Skip to content

Maa- ja metsätalous ammattikorkeakoulussa

""

Agrologi ι Hortonomi ι Metsätalousinsinööri ι Ympäristösuunnittelija ι Opintojen sisältö ι Ylempi AMK-tutkinto

Maa- ja metsätalousalaa kutsutaan ammattikorkeakouluissa luonnonvara-alaksi. Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon (240 op) voi opiskella seuraavissa koulutuksissa:

 • maaseutuelinkeinot
 • metsätalous
 • puutarhatalous
 • rakennettu ympäristö
 • kestävä kehitys.

Tutkintonimikkeitä ovat

 • agrologi (AMK)
 • metsätalousinsinööri (AMK)
 • hortonomi (AMK)
 • ympäristösuunnittelija (AMK).

Opintojen sisällöt, suuntautumiset ja toteutustavat vaihtelevat ammattikorkeakouluittain.

Tutustu ennen hakua eri ammattikorkeakoulujen tarjontaan!

Luonnonvara-alaa voi opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Englanninkielisen koulutuksen yhteishaku on vuosittain jo tammi-helmikuussa.

Työkenttä

Luonnonvara-alan koulutuksista valmistuu maa- ja metsätalouden, uusiutuvan energian, ympäristö-, viher- ja puutarha-alan asiantuntijoita. Työtehtävät liittyvät luonnonvarojen kestävään käyttöön ja alan kehittämiseen. Alalta valmistuneet työllistyvät esimerkiksi yrittäjinä, kaupan ja teollisuuden palveluksessa, hallinnon ja eri organisaatioiden asiantuntijoina, tutkimus- ja kehittämishankkeissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä rahoitus- ja vakuutussektorilla.

Agrologi

Agrologi on moniosaaja. Agrologi taitaa taloudellisen ja kestävän kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon menetelmät. Lisäksi hän hallitsee ilmaston muutoksen torjumisen keskeiset työkalut: Maaperän hiilensidonnan, ilmastoviisaat viljelymenetelmät ja energiaratkaisut.

Agrologi on ruoantuottaja ja kehittäjä, joka vaikuttaa ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointiin. Agrologi taitaa biologiset prosessit ja teknologian mahdollisuudet sekä ymmärtää yhteyden yrityksen talouteen ja johtamiseen.

Agrologin työtehtäviä ovat mm.

 • itsenäinen maanviljelijä tai maaseutuyrittäjä
 • tilanjohtaja maaseutuyrityksessä
 • maaseutuasiamies tai maaseutujohtaja kuntien tai kaupunkien palveluksessa
 • asiantuntija tai esimies neuvontaorganisaatioissa
 • projektisuunnittelija tai projektipäällikkö hankkeiden palveluksessa
 • tarkastaja, suunnittelija tai esimies maaseutu- ja ympäristöhallinnossa
 • tuotevastaava tai myyntipäällikkö kaupan alalla
 • opettaja, ohjaaja tai kouluttaja oppilaitoksissa ja koulutusorganisaatioissa
 • työntekijä tai toiminnanjohtaja erilaisissa maaseudun järjestöissä
 • vientipäällikkö ja muut monipuoliset tehtävät kansainvälisissä yrityksissä

Tutustu tällä hetkellä Opintopolussa tarjolla oleviin agrologin koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Hortonomi

""

Hortonomin työtehtäviä ovat esimerkiksi

Puutarhatalous

 • tuotantopäällikkö
 • myyntipäällikkö
 • viljelypäällikkö
 • puutarhayrittäjä
 • vastaava puutarhuri
 • tuoteryhmäpäällikkö
 • kasvintarkastaja
 • myyjä
 • neuvoja

Rakennettu ympäristö

 • viheraluesuunnittelija
 • maisemasuunnittelija
 • rakennuttajahortonomi
 • viheryksikön päällikkö
 • tilaajapäällikkö
 • puistopäällikkö
 • kaupunginpuutarhuri
 • seurakuntapuutarhuri
 • viherrakentaja
 • viheralan yrittäjä

Katso hortonomin koulutukset Opintopolussa. Linkki vie hakutuloslistalle.

Metsätalousinsinööri

Metsätalousinsinöörin työtehtäviä ovat esimerkiksi

 • metsäneuvoja
 • metsäasiantuntija
 • ostoesimies
 • korjuuesimies
 • metsäsuunnittelija
 • metsäpalveluyrittäjä.

Katso metsätalousinsinöörin koulutukset Opintopolussa. Linkki vie hakutuloslistalle.

Ympäristösuunnittelija

Ympäristösuunnittelijan työtehtäviä ovat esimerkiksi

 • projektipäällikkö ja -työntekijä
 • ympäristöliiketoiminnan tehtävät
 • ympäristösuunnittelijat ja -tarkastajat
 • tuotepäällikkö
 • viestintäpäällikkö

Katso ympäristösuunnittelijan koulutukset Opintopolussa. Linkki vie hakutuloslistalle.

Mitä opinnot sisältävät?

Koulutuksen sisällöt painottuvat ammattikorkeakouluittain eri tavoin. Kaikille yhteistä on luonnonvaroihin ja niiden kestävään kehitykseen ja käyttöön liittyvä osaaminen, liiketoimintaosaaminen, työyhteisöosaaminen ja kansainvälisyysosaaminen. Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Opiskelujen aikana yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä. Opiskelijat luovat jo opiskeluaikana verkostoja työelämään erilaisissa hankkeissa, harjoittelussa ja opinnäytetyössä. Osan tutkinnosta voi suorittaa opiskelemalla yhteistyökorkeakouluissa ulkomailla. Harjoittelujaksoilla lujitetaan käytännön ammattitaitoa, vahvistetaan liiketaloudellista osaamista sekä suunnataan asiantuntijuuden kehittymistä yksilöllisesti. Opinnäytetyössään opiskelijat syventävät osaamistaan ja soveltavat oppimiaan tietoja ja taitoja.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Voit hakea ylempään amk-tutkintoon, jos sinulla on

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä
 • edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (60 op) antaa valmiudet toimia alan vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkintonimikkeet ovat ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta riippuen

 • agrologi (ylempi AMK)
 • hortonomi (ylempi AMK)
 • metsätalousinsinööri (ylempi AMK) tai
 • ympäristösuunnittelija (ylempi AMK).

Tutkintonimike metsätalouden liiketoiminnan suuntautumisessa on metsätalousinsinööri (ylempi AMK).

Katso luonnonvara-alan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opintopolussa. Linkki vie hakutuloslistalle.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa myös ruotsin kielellä.