Skip to content

Mikä on ammatillinen perustutkinto?

Mistä opinnot koostuvat? | Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja opinto-ohjaus | Missä tutkinnon voi suorittaa? | Työssäoppiminen | Miten ammattiosaamista näytetään? | Aikaisemmat opinnot ja työkokemus

Ammatillinen perustutkinto antaa sinulle laajan ammattitaidon ja alan erityisosaamisen. Tutkintonimike voi olla esimerkiksi artesaani, merkonomi tai talonrakentaja. Työelämässä nimikkeet voivat kuitenkin erota näistä. Useimmat ammatilliset perustutkinnot koostuvat kahdesta tai useammasta osaamisalasta. Kukin osaamisala kouluttaa yhteen tai useampaan tutkintonimikkeeseen.

Yksilöllisiä opintoja

Koulutus tarjoaa yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja ja voi suuntautua esimerkiksi paikallisen työelämän tarpeisiin. Tutkintoon sisältyy myös yrittäjyyttä ja mahdollisuus valita omiin opintoihin osia muista ammatillisista tutkinnoista, lukiosta ja jopa ammattikorkeakoulusta.

Mistä opinnot koostuvat

Ammatilliseen perustutkintoon (180 osaamispistettä, osp) kuuluu

 • ammatillisia tutkinnon osia (135 osp)
 • yhteisiä tutkinnon osia (35 osp)
 • vapaasti valittavia tutkinnon osia (10 osp)
 • tutkintoa yksilöllisesti laajentavia tutkinnon osia.

Ammatilliset tutkinnon osat ovat ammattiin liittyvien tietojen ja taitojen opiskelua. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla ammatillisia, ammattitaitoa täydentäviä, yleissivistäviä tai harrastustavoitteisia. Ammattitaitoa täydentävät opinnot ovat kaikille yhteisiä, ja niitä ovat muun muassa:

 • kielet
 • matematiikka
 • liikunta
 • taide ja kulttuuri.

Tutkinnon osia voit valita myös muista ammatillisista perustutkinnoista, lukiosta, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista.

Lisäksi voit

 • suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon
 • sisällyttää tutkintoon yksilöllisesti enemmän ammatillisia tutkinnon osia kuin tutkintoon sisältyy
 • suorittaa tutkinnon osa tai osia kerrallaan yksilöllisesti.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja opinto-ohjaus

Opiskelun tueksi saat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), johon merkitään

 • opintojen laajuus
 • opinnoissa suoriutuminen
 • aikaisempien opintojen ja työkokemuksen hyväksymiset
 • suoritetut opinnot tai tutkinnon osat jostain toisesta perustutkinnosta
 • mahdollinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta
 • mahdollinen tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta
 • mahdollinen tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista.

Ammatillisen koulutuksen aikana saat myös opintojen ohjausta, joka tukee opintojen suunnitelua ja antaa tietoa tutkintoon sisältyvistä opinnoista ja valinnaisuuksista.

 • Opintojen alussa saat perehdytystä ammatillisiin opintoihin ja opiskeluun sekä tukea henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa.
 • Opiskelun aikana opinto-ohjaus turvaa opintojesi sujumisen ja antaa tukea ja edistää henkilökohtaista kehitystäsi sekä vahvistaa ammatillista kasvuasi.
 • Opiskelun päättövaiheessa saat tietoa alan työmarkkinoista, työllisyystilanteesta ja erilaisista mahdollisuuksista työllistyä. Lisäksi saat tietoa jatko-opintoväylistä.

Missä tutkinnon voi suorittaa

Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon

 • ammatillisessa oppilaitoksessa
 • kansanopistossa
 • ammatillisessa erityisoppilaitoksessa
 • muussa oppilaitoksessa.

Työssäoppiminen työpaikoilla

Työssäoppiminen on tärkeä osa opintoja, ja se suoritetaan työpaikalla aidoissa työtilanteissa. Oppilaitos hankkii työssäoppimispaikan. Työssäoppimisen voi suorittaa sopimuksen mukaan myös ulkomailla. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista.

Miten ammattiosaaminen näytetään?

Ammatillisissa tutkinnon osissa osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä. Näytössä opiskelija tekee tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten edellyttämää työtä mahdollisimman aidoissa työtehtävissä. Näytöllä opiskelija osoittaa arvioijille, miten hyvin hän on suorittanut työelämän vaatiman ammattitaidon.

Aikaisemmat opinnot ja työkokemus otetaan huomioon

Aiemmin hankkimasi osaaminen otetaan huomioon. Ammatillinen perustutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen, ja kestää peruskoulupohjaisena noin kolme vuotta. Opiskeluajan pituus riippuu omista valinnoistasi, aiemmista opinnoistasi ja työkokemuksestasi. Oppilaitos voi hyväksyä aiemmin suoritetut opinnot, työkokemuksen tai muuten hankitun osaamisen osaksi tutkintoa. Näin vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa.