Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

folkloristiikkakansatiedekulttuurintutkimuskulttuuriperintöperinteentutkimususkonnonopettajauskontotiede
 • Koulutus alkaa: Syksy 2021
 • Opetuskieli: suomi,
 • Opetusaika: Päiväopetus,
 • Opetustapa: Lähiopetus,
 • Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu, Monimuoto-opetus,
 • Koulutuksen laajuus: 180+120 opintopistettä
 • Suunniteltu kesto: 5 vuotta
 • Maksullinen: euroa Ei
 • Tutkintonimikkeet:
  • Filosofian maisteri
  • Humanististen tieteiden kandidaatti
Kuvaus saatavilla myös:

Kulttuurien tutkimuksen hakukohteessa opiskellaan etnologiaa (ent. kansatiede), folkloristiikkaa ja uskontotiedettä. Hakukohteeseen otetaan vuosittain 35 opiskelijaa. Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelman yhteinen tutkimuskohde on inhimillinen kulttuuri kaikessa moninaisuudessaan. Jokaisella oppiaineella on siihen oma lähestymistapansa. Oppiaineita yhdistää etnografinen tutkimusote. Se on tiedon tuottamista etnografisen kenttätyön keinoin, esimerkiksi haastattelemalla ja havainnoimalla sekä niistä kirjoittamalla.

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa päteviä ja ammattitaitoisia kulttuurien tutkijoita ja asiantuntijoita yliopistojen ja muiden instituutioiden sekä laajemmin yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutus antaa valmiuksia työskentelyyn asiantuntijana esimerkiksi maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuussektorilla, museo- ja arkistoalalla, erilaisissa viestintätehtävissä sekä katsomusaineiden opettajana.

Perusopinnot koostuvat tutkinto-ohjelman kaikille opiskelijoille yhteisistä pakollisista kursseista. Perusopintojen laajuus on 25 op. Aineopintojen laajuus on 60 op, josta puolet on pääaineen (etnologia, folkloristiikka tai uskontotiede) opintoja ja puolet tutkinto-ohjelman yhteisiä metodiopintoja.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on perusvalmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä riittävä viestintä- ja kielitaito kulttuurien tutkimuksen alan tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi sinulla on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on kulttuurien tutkimuksen ja oman tieteenalasi hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Samoin sinulla on valmiudet toimia työelämässä oman alasi vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Sinulla on hyvä viestintä- ja kielitaito alasi tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan.

Tutustu tutkinto-ohjelman yhteiseen KUTU: kulttuurintutkijat tuumailevat -blogiin.

Etnologian tarkoitus on tuottaa syvällistä ymmärrystä kulttuurisista ilmiöistä osana ajallisia jatkumoita ja murroksia. Kysymys voi olla kuntaliitoksista, rautaesiripun vaikutuksista, alkuperäiskansoista, esineen elinkaaresta tai maahan- ja maastamuutosta. Keskeisenä tutkimuskohteena on arkielämä ja kulttuuri, jonka jäseneksi ihminen on kasvanut tai joutunut ja jossa hän elää. Etnologia antaa laajan perspektiivin muun muassa kulttuuriseen taustaan, maanosamme kansoihin ja etnisiin ryhmiin sekä näiden kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Koska etnologi ymmärtää arkielämän ilmiöiden taustoja ja kehitystä, hän pystyy olemaan mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja suunnittelussa. Etnologian opiskelijana opit tarkastelemaan kohdetta kriittisesti ja käyttämään kulttuurianalyyttistä näkökulmaa. Sen avulla arjen ilmiöt ja elämä näyttäytyvät uudella tavalla. Tarvitset tätä taitoa monissa ammateissa.

Etnologian oppiaineen sivut

Folkloristiikka on kulttuuritiede, joka tarjoaa keinoja ymmärtää, tulkita, selittää ja hyödyntää kulttuuria sen eri muodoissa. Folkloristiikan tutkimuksen kohteena ovat ihmisiltä toisille suullisesti, kirjallisesti, visuaalisesti, virtuaalisesti ja muilla tavoin välittyvät viestit ja niiden taustalla olevat ajattelun tavat, uskomukset, toiveet ja pelot. Folkloristiikka avaa näkökulmia ihmisen kulttuurisen toiminnan sanalliseen ja rituaaliseen ulottuvuuteen, mielikuvien ja uskomusten historiaan ja välittymiseen sekä yhteisöjen sisäiseen vuorovaikutukseen, symboliikkaan ja dynamiikkaan.

Folkloristiikka tarjoaa näkökulmia ja tieteellisiä menetelmiä osallistuvan kulttuurin sekä perinteeksi ja perinnöksi määrittyvien ilmiöiden tutkimukseen ja tämän tutkimuksen avulla saatavan tiedon ja taidon hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Epävirallisen arkiviestinnän asiantuntijana folkloristilla on kyky havainnoida, tulkita ja ymmärtää nyky-yhteiskunnan monimuotoisuutta ja sen erilaisia viestinnän ja toiminnan tapoja. Mielenkiinto kohdistuu usein valtakulttuurin ja virallisten instituutioiden ulkopuolelle sijoittuvien ala- ja vastakulttuurien toimintatapoihin ja todellisuuskäsityksiin. Folkloristi kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tarjoamaan ratkaisuvälineitä monenlaisissa yhteisöllisyyteen, identiteettiin, etnisyyteen ja kulttuuripolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Folkloristiikan oppiaineen sivut

Uskontotiede tutkii uskonnollisia ilmiöitä, perinteitä, instituutioita ja käytäntöjä sekä niiden moninaisuutta ja muutoksia. Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineessa keskitytään erityisesti uskonnollisen ja maallisen kulttuurin kosketuskohtien ja rajapintojen tutkimiseen erilaisista teoreettisista näkökulmista. Tällaisia rajapintoja ovat esimerkiksi henkisyydeksi kutsutut ilmiöt, esoteeriset perinteet, kristinuskon ilmenemismuodot sekä uskonnon kytkennät arjen elämään, aikaan, luontoon, medioihin, kansakuntaan, sukupuoleen, taiteeseen, talouteen, terapioihin ja tunteisiin.

Turun yliopiston uskontotieteestä valmistuu uskonnon, katsomusten ja kulttuurin ilmiöihin perehtyneitä asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreille. Uskontotieteestä voit myös valmistua peruskoulun ja lukion aineenopettajaksi.

Uskontotieteen oppiaineen sivut

Elämänkatsomustiedon opinnot


Tutustu myös uskontotieteen tutkijoiden pitämään blogiin: Uskontotiedettä Turun yliopistossa

 

Etnologian opetukselle ja tutkimukselle on ominaista kulttuurikäsityksen laaja-alaisuus ja ymmärtävä humanistinen tutkimusote. Se antaa tilaa yksilöllisille kokemuksille ja kulttuurin moniäänisyydelle eli kulttuurin jäsenten omille tulkinnoille. Aineistonhankinnalle on luonteenomaista etnografinen kenttätyö eri muodoissaan sekä museokokoelmien ja erilaisten arkistomateriaalien käyttö.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot koostuvat etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen yhteisistä kursseista. Perusopinnoissa perehdyt kulttuurien tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, näkökulmiin ja kysymyksenasetteluihin.

Etnologian aineopinnoissa perehdyt etnologiseen tutkimukseen käytännössä sekä tutkimuksen keskeisiin osa-alueisiin, metodologiaan ja näkökulmiin, joita opit soveltamaan omissa tutkimuksissasi. Kandidaatintutkielman avulla opit muun muassa selkeän argumentoinnin, lähdekritiikin ja tieteellisen keskustelun taitoja.  

Syventävien opintojen aikana perehdyt erityisesti omaan tutkielmaasi liittyviin etnologisiin ja muihin kulttuurisiin näkökulmiin. Syvennät sekä käsitystäsi kulttuurista ilmiöinä ja prosesseina että opit käyttämään analyysiin, tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia työkaluja. Suoritat lisäksi harjoittelun, jonka suorittamismuodosta sovitaan ennalta professorin kanssa. Maisteriseminaarissa keskityt tutkielman ongelmanasettelun, ratkaisumallien sekä tutkielman osien hahmottamiseen ja työstät sen aikana valmiiksi tutkielman osia.

Folkloristiikassa tutkitaan kansanomaisia ilmaisukulttuureita sekä henkisen kansankulttuurin historiaa ja nykypäivää Suomessa sekä kansainvälisesti. Tutkimuskohteena ovat yhteisöllisen kulttuurin jatkuvuutta ja variaatiota osoittavat ja niitä tuottavat ilmiöt kuten suullisen perinteen ja toisaalta internet-kulttuurin eri lajit, kulttuurisen ajattelun ja maailmankuvien pitkäkestoisuus, muistitieto, tapakulttuuri, kansanomaiset uskomukset sekä kansanomaisten tiedollisten mallien toistuvat piirteet.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot koostuvat etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen yhteisistä kursseista. Perusopinnoissa perehdyt kulttuurien tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, näkökulmiin ja kysymyksenasetteluihin.

Folkloristiikan aineopinnoissa perehdyt folkloristisen tutkimuksen teorioihin ja metodologiaan ja niiden soveltamiseen käytännössä. Harjaannut tutkimuksen tekemiseen ja uuden tiedon tuottamiseen, ja tutustut tieteenalan erilaisiin näkökulmin ja tutkimuskohteisiin sekä niiden yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Folkloristiikan syventävissä opinnoissa opiskelija keskittyy valitsemiinsa erikoisaloihin. Opintojen keskeisiä osia ovat seminaarityöskentely ja pro gradu -tutkielman kirjoittaminen sekä työharjoittelu. Tutkielmaprosessin aikana opiskelija harjaantuu tieteelliseen tutkimukseen ja saa samalla kokemusta työskentelystä ryhmässä ja projektin hallinnasta. Opinnot antavat sekä teoreettisia että käytännöllisiä valmiuksia henkisen kulttuurin ja sitä muokkaavien välitysprosessien laaja-alaiseksi ymmärtämiseksi.

Uskontotieteessä tutkitaan uskonnollisia ja henkisyyteen liittyviä ilmiöitä niiden kaikissa ilmenemismuodoissa. Uskontotieteellistä tutkimusta tai opetusta ei rajata siihen, mikä yleisen ymmärryksen mukaan on uskontoa vaan perehdytään laajemmin katsomusten kirjoon. Uskontotiede soveltuu ja sitä sovelletaan laajalti kulttuuristen ilmiöiden ja merkitysten tarkasteluun.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot koostuvat etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen yhteisistä kursseista. Perusopinnoissa perehdyt kulttuurien tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, näkökulmiin ja kysymyksenasetteluihin.

Uskontotieteen aineopinnoissa paneudut Suomen uskonnollisen kentän, Euroopan uskontohistorian ja maailman uskontoperinteiden kysymyksiin sekä uskonnon rooliin osana nykykulttuuria ja -yhteiskuntaa. Syvennät tietämystäsi uskontotieteen tutkimuksen näkökulmista ja metodologisista kysymyksistä. Harjoittelet tekemään etnografiaa eli kenttätyöhön ja haastatteluun perustuvaa tutkimusta. Jos opiskelet opettajaksi, perehdyt kristinuskon ja teologian perusteisiin.

Uskontotieteen syventävissä opinnoissa keskeinen tavoite on oman asiantuntijuuden ja työelämävalmiuksien kasvattaminen ja tarkentaminen. Syvennät tietojasi aiemmin oppimastasi ja harjaannut valitsemaan, käyttämään ja soveltamaan keskeisiä uskontotieteellisiä ja kulttuurisia tutkimuksenteon työvälineitä ja näkökulmia. Syventäviin opintoihin kuuluu myös Suomessa tai ulkomailla tehtävä työharjoittelu.

Valitset pääaineesi vapaasti ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella.

 

Humanististen tieteiden kandidaatintutkintoon (HuK) sisältyvät pääaineen perus- (25 opintopistettä) ja aineopinnot (60 opintopistettä), vähintään yhden sivuaineen opintokokonaisuus, pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 opintopistettä.

Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, jonka alalta kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä kypsyysnäyte. Muut opinnot voivat koostua esim. oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista, muissa tiedekunnissa tai yliopistoissa suoritetuista opintojaksoista tai ylimääräisistä kieliopinnoista. Kandidaatintutkinnon tavoitesuoritusaika on kolme vuotta.

Filosofian maisterin tutkintoon (FM) sisältyvät pääaineen syventävät opinnot (väh. 80 op) sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 120 opintopistettä. Pro gradu -työn osuus pääaineen opinnoista on 40 opintopistettä. Muut opinnot voivat koostua sivuaineen opintokokonaisuuksista tai yksittäisistä opintojaksoista. Filosofian maisterin tutkinnon tavoitesuoritusaika on kaksi vuotta.

Kulttuurien tutkimuksen oppiaineista valmistuneena sinulla on vankka tieteellinen pohjakoulutus ja taidot toimia erilaisissa kulttuurialan tehtävissä sekä laajemminkin yhteiskunnallisella sektorilla. Työllistyt esimerkiksi opetus-, koulutus- ja tutkimustehtäviin sekä museo-, arkisto-, kirjasto- ja media-alalle. Yhä useampi kulttuurien tutkija työskentelee johtajina, suunnittelijoina, tuottajina ja tiedottajina erilaisissa projekteissa, yrityksissä ja säätiöissä. Myös maahanmuuttaja-, monikulttuurisuus- ja kehitysyhteistyö sekä ympäristö- ja kulttuurivaikutusten arviointi ja kulttuurin sisältötuotanto tarjoavat sinulle monipuolisia työmahdollisuuksia.

Etnologian ja folkloristiikan maisterin tutkintoa suorittavat pääaineopiskelijat voivat hakea opiskelupaikkaa arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin (120 op). Haku on joka toinen vuosi. Seuraava haku on vuonna 2022. Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhdessä tarjoamat kaksikieliset maisteriopinnot luovat laaja-alaisen kuvan arkistoalan ja asiakirjahallinnan kehityksestä, teorioista ja käytännön työstä. Opinnoissa yhdistyvät teoreettinen yliopistokoulutus sekä asiantuntijakoulutus ja niissä kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden työelämävalmiuksiin. Opiskelija saavuttaa opintojen myötä ammatillisen pätevyyden yksityisen ja julkisen sektorin asiakirjahallinnan ja arkistotoimen johto- ja asiantuntijatehtäviin. Maisteriopinnoista valmistuvat työllistyvät esimerkiksi muistiorganisaatioihin, yksityiselle sektorille tai valtionhallinnon ja kuntien arkistotoimeen sekä hallintoon.

Uskontotiede tarjoaa myös humanistisen koulutuksen evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon aineenopettajille sekä mahdollisuuden hankkia islamin aineenopettajan kelpoisuus yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Humanistisen tiedekunnan opiskelijana sinulla on erinomaiset mahdollisuudet lähteä ulkomaille opintojesi aikana. Voit tehdä siellä korvaavia opintosuorituksia pääaineeseen ja sivuaineisiin tai voit tuoda ulkomaisesta yliopistosta sivuainekokonaisuuden tutkintoon.

Humanistisella tiedekunnalla ja sen oppiaineilla on useita kymmeniä yhteistyöyliopistoja eri puolilla Eurooppaa. Tiedekunnan opiskelijana voit lähteä ulkomaille vaihtoon myös Turun yliopiston yhteisten sopimusten kautta esim. Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Japaniin, Kiinaan, Venäjälle tai Yhdysvaltoihin. Voit myös hakeutua ulkomaiseen yliopistoon tai korkeakouluun hankkimalla vaihtopaikan omatoimisesti.

Humanistisen tiedekunnan perustutkintoihin tulee sisältyä tietty määrä kansainvälistymistä edistäviä opintoja: kandidaatintutkintoon vähintään 10 opintopistettä ja maisterintutkintoon vähintään 5 opintopistettä. Kansainvälistäville opinnoille ei määritellä enimmäismäärää. Kunkin opiskelijan kansainvälistymistä edistävien opintojen sisällön ja laajuuden määräävät viime kädessä hänen tekemänsä valinnat. Kansainvälistymistä edistävien opintosuoritusten tulisi olla tavalla tai toisella yhteydessä omaan tieteenalaan.

Tiedekunnan oppiaineissa ja Turun yliopistossa yleensäkin on laajasti tarjolla kansainvälistymistä edistäviksi katsottavia opintojaksoja ja suoritusmuotoja, joten sinulla on monia vaihtoehtoja suorittaa tutkintoihin vaadittavat opintopistemäärät. Kansainvälistymisopintoja voit suorittaa esimerkiksi opiskelemalla Turun yliopiston englanninkielisissä opinto-ohjelmissa tai tuutoroimalla yliopistoon saapuvia kansainvälisiä opiskelijoita.

Etnologian tutkimuskohteina ovat erityisesti muutos ja murros sekä arkielämän tutkimus. Muita tutkimuksellisia painopisteitä ovat kulttuurinen kohtaaminen sekä etniset kysymykset ja raja-alueiden tutkimus, perhetutkimus, urbaanin ja maaseudun suhde, humanistinen eläintutkimus, meri(vesistö)teema, kuntaliitosten kulttuuriset vaikutukset, kulttuuriperintö ja tulevaisuudentutkimus. Opinnäytetöiden aiheet vaihtelevat vankilateemasta, esineellisestä kulttuurista ja teollisesta kulttuuriperinnöstä turismiin.

Oppiaineen tärkein tutkimusalue on käytännössä Suomi, mutta näkökulman ja teemojen tasolla tutkimus kohdistuu Eurooppaan, myös arktisiin yhteisöihin ja Suomen kielisukulaisiin. Opinnäytteiden tekijöille ei kuitenkaan mikään maanosa tai mikään aikataso ole vieras, vaan tutkimuksessa tulevat esille niin historia, nykyisyys kuin tulevaisuuskin.

Turun yliopiston folkloristiikan oppiaine edustaa antropologisesti suuntautunutta folkloristiikkaa, jossa kiinnostus kohdistuu ihmiseen folkloren käyttäjänä ja folkloren erilaisiin merkityksiin kulttuurin kokonaisuudessa. Tutkimus perustuu suurelta osin kenttätöihin ja niiden tuloksena syntyneisiin arkistoaineistoihin sekä yhä enemmän internet-aineistoihin.

Turkulaisen folkloristiikan erityisiä osaamisaloja ovat nykykulttuuria, populaarikulttuuria ja kulttuuriperintöä koskeva tutkimus, kulttuurisen muistin kysymykset ja muistitietotutkimus, kertomusperinteen ja kerronnan tutkimus sekä kansanuskon ja uskomusperinteiden tutkimus. Tutkimusintressit kohdistuvat suurimmaksi osaksi suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, mutta yhtä hyvin tutkimuskohde voi olla mikä tahansa menneisyyden tai nykyajan ihmisyhteisö. Ajankohtaisia tutkimusaiheita ovat esimerkiksi suomalaissiirtolaisten muistelukulttuurit online ja offline, yliluonnolliset kokemuskertomukset, nykypakanuus, Tyynenmeren saarten myyttinen historia, pohjoisen kalliopiirrokset ja niiden tulkinta sekä folkloristisen kerronnantutkimuksen soveltaminen lääketieteessä.   

Turun yliopiston uskontotiede on osa kulttuurien tutkimusta. Uskonnoksi luokiteltu ilmiö nähdään aina osana inhimillistä, kulttuurista ja yhteiskunnallista toimintaa. Tutkimusote on monitieteinen mutta painotukseltaan uskontoantropologinen, ja tutkimusaineistot tuotetaan usein etnografisesti esimerkiksi haastattelu- ja havainnointimenetelmillä. Etnografiaa voidaan tehdä myös digitaalisissa ympäristöissä. Uskontotieteessä tutkitaan tällä hetkellä seuraavia teemoja: kansanomainen uskonto ja henkisyys, länsimainen esoteria, uskonnollisen ja maallisen kulttuurin rajapinnat, uskonnollisten instituutioiden muutos, ihmisen ja luonnon vuorovaikutus, monikulttuurisuus, kansalaisuskonto sekä kristinuskon moninaisuus ennen ja nyt. Alalla voidaan tutkia myös esimerkiksi mediaa, populaarikulttuuria, faniutta, teknologiaan liitettyjä uhkakuvia tai uskonnon ja sukupuolen suhdetta.

