Skip to content

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Biotalouden erikoistumiskoulutusDigitekijä Fast Track erikoistumiskoulutusHaavahoidon asiantuntija | Huomisen matkailukohdeKorjausrakentaminenKoulutusviennin erikoistumiskoulutus | LastensuojelutyöMielenterveys- ja päihdetyö | OikeustulkkausMoniammatillinen kotikuntoutusMusiikin managerointi | Sairaanhoitajan vastaanottotoimintaSyöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju | Yhteisömuusikko


Biotalous

Kohderyhmä

Maa- ja metsätalousalan, luonnonvara- tai luonnontieteen alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva vähintään opistoasteen tutkinto.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, syksy 2019-kevät 2020, 9 kk

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
 • hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
 • kykenee yhdistämään olemassa olevia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä tunnistamaan uusien prosessien mahdollisuuksia
 • osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja erityisesti arvoverkkojen synnyttämiseksi
 • kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
 • osaa ottaa huomioon biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia
 • tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot.

Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu


Biotalouden erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa.

Pohjakoulutusvaatimus: Maa- ja metsätalousalan, luonnonvara- tai luonnontieteen alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 9/2018 – 5/2019

 Koulutuksen tavoite 

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
 • hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
 • kykenee yhdistämään olemassa olevia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä tunnistamaan uusien prosessien mahdollisuuksia
 • osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja erityisesti arvoverkkojen synnyttämiseksi,
 • kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
 • osaa ottaa huomioon biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
 • tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot.

Ammattikorkeakoulut

Etelä-Suomi:

Hämeen ammattikorkeakoulu

Helsingin yliopisto

Yrkeshögskolan Novia

Väli-Suomi:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Itä-Suomi:

Karelia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Itä-Suomen yliopisto

Pohjois-Suomi:

Oulun ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu


Digitekijä Fast Track – Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Tradenomit tai muu soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Koulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, syyskuu 2018 – kesäkuu 2019

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet liiketoiminnan kehittämiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoiminnan kehittämistä lähestytään erityisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen johtamisen, taktisen suunnittelun ja operaatioiden avulla. Koulutus luo ymmärrystä digitaalisesta muutoksesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan.

Ammattikorkeakoulut

Hämeen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turku AMK 

Lapin AMK 


Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, jalkaterapeutti ja/tai toimintaterapeutti ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 20.-21.9., 10.10., 8.11., ja 11.12.2018 sekä 17.1., 13.2., 14.3., 10.-11.4. ja 16.5.2019.

Koulutuksen tavoite

Opintojen tavoitteena on laaja-alaisen haavahoidon erikoisosaamisen kehittäminen. Koulutus antaa valmiudet toimia haavahoidon asiantuntijana sisältäen välittömän haavahoidon, ohjaamis-, konsultaatio-, tutkimus- ja kehittämisosaamisen.

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, lääkintävoimistelija ja toimintaterapeutti). Korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat opiskelijavalinnassa etusijalla.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 18.9.2019-19.5.2020

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet:

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu


Haavahoidon asiantuntijakoulutus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin tai toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op,  20.9.2018 – 16.5.2019

Koulutuksen tavoite 

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • ymmärtää haavahoitoon liittyviä eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Huomisen matkailukohde, erikoistumiskoulutus 30 op

Kohderyhmä

Tradenomin, restonomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

2019

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kokonaisuudesta:

 1. Matkakohteen tarjonnan kehittämisvaiheessa viet eteenpäin yritystäsi ja sen palveluita ja tuotteita asiakaslähtöisesti, ennakoivasti ja kohderyhmät huomioiden.
 2. Koulutuskokonaisuuden myyntivaiheessa otat haltuun tulevaisuuden myyntikanavat, kehität tuotteidesi myynti- ja markkinointistrategian kohderyhmän mukaan ja teet myyntimatkan tai vaikka digikampanjan kohdemarkkinoille.

Koulutus on YAMK-tasoista. Tämän vuoksi edellytämme osallistujilta joko restonomin tai tradenomin AMK-tutkintoa. Myös muu soveltuva korkeakoulututkinto käy, jos hakijalla on vahvaa matkailu- ja ravitsemisalan työkokemusta. Koulutukseen voidaan valita myös henkilö jolla ei ole korkeakoulututkintoa, mutta jolla on vahva ja monipuolinen työkokemus toimialalta (matkailu- ja ravitsemisala) ja aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Tietyt opintokokonaisuuden moduulit on mahdollista lukea mukaan nykyisiin tai myöhempiin YAMK-opintoihin.

Ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu


Koulutusviennin erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op (lähipäivät: 15.-16.3.2018, 27.4.2018, 12.10.2018, 3.12.2018)

Koulutuksen tavoite 

Koulutuksen osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan ja kykyään: – tunnistaa asiakastarpeita koulutusviennin asiakkaan kanssa neuvotellen – suunnitella ja tuotteistaa palveluita – toteuttaa ja arvioida koulutusviennin projekteja kotimaassa ja ulkomailla – tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia – kehittää tiimimäisesti oman organisaation koulutusvientiosaamista

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville.

Pohjakoulutusedellytys: rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op., 21.9.2018 – 31.12.2019

Koulutuksen tavoite

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten, niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden, keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

Koulutuksen sisältö:

 • Korjausrakentamisen suunnittelu 6 op
 • Korjausrakentamisen toteutuksen hallinta 5 op
 • Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 3 op
 • Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3 op
 • Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus 3 op
 • Työelämälähtöinen projektityö 10 op

Ammattikorkeakoulu

 Oulun ammattikorkeakoulu


Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op (21.9.2018 – 9.11.2019)

Koulutuksen tavoite  

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankk

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja aiemmin opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op,  30. – 31.8.2018, 4. – 5.10.2018, 15. – 16.11.2018, 10. – 11.1.2019, 7. – 8.3.2019, 11. – 12.4.2019 ja 17.5.2019

Koulutuksen tavoite

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon omaava henkilö kehittää osaamistaan suorittamalla Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen sen neljän (1–4) osaamistavoitteen ja niiden alaosaamistavoitteiden suuntaisesti. (Osaamistavoitteista on johdettu erikoistumiskoulutuksen opintojaksokohtaiset toteutukset.) Erikoistumiskoulutus syventää ja vahvistaa lastensuojelutyön asiantuntijatehtävissä tarvittavaa osaamista erikoisosaamiseksi. Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen lähtökohtana on käytetty NQF:n mukaisia tasokuvauksi ja arvioinnissa tullaan käyttämään EQF-tasoihin 6–7 pohjaavia arviointikriteerejä.

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus soveltuu sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla korkeakoulu katsoo olevan riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt,

 • jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK) tai muun soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja heillä on riitävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja
 • joilla on työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä, toimimisesta lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelujen työtehtävissä, ensisijassa lastensuojelutyössä.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op,  23.1. – 28.11.2019

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutus muodostuu seitsemästä opintojaksosta.

 • Lapset, nuoret ja moninaiset perheet muuttuvassa yhteiskunnassa (kaltoinkohtelu ja syrjäytymisen riski)
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä tulosten ja vaikutusten näkökulmasta
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen osallistava kehittäminen lastensuojelutyössä (palvelumuotoilu)

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Mielenterveys- ja päihdetyö

Kohderyhmä

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op, syyskuu 2018 – toukokuu 2019

Koulutuksen tavoite 

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu noin kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi.

Osaamisen kehittymistä seurataan opintojen aikaisella täydentyvällä portfoliolla, joka sisältää erilaisia tehtäviä, kuten vertais- ja itsearviointitehtäviä, reflektiopäiväkirjan, työelämään liittyviä tehtävänantoja sekä muita mahdollisia tehtäviä.

Portfolion rakenne noudattelee opintojaksoja niin, että suoritukset arvioidaan opintojaksoittain. Näin osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja opiskelija saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu


Moniammatillinen kotikuntoutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon suo¬rittaneille, työelämässä kuntoutusalan työtehtävissä jo toimineille sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaisille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op

Koulutuksen tavoite

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija

– hallitsee laaja-alaisesti moniammatillisen kotikuntoutuksen teoreettiset perusteet ja käsitteet soveltaen niitä paikallisiin, alueellisiin ja muihin kulttuurisiin konteksteihin.

– kykenee yhdistämään ja kriittisesti analysoimaan eri alojen kotikuntoutukseen liittyviä lähestymistapoja, ratkaisemaan niihin liittyviä käytännön ongelmia ja soveltamaan niitä asiakas- ja tarvelähtöisiä menetelmien kehittämisessä,

– kykenee työskentelemään sekä itsenäisesti että moniammatillisesti kotikuntoutuksen asiantuntijatehtävissä,

– muotoilee, kehittää ja johtaa kotikuntoutuksen uusia lähestymistapoja ja menetelmiä erilaisissa työkonteksteissa,

– kehittää kotikuntoutuksen tietoperustaa ja käytäntöjä yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa,

– kykenee kotikuntoutuksen monipuoliseen viestintää asiakkaiden, heidän läheistensä ja verkostojensa kanssa sekä erilaisten asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa.

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Metropolia ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu


Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu tulkkausalan ammattilaisille, joilla on korkeakoulututkinto.

Koulutukseen valittavilta edellytetään ensinnäkin

 • suoritettua yliopistollista kandidaatin- tai maisterin tutkintoa ja/tai
 • suoritettua ylempää tai alempaa ammattikorkeakoulututkintoa tai
 • muuta vastaavaa koulutusta.

Lisäksi valittavilta edellytetään

 • työkokemusta tulkkauksesta tai oikeusalalta
 • oikeustulkkauksen edellyttämää kahden kielen kielitaitoa.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

40 op, elokuu 2018–toukokuu 2019

Koulutuksen tavoite 

Kyse on ensimmäisestä korkeakoulutetuille suunnatusta oikeustulkkaukseen pätevöittävästä koulutuksesta korkeakoulutasolla Suomessa. Koulutus vastaa laadukkaan oikeustulkkauksen ja pätevien oikeustulkkien kasvaneeseen tarpeeseen maassamme.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden hakea oikeustulkkirekisteriin. Lue lisää oikeustulkkirekisteristä Opetushallituksen sivuilta.

Ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu


Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään osaamistaan.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 12. –13.9., 4.10., 1.11. ja 13.12.2018 sekä 23.–24.1., 21.2., 20.–21.3., 25.4. ja 23.5.2019

Koulutuksen tavoite

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä. Koulutuksen osaamistavoitteiden tason määrittelyssä on hyödynnetty kansallisten tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä (HE 204/2016). Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus on asemoitu tasoille 6 ja 7.

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu seuraavan tutkinnon suorittaneille: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) ja ensihoitaja (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op., 12.9.2018 – 23.5.2019

Koulutuksen tavoite 

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä

Sisältö:

 • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa, 15 op
 • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
 • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu


Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille ammatillisen kehittymisen ja erikoistumisen tukemiseksi.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 5.2.-10.12.2019

Koulutuksen tavoite

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä. Koulutuksen osaamistavoitteiden tason määrittelyssä on hyödynnetty kansallisten tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä (HE 204/2016). Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus on asemoitu tasoille 6 ja 7.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 16.1.2018-31.1.2019

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, organisaatioiden, työyhteisön, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä.

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu


Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

 Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, syksy 2019 – kevät 2020.

 Koulutuksen tavoite 

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • Osaa soveltaa tietoa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnan tasoilla.
 • Osaa arvioidasyövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä hoitoketjun eri vaiheissa.
 • Osaa arvioida ja kehittää oman työnsä ja moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoitoketjussa.
 • Kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoitoketjun eri vaiheissa.
 • Hallitsee syöpäpotilaan hoitoketjussa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa.
 • Hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan.
 • Toimii suunnitelmallisesti moniammatillisen syöpäpotilaan hoitoketjun kehittämisessä oman asiantuntijuusalueensa osalta alueellisissa, kansallisissa ja / tai kansainvälisissä verkostoissa.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat musiikki-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet sekä muun soveltuvan tutkinnon omaava tai perustelluista syistä asiantuntija, jolla on erityisillä ansioilla saavutettu osaaminen.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, tammikuu-joulukuu 2019

Koulutuksen tavoite 

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa asiantuntijuuttaan ja musiikillista osaamistaan taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikko toimii luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisoissa. Hän kehittää ja luo uusia toimintamalleja muuttuvassa yhteiskunnassa.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu