Skip to content

Vanha Opintopolku suljetaan vuoden 2022 lopussa. Tammikuusta 2023 alkaen kaikki koulutustieto uudessa Opintopolussa.

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen alkaa uudessa Opintopolussa 3.1.2023. Lue lisää ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja hakemisesta uudesta Opintopolusta.

Itsenäinen opiskelu: kirjatentti, essee, oppimispäiväkirja, oppimistehtävät, portfolio

""

Itsenäinen opiskelu

Itsenäisessä opiskelussa olet vuorovaikutuksessa opettajan kanssa vain opintojen alussa ja lopussa. Voit opiskella oman aikataulusi mukaan.

Esimerkiksi pohtiminen, lukeminen, videoiden katselu, tiedonhaku, oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen, toiminnallisten tehtävien teko, harjoitteleminen ja työssä oppiminen sekä tehtävien raportointi tai esseiden kirjoittaminen voivat tapahtua itsenäisesti opiskellen.

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjassa pohdit omaa oppimistasi.  Tarkoituksena ei ole oppisisältöjen referointi vaan omien ajatuksien kirjoittaminen. Kerrot, mitä uutta olet oppinut, mitkä asiat jäivät epäselviksi sekä pohdit omien oppimistavoitteiden toteutumista. Vanhojen oppimispäiväkirjojen lukeminen on hyödyllistä, koska voit peilata niistä omaa kehittymistäsi.

Päiväkirjassa omien pohdintojen ja kysymysten lisäksi voi olla myös ilmiön kuvailua, määrittelyä, selittämistä, tulkintaa, arviointia, reflektointia sekä perusteluja esitetyille asioille. Oppimispäiväkirjaa kirjoitetaan yleensä kirjallisen materiaalin pohjalta, lukemisen aikana, luentojen tai etätehtävien tekemisen jälkeen.

Oppimistehtävä

Oppimistehtävä on ohjeistettu, laajahko tehtävä, johon opiskelijan tulee hakea ratkaisu. Opiskelija hakee ratkaisuja opintojakson kirjallisuuden pohjalta teoriatietoa ja omaa kokemusta yhdistellen. Vastaukset oppimistehtäviin ovat yleensä esseemuotoisia.

Osa oppimistehtävistä voidaan tehdä myös pari- tai ryhmätyönä yksilötyöskentelyn sijaan. Myös muiden lähteiden kuin opintojakson kirjallisuuden käyttö oheisteoksina on yleensä sallittua, usein jopa suotavaa.

Luentopäiväkirja

Luentopäiväkirjassa käsittelet luennolla esitettyjä asioita. Arvioit, kommentoit ja kritisoit niitä. Luentopäiväkirjat ovat erilaisia eri oppilaitoksissa. Ne voivat olla vapaamuotoisia tai rakennetun kaavan mukaan eteneviä opintojakson mukaan. Luentopäiväkirjan loppuun kirjoitetaan usein oma arvio tehtävästä, joka voi sisältää esimerkiksi pohdintaa luentopäiväkirjan hyödyllisyydestä oman oppimisen kannalta sekä kuvausta päiväkirjan kirjoittamisprosessista.

Essee

Essee on vapaamuotoinen kirjoitelma, jossa pohdit tutkittavaa aihetta lähdekirjallisuuden perusteella.

Tiivistelmä

Tiivistelmä on omin sanoin kirjoitettu lyhennelmä tehdystä tehtävästä, tekstistä tai tutkimuksesta. Tyyliltään se on alkuperäistekstin kaltainen. Tiivistelmä voi olla kuvaileva tai informatiivinen. Opinnäytetöihin laaditaan tiivistelmä.

Referaatti

Referaatti on omin sanoin lyhyt selostus aiemmin kuullusta tai luetusta. Asiatekstistä laadittu referaatti on selostava tiivistelmä, jonka tulee välittää lähtötekstin keskeiset ajatukset referaatin lukijalle oikeina ja täsmällisinä.

Portfolio

Portfolio on itse laadittu kokoelma erilaisia kirjallisia, kuvallisia ja esimerkiksi äänellisiä dokumentteja. Voit liittää niihin kuvauksen ja pohdinnan omasta opiskelustasi ja oman opiskelusi eri vaiheista. Portfolio voi olla esimerkiksi kansio, julkaisu, video, cd-levy tai ääninauha. Portfolio on mainio tapa koota työnäytteitä, joita voi esitellä mahdollisille työnantajille.

Opinnäytetyöt ja tutkielmat

Lopputyöllä tai opinnäytetyöllä osoitat oman osaamisesi. Lopputyö on usein luonteeltaan tutkielma, mutta etenkin ammattioppilaitoksissa se voi olla myös käytännön soveltava työ, johon liittyy kirjallisena osuutena lyhyt raportti. Taidekorkeakouluissa lopputyö voi olla taiteellinen suoritus, johon liittyy kirjallinen työ. Opinnäytetyön voi tehdä myös toimeksiantona yritykselle.

Yliopistoissa lopputyö on pro gradu ja teknillisissä yliopistoissa diplomityö. Ammattikorkeakouluissa puhutaan opinnäytetyöstä. Lopputöiden tekoa harjoitellaan usein seminaaritöillä. Lukioissa ei vastaavaa ole, sillä siellä opinnäyte annetaan ylioppilaskirjoituksissa. Poikkeuksena tästä on IB-tutkinto, jonka tutkintovaatimuksiin kuuluu Extended Essay -lopputyö.