Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Minustako ammatillinen opettaja?

Yhteiskunnan ja työelämän muutos heijastuu sekä koulutusjärjestelmään että opettajien työnkuvaan ja osaamisvaatimuksiin. Vahvan ammatillisen osaamisen ohella ammatilliset opettajat tarvitsevat myös entistä monipuolisempia ammattipedagogisia valmiuksia omassa työssään.

Opettajien työnkuva on monipuolistunut ja laajentunut luokkahuoneista ja työsaleista koko ammatillisen koulutuksen kentälle ja työpaikoille. Kun harkitset siirtymistä ammatillisen opettajan tehtäviin, sinulle tarjoutuu erinomainen mahdollisuus hyödyntää työurasi aikana kehittynyttä ammatillista asiantuntijuuttasi, työelämätaitojasi ja -verkostojasi tulevien ammattilaisten opettamisessa ja ohjaamisessa.

Pedagogiset taitosi, joita kehität ammatillisen opettajankoulutuksen aikana, antavat sinulle valmiuksia toimia opettajana ja ohjaajana uusissa ja monimuotoisissa oppimisympäristöissä.

Alle on koottu ammatillisen opettajan työn keskeisiä ominaispiirteitä. Pohdi, miten nämä kuvaukset vastaavat omia odotuksiasi ja käsityksiäsi opettajan työstä. Löydätkö sellaisia, jotka kiinnostavat ja puhuttelevat juuri sinua?

Opettajat ovat kohtaamisen ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita

Opettajat toimivat opiskelijoiden ohjaajina ja rinnalla kulkijoina, mikä edellyttää monipuolisia vuorovaikutustaitoja ja kykyä toisten yksilölliseen kohtaamiseen.

Opettajat työskentelevät myös monissa ammatillisissa tiimeissä, yhteisöissä ja verkostoissa.

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tarvitaan muun muassa seuraavissa yhteyksissä

 • Opetus- ja ohjaustyössä
 • Erilaisten opiskelijoiden kohtaamisessa
 • Eri tiimien ja yhteisöjen jäsenenä
 • Yhteistyössä opiskelijahuollon ja huoltajien kanssa
 • Oman työyhteisön toiminnassa ja kehittämisessä
 • Rakentavan palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa
 • Osaamisen ja kokemusten jakamisessa muille ja muilta oppimisessa
 • Oppilaitosten ja työelämän välisessä yhteistyössä
 • Kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa 

Opettajat ovat opettamisen ja ohjaamisen ammattilaisia

Opetus- ja ohjaustyössä keskeistä on opiskelija- ja työelämälähtöisyys sekä elinikäisen oppimisen tukeminen.

Opettamiseen ja ohjaamiseen sisältyy mm. seuraavia osa-alueita

 • Opetuksen ja ohjauksen suunnittelu ja toteutus
 • Opintojen henkilökohtaistaminen
 • Uraohjaus
 • Osaamisen arviointi
 • Yksilön ja ryhmien ohjaaminen
 • Monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimiminen
 • Uusien oppimisympäristöjen (mm. digitaalisten) hyödyntäminen
 • Opiskelun tukijärjestelmien tunteminen
 • Toiminnan pedagoginen perustelu 

Opettajat ovat oman työnsä ja työyhteisönsä toiminnan kehittäjiä sekä ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden rakentajia

Opettajat kehittävät ammattialaansa ja siihen liittyvää koulutusta työyhteisönsä, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kehittämisosaamista tarvitaan mm. seuraavissa yhteyksissä

 • Elinikäisen oppimisen tukemisessa
 • Oman alan osaamisen päivittämisessä
 • Oman työn ja työyhteisön toimintatapojen kehittämisessä
 • Tulevaisuuden osaamisen ennakoimisessa
 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä
 • Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittämisprojekteissa ja -hankkeissa