Skip to content

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Aivoterveyden edistäminen (2 kpl)| Asiakaspalveluohjauksen erikoistumiskoulutus (5 kpl) | Biotalouden erikoistumiskoulutus  | Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjäHaavahoidon asiantuntija | Korjausrakentaminen (3 kpl) | Kyberturvallisuus Lastensuojelutyö (3 kpl)Mielenterveys- ja päihdetyö (3 kpl) | Moniammatillinen kotikuntoutusMusiikin managerointiPalliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus (4 kpl)Sairaanhoidon vastaanottotoimintaSairaanhoitajan vastaanottotoiminta (2 kpl)Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju (2 kpl)| Yhteisömuusikko


Aivoterveyden edistäminen (30 op)

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on monialainen koulutus, joka soveltuu laaja-alaisesti monelle eri sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuurialan korkeakoulututkinnon ja opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 23.1.-26.11.2020

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteena on vahvistaa opiskelijan osaamista edistää eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien aivoterveyttä ja löytää ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutumiseen uusia innovatiivisia keinoja ja ratkaisuja.

Koulutuksen rakenne sisältää kaikille yhteiset neljä osaamis-/teemakokonaisuutta, joiden sisällä opiskelija voi syventää osaamistaan oman asiantuntijuutensa mukaisesti. Opintojen alussa opiskelija tekee ohjatusti oman henkilökohtaisen työelämälähtöisen oppimissuunnitelman. Opiskelija eriyttää oppimistehtävien kautta osaamistaan työ- ja toimintaympäristöihin. Opintojen aikana opiskelija kokoaa omaa näyteportfoliotaan.

Ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu


Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus (30 op)

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on monialainen koulutus, joka soveltuu laaja-alaisesti monelle eri sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuurialan korkeakoulututkinnon ja opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op, 23.1.-26.11.2020

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteena on vahvistaa opiskelijan osaamista eri ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien ihmisten aivoterveyttä ja löytää uusia, innovatiivisia keinoja ja ratkaisuja erilaisten toimintakyvyn rajoitteiden ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntouttamiseen. Opiskelija saa koulutuksesta valmiuksia hyödyntää erilaisia aivoterveyden edistämisen menetelmiä, kuten liikuntaa, kulttuuria, taidetta ja musiikkia toiminnassaan. Opintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun ja toteutukseen sekä palveluiden kehittämiseen.

Koulutuksen rakenne sisältää kaikille yhteiset neljä osaamis-/teemakokonaisuutta, joiden sisällä opiskelija voi syventää osaamistaan oman asiantuntijuutensa mukaisesti.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Asiakaspalveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op)

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, koulutus käynnistyy 16.1.2020 ja päättyy marras- tai joulukuussa 2020

Koulutuksen tavoite

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 opintopistettä) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia. Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan

Ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu


Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op)

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, koulutus käynnistyy 16.1.2020 ja päättyy marras- tai joulukuussa 2020

Koulutuksen tavoite

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 opintopistettä) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia. Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan

Ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu


Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op)

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai ammatillisen korkea-asteen/opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 16.1.-26.11.2020

Koulutuksen tavoite

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista siten, että koulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen. Koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu


Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op)

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan (AMK) tutkinnon mutta myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä ammattikor¬keakouluja edeltaneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittava tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten. Erikoitumiskoulutus on tarkoitettu muun muassa sosionomin, gero¬nomin, kuntoutuksen ohjaajan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön, fysioterapeutin ja toimin¬taterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op, 16.1.-26.11.2020

Koulutuksen tavoite

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa pyritään antamaan opiskelijoille kattava kuva sosiaali- ja terveydenhuollon integroiduista palveluista sekä asiakkaiden elämäntilanteiden laaja-alaisesta ja kokonaisvaltaisesta käsittelystä. Koulutus pyrkii syventämään asiakasymmäryksen taitoja sekä käsittelemään työn vaikutuksia, vaikuttavuutta sekä taloudellisia aspekteja kattavasti.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä
Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintojen edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

Ajankohta: koulutus alkaa 16.1.2020 ja päättyy marras-joulukuussa 2020.

Lähiopetus (muutokset mahdollisia):
16.–17.1.2020 klo 8.30–16
12.–13.3.2020 klo 8.30–16
7.–8.5.2020 klo 8.30–16
3.–4.9.2020 klo 8.30–16
15.–16.10.2020 klo 8.30–16
26.11.2020 klo 8.30–16

Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Laajuus: 30 opintopistettä
Hakuaika: 1.-31.10.2019

Koulutuksen tavoite
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus vahvistaa osallistujien ammatillista osaamista sosiaali- ja terveysalojen moninaisissa auttamis- ja ohjaustilanteissa. Erikoistumiskoulutuksessa käsitellään asiakas- ja palveluohjauksen erilaisia työmuotoja, käytäntöjä ja menetelmiä. Asiakkaiden erilaiset elämäntilanteet ja -haasteet, kuten syrjäytyminen, toimeentulo-ongelmat tai mielenterveyden ja päihteiden käytön hallinnan ongelmat edellyttävät erilaisia palveluratkaisuja.

Koulutuksen rakenne:

 • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat, 5 op
 • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt, 5 op
 • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus, 5 op
 • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä, 5 op
 • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus, 5 op
 • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus, 5 op

Lue tarkemmin koulutuksesta

Linkki hakuun löytyy yllä olevan linkin alta sekä Xamkin koulutuskalenterissa (www.xamk.fi/koulutuskalenteri)

Ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk


 

Biotalous

Kohderyhmä

Maa- ja metsätalousalan, luonnonvara- tai luonnontieteen alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva vähintään opistoasteen tutkinto.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, syksy 2019-kevät 2020, 9 kk

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
 • hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
 • kykenee yhdistämään olemassa olevia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä tunnistamaan uusien prosessien mahdollisuuksia
 • osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja erityisesti arvoverkkojen synnyttämiseksi
 • kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
 • osaa ottaa huomioon biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia
 • tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot.

Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu


Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä
Yritysten henkilöt, jotka tarvitsevat ajantasaisen digimarkkinoinnin osaamisen sekä haluavat laajentaa näkemyksiään ja kehittää yrityksen liiketoimintaa. Taustakoulutus esim. tradenomi, insinööri, restonomi tai vastaavat tiedot omaava.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto
Ajankohta: 17.03.2020–16.05.2021

Toteutus: monimuoto-opetuksena, lähiopetus järjestetään Xamkin Mikkelin kampuksella, lähiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 30 opintopistettä
Hakuaika: 1.12.2019-14.02.2020

Koulutuksen tavoite
Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus antaa sinulle valmiudet kehittää yrityksen liiketoimintaa ja markkinointia digitaalisessa toimintaympäristössä. Tarkastelu tapahtuu erityisesti asiakasnäkökulmasta digitaaliset sisällöt ja kanavat huomioiden. Koulutuksen suoritettuasi kykenet hallitsemaan digimarkkinoinnin kentän ja hyödyntämään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämisessä.

Koulutuksen rakenne:
•Strateginen muutosjohtaminen digiympäristössä, 5 op (alkaa 17.03.2020)
•Markkinointi digitaalisissa kanavissa, 5 op (alkaa 4/2020)
•Asiakashankinta ja myynti, 5 op (alkaa 9/2020)
•Asiakaskokemus, 5 op (alkaa 10/2020)
•Sisältömarkkinointi, 5 op (alkaa 2/2021)
•Digiportfolio, 5 op (rakennetaan koko erikoistumiskoulutuksen ajan)

Lue tarkemmin koulutuksesta

Haku Xamkin koulutuskalenterissa 

Ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk


Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, lääkintävoimistelija ja toimintaterapeutti). Korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat opiskelijavalinnassa etusijalla.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 18.9.2019-19.5.2020

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet:

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu


Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus (30 op)

Kohderyhmä

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville.

Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 10.1.2020 − 12.12.2020

Koulutuksen tavoite

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten, niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden, keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos.

Koulutuksessa perehdytään ajankohtaiseen, muutuneeseen lainsäädäntöön ja uusimpiin viranomaisohjeisiin.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville.

Pohjakoulutusedellytys: rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op., 21.9.2018 – 31.12.2019

Koulutuksen tavoite

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten, niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden, keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

Koulutuksen sisältö:

 • Korjausrakentamisen suunnittelu 6 op
 • Korjausrakentamisen toteutuksen hallinta 5 op
 • Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 3 op
 • Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3 op
 • Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus 3 op
 • Työelämälähtöinen projektityö 10 op

Ammattikorkeakoulu

 Oulun ammattikorkeakoulu


Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op (21.9.2018 – 9.11.2019)

Koulutuksen tavoite  

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankk

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Kyberturvallisuus (30 op)

Kohderyhmä

Työelämässä toimivat/toimineet ict-alan ammattilaiset, tietoturvapäälliköt ja -vastaavat tai sellaisiksi uraansa suunnittelevat, jotka tuntevat tarvitsevansa kyberturvallisuusosaamisen tietojen ja taitojen käytännönläheistä päivittämistä. Erikoistumiskoulutus toteutetaan ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisena. Siihen osallistuvalla edellytetään olevan alempi korkeakoulututkinto (tietotekniikka tai tietojenkäsittely) tai vastaavan tasoiset tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op, 24.1.–4.12.2020

Koulutuksen tavoite 

Koulutus tulee sisältämään viisi viiden opintopisteen opintojaksoa sekä vastaavan laajuisen kehittämistehtävän. Tulevaa toteutusta suunnitellaan erityisesti henkilöille, joilla on tahto oppia asioita teknisten ratkaisuiden kautta mutta ei välttämättä tarvetta työelämässä itse tehdä teknistä ylläpitotyötä. Vuoden 2020 koulutus pyritään profiloimaan tietoturvapäälliköiden/-vastaavien osaamistarpeiden mukaiseksi.

Opintojaksot perustuvat seuraaviin osaamistavoitealueisiin:

 • Kyberturvallisuuden sisältö ja merkitys
 • Hyökkäävä kyberturvallisuus
 • Puolustava kyberturvallisuus
 • Tietoverkkojen kyberturvallisuus
 • Kyberturvallisuusliiketoiminta
 • Työelämälähtöiset projektit, tutkimus- ja hanketoiminta.

Koulutuksen sisältöä päivitetään alkusyksyn 2019 aikana. Tarkempi opintojaksosuunnitelma julkaistaan syksyllä 2019.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu 


Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja aiemmin opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op,  koulutus toteutetaan ajalla 5.9.2019-15.5.2020. Hakuaika 4.-5.5.2019.

Koulutuksen tavoite

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Lastensuojelutyön erikoistumisopinnot

Kohderyhmä 

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat suorittaneet sosionomi (AMK) tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon, esimerkiksi sosiaalikasvattaja tai sosiaaliohjaaja. Koulutus soveltuu myös lasten ja perheiden parissa työskenteleville, esimerkiksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai opistoasteella suorittaneille.

Odotamme hakijalta työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta.

Lisäksi hakijalla on tärkeää olla kiinnostusta lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen lastensuojelun näkökulmasta.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 5.9.2019-15.5.2020

Koulutuksen tavoite

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa (30 op) syvennät asiantuntemustasi lastensuojelutyöstä sekä saat välineitä lastensuojelun ammattilaisena toimimiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Koulutus soveltuu lapsi- ja perhepalveluissa, erityisesti lastensuojelussa työskenteleville ammattilaisille.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen. Pääset myös verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Opintojaksot ja osaamistavoitteet

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 op)
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 op)
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 op)
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 op)
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
 • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 op)

Ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu 


Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus soveltuu sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla korkeakoulu katsoo olevan riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt,

 • jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK) tai muun soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja heillä on riitävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja
 • joilla on työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä, toimimisesta lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelujen työtehtävissä, ensisijassa lastensuojelutyössä.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op,  23.1. – 28.11.2019

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutus muodostuu seitsemästä opintojaksosta.

 • Lapset, nuoret ja moninaiset perheet muuttuvassa yhteiskunnassa (kaltoinkohtelu ja syrjäytymisen riski)
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä tulosten ja vaikutusten näkökulmasta
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen osallistava kehittäminen lastensuojelutyössä (palvelumuotoilu)

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 opintopistettä, 12.9.2019-15.5.2020, 2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa Xamkin Kouvolan kampuksella.

Koulutuksen tavoite

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, ja ne koostuvat kuudesta opintojaksoista, jotka syventävät ja laajentavat mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaamista. Koulutukseen sisältyy 2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa Xamkin Kouvolan kampuksella (Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola).

Koulutuksen rakenne:

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
 • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Tuen tarpeen arivointin ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
 • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

Lisätietoja koulutuksesta

Ilmoittaudu koulutukseen

Ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 


Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op, 12.9.2019-15.5.2020

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu noin kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi.

Osaamisen kehittymistä seurataan opintojen aikaisella täydentyvällä portfoliolla, joka sisältää erilaisia tehtäviä, kuten vertais- ja itsearviointitehtäviä, reflektiopäiväkirjan, työelämään liittyviä tehtävänantoja sekä muita mahdollisia tehtäviä.

Portfolion rakenne noudattelee opintojaksoja niin, että suoritukset arvioidaan opintojaksoittain. Näin osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja opiskelija saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu 


Mielenterveys- ja päihdetyö

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 12.9.2019–15.5.2020

Koulutuksen tavoite

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä että ennaltaehkäisevässä työssä ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Koulutuksen sisältö:

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
 • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
 • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö.

Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu


Moniammatillinen kotikuntoutus

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 19.9.2019

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa valmiuksia kehittää, suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa toteutettavaa moniammatillista kotikuntoutusta.

 • Kotikuntoutuksen asiantuntijaksi kehittyminen (2 op)
 • Asiakkaan arki, toimijuus ja kuntoutuminen (5 op)
 • Kotikuntoutus sote-järjestelmässä (4 op)
 • Kotikuntoutuksen prosessit ja menetelmät ( 5 op)
 • Teknologia kotikuntoutuksessa ( 4op)
 • Kehittämistehtävä (10 op)

Ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu


Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)

Kohderyhmä

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monialainen.

Koulutukseen voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, kolmannella sektorilla sekä yrityksissä.

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

40 op, 22.1.2020-kesäkuu 2021

Koulutuksen tavoite

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, monikulttuurisuudesta sekä monikielisyydestä. Koulutus antaa valmiudet monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä.

Ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu


Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus (30 op)

Kohderyhmä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 27.1.2020-30.4.2021

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia. Koulutuksen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan kokonaisuuden, joiden avulla opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan.

 • Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
 • Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 p
 • Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
 • Moduuli 4: Vapaasti valittava 5 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu


Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon suorittaneet.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

Ajankohta: 27.1.2020-30.4.2021
Lähiopetuspäivät: 28.-29.1.2020, 17.-18.3.2020, 19.5.2020, 25.8.2020, 15.9.2020, 3.-4.11.2020, 26.-27.1.2021 ja 13.-14.4.2021
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 30 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä, yksilö- ja ryhmäohjausta sekä työelämään integroituja tehtäviä.

Opinnot koostuvat neljästä moduulista. Kaikille yhteisiä moduuleita ovat:

 • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
 • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op sekä
 • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op.

Lisäksi jokainen opiskelija koostaa opintoja vapaasti valittavaan moduuliin, 5 op

Lisätietoja koulutuksesta 
Ilmoittautuminen Xamkin koulutuskalenterissa

Ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk


Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op)

Kohderyhmä

Moniammatillisen koulutuksen kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan.

Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 1.9.-30.9.2019

Koulutuksen tavoite

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Ammattikorkeakoulu

Lapin AMK 


Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op)

Kohderyhmä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op, 27.1.2020 − 30.4.2021

Koulutuksen tavoite 

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Sairaanhoidon vastaanottotoiminta

Kohderyhmä

Työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 10.9.2019 – 20.5.2020

Koulutuksen tavoite

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:

 • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
 • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista
 • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistustyöhön

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutuksen sisältö:

 • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa, 15 op
 • Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op
 • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu


Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille ja vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, Jatkuva haku

Koulutuksen tavoite

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija

 • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjusmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
 • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista ja
 • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistamistyöhön.

Ammattikorkeakoulu

Lapin AMK


Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille ammatillisen kehittymisen ja erikoistumisen tukemiseksi.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 5.2.-10.12.2019

Koulutuksen tavoite

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä. Koulutuksen osaamistavoitteiden tason määrittelyssä on hyödynnetty kansallisten tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä (HE 204/2016). Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus on asemoitu tasoille 6 ja 7.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Kohderyhmä

Bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja /AMK), fysioterapeutti (AMK), kätilö (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMKI) tai vastaavat opistoasteen tutkinnot, muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 5.9.2019-25.9.2020. Päivämäärät ovat alustavia.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan, työyhteisön, organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä. Vahvistuva tutkimus- ja kehittämisosaaminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä.

Koulutus muodostuu kaikille yhteisistä osaamiskokonaisuuksista, joiden laajuus on 21 op. Lisäksi osallistujan on mahdollista valita 9 op laajuudelta valinnaisia osaamiskokonaisuuksia, jotka vastaavat hänen asiantuntijuusalueensa osaamisen syventämistä.

Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu 


Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, syksy 2019 – kevät 2020.

 Koulutuksen tavoite 

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • Osaa soveltaa tietoa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnan tasoilla.
 • Osaa arvioidasyövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä hoitoketjun eri vaiheissa.
 • Osaa arvioida ja kehittää oman työnsä ja moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoitoketjussa.
 • Kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoitoketjun eri vaiheissa.
 • Hallitsee syöpäpotilaan hoitoketjussa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa.
 • Hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan.
 • Toimii suunnitelmallisesti moniammatillisen syöpäpotilaan hoitoketjun kehittämisessä oman asiantuntijuusalueensa osalta alueellisissa, kansallisissa ja / tai kansainvälisissä verkostoissa.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat musiikki-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet sekä muun soveltuvan tutkinnon omaava tai perustelluista syistä asiantuntija, jolla on erityisillä ansioilla saavutettu osaaminen.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, tammikuu-joulukuu 2019

Koulutuksen tavoite 

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa asiantuntijuuttaan ja musiikillista osaamistaan taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikko toimii luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisoissa. Hän kehittää ja luo uusia toimintamalleja muuttuvassa yhteiskunnassa.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu