Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Kone-, energia- ja sähkötekniikka ammatillisessa koulutuksessa

""

Ajoneuvoalan sekä lentokoneasennuksen ja -tekniikan alan tutkinnot

Ajoneuvoalan tutkinnoilla (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat ajoneuvojen ylläpitoon, huoltoon, korjaukseen ja palveluihin liittyvä osaaminen. Autoalan toimintaympäristö on kansainvälinen ja verkostoitunut. Alalla tarvitaan monenlaisia ja monipuolisia osaajia. Asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun merkitys korostuvat kaikissa tehtävissä.

Lentokoneasennuksen ja -tekniikan tutkinnoilla saavutat valmiudet ilma-alusten huolto-, muutos- ja korjaustehtäviin.

Työtehtävät ja työpaikat

Alan tehtävät ovat hyvin monipuolisia. Alalla työskennellään koneiden ja laitteiden huoltojen, korjausten, myynnin liittyvissä tehtävissä. Alan ammattilaisena voit sijoittua auto- ja autotarvikeliikkeiden, korjaamoiden, kaupan, teollisuuden, lentoyhtiöiden, lentoasemien ja ilmavoimien palvelukseen.

Alan vaatimukset

Autoalalla edellytyksinä ovat alan monipuolinen osaaminen, teknisten taitojen soveltaminen sekä hyvät asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot. Haasteina ovat uuden tekniikan jatkuva seuraaminen ja soveltaminen sekä materiaalien uudelleenkäyttö.

Lentokoneasennuksen perustutkintoon on määritelty erityisiä vaatimuksia terveydentilasta. Lue lisää terveystilavaatimuksista.

Lentokoneasennuksen ja -tekniikan alat ovat kansainvälisiä ja edellyttävät ammattilaiselta tarkkuutta, ehdotonta ohjeiden noudattamista, kielitaitoa sekä laaja-alaista teknistä osaamista.


Kone- ja tuotantotekniikan sekä kaivosalan tutkinnot

Kone- ja tuotantotekniikan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat erityisesti teknologiateollisuuden työtehtävissä vaadittavaa osaamista, mutta osaaminen on hyödynnettävissä myös muiden toimialojen tuotantotehtävissä sekä yleisesti teollisuuslaitosten ja kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitotehtävissä.

Työtehtävät ja työpaikat

Tuotevalmistuksessa voit tehdä osien koneistustöitä työstökoneilla ja robotisoiduissa työstökeskussoluissa. Työtehtäviin voi kuulua myös erilaisten viimeistelymenetelmien hallintaosaaminen. Valmistat levyosia numeerisesti ohjatuilla levytyökoneilla ja automaattisilla levytyökeskuksilla. Liität osia yhteen hitsaamalla käsivaraisesti, mekanisoidusti ja roboteilla.

Teknologiateollisuudessa voit lisäksi hoitaa erittäin monipuolisia koneiden ja laitteiden kokoonpanotehtäviä. Jos työskentelet ylläpito- ja kunnossapitotehtävissä, voit hoitaa käytön ja kunnon valvontaa ja niihin liittyvää mittaamista sekä koneiden, laitteiden ja automaatiojärjestelmien asennuksia.

Kaivosalalla työtehtävät liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön, varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon, rikastukseen sekä prosessiautomaatioon.

Alan vaatimukset

Monipuolista ja vahvaa erityisosaamista vaativat teknologiateollisuuden työtehtävät tulevat säilymään ja erityisosaamisalueilla jopa lisääntymään. Koneiden ja laitteiden kauppaan liittyvä palvelu laajenee, mikä lisää erityisesti asennus- ja kunnossapitotehtäviä hallitsevien monipuolisten osaajien tarvetta.


Sähkö- ja automaatioalan tutkinnot

Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia. Sähkötekniikan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat edellä mainituissa tehtävissä vaadittua osaamista.

Työtehtävät ja työpaikat

Alan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, vaativia ja jatkuvasti kehittyviä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilaisena asennat ja huollat kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai jakeluverkkoja. Asiakaspalvelu kuuluu olennaisena osana sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaan.

Alan vaatimukset

Sähkö- ja automaatioalalla työskentely vaatii vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Alan ammattilaisena sinun on sisäistettävä sähköturvallisuus ja laatuajattelu, niin että asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti ja luotettavasti.

Katso kaikki tekniikan alojen ammatilliset tutkinnot