Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Yliopistotutkinnolla opettajaksi

Varhaiskasvatuksen opettaja ι Luokanopettaja ι Aineenopettaja ι Erityisopettaja ι Oppilaan- ja opinto-ohjaaja

Varhaiskasvatuksen opettaja (Lastentarhanopettaja)

Tutkinnot: Kasvatustieteen kandidaatti
Laajuus ja kesto: 180 opintopistettä  / 3 vuotta

Päiväkodissa työskentelevä varhaiskasvatuksen opettaja tukee ja ohjaa lasten kasvua ja kehitystä sekä suunnittelee päiväkodin toimintaa.

Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevat suorittavat yliopistossa yleensä alemman korkeakoulututkinnon. Joissakin yliopistoissa opiskelijat saavat suoraan oikeuden opiskella kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM).

Tutkinnon pääaineena on kasvatustiede, joka painottuu varhaiskasvatukseen, tai varhaiskasvatustiede. Varhaiskasvatuksessa perehdytään lasten kasvatukseen ja opettamiseen. Koulutus antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen  tehtäviin päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä erilaisiin varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin.

Lastentarhanopettajan ammattinimike muuttui varhaiskasvatuksen opettajaksi 2018 voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain myötä. Varhaiskasvatuksen opettajaksi voi opiskella vain yliopistoissa.

Luokanopettaja

Tutkinnot: Kasvatustieteen maisteri
Laajuus ja kesto: 180 op + 120 op / 3 + 2 vuotta

Opettajan ammattiin kuuluu oppilaiden kasvattamista sekä koulun ja kodin yhteistyön ylläpitämistä.

Luokanopettaja opettaa yleensä peruskoulun 1. – 6. luokkien oppilaita, pääasiassa yhtä niin sanottua omaa luokkaansa.

Luokanopettajan opinnoissa pääaineena on kasvatustiede tai kasvatuspsykologia. Opiskelija perehtyy kasvatuksen, oppimisen ja opettamisen tieteellisiin teorioihin sekä niiden soveltamiseen käytännön kasvatus- ja opetustilanteissa. Luokanopettajan pätevyys edellyttää kasvatustieteen maisterin tutkintoa.

Jyväskylän yliopistossa voi opiskella viittomakieliseksi luokanopettajaksi. Lisäksi Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa järjestetään kansainvälistä tai pääosin tai osittain englanninkielistä luokanopettajakoulutusta. Åbo Akademi antaa ruotsinkielistä opettajankoulutusta.

Jos luokanopettaja suorittaa jonkun peruskoulussa yhteisenä opetettavan aineen perus- ja aineopinnot, hän saa myös peruskoulun aineenopettajan kelpoisuuden.

Aineenopettaja voi toimia myös luokanopettajana, kun hän suorittaa peruskoulussa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op).

Aineenopettaja

Tutkinnot: Humanististen tieteiden kandidaatti / Luonnontieteiden kandidaatti / Filosofian maisteri
Laajuus ja kesto: 180 op + 120 op /  3 + 2 vuotta

Aineenopettajien koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alainen pätevyys peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen tehtäviin. Aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon. Pääaineena aineenopettajilla on jokin peruskoulussa tai lukiossa opetettava oppiaine. Useimmiten tutkintoon sisältyy kahden koulussa opetettavan aineen opinnot (120 op ja 60 op) sekä opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Haku koulutukseen

a) Koulutukseen haetaan opiskelemaan opetettavaa ainetta tai aineita yliopistoon. Opintojen aikana hakeudutaan opiskelemaan opettajan pedagogisia opintoja. Opintojen avulla saadaan kelpoisuus opetettavaan aineeseen.

b) Hakeudutaan suoraan aineenopettajan koulutukseen. Tällä tavalla haetaan esimerkiksi kotitalouden, käsityön, liikunnan, musiikin ja kuvataiteen opettajan koulutukseen.

Opettajan pedagogiset opinnot voi suorittaa myös maisterin tutkinnon jälkeen.

Aineenopettaja voi toimia myös luokanopettajana, kun hän suorittaa peruskoulussa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op).

Erityisopettaja

Tutkinto: Kasvatustieteen maisteri
Laajuus ja kesto: 300 op / 5 vuotta

Erityisopettaja työskentelee peruskoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai kansanopistossa. Hän opettaa niitä lapsia, nuoria tai aikuisia, jotka psyykkisten, fyysisten tai muiden syiden vuoksi tarvitsevat yleisopetuksen lisäksi erityisopetusta. Esiopetuksessa erityisopetusta antaa erityislastentarhanopettaja, jonka koulutukseen sisältyy myös erityispedagogiikan opintoja.

Opiskelijat suorittavat yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, jonka pääaineena on erityispedagogiikka. Pääaineen lisäksi tutkintoon kuuluvat erityisopettajan opinnot (60 op) ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Erityisopettajaksi voi pätevöityä suorittamalla erilliset erityisopettajan opinnot opettajankoulutuksen jälkeen.  Koulutuksia on erilaisiin erityisopettajan tehtäviin, kuten vammaisille, lapsille tai alle kouluikäisille.

Selvitä yliopistosta ennen hakemista, mihin koulutusmuotoon erityisopettajan koulutus antaa kelpoisuuden.

Erityisopettaja voi hankkia pätevyyden myös erityisluokanopettajan virkoihin suorittamalla perusopetuksessa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien opintoja.

Oppilaan- ja opinto-ohjaaja

Oppilaan- ja opinto-ohjaajaksi valmistutaan yleensä suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka pääaineena on kasvatustiede tai kasvatussosiologia. Opintoihin kuuluvat ohjauksen opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot sekä sivuaineena jonkin koulussa opetettavan aineen opinnot.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia oppilaanohjaajana peruskoulussa ja opinto-ohjaajana lukiossa sekä aineenopettajana. Voit opiskella opinto-ohjaajaksi yliopistoissa ja ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

Koulutusta järjestetään

  • maisteritasoisena, jossa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot
  • maisteriohjelmana soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä
  • erillisinä opinto-ohjaajan opintoina.

Palaa sivun alkuun