 

Opiskelijoiden ainejärjestö 

Kulttuurien tutkimuksen oppiaineilla on aktiivinen opiskelijoiden etua valvova ainejärjestö, joka toimii yhteistyössä oppiaineiden kanssa. Kutu ry. edistää alan opiskelijoiden välistä verkostoitumista ja uusien kontaktien luomista niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla tarjoamalla jäsenilleen muun muassa seminaareja, paneelikeskusteluja ja rentoja illanistujaisia.

Koulutuksen kuvaus Turun yliopiston verkkosivulla

Alemman korkeakoulututkinnon (humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, HuK) suoritettuasi voit jatkaa suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa (filosofian maisterin tutkinto, FM).

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista hakeutua tieteelliseen jatkokoulutukseen suorittamaan tohtorin tutkintoa.Näyttötutkinnon yhteyshenkilö

Koulutuksen yhteyshenkilö

Kuvaus saatavilla myös:

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Korkeakoulujen kevään 2021 toinen yhteishaku ( 17.3.2021 klo 08:0031.3.2021 klo 15:00 )

 

 VALINTATAPA

ALOITUSPAIKAT

ENSIKERTALAISET

TODISTUSVALINTA

21

21 (100 %)

VALINTAKOEVALINTA

11

4 (28 %)

AVOIMEN VÄYLÄ

3

 

YHTEENSÄ

35

25 (70%)

 

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnan osuus aloituspaikoista on 60 %.

Todistusvalinnassa valitaan 21 uutta opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Todistusvalinnan aloituspaikat on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Todistusvalinnassa voidaan huomioida suomalaisen ylioppilastutkinnon 18.5.2021 mennessä suorittaneet sekä EB/IB/RP/DIA-tutkinnon 16.7.2021 mennessä suorittaneet. Valintakoevalinnassa voidaan huomioida suomalaiset ylioppilastutkinnot ja ammatilliset tutkinnot, jotka valmistuvat ja joista on saatu tiedot yliopistolle 18.6.2021 mennessä, sekä kansainväliset ylioppilastutkinnot ja ulkomailla suoritetut tutkinnot, jotka valmistuvat 16.7.2021 mennessä.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2021 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Kynnysehto

Ei kynnysehtoa

Todistusvalinnan pisteytys

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Mikäli hakija on suorittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä siten, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154. Todistusvalinnassa on saatava vähintään 90 pistettä.

 Huom! Keväällä 2021 ja myöhemmin EB-tutkinnon suorittaneiden alimmat pistemäärärajat poikkeavat aiemmin tutkinnon suorittaneiden pisteistä seuraavasti:
B = 5,99-5,5 ja A = 5,49-5

TUTKINTO: TASO/AINE

           

YO 

L

E

M

C

B

A

EB 

10-9

8,99-8

7,99-7

6,99-6

5,99-5

4,99-4

IB 

7

6

5

4

3

2

RP/DIA 

15-13

12-10

9-8

7

6-5

4

Kaikilta huomioidaan

           

YO: Äidinkieli: Suomi, ruotsi, saame,
suomi/ruotsi toisena kielenä

EB: L1-kieli

IB: A-kieli

RP/DIA: Äidinkieli suomi tai saksa

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

YO: Pitkä matematiikka

EB: Pitkä matematiikka (5h)

IB: v. 2020 ja sitä ennen kirjoittaneet: Further Mathematics, Mathematics HL ja Mathematics SL. V. 2021 ja sen jälkeen kirjoittaneet: Mathematics: Analysis and approaches HL, Mathematics: Applications and interpretation HL ja Mathematics: Analysis and approaches SL

RP/DIA: Matematiikka

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

YO: Lyhyt matematiikka

EB: Lyhyt matematiikka (3h)

IB. v. 2020 ja sitä ennen kirjoittaneet: Mathematical Studies. V. 2021 ja sen jälkeen kirjoittaneet: Mathematics: Applications and interpretation SL

RP/DIA: Matematiikka vastaavuustodistuksesta

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

YO, EB, IB, RP/DIA: Fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

YO, EB, IB, RP/DIA: Historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

YO, DIA: Uskonto/ET

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

YO, EB, IB, RP/DIA: Biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

YO, EB, IB, RP/DIA: Kemia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

YO, EB, IB: Psykologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

YO, EB, IB, DIA: Filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

YO, EB, IB, DIA: Maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

YO: Yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

EB, IB, RP/DIA: Muut tutkintoon sisältyvät aineet, esim. tietojenkäsittely, liiketalous, taloustieto jne.

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

YO: Terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

YO: Pitkä kieli

EB: L2-kieli

IB: A-kieli (ei sama kuin äidik.), B-englanti

RP/DIA: suomi tai saksa (ei sama kuin äidink.) englanti

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

YO: Keskipitkä kieli

EB: L3-kieli, Other National Language

IB: muut B-kielet

RP/DIA: B1-kieli

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

YO: Lyhyt kieli

EB: L4-, L5-kieli

IB: AB-kieli

RP/DIA: B2-kieli tai B3-kieli

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

Tasapistesäännöt

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti:

 1. Parempi äidinkielen arvosana
 2. Parempi reaaliaineen arvosana
 3. Parempi reaaliaineen arvosana
 4. Parempi muun aineen arvosana

Jos todistusvalinnan kiintiö on ylittymässä tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeenkin, samalla pistemäärällä olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta.

Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOEVALINTA

Valintakokeessa valitaan 11 uutta opiskelijaa pelkän valintakoesuorituksen perusteella. Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoevalinnasta on varattu 4 aloituspaikkaa ensikertalaisille hakijoille. Mikäli ensikertalaisten paikkoja jää täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään muille valintakokeen läpäisseille.

Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2021 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Valintakokeen maksimipisteet ovat 50. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä ja jokaisesta tehtävästä pisteitä, jotta voit tulla hyväksytyksi.

Jos usealla hakijalla on samat pisteet, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Pääsykoe

Valintakoe

HUOM! Uusi koepäivä: 9.6.2021 klo 10-13

Valintakoekirja

Valintakoetta varten luettava teoksesta Askel kulttuurien tutkimukseen (toim. Jaana Kouri, 2015) seuraavat osiot: Johdanto (s. 15-39), Arki, juhla ja pyhä (s. 61-99) sekä Tila, paikka ja ympäristö (s. 133–169).

