Skip to content

Kasvatusala ammattikorkeakoulussa

""

Mitä opinnot sisältävät ι Ylempi AMK-tutkinto

Kasvatusalalla suoritetaan humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto: Yhteisöpedagogi (AMK).

Yhteisöpedagogi

Yhteisöpedagogit ovat järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka työskentelevät kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä.

Tyypillisiä työtehtäviä ovat

 • nuorisotyöntekijä
 • nuorisosihteeri
 • nuoriso-ohjaaja
 • nuorisotoimenjohtaja
 • järjestö- ja vapaa-ajan ohjaaja
 • ohjaaja lastensuojelulaitoksissa
 • projektipäällikkö ja projektikoordinaattori
 • suunnittelija
 • kouluttaja
 • palveluyrittäjä
 • järjestön asiantuntija, kehittäjä tai toiminnanjohtaja.

Yhteisöpedagogin tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä.

Tutustu tällä hetkellä tarjolla oleviin yhteisöpedagogin koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Mitä opinnot sisältävät?

Kasvatusalan opinnoissa korostuvat laaja-alainen yhteiskunnallis-kulttuurinen yleissivistys, sosiaaliset taidot ja kohtaamisen taidot.

Opinnot muodostuvat perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopinnot luovat pohjan ammatillisille opinnoille ja mahdolliselle suuntautumiselle. Koulutukseen sisältyy vähintään 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, josta osan voi tehdä myös ulkomailla. Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa valmiutensa tehdä työelämäläheistä kehittämistyötä.

Opinnot ovat monialaisia ja työelämäläheisiä. Yhteisöpedagogin ammattitaidon keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, pedagogiikka, monikulttuurisuus, organisaatioiden ja niiden sisäisen viestinnän kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen. Toiminnalliset menetelmät ja erityisesti nuoruuden asiantuntijuus ovat keskiössä. Koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Voit hakea ylempään amk-tutkintoon, jos sinulla on

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä
 • edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Kasvatusalalla voit suorittaa seuraavan YAMK-koulutuksen:

 • Järjestö- ja nuorisotyön koulutus, tutkintonimike on yhteisöpedagogi (ylempi AMK).

Englanninkielinen tutkintonimike on Master of Humanities.