Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Työharjoittelu ι työssäoppiminen ι työharjoittelu ι mentorointi ι projektiopinnot

""

Työharjoittelu (työssäoppiminen)

Opiskelu työpaikalla aidossa työympäristössä ja työtilanteissa on keskeinen osa ammattitaidon oppimista, varmistamista ja kehittämistä. Työssä oppiminen voi olla keskeinen osa tutkintoa.

Ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa työharjoittelu (työssäoppiminen) on osa tutkintoa. Moniin yliopistotutkintoihin kuuluu myös harjoittelua.

Työharjoittelussa pääset soveltamaan opittua teoriatietoa työelämän käytännön tehtäviin. Samalla voit solmia kontakteja oman alasi työnantajiin jo opiskeluaikana.

Ohjattu harjoittelu on osa ammatillista kasvua ja urakehitystä.  Tavoitteena on perehtyä käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamista sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä.

Työssä oppimisjaksot toteutetaan oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyönä. Oppilaitos vastaa työssä oppimisen käytännön järjestelyistä. Työssä oppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken.

Sinulla on työssä oppimisjaksojen aikana oikeus samoihin opintososiaalisiin etuihin kuin muun opiskelun aikana. Jos saat jakson aikana palkkaa, se voi vähentää etujasi.

Oppisopimus

Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan ja väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Työpaikalla oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Noin 70–80 prosenttia oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa opiskelijan vastuullinen työpaikkakouluttaja huolehtii koulutuksesta. Oppisopimus edellyttää soveltuvaa työpaikkaa.

Lue lisää oppisopimuksesta

Mentorointi

Mentoroinnissa kokenut ja osaava ammattilainen eli mentori antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle ja -kykyiselle henkilölle eli aktorille. Mentoroinnin tavoitteena on aktorin kehittyminen ammattilaisena ja ihmisenä, työuran selkeyttäminen sekä työssä ja opinnoissa menestyminen.

Mentoroinnin perustana ovat aina aktorin tarpeet ja toiveet. Mentorointia on sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa.

Projektiopinnot

Projektiopinnot ovat joko opiskelijoiden tekemiä projekteja, tai opiskelijat suorittavat opintoihin kuuluvia projektiopintojaksoja työpaikoilla. Projektiopinnoista sovitaan aina opettajan kanssa.

Projektiopinnoissa opiskelijat tekevät opetussuunnitelmien mukaisia kurssitehtäviä yleensä toimeksiantajille. Tehtävät kuuluvat opintojaksoihin.  Projektiopintojaksolla opiskelija tekee yrityksen työtehtävien lisäksi opettajan ennalta antamia oppimistehtäviä.