Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Korkeakouluun hakemiseen, valintakokeisiin ja opiskelijavalintaan liittyvät kysymykset suoraan korkeakoulujen hakijapalveluihin

Ensi keväänä perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja valintaperusteista.

Seuraava haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin 4.–20.1.2022. Tutustu hakuohjeisiin ja koulutustarjontaan.

 

Humanistinen ala ammattikorkeakoulussa

""

Mitä opinnot sisältävät  ι Ylempi AMK-tutkinto

Humanistisella alalla suoritetaan humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto: Tulkki (AMK).

Tulkin tutkinnossa on kaksi hakukohdetta: viittomakieli ja tulkkaus sekä asioimistulkkaus.

Viittomakielen ja tulkkauksen tutkinnosta valmistuneiden työkieliä voivat olla

 • suomi
 • suomalainen viittomakieli ja
 • erilaiset puhetta tukevat kommunikaatiomenetelmät.

Asioimistulkkauksen tutkinnosta valmistuneiden työkielinä on suomen lisäksi jokin Suomessa puhuttavista harvinaisista kielistä.

Tulkit ovat kahden tai useamman kielen ja kulttuurin sekä eri kommunikaatiomenetelmien asiantuntijoita. Tulkki on mukana elämän erilaisissa tilanteissa, joissa kaikki eivät kommunikoi samalla kielellä tai kommunikaatiomenetelmällä: viranomaisten kohtaamisissa, terveydenhuollossa, työpaikalla, juhlissa, harrastuksissa, koulutuksissa.

Tulkit toimivat yleensä tulkkausalan yrityksissä, oppilaitoksissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Heidän työtehtäviään ovat esimerkiksi

 • asioimis- ja opiskelutulkki
 • tulkkivälittäjä
 • kääntäjä
 • käyttämiensä kielten ja menetelmien opettaja.

Tulkin tutkinnon viittomakieli ja tulkkaus -koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja asioimistulkkauskoulutuksen laajuus 210 opintopistettä.

Tutustu tällä hetkellä tarjolla oleviin tulkin koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Mitä opinnot sisältävät?

Humanistisen alan opinnoissa korostuvat laaja-alainen yhteiskunnallis-kulttuurinen yleissivistys, sosiaaliset taidot ja kohtaamisen taidot.

Opinnot muodostuvat perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopinnot luovat pohjan ammatillisille opinnoille ja mahdolliselle suuntautumiselle. Koulutukseen sisältyy vähintään 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, josta osan voi tehdä myös ulkomailla. Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa valmiutensa tehdä työelämäläheistä kehittämistyötä.

Tulkin tutkintojen opinnoissa keskitytään tulkin työkielten, viestintätaitojen ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien opiskeluun sekä tulkkaustaitoihin. Vuorovaikutustaitojen lisäksi tarvitaan hyvää muistia, laajaa yleissivistystä sekä halua kehittyä jatkuvasti.

Tulkkauspalvelun perusta on laeissa, jotka takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille sekä viranomaisasioissa myös suomea ja ruotsia osaamattomille oikeuden tulkkaukseen. Tulkkauspalvelu on tärkeää tasa-arvoisen tiedonsaannin ja yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Voit hakea ylempään amk-tutkintoon, jos sinulla on

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä
 • edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

YAMK-koulutuksia humanistisella alalla ovat

 • Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutus
 • englanninkielinen Degree Program of Sign Language Interpreting -koulutus

Tutkintonimike on tulkki (ylempi AMK).

Englanninkielinen tutkintonimike on Master of Humanities.