Skip to content

Koronavirus COVID-19 ja sen leviäminen vaikuttaa mahdollisesti myös opiskelijavalintoihin. Katso opiskelijavalintoihin liittyvä ajankohtainen ohjeistus.

 

Terveys- ja hyvinvointialat ammatillisessa koulutuksessa

Terveys- ja hyvinvointialoille kuuluvat kasvatus- ja ohjausalan tutkinnot sekä sosiaali- ja terveysalan tutkinnot.

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnot

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) saavutat ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavan osaamisen. Tuotat palveluja ja järjestät monenlaista toimintaa eri-ikäisille ja perheille, myös tulkkauspalveluja maahanmuuttajille sekä ohjausta ja avustamista viittomakieltä tai erilaisia kommunikaatiomenetelmiä tarvitseville.

Työtehtävät ja työpaikat: Työpaikkoja tarjoavat kunnat, seurakunnat, kirkot, järjestöt ja monet yhteisöt. Päiväkodit ja avoin varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset, nuorisokeskukset, yritykset ja laitokset työllistävät alan ammattilaisia. Voit toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Työllisyystilanne alalla on hyvä. Ohjaus-, kasvatus- ja kielipalveluiden tarve kasvaa tulevaisuudessa.

Alan vaatimukset: Toimiaksesi alalla tarvitset hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Monissa alan ammateissa on otettava vastuuta ohjattavien tai asiakkaiden turvallisuudesta. Tarvitset lisäksi viestintä- ja ilmaisutaitoja, jotta voit välittää sanomasi ja viestisi ymmärrettävästi. Työ tehdään moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa, joka vaatii hyvää yhteistyökykyä.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan erityisiä terveydellisiä vaatimuksia.

Hakeminen: Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
  • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja
  • kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala, kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja
  • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja

Ammattitutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
  • Perhepäivähoidon osaamisala
  • Romanityön osaamisala
  • Kasvatuksen osaamisala
  • Ohjauksen osaamisala

Erikoisammattitutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
  • Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, Vammaisalan erityisohjaaja
  • Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala, Näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija
  • Työvalmennuksen osaamisala, Työvalmentaja

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat sosiaali- ja terveysalan, lääkealan ja hammastekniikan työtehtävissä tarvittava osaaminen. Voit edistää asiakkaiden tai potilaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, ehkäistä terveys- ja sosiaalisia haittoja sekä lisätä ihmisten turvallisuutta.

Työtehtävät ja työpaikat: Voit työskennellä muun muassa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palveluja tarjoavissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Lisäksi voit työllistyä lääke- ja hammastekniikan tarjoavissa yrityksissä. Työpaikkoja alalla ovat esimerkiksi:

 • terveyskeskukset
 • sairaalat
 • kuntoutuskodit
 • lääkäriasemat
 • suun terveydenhuollon yksiköt ja hammaslaboratoriot.

Työ on asiakaslähtöistä ja vaihtelevaa. Alalla voit siirtyä työtehtävästä toiseen, edetä jatko-opintoihin ja toimia yrittäjänä. Alan työllisyysnäkymät ovat pääosin hyvät. Voit tehdä tehtävän ja toimipaikan mukaan joko päivätyötä tai vuorotyötä.

Alan vaatimukset: Alalla tarvitset hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta ja järjestelykykyä. Noudatat alan ammattietiikkaa, tietoperustaa ja säädöksiä. Otat työssäsi huomioon turvallisuuden ja asennoidut työhön vastuuntuntoisesti. Sinulla on hyvää ihmistuntemusta, hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta. Työtehtävissä edellytetään hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Alan lainsäädäntö asettaa terveydentilavaatimuksia.

Hakeminen: Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

 • Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti
 • Lääkealan perustutkinto
  • apteekkialan osaamisala, lääketeknikko
  • lääkealan osaamisala, lääketeknikko
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja
  • jalkojenhoidon osaamisala, lähihoitaja
  • lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja
  • mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja
  • perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja
  • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja
  • suunhoidon osaamisala, lähihoitaja
  • vammaistyön osaamisala, lähihoitaja
 • Välinehuoltoalan perustutkintovälinehuoltaja

Ammattitutkinnot

 • Hieronnan ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Optiikkahiojan ammattitutkinto
 • Terveysalan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • Hieronnan erikoisammattitutkinto
 • Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Tutustu tutkintojen perusteisiin

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.