Skip to content

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Valintaperusteet peruskoulupohjaisiin ammatillisiin perustutkintoihin

HUOM! Ammatillisen koulutuksen valintaperusteet muuttuvat kevään 2018 yhteishausta alkaen. Uudet perusteet julkaistaan heti kun opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen uusista opiskelijaksiottamisen perusteista. Alla olevat tiedot voivat siis muuttua!

Tiivistelmä pisteityksestä

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat:

 • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta
 • 8 pistettä siitä, ettei sinulla ole vielä missään koulutuspaikkaa
 • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana vuonna kuin haet tai, että olet saanut perusopetuksen päättötodistuksen hakuajan päättymistä edeltävän kuuden kuukauden aikana
 • 1 – 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä
 • 1 – 8 pistettä painotettavista arvosanoista
 • 0 tai 2 pistettä sukupuolen perusteella
 • 1 – 3 pistettä työkokemuksesta
 • 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
 • 1 – 3 pistettä aiemmista opinnoista, harrastuksista ja lisänäytöistä
 • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Tarkemmat tiedot valintaperusteista saat seuraavassa. Valintaperusteet löytyvät myös jokaisen koulutuksen kuvauksesta. Aseta hakulomakkeelle hakutoiveet mieluisuusjärjestykseen. Hakutoivejärjestys on tärkeä, sillä tulet valituksi ylimpään toiveeseen, johon pisteesi riittävät ja alimmat hakutoiveesi peruuntuvat.

Lisätietoa pisteistä

Pisteitä ensi kertaa hakeville ja peruskoulun jälkeen valmistavan koulutuksen suorittaneille

Saat 8 pistettä, jos sinulla ei hakuajan päättyessä ole opiskelupaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa.

Saat 6 pistettä, jos suoritat perusopetuksen oppimäärän samana vuonna kuin haet tai jos olet saanut perusopetuksen päättötodistuksen hakuajan päättymistä edeltävän kuuden kuukauden aikana, esimerkiksi edellisenä syksynä.

Saat 6 pistettä, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • kymppiluokan (vähintään 1100 tunnin laajuisen lisäopetuksen)
 • ammattistartin (vähintään 20 opintoviikon laajuisen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen)
 • valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen
 • maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen
 • kotitalousopetuksen / talouskoulun (ei ammatillisena peruskoulutuksena suoritetun)
 • VALMA- tai TELMA-koulutuksen (vähintään 30 osaamispisteen laajuisen ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen)
 • kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan
 • LUVA-koulutuksen (vähintään 25 kurssia sisältävän maahanmuuttajien ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen.

Saat 2 pistettä ammatillisesta koulutuksesta, jonka olet hakulomakkeessa merkinnyt 1. hakutoiveeksi.

Pisteitä sukupuolen perusteella

Saat 2 pistettä, jos hakemaasi ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeneista alle 30 prosenttia on samaa sukupuolta kuin sinä.

Pisteitä yleisestä koulumenestyksestä

Saat 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä keskiarvon perusteella. Valinnassa lasketaan keskiarvo seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, terveystieto, musiikki, kuvataide, käsityö, kotitalous.

Jos sinulla on arvosana useammasta samaan yhteiseen oppiaineeseen kuuluvasta vähintään kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineesta, lasketaan valinnassa ensin niiden keskiarvo. Pisteesi yleisestä koulumenestyksestä lasketaan siis yhteisen aineen arvosanan ja siihen kuuluvan valinnaisaineen keskiarvosta tai valinnaisaineiden keskiarvosta.

Keskiarvo pisteitä
5,50—5,74 1
5,75—5,99 2
6,00—6,24 3
6,25—6,49 4
6,50—6,74 5
6,75—6,99 6
7,00—7,24 7
7,25—7,49 8
7,50—7,74 9
7,75—7,99 10
8,00—8,24 11
8,25—8,49 12
8,50—8,74 13
8,75—8,99 14
9,00—9,24 15
9,25—10,00 16

Yleisen koulumenestyksen pisteet lasketaan peruskoulun päättötodistuksesta. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos sinulla on korotuksesta todistus.

Pisteitä painotettavista arvosanoista

Saat 1–8 pistettä painotettavien arvosanojen keskiarvosta. Kaikilla koulutusaloilla otetaan huomioon perusopetuksen päättötodistuksen arvosanat liikunnassa, kuvataiteessa, käsityössä, kotitaloudessa ja musiikissa. Valinnassa lasketaan keskiarvo kolmesta parhaasta aineesta. Jos olet opiskellut vähemmän kuin kolme ainetta, keskiarvo lasketaan niistä.

Jos sinulla on arvosana useammasta samaan yhteiseen oppiaineeseen kuuluvasta vähintään kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineesta, lasketaan valinnassa ensin niiden keskiarvo. Pisteesi painotettavista arvosanoista lasketaan siis yhteisen aineen arvosanan ja siihen kuuluvan valinnaisaineen keskiarvosta tai valinnaisaineiden keskiarvosta.

Keskiarvo pisteitä
6,00—6,49 1
6,50—6,99 2
7,00—7,49 3
7,50—7,99 4
8,00—8,49 5
8,50—8,99 6
9,00—9,49 7
9,50—10,00 8

Jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän aikuiskoulutuksena, käytetään pisteiden laskemisessa yleisestä koulumenestyksestä saatua keskiarvoa.

Pisteitä työkokemuksesta

Saat 1–3 pistettä työkokemuksesta tai osallistumisesta työpajatoimintaan tai työharjoitteluun / työkokeiluun.

Työkokemukseksi hyväksytään työsuhteessa saatu työkokemus, jonka olet hankkinut peruskoulun jälkeen tai täytettyäsi 16 vuotta. Osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa yhden kuukauden työkokemusta.

Työharjoittelu / työkokeilu tarkoittaa harjoittelua, johon työ- ja elinkeinotoimisto on sinut ohjannut.

Oppisopimuskoulutuksesta luetaan työkokemukseksi todistuksissa mainittu työkokemuksen määrä.

Hakemuksessa otetaan huomioon työkokemus, joka on saatu ennen hakuajan päättymistä. Jos sinulla esimerkiksi on työsopimus ajalle 1.6.–31.12.2013 ja hakuaika on 25.9.–4.10. , niin työkokemukseksi lasketaan ajanjakso 1.6.–4.10. Saat työkokemuksesta yhden pisteen.

Työkokemuksen pituus pisteitä
3 kk—alle 6 kk 1
6 kk—alle 12 kk 2
12 kk— 3

Pisteitä harrastuneisuudesta tai urheilullisista saavutuksista

Voit saada 1–3 lisäpistettä urheilullisista saavutuksista, jos haet urheilijalle tarkoitettuun ammatilliseen koulutukseen.

Pisteitä pääsy- ja soveltuvuuskokeista

Kaikki hakijat saavat kutsun kokeisiin, jos koulutuksessa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Koe voi muodostua eri osista. Oppilaitokset tiedottavat kokeen eri vaiheista.

Jos olet hakenut useaan koulutukseen, sinut kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, jossa on koe. Koetuloksesi huomioidaan kuitenkin kaikissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa koulutuksissa.

Valintakoeryhmä tarkoittaa sitä, että usealla oppilaitoksella on yksi ja sama valintakoe. Silloin yksi koe riittää kaikkiin saman ryhmän koulutuksiin.

Voit saada 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Kokeista saadut pisteet ovat lisäpisteitä valinnassa, joten vaikka saat 0 pistettä kokeesta, voit silti tulla valituksi koulutukseen jos valintapisteesi muuten riittävät valintaan.  

 • Huomaathan, että kaikissa koulutuksissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Koulutuksen kuvauksessa on tietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämisestä.
 • Pääsykoetulosta käytetään kaikissa vastaavissa koulutuksissa, joihin olet hakenut. Jos olet hakenut useille eri aloille, on mahdollista, että saat kutsun useisiin kokeisiin.

Valinta pelkästään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella

Oppilaitos voi päättää, että valinta koulutukseen tehdään pelkästään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella,  jolloin hakijat valitaan koulutukseen koetuloksen perusteella. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle. Seuraavissa koulutuksissa oppilaitoksella voi olla oma pääsy- ja soveltuvuuskoe:

 • käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
 • kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • musiikkialan perustutkinto
 • sirkusalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • media-alan perustutkinto
 • liikunnanohjauksen perustutkinto.

Tarkista koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet välilehdeltä mahdolliset kokeet.

Tasapistetilanne

Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien perusteiden mukaisesti:

 1. hakutoivejärjestys
 2. mahdollinen  pääsy- tai soveltuvuuskokeesta saatava pistemäärä
 3. yleinen koulumenestys
 4. painotettavat arvosanat.

Tämän jälkeen jos pistemäärä on edelleen sama, opiskelijat valitaan satunnaisjärjestyksessä.

Haku perustutkintoon vai osaamisalaan?

Yleensä haet perustutkintoon, jolloin osaamisala valitaan opintojen aikana. On myös koulutuksia, joihin voi hakea suoraan osaamisalaan. Koulutuksen kuvauksesta saat tarkemmat tiedot mikä on hakukohteena.

Seuraaviin osaamisaloihin voi hakea yhteishaussa suoraan:

 • Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto; tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala sekä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala
 • Kuvallisen ilmaisun perustutkinto: graafisen suunnittelun osaamisala, kuva- ja mediataiteen osaamisala sekä valokuvauksen osaamisala
 • Musiikkialan perustutkinto: musiikin osaamisala, musiikkiteknologian osaamisala sekä pianonvirityksen osaamisala
 • Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto: jalkinealan osaamisala, tekstiilihuollon osaamisala, tekstiilitekniikan osaamisala ja vaatetuksen osaamisala
 • Media-alan perustutkinto:  audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, julkaisutuotannon osaamisala ja painotuotannon osaamisala
 • Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen osaamisala
 • Rakennusalan perustutkinto: maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Maatalousalan perustutkinto: eläintenhoidon osaamisala ja turkistalouden osaamisala
 • Metsäalan perustutkinto: metsäkoneasennuksen osaamisala ja metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon osaamisala.

Lisäksi käsi- ja taideteollisuusalan, kuvallisen ilmaisun, tanssialan, musiikkialan, tekstiili- ja vaatetusalan ja media-alan perustutkinnoissa voi hakukohteina olla myös muu kuin perustutkinto tai osaamisala.