Valintakoekirjan sähköinen versio. Kirja on myös ostettavissa Turun yliopiston verkkokaupasta: https://utushop.utu.fi/

Valintakokeesta

Valintakokeessa on esseekysymys, joka arvostellaan pistein 0–20, motivaatiotehtävä, joka arvostellaan pistein 0–10 sekä aineistotehtävä, joka arvostellaan pistein 0–20. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 25 pistettä ja jokaisesta tehtävästä on saatava pisteitä. Valintakokeen tehtävät perustuvat koetta varten luettavaksi ilmoitettuun aineistoon. Valittavilta edellytetään myös hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.

Korkeakoulut tiedottavat hakijoille erikseen, jos koronatilanteeseen liittyen annetaan kevään aikana viranomaismääräyksiä, joilla on vaikutusta valintakokeiden järjestämiseen.

Avoimen väylä

Avoimen yliopiston väylältä valitaan enintään 3 opiskelijaa. Mikäli avoimen väylältä jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

Aika Paikka Kuvaus

Hakukelpoisuuden osoittavat todistukset

KORKEAKOULUKELPOISUUS

Sinun tulee liittää hakemukselle kopio korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksesta, mikäli olet suorittanut tai suoritat jonkin seuraavista:

 • IB-, EB-, DIA/Reifeprüfung- tai AICE-tutkinnon
 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen ennen vuotta 2017
 • tutkinnon ulkomailla
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990.

Sinun tulee toimittaa ulkomaisen tutkinnon todistuksesta tai ennakkoarviosta myös auktorisoidun kääntäjän tekemä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös, jos tutkinto on suoritettu jollain muulla kielellä.

Todistuksen ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. Mikäli tulet hyväksytyksi sinun tulee toimittaa alkuperäinen todistus nähtäväksi määräaikaan mennessä tai opiskelupaikkasi perutaan.

Jos suoritat tutkinnon keväällä 2021:

Jos suoritat suomalaisen ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon keväällä 2021, sinun ei tarvitse toimittaa ennakkoarviota tai lopullista todistusta, sillä tiedot saadaan valtakunnallisesta rekisteristä.

Jos suoritat ulkomaista tutkintoa ja sen suorittaminen on hakuajan päätyessä kesken, sinun on liitettävä 7.4.2021 klo 15.00 mennessä oppilaitoksesi antama arvio tutkinnon valmistumisesta.

Jos suoritat IB- tai EB -tutkinnon keväällä 2021, liitä hakemukselle ennakkoarvio tutkinnon arvosanoista ja tutkinnon kokonaispistemäärästä 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. Jos suoritat DIA-tutkinnon keväällä 2021, liitä hakemukselle kopio tutkintotodistuksen arvosanasivusta ja vastaavuustodistuksesta samoin 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Todistusvalinnassa voidaan huomioida suomalaisen ylioppilastutkinnon 18.5.2021 mennessä suorittaneet sekä EB/IB/RP/DIA-tutkinnon 16.7.2021 mennessä suorittaneet. Valintakoevalinnassa voidaan huomioida suomalaiset ylioppilastutkinnot ja ammatilliset tutkinnot, jotka valmistuvat ja joista on saatu tiedot yliopistolle 18.6.2021 mennessä, sekä kansainväliset ylioppilastutkinnot ja ulkomailla suoritetut tutkinnot, jotka valmistuvat 16.7.2021 mennessä.

Todistusten toimittaminen:

Todistukset lähetetään hakulomakkeeseen liitettynä samanaikaisesti hakemuksen lähettämisen yhteydessä tai ne voi liittää jo lähetettyyn hakemukseen 7.4.2021 klo 15:00 mennessä.

 

SUOMEN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN

Suomen kielen taidon osoittamiseksi tarvittava todistus tulee liittää hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15:00 mennessä. Mikäli sinun tulee osoittaa kielitaito erillisellä todistuksella, hakulomakkeelle tulee pyyntö kyseisen todistuksen liittämisestä.

Jos hakukeväänä valmistuva osoittaa kielitaitonsa valmistuvalla tutkinnollaan, lopullisen tutkintotodistuksen toimituspäivämäärät pätevät myös kielitaidon osoittamiseen.

Kielitaidon osoittamisen tavat löydät sivulta https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/yhteishaku > Hakukelpoisuus > Suomen kielen taidon osoittaminen


Mikäli et toimita hakukelpoisuuden osoittavia liitteitä määräaikaan mennessä, sinua ei voida katsoa hakukelpoiseksi opiskelijavalinnassa etkä voi tulla hyväksytyksi.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
Hakukelpoisuuden osoittavat todistukset


TAI
Liitetään tiedostona hakemukselle.
7.4.2021 klo 15:00

Hakijapalvelut

Käyntiosoite:
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco

TURUN YLIOPISTO

Postiosoite:
Hakijapalvelut

20014 TURUN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut(at)utu.fi
Puhelin: 029 450 4300
Faksi:
http://www.utu.fi/haeAvoimen väylä, kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Turun yliopisto: Avoimen väylän haku, kevät 2021 ( 3.5.2021 klo 08:0017.5.2021 klo 15:00 )

Valinnassa etusijalla ovat sellaiset hakijat, joilla ei ole aktiivista tutkinnonsuoritusoikeutta missään korkeakoulussa tai joilla ei ole korkeakoulututkintoa.

Hakukelpoisia hakijoita voidaan hyväksyä enintään hakukohteelle asetetun kiintiön verran. Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen, opintojen laadun ja opintosuunnitelmassa osoitetun motivaation perusteella.

Opintosuunnitelman ohje

Pohdi ainakin seuraavia kysymyksiä:

- Miksi pyrit tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon?
- Mitkä ovat opintotavoitteesi? Mitä opinnoiltasi tarvitset? Miksi haluat opiskella juuri sitä pääainetta, johon haet? Mitä sivuaineita haluat sisällyttää alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon?
- Miten pystyt olemaan läsnä pakollisessa opetuksessa Turussa? Miten sitoudut opintoihisi ja millaisia panostuksia teet opintojasi varten?
- Millaiset tieteelliset ja teoreettiset valmiudet sinulla on suorittaa filosofian maisterin tutkinto? Jos olet jo pohtinut pro gradun teemaa tai näkökulmia, niin kuvaile niitä. 

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Hyväksytyn hakijan on ilmoitettava 16.7.2021 klo 15.00 mennessä, ottaako hän opiskelupaikan vastaan. Mikäli hän ei ilmoita opiskelupaikan vastaanotosta määräajassa, opiskeluoikeus peruuntuu. Tarkempaa tietoa mm. opiskelupaikan vastaanottamisesta ja oikaisumenettelystä Turun yliopiston opiskelijavalinnan verkkosivuilla.

Avoimella yliopisto-opetuksella tarkoitetaan jonkin kotimaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja joko avoimessa yliopisto-opetuksessa, kesäyliopistossa tai erillisten opintojen suoritusoikeudella. Valinnassa huomioon otettavat opinnot eivät saa sisältyä aiempaan korkeakoulututkintoon lukuun ottamatta kieli- ja viestintäopintoja.

Avoimen yliopiston väylällä Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen.

Hakijalta edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 50 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja. Näihin opintoihin tulee sisältyä hakukohteesta tai vastaavalta alalta vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3/5) suoritetut perusopinnot tai vastaava kokonaisuus, joka on laajuudeltaan vähintään 25 opintopistettä.

Lisäksi hakukelpoisen hakijan aiempiin alan opintoihin pitää sisältyä vähintään 5 op:n laajuinen menetelmäopintojakso, joka on suoritettu vähintään kiitettävin tiedoin (4/5). Ko. jakso voi olla osa suoritettua 25 opintopisteen laajuista perusopintokokonaisuutta. Vaadittaviin menetelmäopintoihin (5 op) tulee sisältyä hermeneutiikkaan, laadulliseen tutkimukseen tai sisällönanalyysiin liittyvä opintojakso.  

Lisäksi hakijalta edellytetään toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (säädös 424/2003) tai vieraan kielen kirjallinen taito (säädös 794/2004 6 §), jotta hakija on hakukelpoinen. Kielitaito on osoitettava todistuksin tai opintosuoritusotteella. Suoritukset voivat sisältyä hakijalta edellytettyyn kokonaisopintopistemäärään (50 op).

Hakijan tulee huomata, että yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, todistuksissa tai opintosuoritusotteissa on oltava opintokokonaisuuden loppumerkintä.

Hakijan tulee toimittaa liitteeksi vähintään yhden sivun mittainen opintosuunnitelma.

Vaadittujen opintosuoritusten tulee olla suoritettuna ja rekisteröitynä viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

 

 

Hakemusliitteet

Sinun tulee liittää seuraavat liitteet tiedostoina hakemuksellesi:

1. Todistus opinnoista

Opintosuoritusote tai muu vastaava todistus hakukelpoisuuteen vaadittavista opinnoista.

2. Opintosuunnitelma

Hakijan tulee toimittaa liitteeksi vähintään yhden sivun mittainen opintosuunnitelma, jossa on pohdittava ainakin seuraavia kysymyksiä:

• Miksi pyrit tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon?

• Mitkä ovat opintotavoitteesi? Mitä opinnoiltasi tarvitset? Miksi haluat opiskella juuri sitä pääainetta, johon haet? Mitä sivuaineita haluat sisällyttää alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon?

• Miten pystyt olemaan läsnä pakollisessa opetuksessa Turussa? Miten sitoudut opintoihisi ja millaisia panostuksia teet opintojasi varten?

• Millaiset tieteelliset ja teoreettiset valmiudet sinulla on suorittaa filosofian maisterin tutkinto? Jos olet jo pohtinut pro gradun teemaa tai näkökulmia, niin kuvaile niitä.

3. Todistus kielitaidosta

Hakijalta edellytetään toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (säädös 424/2003) tai vieraan kielen kirjallinen taito (säädös 794/2004 6 §), jotta hakija on hakukelpoinen. Kielitaito on osoitettava todistuksin tai opintosuoritusotteella. Suoritukset voivat sisältyä hakijalta edellytettyyn kokonaisopintopistemäärään (50 op).

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
Hakemusliitteet


TAI
Liitetään hakemukselle tiedostona
24.5.2021 klo 15:00

Hakijapalvelut

Käyntiosoite:
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco

TURUN YLIOPISTO

Postiosoite:
Hakijapalvelut

20014 TURUN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut(at)utu.fi
Puhelin: 029 450 4300
Faksi:
http://www.utu.fi/haeSiirtohaku, kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Yliopistojen siirtohaku kevät 2021 ( 3.5.2021 klo 08:0017.5.2021 klo 15:00 )

Siirtohaussa Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen.

Hakijalla tulee olla riittävästi opintojen suoritusaikaa jäljellä. Tiedekunta arvioi uuden tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisen suoritusajan riittävyyden tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika.

Hakijat voivat saada tutkinnonsuoritusoikeuden opettaja-, tila- ja opetusresurssien sallimissa rajoissa oppiaineen lausunnon perusteella. Valintaan vaikuttavat hakijan opintomenestys, opintojen laatu ja hakijan osoittama motivaatio.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Hyväksytyn hakijan on ilmoitettava 16.7.2021 klo 15.00 mennessä, ottaako hän opiskelupaikan vastaan. Mikäli hän ei ilmoita opiskelupaikan vastaanotosta määräajassa, opiskeluoikeus peruuntuu. Tarkempaa tietoa mm. opiskelupaikan vastaanottamisesta ja oikaisumenettelystä Turun yliopiston opiskelijavalinnan verkkosivuilla.

Siirtoa voi hakea yliopistossa alempaa korkeakoulututkintoa suorittava henkilö. Siirtoa hakevalla tulee olla voimassa oleva opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa, jossa opiskelija on läsnä- tai poissaolevana. Opinto-oikeuden on oltava voimassa opinto-oikeuden siirtyessä lukukauden päättyessä 31.7.2021. Jos hakijalla on enemmän kuin yksi opiskeluoikeus, on hänen ilmoitettava hakulomakkeella, minkä opiskeluoikeuden siirtoa hakee.

Mikäli hakija hakee siirtoa samasta pääaineesta tai vastaavasta, tulee hänellä olla suoritettuna haun kohteena olevasta aineesta vähintään 50 opintopistettä, jotka sisältävät haun kohteena olevan aineen perusopinnot tai vastaavat.

Mikäli hakija hakee siirtoa toiselta alalta, tulee hänellä olla suoritettuna haun kohteena olevasta aineesta vähintään 50 opintopistettä, jotka sisältävät haun kohteena olevan aineen perusopinnot tai vastaavat. Tämän lisäksi hänellä tulee olla suoritettuna nykyisestä pääaineesta vähintään 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot tai vastaavat.

Hakijan tulee huomata, että yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi, todistuksissa tai opintosuoritusotteissa on oltava perusopintokokonaisuuden tai vastaavan loppumerkintä.

Hakijan tulee toimittaa liitteeksi myös yhden sivun mittainen motivaatiokirje. Hakijan tulee perustella, miksi haluaa opiskelemaan hakukohteeseen, ja kuvailla opintosuunnitelmiaan ja tavoitteitaan.

Mikäli hyväksytyn hakijan opintoihin ei ole sisältynyt hakukohteena olevan alan tutkimuksen tekoa harjoittavaa seminaari- tai metodiopetusta tai muita opintojen sujuvan jatkamisen kannalta oleellisia opintoja, voidaan opiskelijaa edellyttää täydentämään opintojaan noin 10–20 opintopisteen verran. Täydennettävien opintojen sisällöstä riippuen opinnot hyväksytään osaksi pääaineen opintoja tai suoritettavan tutkinnon vapaisiin opintoihin.

Vaadittujen opintosuoritusten tulee olla suoritettuna ja rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä.

Todistus opinnoista ja motivaatiokirje

Määräaika 24.5.2021 klo 15:00
1.    Opintorekisteriote haun perusteena olevista opinnoista
2.    Opiskelutodistus
Todistuksesta tulee käydä opintojesi alkamisajankohta sekä käyttämäsi läsnä- ja poissaolokaudet.
3.    Motivaatiokirje
Motivaatiokirjeessä hakijan tulee perustella, miksi haluaa opiskelemaan hakukohteeseen, ja kuvailla opintosuunnitelmiaan ja tavoitteitaan.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
Todistus opinnoista ja motivaatiokirje


TAI
Liitetään tiedostona hakemukselle.
24.5.2021 klo 15:00

Siirto-opiskelijan tutkinnonsuorittamisaika määräytyy siirrossa saadun tutkinnonsuoritusoikeuden mukaan. Tähän tutkinnonsuorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun. Uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8.2021. Opiskelija menettää aiemman opiskeluoikeuden aiemman lukukauden päättyessä 31.7.2021.

Hakijapalvelut

Käyntiosoite:
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco

TURUN YLIOPISTO

Postiosoite:
Hakijapalvelut

20014 TURUN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut(at)utu.fi
Puhelin: 029 450 4300
Faksi:
http://www.utu.fi/haeOppilaitoksen kuva
Kuvaus saatavilla myös:

Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät riitä. Kansainvälisen tutkimusyliopiston koulutustarjonta sekä samalla kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja. Yliopisto tarjoaa yli 70 koulutusohjelmaa ja yli 130 oppiainetta 8 tiedekunnassa.

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta koostuu kahdesta laitoksesta, joihin tiedekunnan yli 30 oppiainetta sijoittuvat. Tiedekunnan rikkautena on monialaisuus; se tarjoaa laadukasta opetusta kieli- ja käännöstieteissä, historia-aineissa sekä kulttuurin ja taiteiden tutkimusta harjoittavissa aineissa. Eri oppiaineet, oppiaineryhmät ja laitokset tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä ja tarjoavat opiskelijoille motivoivan ja innostavan oppimisympäristön. Monipuolinen humanistinen koulutus avaa opiskelijoille runsaasti mahdollisuuksia ja uravaihtoehtoja.

Humanistinen tiedekunta on kansainvälisesti ja kansallisesti tunnettu. Korkeatasoisen, monitieteisen tutkimuksen painoaloja ovat mm. eri kielten ja kulttuurien tutkimus sekä historiallisen, kulttuurisen, taiteellisen, yhteiskunnallisen ja sukupuolitetun vuorovaikutuksen tutkimus. Tiedekunnan opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden kansainväliset yhteydet ovat vilkkaat. Opetusta on tarjolla englanniksi ja myös useilla muilla vierailla kielillä niin tutkinto- kuin vaihto-opiskelijoillekin. Tiedekunnan kansainväliset maisteriohjelmat houkuttelevat Turkuun opiskelijoita ympäri maailmaa. Tiedekunnan tutkijat ja asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti kriittiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen.

Humanistisen tiedekunnan uusille opiskelijoille järjestetään ennen varsinaisten opintojen alkua orientaatiojakso, joka koostuu johdantoluennoista ja opiskelijatuutoroinnista. Ensimmäinen opetusperiodi lukuvuonna 2021-22 alkaa maanantaina 30.8.2021.

Tietoa oppimisympäristöstä

Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä yliopisto-opiskelussa. Turun yliopistossa opiskelija saa monilla aloilla melko vapaasti suunnitella itse omat opintonsa. Samalla opiskelijan on itse otettava vastuu opintojen etenemisestä. Valintojensa kanssa ei kuitenkaan jää yksin, opintojen suunnitteluun ja sujuvuuteen on saatavilla monenlaista apua ja tukea – aina ensimmäisistä opiskelupäivistä valmistumiseen saakka.

Uudet tavat oppia ja opettaa ovat tulleet perinteisten luentojen, seminaarien, kirjatenttien rinnalle yliopisto-opiskeluun. Keskustelut, pari- ja ryhmätyöt, erilaiset simulaatiot ja projektit kuuluvat opiskelutapoihin Turun yliopistossa. Oppiaineesta ja alasta riippuen opintoihin kuuluu myös erilaisia käytännön jaksoja ja tutkimusta: laboratoriokokeita, maastoretkiä, potilastyötä, opetusharjoittelua jne.

Verkossa ja sähköisesti tehtäviä opintoja tai opintojen osia on myös tarjolla paljon. Oppimateriaalit jaetaan usein verkon kautta tai luennoilla käsiteltyjä asioita syvennetään verkkokeskusteluissa. Osa tenteistä suoritetaan sähköisesti.

Kirjasto- ja IT-palvelut ovat Turun yliopiston kaikilla kolmella kampuksella huippuluokkaa. Kampuksen rakennuksia ja tiloja pyritään kehittämään opiskelua ja oppimista tukevaksi sekä luovaan, innovatiiviseen ajatteluun innostaviksi.

Yhteistyössä Turun kaupungin kanssa Turun yliopisto kehittää opiskelijoiden asemaa ja kaikkia palveluja uudessa kotikaupungissaan. Tavoitteena on, että ensimmäisestä syksystä alkaen, aina työelämään siirtymiseen asti, kaikki opiskelijan tarpeet ja palvelut on huomioitu ja kunnossa.

Opiskelun esteettömyys opintopolun kaikissa vaiheissa valintakokeista valmistumiseen saakka on tavoite Turun yliopistossa. Kaikilla opiskelijoilla on joskus haasteita eli esteitä opiskelussaan. Haasteet voivat olla vaikeuksia oppimisessa, lukemisessa tai kirjoittamisessa. Joskus lyhyempi tai pidempi sairaus tai vamma voi vaikeuttaa opiskelua.

Kaikissa opiskelun haasteissa opiskelijalla tai hakijalla on mahdollisuus saada erilaisia yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä, sekä neuvontaa ja ohjausta opiskelun tueksi. Opiskelujärjestelyjä voivat olla esimerkiksi lisäaika tai tietokoneen käyttömahdollisuus tenttitilanteissa tai mahdollisuus suorittaa opintoja jollain vaihtoehtoisella, erikseen opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelija neuvoo ja ohjaa erilaisia oppijoita sekä eri tavoin vammaisia opiskelijoita ja hakijoita.

Lisätietoja palveluista: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/saavutettavuus

Turun yliopistolla on tiloja eri puolilla Turkua ja lisäksi yksiköt Porissa ja Raumalla. Rakennusten ja ympäristöjen fyysinen esteettömyys vaihtelee tilojen iän ja sijainnin mukaan.

Lisätietoja Turun kampuksen tilojen esteettömyydestä: www.turkukaikille.info.

Tietoa elämisen kustannuksista

Opetus Turun yliopistossa on maksutonta, opetusmateriaalit saattavat maksaa.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan TYY:n jäsenyys on pakollinen kaikille alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksettuaan opiskelija saa opiskelijaetuihin ja -alennuksiin oikeuttavan opiskelijakortin.

Opiskelijan taloutta helpottavat monet edut ja alennukset, suurimpina opiskelija-asuminen ja -ruoka sekä alennukset matkakuluista:

 • Opiskelija-asunto jopa 50 % halvemmalla kuin vapailta markkinoilta
 • Kurssi- ja muut oppikirjat kirjastosta 0 e
 • Ilmainen langaton verkko kampuksella ja opiskelija-asunnoissa 0 e / kk
 • Lounas kampuksen ravintoloissa alkaen 2,60 e
 • Junaliput 30 % ja bussiliput 50 % alennuksella
 • Yliopistoliikuntaa edulliseen hintaan
 • Alennuksia pääsylipuista ja palveluja opiskelijahintaan

Opintojen rahoitus

Korkeakouluopiskelijan opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta ja osalle opiskelijoista myönnettävästä
asumislisästä.

Lisätietoa opintotuesta: www.kela.fi

Turun yliopiston omista stipendi- ja lahjoitusvaroista jaetaan vuosittain stipendejä ja apurahoja Turun yliopiston opiskelijoille ja tieteenharjoittajille. Lisäksi tarjolla on eri yhteisöjen myöntämiä apurahoja, joihin voit tutustua yliopiston apurahasivun kautta.

Myös säätiöt jakavat apurahoja ja ne ilmoittavat haussa olevista apurahoistaan www-sivuillaan. Apurahoja ja stipendejä jakavien säätiöiden sivuille pääset mm. Suomen ylioppilaskuntien liiton sivuilta osoitteesta www.syl.fi.

Opiskelijaruokailu

Turun yliopiston Turun, Porin ja Rauman kampuksilla on kaikilla monipuolinen valikoima opiskelijaravintoloita ja -kahviloita, joissa lounaan voi syödä edulliseen opiskelijahintaan alkaen 2,60 e.

Lisätietoa: www.unica.fi

Terveydenhuoltopalvelut

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö (YTHS) toimii valtakunnallisesti ja palvelee korkeakouluopiskelijoita palvelupisteissään myös Turussa ja Raumalla sekä sivutoimipisteessä Porissa.

YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden sekä suunterveyden palveluja. Terveydenhoitajan, yleis- ja erikoislääkärin vastaanotot, hammaslääkärin hammastarkastus sekä laboratoriokokeet säätiön lääkärin lähetteellä ovat kaikki opiskelijalle maksuttomia.

Opiskelijalla on oikeus käyttää YTHS:n palveluja maksettuaan pakollisen terveydenhoitomaksun. Tarkempaa tietoa on koottuna osoitteessa www.yths.fi.

Tietoa asumisesta

Asumisen kustannukset ja taso ovat Turussa, Porissa ja Raumalla aivan eri luokkaa kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Kohtuuhintainen, kiva asunto voi löytyä kävely- tai pyöräilymatkan päästä kampukselta.

Turun ylioppilaskyläsäätiö (TYS) tarjoaa Turun yliopiston opiskelijoille asuntoja opiskelijahintaan. TYS:llä on opiskelija-asuntoja useassa kohteessa Turussa. Vuokrattavana on niin soluasuntoja, yksiöitä ja kaksioita, kuin isompia perheasuntojakin. Soluasunnoissa jokaisella asukkaalla on oma huone, mutta keittiö ja kylppäri ovat yhteiset. Vapailta markkinoilta löytyy myös paljon opiskelijoille sopivia yksiöitä ja kaksioita. Loppukesästä ja alkusyksystä asuntojen kysyntä on kuumimmillaan, mutta helpottuu huomattavasti lukuvuoden kuluessa.

Solu-asunnoissa on peruskalusteet valmiina eli pöydät, tuolit ja sänky, mutta muuten myös opiskelija-asunnot ovat kalustamattomia. Kirppareilta ja kierrätyskeskuksista voi tehdä onnistuneita löytöjä ja sisustaa persoonallisesti, mutta pienellä rahalla.

Lisätietoaopiskelija-asunnoista Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) verkkosivuilta: www.tys.fi

Tietoa vakuutuksista

Turun yliopiston opiskelijat on vakuutettu tapaturmien varalle.

Korvattavien tapaturmien edellytyksenä on, että tapaturma on sattunut opiskelijan osallistuessa opetussuunnitelman mukaiseen käytännön opetukseen tai työharjoitteluun tai että tapaturma sattuu matkalla työharjoittelupaikkaan.

Tietoa vapaa-ajan palveluista

Yliopistoelämää rytmittävät luennot, seminaarit ja tentit, mutta myös vapaa-aika on myös tärkeää. Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja sen yli 140 aine- ja harrastusjärjestön tarjoamat aktiviteetit, liikunta- ja kulttuuritapahtumat sekä lukemattomat riennot ja opiskelijajuhlat kuten sitsit, kastajaiset, laskiainen ja vappu ovat unohtumaton osa opiskeluaikaa.

Turun korkeakoulujen CampusSport tarjoaa kymmeniä eri lajeja juoksukoulusta joogaan. Syys- ja kevätkauden alussa voit tutustua kahden viikon ajan ilmaiseksi eri lajeihin ja tiloihin. Liikuntamaksun maksamalla voit vapaasti käyttää yliopiston liikuntatiloja ja välineitä sekä osallistua liikuntatunneille, joilla ei ole erillistä kurssi- tai harjoitusmaksua.

Turkulaisesta kulttuurielämästä voi nauttia kaupungin lukuisissa teattereissa, museoissa, gallerioissa ja kulttuuri- ja musiikkitapahtumissa. Opiskelijat pääsevät edullisemmin moniin kulttuuritapahtumiin ja museoihin myös Porissa ja Raumalla.

Lisätietoa:

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY): www.tyy.fi
Turun yliopiston yliopistoliikunta: https://www.campussport.fi/

Oppilaitoksen omat sivut

Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta

Käyntiosoite:
Koskenniemenkatu 4

TURUN YLIOPISTO

Postiosoite:
Koskenniemenkatu 4

20014 TURUN YLIOPISTO

Sähköposti: hum-info(at)utu.fi
Puhelin:
Faksi: