Skip to content

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Humanistinen ja kasvatusala ammattikorkeakoulussa

Ryhymä yhteisöpedagogiopiskeiijoita isuu luokassa. Kuva: Olli Häkämies

Humanistisella ja kasvatusalalla suoritetaan humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnot ovat yhteisöpedagogi (AMK) ja tulkki (AMK).

Yhteisöpedagogi

Yhteisöpedagogit ovat järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka työskentelevät kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä.

Tyypillisiä työtehtäviä ovat

 • nuorisotyöntekijä
 • nuorisosihteeri
 • nuoriso-ohjaaja
 • nuorisotoimenjohtaja
 • järjestö- ja vapaa-ajan ohjaaja
 • ohjaaja lastensuojelulaitoksissa
 • projektipäällikkö ja projektikoordinaattori
 • suunnittelija
 • kouluttaja
 • palveluyrittäjä
 • järjestön asiantuntija, kehittäjä tai toiminnanjohtaja.

Yhteisöpedagogin tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä.

Tutustu tällä hetkellä tarjolla oleviin yhteisöpedagogin koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Tulkki

Tulkin tutkinnossa on kaksi hakukohdetta: viittomakieli ja tulkkaus sekä asioimistulkkaus.

Viittomakielen ja tulkkauksen tutkinnosta valmistuneiden työkieliä voivat olla suomi, suomalainen viittomakieli ja erilaiset puhetta tukevat kommunikaatiomenetelmät. Asioimistulkkauksen tutkinnosta valmistuneiden työkielinä on suomen lisäksi jokin Suomessa puhuttavista harvinaisista kielistä.

Tulkit ovat kahden tai useamman kielen ja kulttuurin sekä eri kommunikaatiomenetelmien asiantuntijoita. Tulkki on mukana elämän erilaisissa tilanteissa, joissa kaikki eivät kommunikoi samalla kielellä tai kommunikaatiomenetelmällä: viranomaisten kohtaamisissa, terveydenhuollossa, työpaikalla, juhlissa, harrastuksissa, koulutuksissa.

Tulkit toimivat yleensä tulkkausalan yrityksissä, oppilaitoksissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Heidän työtehtäviään ovat esimerkiksi

 • asioimis- ja opiskelutulkki
 • tulkkivälittäjä
 • kääntäjä
 • käyttämiensä kielten ja menetelmien opettaja.

Tulkin tutkinnon viittomakieli ja tulkkaus -koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja asioimistulkkauskoulutuksen laajuus 210 opintopistettä.

Tutustu tällä hetkellä tarjolla oleviin tulkin koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Mitä opinnot sisältävät?

Humanistisen ja kasvatusalan opinnoissa korostuvat laaja-alainen yhteiskunnallis-kulttuurinen yleissivistys, sosiaaliset taidot ja kohtaamisen taidot.

Opinnot muodostuvat perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopinnot luovat pohjan ammatillisille opinnoille ja mahdolliselle suuntautumiselle. Koulutukseen sisältyy vähintään 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, josta osan voi tehdä myös ulkomailla. Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa valmiutensa tehdä työelämäläheistä kehittämistyötä.

Opinnot ovat monialaisia ja työelämäläheisiä. Yhteisöpedagogin ammattitaidon keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, pedagogiikka, monikulttuurisuus, organisaatioiden ja niiden sisäisen viestinnän kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen. Toiminnalliset menetelmät ja erityisesti nuoruuden asiantuntijuus ovat keskiössä. Koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi.

Tulkin tutkintojen opinnoissa keskitytään tulkin työkielten, viestintätaitojen ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien opiskeluun sekä tulkkaustaitoihin. Vuorovaikutustaitojen lisäksi tarvitaan hyvää muistia, laajaa yleissivistystä sekä halua kehittyä jatkuvasti.

Tulkkauspalvelun perusta on laeissa, jotka takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille sekä viranomaisasioissa myös suomea ja ruotsia osaamattomille oikeuden tulkkaukseen. Tulkkauspalvelu on tärkeää tasa-arvoisen tiedonsaannin ja yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon ja vähintään 3 vuoden alan työkokemuksen jälkeen on mahdollista suorittaa 90 opintopisteen laajuinen ylempi AMK-tutkinto.

 • Järjestö- ja nuorisotyön koulutus
 • Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutus
 • englanninkielinen Degree Program of Sign Language Interpreting -koulutus

Tutkintonimikkeet ovat yhteisöpedagogi (ylempi AMK) ja tulkki (ylempi AMK).

Englanninkielinen tutkintonimike on Master of Humanities.