Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaku: 2. hakuaika 14.3.2018 klo 08.00—28.3.2018 klo 15.00. Katso tästä yhteishaussa olevat koulutukset.
Lisätietoja hakemisesta korkeakoulujen hakijapalveluista.

 

Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 14.3.-4.4. Katso koulutukset ja täytä hakulomake

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Haavahoidon asiantuntija | Mielenterveys- ja päihdetyö| OikeustulkkausMoniammatillinen kotikuntoutusMusiikin managerointiSyöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju | Yhteisömuusikko


Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, lääkintävoimistelija tai toimintaterapeutti.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 9/2018-5/2019

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut:

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon Ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa, että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä

Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu


Haavahoidon asiantuntijakoulutus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin tai toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op,  20.9.2018 – 16.5.2019

Koulutuksen tavoite 

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • ymmärtää haavahoitoon liittyviä eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Mielenterveys- ja päihdetyö

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Koulutukseen voivat hakea myös ne, jotka ovat suorittaneet opistotason tutkinnon ennen vuoden 1996 ammattikorkeakoulu-uudistusta.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, syyskuu 2018 – toukokuu 2019

Koulutuksen tavoite

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitealueet ovat:

1) Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti ja ammatillisena asiantuntijana tässä kokonaisuudessa toimiminen.

2) Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen

3) Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, lähteisten ja verkostojen kanssa

4) Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen

5) Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu


Moniammatillinen kotikuntoutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon suo¬rittaneille, työelämässä kuntoutusalan työtehtävissä jo toimineille sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaisille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 3.11.2017 – 31.12.2018

Koulutuksen tavoite

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija

– hallitsee laaja-alaisesti moniammatillisen kotikuntoutuksen teoreettiset perusteet ja käsitteet soveltaen niitä paikallisiin, alueellisiin ja muihin kulttuurisiin konteksteihin.

– kykenee yhdistämään ja kriittisesti analysoimaan eri alojen kotikuntoutukseen liittyviä lähestymistapoja, ratkaisemaan niihin liittyviä käytännön ongelmia ja soveltamaan niitä asiakas- ja tarvelähtöisiä menetelmien kehittämisessä,

– kykenee työskentelemään sekä itsenäisesti että moniammatillisesti kotikuntoutuksen asiantuntijatehtävissä,

– muotoilee, kehittää ja johtaa kotikuntoutuksen uusia lähestymistapoja ja menetelmiä erilaisissa työkonteksteissa,

– kehittää kotikuntoutuksen tietoperustaa ja käytäntöjä yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa,

– kykenee kotikuntoutuksen monipuoliseen viestintää asiakkaiden, heidän läheistensä ja verkostojensa kanssa sekä erilaisten asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa.

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Metropolia ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu


Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu tulkkausalan ammattilaisille, joilla on korkeakoulututkinto.

Koulutukseen valittavilta edellytetään ensinnäkin

 • suoritettua yliopistollista kandidaatin- tai maisterin tutkintoa ja/tai
 • suoritettua ylempää tai alempaa ammattikorkeakoulututkintoa tai
 • muuta vastaavaa koulutusta.

Lisäksi valittavilta edellytetään

 • työkokemusta tulkkauksesta tai oikeusalalta
 • oikeustulkkauksen edellyttämää kahden kielen kielitaitoa.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

40 op, elokuu 2018-toukokuu 2019

Koulutuksen tavoite

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka koostuvat verkko- ja lähiopinnoista. Koulutus on siis mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopinnot järjestetään Helsingissä.

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus jakautuu kahteen osa-alueeseen, jotka ovat oikeustulkin toimintaympäristön tuntemus (opintojaksot O1 ja O2) ja oikeustulkkaus (opintojaksot T1–T4):

 • O1 Oikeusjärjestelmä, 10 op
 • O2 Viranomaistoiminta, 5 op
 • T1 Oikeustulkkauksen teoria ja toimintaympäristö, 5 op
 • T2 Valmistautuminen ja työn hallinta, 5 op
 • T3 Oikeustulkkaus, 1 5 op
 • T4 Oikeustulkkaus 2, 10 op.

Ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Helsingin yliopisto

Humanistinen ammattikorkeakoulu


Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 16.1.2018-31.1.2019

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, organisaatioiden, työyhteisön, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä.

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu


Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat musiikki-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet sekä muun soveltuvan tutkinnon omaava tai perustelluista syistä asiantuntija, jolla on erityisillä ansioilla saavutettu osaaminen.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, tammikuu-joulukuu 2018

Koulutuksen tavoite 

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa asiantuntijuuttaan ja musiikillista osaamistaan taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikko toimii luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisoissa. Hän kehittää ja luo uusia toimintamalleja muuttuvassa yhteiskunnassa.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu