Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Siirry uuteen Opintopolkuun vastaavalle sivulla. Emme enää päivitä tätä sivua.

Aivoterveyden edistäminen (2 kpl)| Asiakaspalveluohjauksen erikoistumiskoulutus (6 kpl) | Digitaalinen talousohjaus | Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä | Digitekijä Fast Track | Haavahoidon asiantuntija (2 kpl) | Kotihoidon teknologiaKoulutusvientiLastensuojelutyö (3 kpl) | Mielenterveystyö ja päihdetyö | Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalalla | Monikulttuurisuuden asiantuntijaOppilaitoshyvinvointi | Palliatiivisen hoidon asiantuntija (7 kpl)Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyöUraohjauksen erikoistumiskoulutus |  Yhteisömuusikko

Aivoterveyden edistäminen (30 op)

Erikoistumiskoulutus on monialainen koulutus, joka soveltuu laaja-alaisesti monelle eri sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuurialan korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneelle. Opiskelijoilla tulee olla riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja kiinnostus kehittää omaa aivoterveyden osaamistaan.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 opintopistettä, järjestetään 7.10.2021–20.5.2022.
Hakuaika: 6.4.-16.5.2021

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen rakenne sisältää kaikille yhteiset neljä teemakokonaisuutta, joiden sisällä voit syventää osaamistasi oman asiantuntijuutesi mukaisesti. Opintojen alussa teet ohjatusti oman henkilökohtaisen työelämälähtöisen oppimissuunnitelman. Opimistehtävien kautta pääset suuntaamaan osaamistasi työ- ja toimintaympäristöihin. Opintojen aikana kokoat myös oman näyteportfolion.
Lisätietoa Tampereen yliopiston sivuilla

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Asiakaspalveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op)

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille sekä aiemman AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille (esimerkiksi sairaanhoitaja, sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja), joilla on riittävät tiedot ja taidot erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, koulutus toteutetaan ajalla 28.10.2021–20.5.2022.
Hakuaika: 1.3.–16.5.2021.

Koulutuksen tavoite

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöstä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämisestä sekä palveluinnovaatioiden rakentamisesta. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut voi toimia vaativissa palvelujen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä.
Lisätietoja koulutuksesta Hämeen ammattikorkeakoulun sivuilla

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Digitaalinen talousohjaus (30 op)

Kohderyhmä

Digitaalisen talousohjauksen koulutus vastaa tulevaan suureen työtehtävien murrokseen. Koulutuksessa syvennytään talousohjaukseen, prosessien ja työroolien muutokseen. Koulutus on suunnattu tradenomeille tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta taloushallinnon tai rahoituksen tehtävistä ja halua uudistaa ja syventää osaamistaan.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 17.9.2020–21.5.2021 Haku koulutukseen on avoinna 2.3.–29.5.2020 välisen ajan.
Lähipäivät järjestetään torstaisin ja perjantaisin alustavasti seuraavasti:
17.–18.9.2020 Pääkaupunkiseutu
22.–23.10.2020 Pääkaupunkiseutu
19.–20.11.2020 Pääkaupunkiseutu
21.–22.1.2021 Tampere
18.–19.3.2021 Pääkaupunkiseutu
21.5.2021 Pääkaupunkiseutu
Pääkaupunkiseutu: Haaga-Helia Pasila / Laurea Tikkurila / Metropolia Myyrmäki

Koulutuksen tavoite

Opit teorian ja käytännön avulla digitaalisesta taloushallinnosta laaja-alaisesti parhaiden ammattilaisten ohjauksessa. Koulutusmoduulit sisältävät asiakokonaisuuksia digitaalisesta liiketoiminnasta, talousjohtamisesta, raportoinnista ja sen kehittämisestä, liiketoiminnan mittaamisesta sekä raporttien visualisoinnista. Lisäksi tutustut koulutusohjelman aikana erilaisiin työkaluihin, joista osasta on mahdollista myöhemmin suorittaa myös sertifikaatti.

Lue tarkemmin koulutuksesta

Ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu


Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Yritysten henkilöt, jotka tarvitsevat ajantasaisen digimarkkinoinnin osaamisen sekä haluavat laajentaa näkemyksiään ja kehittää yrityksen liiketoimintaa. Taustakoulutus esim. tradenomi, insinööri, restonomi tai vastaavat tiedot omaava.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

Ajankohta: 17.03.2020–16.05.2021
Toteutus: monimuoto-opetuksena, lähiopetus järjestetään Xamkin Mikkelin kampuksella, lähiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 30 opintopistettä
Hakuaika: 1.12.2019–14.02.2020

Koulutuksen tavoite

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus antaa sinulle valmiudet kehittää yrityksen liiketoimintaa ja markkinointia digitaalisessa toimintaympäristössä. Tarkastelu tapahtuu erityisesti asiakasnäkökulmasta digitaaliset sisällöt ja kanavat huomioiden. Koulutuksen suoritettuasi kykenet hallitsemaan digimarkkinoinnin kentän ja hyödyntämään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämisessä.
Koulutuksen rakenne:

 • Strateginen muutosjohtaminen digiympäristössä, 5 op (alkaa 17.03.2020)
 • Markkinointi digitaalisissa kanavissa, 5 op (alkaa 4/2020)
 • Asiakashankinta ja myynti, 5 op (alkaa 9/2020)
 • Asiakaskokemus, 5 op (alkaa 10/2020)
 • Sisältömarkkinointi, 5 op (alkaa 2/2021)
 • Digiportfolio, 5 op (rakennetaan koko erikoistumiskoulutuksen ajan)

Lue tarkemmin koulutuksesta
Haku Xamkin koulutuskalenterissa

Ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk


Digitekijä Fast Track (30 op)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille soveltuvan korkeakoulututkinnon omaaville henkilöille, jotka toimivat nyt tai tulevaisuudessa verkkokaupan ja verkossa myymisen tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen parissa.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 13.3.2020 28.2.2021 Haku koulutukseen on avoinna 13.-26.1.2020 välisen ajan.
Lähipäivät järjestetään perjantaisin klo 9.30–16 seuraavasti:
13.3. ja 3.4.2020: Strateginen muutosjohtaminen digiajassa
17.4. ja 15.5.2020: Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa
4.9. ja 25.9.2020: Asiakaskokemuksen kehittäminen
9.10. ja 30.10.2020: Verkkokaupan menestyksen kulmakivet
13.11. ja 4.12.2020: Markkinoinnin ja myynnin digitaaliset prosessit ja työkalut
15.1. ja 5.2.2021: Mittaus ja seuranta digitaalisissa markkinointikanavissa
Lähipäivät järjestetään Haaga-Helian Pasilan kampuksella, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki.

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa valmiuksia digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen etenkin myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Koulutuksen aihealueisiin sisältyy strateginen muutosjohtaminen, digitaalisuus palveluliiketoiminnassa, asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät ja verkkokaupan menestystekijät. Osana koulutusta on mahdollista suorittaa HubSpot, Google Ads ja Google Analytics -sertifikaatit.

Lue tarkemmin koulutuksesta

Ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu


Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämäkokemusta omaaville sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK- tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Erikoistumiskoulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea Suomen haavahoitoyhdistys ry:ltä oikeutta käyttää nimikettä Auktorisoitu haavahoitaja.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, koulutus toteutetaan ajalla 16.9.2021–25.5.2022.
Hakuaika: 1.3.–16.5.2021.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa, hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan (edellyttämän) kokonaishoidon, ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti, kykenee käyttämään eri alojen tietoja kliinisessä päätöksenteossa sekä tarvittaessa tekemään luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa, ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa, ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen ja kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä.
Lisätietoja koulutuksesta Hämeen ammattikorkeakoulun sivuilla

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja muille kotihoidon asiantuntijoille, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto. Hakea voivat myös henkilöt, joilla on AMK-tutkintoja edeltänyt sosiaali- tai terveysalan tai muun soveltuvan alan opistoasteen tutkinto sekä riittävät tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, koulutus toteutetaan ajalla 13.1.2022–6.4.2023.
Hakuaika: 1.5.–31.10.2021

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö saa sellaisen näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi hän kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja ja teknologiaa.
Lisätietoja koulutuksesta Hämeen ammattikorkeakoulusta

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja muille kotihoidon asiantuntijoille, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi hakea voivat henkilöt, joilla on AMK-tutkintoja edeltänyt sosiaali- tai terveysalan tai muun soveltuvan alan opistoasteen tutkinto sekä riittävät tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 14.1.2021–8.4.2022

Koulutuksen tavoite / Utbildningens mål

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö saa sellaisen näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi hän kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja ja teknologiaa

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Savonia ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia


Koulutusviennin erikoistumiskoulutus (30 op)

Kohderyhmä

Koulutusviennissä toimivat asiantuntijat, projektipäälliköt, kouluttajat ja opettajat ammatillisella toisella asteella, lukioissa, vapaassa sivistystyössä ja perusopetuksessa. Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan tiimejä (2-3 hlöä) organisaatiosta.
Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto / Utbildningens omfattning och planerad längd
30 op, koulutus toteutetaan ajalla 1.9.2021–11.5.2022
Hakuaika: 15.3.–16.4.2021

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan ja kykyään

 • tunnistaa asiakastarpeita koulutusviennin asiakkaan kanssa neuvotellen
 • suunnitella ja tuotteistaa palveluita
 • toteuttaa ja arvioida koulutusviennin projekteja kotimaassa ja ulkomailla
 • tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia
 • kehittää tiimimäisesti oman organisaation koulutusvientiosaamista.

Lisätietoja koulutuksesta Hämeen ammattikorkeakoulun sivuilla

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus soveltuu sosionomi tai sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon sekä muun terveysalan tai soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla korkeakoulu katsoo olevan riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 opintopistettä, järjestämisaika: 18.8.2021–12.5.2022.
Hakuaika: 6.4.–16.5.2021
Koulutuksen tavoite
Erikoistumiskoulutus muodostuu seitsemästä opintojaksosta:

 • Lapset, nuoret ja moninaiset perheet muuttuvassa yhteiskunnassa (kaltoinkohtelu ja syrjäytymisen riski)
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä tulosten ja vaikutusten näkökulmasta
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen osallistava kehittäminen lastensuojelutyössä (palvelumuotoilu)

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen opintojaksot täydentävät toisiaan. Opintojaksojen sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoa edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, esimerkiksi sosiaaliohjaaja tai sosiaalikasvattaja. Lisäksi eduksi katsotaan työkokemus lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluista.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, koulutus toteutetaan ajalla 9.9.2021–20.5.2022.
Hakuaika: 1.3.–16.5.2021

Koulutuksen tavoite

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus on väylä syvälliseen lastensuojelutyön erityisosaamiseen. Tutustu koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöihin Hämeen ammattikorkeakoulun sivuilla

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus
Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus soveltuu sosionomi (AMK) -tutkinnon sekä muun soveltuvan, esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon ja aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, järjestetään 18.8.2021–12.5.2022

Hakuaika

1.6.–15.6.2021

Koulutuksen tavoite

Lastensuojelun erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö

 • on perehtynyt lastensuojelutyön teoreettiseen, tutkittuun ja ammatilliseen tietoon
 • hallitsee lastensuojelun asiakastyöprosessin ja osaa työskennellä lastensuojelun asiantuntijatehtävissä lapsille, nuorille sekä vanhemmille/ perheille suunnatuissa, monialaisissa ja moniammatillisissa palveluverkostoissa
 • osaa käyttää lasten, nuorten sekä vanhempien/ perheen osallisuutta vahvistavia työmenetelmiä ja -käytäntöjä lastensuojelun ehkäisevissä, avohuollon ja korjaavissa palveluissa.
 • Hän osaa toimia asiantuntijaroolissa lastensuojelun monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa.
 • kykenee kehittämään lastensuojelun palveluja sekä lastensuojelutyön työmuotoja, -menetelmiä ja -käytäntöjä.

Ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 opintopistettä. Järjestetään 9.9.2021–20.5.2022. Hakuaika 6.4.–16.5.2021

Koulutuksen tavoite

Lue lisää Tampereen yliopiston sivuilta

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (30 op)

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, kuten sairaanhoitajille, sosionomille tai fysioterapeuteille. Koulutukseen voivat osallistua myös muiden alojen, kuten digitalisaation, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla. Koulutus on avoin myös edellä mainittujen ammattiryhmien työttömille työnhakijoille sekä työttömyysuhan alle oleville työntekijöille tai henkilöille, jotka miettivät alan vaihtoa.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitsevat

Hakuaika: 29.3.–16.5.2021

Ajoitus: 8.6.2021–31.5.2022

Laajuus: 30 opintopistettä

Sijainti: Verkkototeutus

Hinta: Maksuton

Kou­lu­tuk­sen sisältö

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen lopussa tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

 1. työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
 2. muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
 3. edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
 4. työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Toteutus

Koronapandemian vuoksi opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

Erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:

 1. Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon sähköisten pal­ve­lui­den ja tie­don­hal­lin­nan osaamisen asian­tun­ti­ja 10 op
 2. Pal­ve­lu­muo­toi­luo­saa­mi­nen 5 op
 3. Va­paa­va­lin­tai­set sisällöt 5 op
 4. Työ­elä­mä­läh­töi­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä 10 op

Linkit korkeakoulukohtaisille hakusivustoille:

Lisätietoja koulutuksesta sotepeda 247.fi-sivustolla.


Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

(40 op)

Kohderyhmä

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monialainen.
Koulutukseen voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, kolmannella sektorilla sekä yrityksissä.
Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

40 op, 22.1.2020-kesäkuu 2021

Koulutuksen tavoite

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, monikulttuurisuudesta sekä monikielisyydestä. Koulutus antaa valmiudet monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana.
Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä.

Ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu


Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus (30)

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

 • Ammatillisen koulutuksen esimiehet ja johto
 • Opiskelijahuollon toimijat ammatillisessa koulutuksessa

1. Koulutukseen hakevilta edellytetään korkeakoulututkintoa (alempi tai ylempi) sekä kokemusta työskentelystä ammatillisessa koulutuksessa.
2. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan tiimejä, 2–3 hlöä/organisaatio (tämä ei kuitenkaan ole edellytys).

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, Koulutus toteutetaan ajalla 16.8.2021–31.5.2022. Hakuaika 1.–30.4.2021 Koulutuksen tavoite Koulutuksen myötä osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan ja kykyään:

 • tunnistaa oppimiseen, hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyviä tekijöitä erilaisissa oppimisympäristöissä
 • kehittää ja edistää hyvinvointia oppimisyhteisöissä
 • luoda edellytyksiä ja osaamista toimivan monialaisen yhteistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen hyödyntää tutkimukseen perustuvaa tietoa oppimisyhteisöjen hyvinvoinnin tukemisessa

Lisätietoja koulutuksesta Hämeen ammattikorkeakoulun sivuilta

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, koulutus toteutetaan ajalla 23.9.2021–19.5.2022.
Hakuaika: 1.3.–16.5.2021

Koulutuksen tavoite

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiantuntijuutta kliinisen hoidon osaajina asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa ja palliatiivisen hoidon näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä. Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.
Lisätietoja koulutuksesta Hämeen ammattikorkeakoulun sivuilta

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, koulutus toteutetaan ajalla 23.9.2021–31.5.2022.
Hakuaika: 1.3.–16.5.2021

Koulutuksen tavoite

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Lisätietoja koulutuksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulun sivuilta.

Ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu


Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus (30 op)

Kohderyhmä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.
Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 27.1.2020-30.4.2021

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia. Koulutuksen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan kokonaisuuden, joiden avulla opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan.

 • Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
 • Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 p
 • Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
 • Moduuli 4: Vapaasti valittava 5 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu


Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon suorittaneet.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

Ajankohta:
27.1.2020-30.4.2021
Lähiopetuspäivät: 28.-29.1.2020, 17.-18.3.2020, 19.5.2020, 25.8.2020, 15.9.2020, 3.-4.11.2020, 26.-27.1.2021 ja 13.-14.4.2021
Koulutuspaikka:
Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 30 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä, yksilö- ja ryhmäohjausta sekä työelämään integroituja tehtäviä.
Opinnot koostuvat neljästä moduulista. Kaikille yhteisiä moduuleita ovat:

 • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
 • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op sekä
 • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op.

Lisäksi jokainen opiskelija koostaa opintoja vapaasti valittavaan moduuliin, 5 op
Lisätietoja koulutuksesta
Ilmoittautuminen Xamkin koulutuskalenterissa

Ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk


Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op)

Kohderyhmä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.
Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 27.1.2020 − 30.4.2021

Koulutuksen tavoite

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op)

Kohderyhmä

Moniammatillisen koulutuksen kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan.
Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 1.9.–30.9.2021

Koulutuksen tavoite

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö

Kohderyhmä

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet työelämässä
 • sinulla on taustallasi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, jalkaterapeutin tai toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinto, tai vastaava aiemman opistoasteen tutkinto
 • olet kiinnostunut syventämään osaamistasi syöpäpotilaan hoitotyöstä

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 opintopistettä, järjestetään 13.9.2021–23.9.2022. Hakuaika 6.4.–29.4.2021

Koulutuksen tavoite

Tutustu koulutukseen Tampereen yliopiston sivuilla

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Uraohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op)

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen, toisen asteen tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti muille opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville kuin opinto-ohjaajankoulutuksen suorittaneille. Koulutukseen voidaan ottaa myös em. oppilaitoksessa toimiva henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 opintopistettä, toteutetaan kolmessa alueryhmässä vuonna 2022.

Hakuaika: 1.10.–29.10.2021 (klo 16 mennessä)

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Lisätietoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilta: www.jamk.fi/uraohjauserko

Ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu


Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat musiikki-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon suorittaneet. Voit myös tulla valituksi koulutukseen, jos olet perustelluista syistä alan asiantuntija, ja sinulla on erityisillä ansioilla saavutettu osaaminen. Koulutukseen valittavilta edellytetään vahvaa musiikillista osaamista.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, järjestetään monimuotokoulutuksena 2.9.2021–31.5.2022
Haku käynnissä 30.4. saakka

Koulutuksen tavoite

Lue lisää Tampereen yliopiston sivuilta

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu