klo 14:00-17:00

Valintakoepaikkakunta: Tampere

Valintakoeohjeet:

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat.

Kutsu valintakokeeseen lähetetään niille hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP/DIA - tutkintoa. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 5 hakijaa.

Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai kuvallinen henkilötodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Sähköiset viestimet on kielletty. Pienimuotoiset eväät ja juoman voi ottaa mukaan valintakokeeseen.

Aineenopettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskoe:

Tieto mahdollisesta pääsystä aineenopettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskokeeseen lähetetään kaikille, jotka ovat hakulomakkeella ilmoittaneet hakevansa oikeutta aineenopettajankoulutukseen, sähköpostitse viimeistään 09.08.2021.  Erillinen soveltuvuuskoe järjestetään viikolla 33. Soveltuvuuskokeeseen valittujen kutsussa ilmoitetaan tarkempi soveltuvuuskokeen koepaikka ja -aika. Koeaikaa ei voi vaihtaa.

Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen. (Tieto päivitetty 15.3.2021)

Valintakoevaatimukset

Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion matematiikan pitkään oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Tarvittavat suureet annetaan tehtävien mukana, taulukkokirjaa tai laskinta ei tarvita.

Valintakokeessa annettuja vastausohjeita tulee noudattaa ja koe on suoritettava itsenäisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kokeen hylkäämisen.

Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Yksilöllisiä järjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. Tarkemmat ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta yksilölliset järjestelyt valintakokeessa.

Aika Paikka Kuvaus
Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa ja siihen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Hakija voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista.

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Liitteet

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Tarkistathan liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Pääsääntöisesti liitteitä ei pyydetä. Katso lisätietoja sivulta liitteet yhteishaussa.

Kilpailumenetyksen perusteella hakiessasi sinun tulee ladata hakemuksesi liitteeksi oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumistodistuksestasi liitteiden viimeiseen palautuspäivämäärään mennessä. 

Varasijamenettely

Valintajonoissa 1 ja 2 vapautuneet paikat täytetään ensikertaisille varatut paikat huomioiden valintamenettelyn mukaisesti niin kauan kuin varasijoilla on kriteerit täyttäviä hakijoita. Jos tämän jälkeen valintajonossa 2 (valinta valintakokeen perusteella) on vielä avoimia paikkoja, ne voidaan täyttää valintajonosta 1 (valinta pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella). Hyväksymisen edellytyksenä on kuitenkin se, että hakija on saavuttanut tiedekunnan erikseen määräämän vähimmäispistemäärän. Varasijoille asetettavien hakijoiden määrää voidaan rajata.

Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Todistusvalinnan osalta tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021. Muutoin valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus saada koevastauksensa nähtäväksi 14 päivän ajan edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä (9.7.2021) lähtien. Katso tarkemmat ohjeet sivulta valintakokeiden näyttöpalvelu (Tampereen yliopisto).

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä Tampereen yliopistoon. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Katso tarkemmat ohjeet sivulta oikaisumenettely (Tampereen yliopisto).

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hakijapalvelut

Käyntiosoite:


Postiosoite:
Hakijapalvelut

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut.tau(at)tuni.fi
Puhelin:
Faksi:
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaanSiirtohaku, Matematiikka, Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Yliopistojen siirtohaku kevät 2021 ( 3.5.2021 klo 08:0017.5.2021 klo 15:00 )

Aloituspaikkamäärä

Koulutukseen valitaan enintään 9 opiskelijaa. Sisäänottomäärä on koulutuksen siirtohaun yhteinen. Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen

Valintaperusteet

Siirtohaussa hakija valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoon (LuK+FM).

Valinta tapahtuu ensisijaisesti aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta.

Valinta tapahtuu seuraavista valintajonoista:

 1. Siirto-opiskelijat muista korkeakouluista eli vastaavan koulutusalan/tieteenalan yliopistotutkinnoista siirtyvät
 2. Siirto-opiskelijat Tampereen yliopistosta eli Tampereen yliopiston sisällä tutkintoa/koulutusta vaihtavat

Kuuluminen haun valintajonoihin ja minimikriteerien täyttyminen ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Siirtohakuun varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Koulutus voi painottaa valintajonoja harkintansa mukaisesti.

Tiedekunta varaa mahdollisuuden käyttää hakijoiden haastattelua osana valintaprosessia.

1. Siirto-opiskelijat muista korkeakouluista eli vastaavan koulutusalan/tieteenalan yliopistotutkinnoista siirtyvät opiskelijat

Valinta koskee muusta suomalaisesta yliopistosta kuin Tampereen yliopistosta opiskelupaikan vastaanottaneita, jotka haluavat vaihtaa nykyisen opinto-oikeutensa matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen jo kandidaattivaiheessa. Katso lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Kriteeriopinnot: Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut sekä alkuperäisen että halutun koulutuksen omia opintoja vähintään 25 opintopistettä (yht. 50 op), mikäli hakija on siirtymässä koulutukseen luonnontieteiden eri tieteenalalta. Jos hakija on siirtymässä koulutukseen samaan tieteenalaan kuuluvasta tutkinnosta, on edellytyksenä yhteensä 25 opintopisteen opinnot halutussa koulutuksessa.

Hyväksymisen edellytyksenä on myös, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä (erityisesti arvosanat ja opintojen edistyminen tavoitteellisessa ajassa), hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset. Lisäksi edellytetään, että hakija on opiskellut alkuperäisessä yliopistossa vähintään yhden lukuvuoden.

Hakemukseen liitetään opiskelutodistus, opintorekisteriote ja perustelut hakemiselle.

Siirtyminen Tampereen yliopistoon edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta.

2. Siirto-opiskelijat Tampereen yliopistosta eli Tampereen yliopiston sisällä tutkintoa/koulutusta vaihtavat

Valinta koskee Tampereen yliopistossa jossain toisessa koulutuksessa opiskelevia, jotka haluavat vaihtaa nykyisen koulutuksensa matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen jo kandidaattivaiheessa. Katso lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Huom. myös tiedekunnan sisällä koulutuksen vaihtoa hakevien tulee jättää hakemuksensa tässä siirtohaussa.

Kriteeriopinnot: Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut halutun koulutuksen omia opintoja vähintään 25 opintopistettä. Lisäksi edellytetään, että hakija on opiskellut alkuperäisessä koulutuksessa vähintään yhden lukuvuoden.

Hyväksymisen edellytyksenä on myös, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä (erityisesti arvosanat ja opintojen edistyminen tavoitteellisessa ajassa), hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset.

Hakemukseen liitetään opiskelutodistus, opintorekisteriote ja perustelut hakemiselle.

Tutkinnon/koulutuksen vaihto edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta.

Huom. matematiikan ja tilastotieteen koulutuksen omat opiskelijat: matematiikan ja tilastotieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin (LuK+FM) aiemmin hyväksytty opiskelija voi hakea täsmennetyn maisteriopintosuuntansa vaihtoa ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen opintopalveluihin. Jos taas olet tullut aiemmin hyväksytyksi suoraan matematiikan ja tilastotieteen koulutuksen maisteritutkintoon (FM) ja haluat hakea siirtoa saman koulutuksen sisällä toiseen maisteriohjelmaan, hae siirtoa vapaamuotoisella hakemuksella hakemasi koulutuksen maisterihaun aikataulun mukaisesti. Perusteltu hakemus maisteriohjelman vaihtamiseksi toimitetaan tiedekunnan opintopalveluihin.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa koulutusta vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista yliopistoista siirtyvät opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus. Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan ylempään korkeakoulututkintoon yhteishaun hakuaikana 17.3.–31.3.2021. Katso tarkemmat ohjeet sivulta siirtohaun hakukelpoisuus.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä siirtohaun hakukohteessa opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Katso tarkemmat ohjeet suomen kielen taidon todentamisesta.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään

Hakumenettely

Hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan. Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteet ovat mukana yliopistojen yhteisessä siirtohaussa, jossa ei ole valtakunnallista hakukohdemäärärajoitusta. Huomioithan, että hakukohteista enintään kaksi voi olla Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteita. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista.

Hakija ilmoittaa hakulomakkeella opintosuunnan, johon ensisijaisesti hakee:

 • Matematiikan opintosuunta
 • Matematiikan aineenopettajan opintosuunta
 • Tietotekniikan matematiikan opintosuunta.

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt.

Liitteet

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Siirtohaussa sinun tulee liittää hakemukseesi:

 • Ajan tasalla oleva opintosuoritusote
 • Opiskelutodistus, josta käy ilmi opintojesi alkamisajankohta sekä käyttämäsi läsnä- ja poissaolokaudet (opintojesi alkamisajankohdasta lähtien)
 • Motivaatiokirje

Lisäksi sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä. Valinnassa huomioidaan sellaiset opintosuoritukset, jotka näkyvät liitteiden palautuspäivämäärään mennessä toimitetussa opintosuoritusotteessa. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Katso lisätietoja sivulta liitteet siirtohaussa.

Varasijamenettely

Siirtohaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 9.7.2021. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä Tampereen yliopistoon. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Katso tarkemmat ohjeet sivulta oikaisumenettely (Tampereen yliopisto).

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hakijapalvelut

Käyntiosoite:


Postiosoite:
Hakijapalvelut

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut.tau(at)tuni.fi
Puhelin:
Faksi:
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaanSiirtohaku, Tilastollinen data-analyysi, Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Yliopistojen siirtohaku kevät 2021 ( 3.5.2021 klo 08:0017.5.2021 klo 15:00 )

Aloituspaikkamäärä

Koulutukseen valitaan enintään 9 opiskelijaa. Sisäänottomäärä on koulutuksen siirtohaun yhteinen.

Valintaperusteet

Siirtohaussa hakija valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoon (LuK+FM).

Valinta tapahtuu ensisijaisesti aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta.

Valinta tapahtuu seuraavista valintajonoista:

 1. Siirto-opiskelijat muista korkeakouluista eli vastaavan koulutusalan/tieteenalan yliopistotutkinnoista siirtyvät
 2. Siirto-opiskelijat Tampereen yliopistosta eli Tampereen yliopiston sisällä tutkintoa/koulutusta vaihtavat

Kuuluminen haun valintajonoihin ja minimikriteerien täyttyminen ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Siirtohakuun varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Koulutus voi painottaa valintajonoja harkintansa mukaisesti.

Tiedekunta varaa mahdollisuuden käyttää hakijoiden haastattelua osana valintaprosessia.

1. Siirto-opiskelijat muista korkeakouluista eli vastaavan koulutusalan/tieteenalan yliopistotutkinnoista siirtyvät opiskelijat

Valinta koskee muusta suomalaisesta yliopistosta kuin Tampereen yliopistosta opiskelupaikan vastaanottaneita, jotka haluavat vaihtaa nykyisen opinto-oikeutensa matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen jo kandidaattivaiheessa. Katso lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Kriteeriopinnot: Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut sekä alkuperäisen että halutun koulutuksen omia opintoja vähintään 25 opintopistettä (yht. 50 op), mikäli hakija on siirtymässä koulutukseen luonnontieteiden eri tieteenalalta. Jos hakija on siirtymässä koulutukseen samaan tieteenalaan kuuluvasta tutkinnosta, on edellytyksenä yhteensä 25 opintopisteen opinnot halutussa koulutuksessa.

Hyväksymisen edellytyksenä on myös, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä (erityisesti arvosanat ja opintojen edistyminen tavoitteellisessa ajassa), hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset. Lisäksi edellytetään, että hakija on opiskellut alkuperäisessä yliopistossa vähintään yhden lukuvuoden.

Hakemukseen liitetään opintorekisteriote ja perustelut hakemiselle.

Siirtyminen Tampereen yliopistoon edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta.

2. Siirto-opiskelijat Tampereen yliopistosta eli Tampereen yliopiston sisällä tutkintoa/koulutusta vaihtavat

Valinta koskee Tampereen yliopistossa jossain toisessa koulutuksessa opiskelevia, jotka haluavat vaihtaa nykyisen koulutuksensa matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen jo kandidaattivaiheessa. Katso lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Huom. myös tiedekunnan sisällä koulutuksen vaihtoa hakevien tulee jättää hakemuksensa tässä siirtohaussa.

Kriteeriopinnot: Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut halutun koulutuksen omia opintoja vähintään 25 opintopistettä. Lisäksi edellytetään, että hakija on opiskellut alkuperäisessä koulutuksessa vähintään yhden lukuvuoden.

Hyväksymisen edellytyksenä on myös, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä (erityisesti arvosanat ja opintojen edistyminen tavoitteellisessa ajassa), hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset.

Hakemukseen liitetään opintorekisteriote ja perustelut hakemiselle.

Tutkinnon/koulutuksen vaihto edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta.

Huom. matematiikan ja tilastotieteen koulutuksen omat opiskelijat: matematiikan ja tilastotieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin (LuK+FM) aiemmin hyväksytty opiskelija voi hakea täsmennetyn maisteriopintosuuntansa vaihtoa ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen opintopalveluihin. Jos taas olet tullut aiemmin hyväksytyksi suoraan matematiikan ja tilastotieteen koulutuksen maisteritutkintoon (FM) ja haluat hakea siirtoa saman koulutuksen sisällä toiseen maisteriohjelmaan, hae siirtoa vapaamuotoisella hakemuksella hakemasi koulutuksen maisterihaun aikataulun mukaisesti. Perusteltu hakemus maisteriohjelman vaihtamiseksi toimitetaan tiedekunnan opintopalveluihin.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa koulutusta vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista yliopistoista siirtyvät opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus. Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan ylempään korkeakoulututkintoon yhteishaun hakuaikana 17.3.–31.3.2021. Katso tarkemmat ohjeet sivulta siirtohaun hakukelpoisuus.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä siirtohaun hakukohteessa opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Katso tarkemmat ohjeet suomen kielen taidon todentamisesta.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään

Hakumenettely

Hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan. Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteet ovat mukana yliopistojen yhteisessä siirtohaussa, jossa ei ole valtakunnallista hakukohdemäärärajoitusta. Huomioithan, että hakukohteista enintään kaksi voi olla Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteita. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista.

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt.

Liitteet

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Siirtohaussa sinun tulee liittää hakemukseesi:

 • Ajan tasalla oleva opintosuoritusote
 • Opiskelutodistus, josta käy ilmi opintojesi alkamisajankohta sekä käyttämäsi läsnä- ja poissaolokaudet (opintojesi alkamisajankohdasta lähtien)
 • Motivaatiokirje

Lisäksi sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Katso lisätietoja sivulta liitteet siirtohaussa.

Varasijamenettely

Siirtohaussa ei pääsääntöisesti ole varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 9.7.2021. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä Tampereen yliopistoon. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Katso tarkemmat ohjeet sivulta oikaisumenettely (Tampereen yliopisto).

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Hakijapalvelut

Käyntiosoite:


Postiosoite:
Hakijapalvelut

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut.tau(at)tuni.fi
Puhelin:
Faksi:
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaanAvoimen väylä, Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2021 ( 3.5.2021 klo 08:0017.5.2021 klo 15:00 , Tampereen yliopiston avoimen väylän haku 2021 )

Aloituspaikkamäärä

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutuksen avoimen väylä.

  matematiikka tilastollinen data-analyysi yhteensä
1. Tampereen yliopiston väyläopinnot suorittaneet 5 10 15
2. Muussa suomalaisessa yliopistossa väyläopinnot suorittaneet 10 10 20
3. Muita avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet * 5 5 5*
yhteensä     40

* Aloituspaikkamäärä on koulutuksen yhteinen.

Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Hakukohde on tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei vielä ole korkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnon ja soveltuvat pohjaopinnot suorittaneet voivat hakea suoraan maisterikoulutukseen.

Tiedekunta varaa mahdollisuuden käyttää hakijoiden haastattelua osana valintaprosessia.

1. Tampereen yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen väyläopinnot suorittaneet

Matematiikan väyläopinnot

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen voidaan suoraan valita opiskelijaksi enintään 5 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina järjestettävät opintojaksot (20 op)

 • MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä,
 • MATH.MA.110 Johdatus analyysiin (tai MTTMP1A Johdatus analyysiin),
 • MATH.MA.140 Vektorit ja matriisit (tai MTTMP3 Lineaarialgebra 1A) sekä
 • MATH.MA.130 Johdatus lukuteoriaan ja algebraan (tai MTTMP4 Algebra 1A)

Valinnassa otetaan huomioon 31.5.2021 mennessä suoritetut opinnot, joten hakuvaiheessa toimitettua suoritusotetta on mahdollisuus täydentää 14.6.2021 saakka lataamalla päivitetty suositusote omalle hakulomakkeelle. Vastuu otteen toimittamisesta ajallaan on hakijalla. Mikäli liitettä ei ladata hakemukselle määräaikaan mennessä, valinta tehdään aiemmin toimitetun suoritustuotteen perusteella. (Päivitetty 31.3.2021)

Hyväksymisen edellytyksenä on, että opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään 3/5 ja kaikista yksittäisistä opintojaksoista on vähintään arvosana 2/5. Edellä mainittuja opintojaksoja ei voi suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella. Opinnot eivät saa olla yli viisi vuotta vanhoja. Mikäli kiintiössä jäisi paikkoja täyttämättä, voi tiedekunta harkintansa mukaan ottaa valinnassa huomioon myös vanhempia opintoja.

Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on yli 5, hakijat asetetaan opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Tasapisteiden sattuessa otetaan kaikki samat pisteet saaneet.

Tilastollisen data-analyysin väyläopinnot

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen voidaan suoraan valita opiskelijaksi enintään 10 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina järjestettävät opintojaksot (20 op)

 • DATA.STAT.110 Tilastotieteen johdantokurssi (tai MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi),
 • MATH.APP.210 Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn (tai MTTTP5 Tilastollisen päättelyn perusteet),
 • DATA.STAT.120 Tilastomenetelmien perusteet (tai MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet) sekä
 • DATA.STAT.210 Empiirinen projekti (tai MTTTA13 Empiirinen projekti)

Valinnassa otetaan huomioon 31.5.2021 mennessä suoritetut opinnot, joten hakuvaiheessa toimitettua suoritusotetta on mahdollisuus täydentää 14.6.2021 saakka lataamalla päivitetty suositusote omalle hakulomakkeelle. Vastuu otteen toimittamisesta ajallaan on hakijalla. Mikäli liitettä ei ladata hakemukselle määräaikaan mennessä, valinta tehdään aiemmin toimitetun suoritustuotteen perusteella. (Päivitetty 31.3.2021)

Hyväksymisen edellytyksenä on, että opintojaksojen DATA.STAT.110 (tai MTTTP1), MATH.APP.210 (tai MTTTP5), ja DATA.STAT.120 (tai MTTTA1) opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään 3/5 ja kaikista yksittäisistä opintojaksoista on vähintään arvosana 2/5. Opintojakso DATA.STAT.210 (tai MTTTA13) tulee olla suoritettuna hyväksytysti. Edellä mainittuja opintojaksoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella ja opintojakson DATA.STAT.210 harjoitustyötä saa korjata vain kerran. Opinnot eivät saa olla yli viisi vuotta vanhoja. Mikäli kiintiössä jäisi paikkoja täyttämättä, voi tiedekunta harkintansa mukaan ottaa valinnassa huomioon myös vanhempia opintoja.

Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on yli 10, hakijat asetetaan opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Tasapisteiden sattuessa otetaan kaikki samat pisteet saaneet.

2. Muussa suomalaisessa yliopistossa avoimen yliopisto-opetuksen väyläopinnot suorittaneet

Matematiikan väyläopinnot

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen voidaan suoraan valita opiskelijaksi enintään 10 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet jonkin toisen suomalaisen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina Matematiikan perusopintoja vähintään 20 op. Opintojaksojen opintopisteillä painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3/5 ja kaikista yksittäisistä opintojaksoista on oltava vähintään arvosana 2/5.

Valinnassa otetaan huomioon 31.5.2021 mennessä suoritetut opinnot, joten hakuvaiheessa toimitettua suoritusotetta on mahdollisuus täydentää 14.6.2021 saakka lataamalla päivitetty suositusote omalle hakulomakkeelle. Vastuu otteen toimittamisesta ajallaan on hakijalla. Mikäli liitettä ei ladata hakemukselle määräaikaan mennessä, valinta tehdään aiemmin toimitetun suoritustuotteen perusteella. Edellä mainittuja opintoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella. Opinnot eivät saa olla yli viisi vuotta vanhoja. Mikäli kiintiössä jäisi paikkoja täyttämättä, voi tiedekunta harkintansa mukaan ottaa valinnassa huomioon myös vanhempia opintoja. (Päivitetty 31.3.2021).

Yliopisto ei tee ennakkoarviointia aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on yli 10, hakijat asetetaan opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Tasapisteiden sattuessa otetaan kaikki samat pisteet saaneet.

Hakijan tulee liittää hakemuksensa liitteeksi virallinen opintorekisteriote suoritetuista opinnoista ja opintojaksojen sisältökuvaukset.

Tilastollisen data-analyysin väyläopinnot

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutukseen voidaan suoraan valita opiskelijaksi enintään 10 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet jonkin toisen suomalaisen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina Tilastotieteen perusopintoja vähintään 20 op. Opintojaksojen opintopisteillä painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3/5 ja kaikista yksittäisistä opintojaksoista on oltava vähintään arvosana 2/5.

Valinnassa otetaan huomioon 31.5.2021 mennessä suoritetut opinnot, joten hakuvaiheessa toimitettua suoritusotetta on mahdollisuus täydentää 14.6.2021 saakka lataamalla päivitetty suositusote omalle hakulomakkeelle. Vastuu otteen toimittamisesta ajallaan on hakijalla. Mikäli liitettä ei ladata hakemukselle määräaikaan mennessä, valinta tehdään aiemmin toimitetun suoritustuotteen perusteella. Edellä mainittuja opintoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella. Opinnot eivät saa olla yli viisi vuotta vanhoja. Mikäli kiintiössä jäisi paikkoja täyttämättä, voi tiedekunta harkintansa mukaan ottaa valinnassa huomioon myös vanhempia opintoja. (Päivitetty 31.3.2021).

Yliopisto ei tee ennakkoarviointia aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on yli 10, hakijat asetetaan opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Tasapisteiden sattuessa otetaan kaikki samat pisteet saaneet.

Hakijan tulee liittää hakemuksensa liitteeksi virallinen opintorekisteriote suoritetuista opinnoista ja opintojaksojen sisältökuvaukset.

3. Muut avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet

Muiden avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 5 hakijaa, jolla on suoritettuna koulutuksen soveltuvia vapaita tutkintoihin sisältymättömiä yliopisto-opintoja vähintään 60 opintopistettä. Suositeltavaa on, että hakijalla on suoritettuna koulutuksen perusopinnot ja aineopintoja sekä tutkinnon kieliopintoja.

Ensisijaisesti valinnassa ratkaisevat soveltuvien opintosuoritusten määrä ja opintomenestys. Aikaisempia opintoja voi joutua täydentämään, mikäli suoritukset ovat yli 10 vuotta vanhoja. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Etusija annetaan hakijoille, joilla ei ole suoritettuna korkeakoulututkintoa. Valinnassa huomioidaan koulutuksen resurssit.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että:

 • Hakija on suorittanut ennen hakuajan päättymistä koulutukseen soveltuvia yliopistotasoisia opintoja yhteensä vähintään 60 opintopistettä, ja koulutuksen perusopinnot tai niitä vastaavat opinnot ovat suoritettuna.
 • Hakija on osoittanut tiedekunnan arvioimaa hyvää opintomenestystä. Erityisesti ratkaisevat opintosuoritusten arvosanat, mutta myös opintojen suorittamisajankohta ja opintoihin käytetty aika otetaan huomioon.
 • Hakijalla on perustellut syyt ja resurssit sallivat opiskelijan hyväksymisen.

Hakijan tulee liittää hakemuksensa liitteeksi yhteenveto aikaisemmista opinnoista ja perustelut opinto-oikeuden hakemiselle. Mukaan tulee liittää viralliset opintorekisteriotteet. Yliopisto ei tee ennakkoarviointia aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti ryhmässä 3 (muut avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet), mikäli on siinä hakukelpoinen. Mikäli hän ei tule valituksi, otetaan hakemus huomioon valintaryhmissä 1 tai 2 edellyttäen, että hän on hakukelpoinen. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei valintaryhmissä ole, ei paikkoja täytetä lainkaan.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina. Katso tarkemmat ohjeet sivulta hakukelpoisuus.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä avoimen väylän hakukohteessa opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Katso tarkemmat ohjeet suomen kielen taidon todentamisesta.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään

Hakumenettely

Hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Tampereen yliopistoon voit hakea avoimen väylän haun kautta enintään kahteen hakukohteeseen. Katso lisätietoja avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista.

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt.

Liitteet

Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Avoimen väylän haussa sinun tulee liittää hakemukseesi liitteitä seuraavasti:

1. Tampereen yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen väyläopinnot suorittaneet

 • Ajan tasalla oleva opintosuoritusote

Valinnassa otetaan huomioon 31.5.2021 mennessä suoritetut opinnot, joten hakuvaiheessa toimitettua suoritusotetta on mahdollisuus täydentää 14.6.2021 saakka lataamalla päivitetty suoritusote omalle hakulomakkeelle. Vastuu otteen toimittamisesta ajallaan on hakijalla. Mikäli liitettä ei ladata hakemukselle määräaikaan mennessä, valinta tehdään aiemmin toimitetun suoritustuotteen perusteella. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Katso lisätietoja sivulta liitteet avoimen väylän haussa.

2. Muussa suomalaisessa yliopistossa avoimen yliopisto-opetuksen väyläopinnot suorittaneet

 • Ajan tasalla oleva opintosuoritusote

Valinnassa otetaan huomioon 31.5.2021 mennessä suoritetut opinnot, joten hakuvaiheessa toimitettua suoritusotetta on mahdollisuus täydentää 14.6.2021 saakka lataamalla päivitetty suositusote omalle hakulomakkeelle. Vastuu otteen toimittamisesta ajallaan on hakijalla. Mikäli liitettä ei ladata hakemukselle määräaikaan mennessä, valinta tehdään aiemmin toimitetun suoritustuotteen perusteella. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Katso lisätietoja sivulta liitteet avoimen väylän haussa.

3. Muut avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet

Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Katso lisätietoja sivulta liitteet avoimen väylän haussa.

Lisäksi sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä.

Varasijamenettely

Avoimen väylän valinnassa ei yleensä ole varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään 9.7.2021. Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä Tampereen yliopistoon. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Katso tarkemmat ohjeet sivulta oikaisumenettely (Tampereen yliopisto).

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Käyntiosoite:


Postiosoite:
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut.tau(at)tuni.fi
Puhelin:
Faksi:Kuvaus saatavilla myös:

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä on opiskelijoita yli 30 000, professoreita 330 ja muuta henkilöstöä 4400.

Tampereen korkeakouluyhteisössä koulutuksella on yhteinen strateginen suunta. Siinä taitava, utelias ja aikaansaava opiskelija saa kilpailukykyisen osaamisyhdistelmän – koulutuksen tehokkuudesta tinkimättä. Haastamme vakiintuneet käytännöt tiedon, oppimisen ja tutkimusten jakamisessa. 

Meiltä valmistuvat tulevaisuuden tekijät ymmärtävät ihmistä, hahmottavat teknologian mahdollisuudet ja ovat jo valmistuessaan kasvaneet mukaan yhteistyöhön. 

Meillä opiskelija voi suunnitella opintojaan joustavasti ja suoriutua niistä tavoiteajassa. Hän saa ajantasaista tietoa omien opintojensa edistymisestä ja osaamisensa tasosta. Sivistysyliopisto ja ammattikorkeakoulu samassa yliopistokonsernissa tarjoavat joustavat opintopolut, laajan kurssitarjonnan ja hyvät työelämävalmiudet. Tohtorikoulutus ja tutkijan ura rakentavat pohjaa akateemisille huippusuorituksille. Näkökulman vaihdos avaa opiskeltavassa ilmiössä uusia kutkuttavia kysymyksiä – tätä poikkitieteisyys on parhaimmillaan. 

Kaikkiin tutkintoihin sisällytetään yhteiset temaattiset osaamistavoitteet liittyen digitalisaatioon, kansainvälisyyteen, viestintätaitoihin sekä yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen. 

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa on ammattikorkeakoulututkinnolle ja yliopistotutkinnolle yhteisiä ja toisistaan eroavia osaamistavoitteita. Ristiinopiskelu yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä lisää opiskelijan mahdollisuuksia valita tutkintoon monipuolisia opintoja. 

www.tuni.fi

Oppilaitoksen omat sivut

Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Käyntiosoite:


Postiosoite:
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut.tau(at)tuni.fi
Puhelin:
Faksi: