Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Terveys- ja hyvinvointialat ammatillisessa koulutuksessa

""

Terveys- ja hyvinvointialoille kuuluvat kasvatus- ja ohjausalan tutkinnot sekä sosiaali- ja terveysalan tutkinnot.

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnot

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) saavutat ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavan osaamisen. Tuotat palveluja ja järjestät monenlaista toimintaa eri-ikäisille ja perheille, myös tulkkauspalveluja maahanmuuttajille sekä ohjausta ja avustamista viittomakieltä tai erilaisia kommunikaatiomenetelmiä tarvitseville.

Työtehtävät ja työpaikat

Työpaikkoja tarjoavat kunnat, seurakunnat, kirkot, järjestöt ja monet yhteisöt. Päiväkodit ja avoin varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset, nuorisokeskukset, yritykset ja laitokset työllistävät alan ammattilaisia. Voit toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Työllisyystilanne alalla on hyvä. Ohjaus-, kasvatus- ja kielipalveluiden tarve kasvaa tulevaisuudessa.

Alan vaatimukset

Toimiaksesi alalla tarvitset hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Monissa alan ammateissa on otettava vastuuta ohjattavien tai asiakkaiden turvallisuudesta. Tarvitset lisäksi viestintä- ja ilmaisutaitoja, jotta voit välittää sanomasi ja viestisi ymmärrettävästi. Työ tehdään moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa, joka vaatii hyvää yhteistyökykyä.

Lue lisää

Opiskelijavalinnassa noudatetaan erityisiä terveydellisiä vaatimuksia.

Hakeminen

Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
  • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja
  • kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala, kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja
  • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja

Ammattitutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
  • Perhepäivähoidon osaamisala
  • Romanityön osaamisala
  • Kasvatuksen osaamisala
  • Ohjauksen osaamisala

Erikoisammattitutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
  • Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, Vammaisalan erityisohjaaja
  • Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala, Näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija
  • Työvalmennuksen osaamisala, Työvalmentaja

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat sosiaali- ja terveysalan, lääkealan ja hammastekniikan työtehtävissä tarvittava osaaminen. Voit edistää asiakkaiden tai potilaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, ehkäistä terveys- ja sosiaalisia haittoja sekä lisätä ihmisten turvallisuutta.

Työtehtävät ja työpaikat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa

 • hoidon ja huolenpidon
 • vanhus- ja vammaispalvelujen
 • mielenterveys- ja päihdetyön
 • kotihoidon
 • varhaiskasvatuksen
 • lastensuojelun
 • lapsiperheiden sekä
 • erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, suunhoidossa, perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa.

Työ on asiakaslähtöistä ja vaihtelevaa. Alalla voit siirtyä työtehtävästä toiseen, edetä jatko-opintoihin ja toimia yrittäjänä. Alan työllisyysnäkymät ovat pääosin hyvät. Voit tehdä tehtävän ja toimipaikan mukaan joko päivätyötä tai vuorotyötä.

Alan vaatimukset

Alalla tarvitset hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta ja järjestelykykyä. Noudatat alan ammattietiikkaa, tietoperustaa ja säädöksiä. Otat työssäsi huomioon turvallisuuden ja asennoidut työhön vastuuntuntoisesti. Sinulla on hyvää ihmistuntemusta, hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta. Työtehtävissä edellytetään hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Alan lainsäädäntö asettaa terveydentilavaatimuksia.

Hakeminen

Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

 • Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti
 • Lääkealan perustutkinto
  • apteekkialan osaamisala, lääketeknikko
  • lääkealan osaamisala, lääketeknikko
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja
  • jalkojenhoidon osaamisala, lähihoitaja
  • lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja
  • mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja
  • perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja
  • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja
  • suunhoidon osaamisala, lähihoitaja
  • vammaistyön osaamisala, lähihoitaja
 • Välinehuoltoalan perustutkintovälinehuoltaja

Ammattitutkinnot

 • Hieronnan ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto (poistuu rakenteesta 31.7.2021)
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Optiikkahiojan ammattitutkinto
 • Terveysalan ammattitutkinto
 • Vammaisalan ammattitutkinto (1.8.2021 alkaen).

Tutkintojen suorittamisen voi aloittaa niin kauan kuin tutkinto on tutkintorakenteessa. Tutkinnon voi suorittaa loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä, kun tutkinto on poistunut tutkintorakenteesta.

Erikoisammattitutkinnot

 • Hieronnan erikoisammattitutkinto
 • Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Tutustu tutkintojen perusteisiin

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.