Skip to content

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 23.5.-25.7. 

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Big Data Analytics | Huomisen matkailukohde | Korjausrakentaminen | Kyberturvallisuus | Lastensuojelutyö | Musiikin managerointiSyöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju


Big Data Analytics

Kohderyhmä

The intended student for the program is someone with prior work experience in the field of software development with programming-related tasks and who wants to attain competences in Big Data Analytics. The training is intended for those who have completed an engineering degree or another applicable science degree and those which the UAS otherwise deem to have sufficient knowledge and skills. Specialization studies will be held at a master’s degree level.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 ects, 1.4.2017-31.3.2018

Koulutuksen tavoite

Big Data Analytics competence will give the students an in-depth understanding of how to make use of data in order to create insights, and also further the students’ ability to plan, create and evaluate analytics-enabled services with built-in intelligence. The program is arranged so that students can rapidly gain a broad understanding of the essential concepts of big data analytics; descriptive, predictive, and prescriptive machine learning modelling. The program emphasizes the importance of understanding how to build analytical solutions with production level code.

Ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada Ab


Huomisen matkailukohde, erikoistumiskoulutus 30 op

Kohderyhmä 

Tradenomin, restonomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op. toukokuu 2017 – syyskuu 2018

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kokonaisuudesta:

1.Matkakohteen tarjonnan kehittämisvaiheessa viet eteenpäin yritystäsi ja sen palveluita ja tuotteita asiakaslähtöisesti, ennakoivasti ja kohderyhmät huomioiden.

2. Koulutuskokonaisuuden myyntivaiheessa otat haltuun tulevaisuuden myyntikanavat, kehität tuotteidesi myynti- ja markkinointistrategian kohderyhmän mukaan ja teet myyntimatkan tai vaikka digikampanjan kohdemarkkinoille.

Koulutus on YAMK-tasoista. Tämän vuoksi edellytämme osallistujilta joko restonomin tai tradenomin AMK-tutkintoa. Myös muu soveltuva korkeakoulututkinto käy, jos hakijalla on vahvaa matkailu- ja ravitsemisalan työkokemusta. Koulutukseen voidaan valita myös henkilö jolla ei ole korkeakoulututkintoa, mutta jolla on vahva ja monipuolinen työkokemus toimialalta (matkailu- ja ravitsemisala) ja aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Tietyt opintokokonaisuuden moduulit on mahdollista lukea mukaan nykyisiin tai myöhempiin YAMK-opintoihin.

Ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu


Korjausrakentaminen

Kohderyhmä 

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 22.09.2017 – 31.12.2018

Koulutuksen tavoite 

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten, niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden, keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu.


Kyberturvallisuus

Kohderyhmä 

Työelämässä toimivat/toimineet ict-alan ammattilaiset, joilta puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 20.1.2017 – 30.11.2017

Koulutuksen tavoite

Opinnot suoritettuaan henkilö omaa kattavat tiedot kyberturvallisuudesta ja sen merkityksestä yhteiskunnalle. Hän kykenee parantamaan yrityksen kyberturvallisuuteen liittyviä valmiuksia, suojaamaan järjestelmiä ja tietoa erilaisilta uhkilta. Hän kykenee laatimaan yritykselle kyberturvallisuuspolitiikan sekä todentamaan sen mukaiset vaatimukset käytännössä. Tavoitteena on parantaa niin pienten, keskisuurten kuin suurien yritysten henkilöstön kyberturvallisuustietämystä ja -valmiuksia.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu insinöörin, it-tradenomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Koulutus soveltuu työkokemusta omaaville tietotekniikan ammattilaisille, joita puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op, kesto ei vielä tiedossa.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on lisätä erikoistumiskoulutukseen osallistuvien ammatillista osaamista sekä vastata yrityselämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin kyberturvallisuuden alalla erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Koulutukseen sisältyy myös sopimuksen mukaisesti kyberturvallisuusliiketoimintaa käsittelevä alue, joka lisää osallistujien liiketoimintaosaamista ja -valmiuksia.

 Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu Oy


Lastensuojelutyö

Kohderyhmä

Sosionomit, jotka työskentelevät lastensuojelun tehtävissä.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, toteutetaan lv. 2017-2018

 Koulutuksen tavoite 

Lisätietoja

 Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Lastensuojelutyö

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosionomi AMK ja muun soveltuvan korkeakoulututkinnon (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, opettaja, lastentarhanopettaja) tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Ammatillinen perustutkinto (esim. lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta.

Hakijoilta odotetaan työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista (etenkin lastensuojelutyöstä) sekä kiinnostusta kehittää integratiivisia lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 31.8.2017-18.5.2018

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksessa syvennät lastensuojelutyön asiantuntijuuttasi ja saat välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena nykypäivän jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen.

Koulutuksen käytyään opiskelija:

  • on perehtynyt lastensuojelun teoreettiseen, tutkittuun ja ammatilliseen tietoon
  • hallitsee lastensuojelun asiakastyöprosessin ja osaa työskennellä lastensuojelun asiantuntijatehtävissä lapsille, nuorille sekä vanhemmille/perheille suunnatuissa monialaisissa ja moniammatillisissa palveluverkostoissa
  • osaa käyttää lasten, nuorten ja vanhempien/perheen osallisuutta vahvistavia työmenetelmiä ja -käytäntöjä lastensuojelutyön ehkäisevissä, avohuollon ja korjaavissa palveluissa
  • osaa kehittää lastensuojelun palveluja sekä lastensuojelutyön työmuotoja, -menetelmiä ja käytäntöjä

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu


Lastensuojelutyö

Kohderyhmä 

Erikoistumiskoulutus soveltuu sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK) tutkinnon ja aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 31.8.2017 -18.5.2018

Koulutuksen tavoite 

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu


Musiikin Managerointi

Kohderyhmä 

Musiikkibisneksen parissa toimivat ammattilaiset jotka haluavat syventää osaamistaan manageroinnista.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 19.1.-31.12.2017

Koulutuksen tavoite

1. Manageriosaamisen pohjan laajentaminen suomalaisessa musiikkikentässä. Erityisesti panostetaan kansainväliseen managerointiin ja sopimusosaamiseen. 2. Uuden tutkimustiedon tuottaminen suomalaiseen musiikkiteollisuuteen. Painopistealueina omat mm hinnoitteluosaamisen ja palveluiden tuotteistamisen kehittäminen sekä artistibrändiosaaminen. 3.Tulevaisuusajattelun juurruttaminen manageriammattikuntaan ja välillisesti koko musiikkiteollisuuteen.

Ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada Ab ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu


Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat, jotka työskentelevät syöpäpotilaan hoitoketjun eri vaiheissa.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, toteutetaan lv. 2017-2018

Koulutuksen tavoite

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 12.9.2017-21.9.2018

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, organisaatioiden, työyhteisön, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä.

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu