Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Palvelualat (kauneudenhoito, liikenne ja kuljetus, liikunta, matkailu ja turvallisuus) ammattikorkeakoulussa

""

Kauneudenhoitoala ι Liikenne ja kuljetus ι Liikunta-ala ι Logistiikka ι Matkailu- ravitsemis- ja talousala  ι Merenkulku ι Poliisikoulutus ι Turvallisuusala ι Ylempi AMK-tutkinto

Kauneudenhoitoala

Kauneudenhoitoalan koulutuksen saanut estenomi osaa yhdistää kosmetiikkavalmisteen raaka-ainetietouden ja kosmetiikka-alan kaupallisen osaamisen mm. kosmetiikkalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Estenomi on kauneudenhoitoalan tuotteiden, palvelujen ja liiketoiminnan tuottaja, suunnittelija ja kehittäjä. Koulutus antaa valmiuden toisen asteen opettajakoulutukseen hakemiseen.

 


Liikenne ja kuljetus

Liikennealan koulutuksen jälkeen voi työskennellä maa-, meri-, ilma- tai rautatieliikenteessä suunnittelussa, tie- ja katusuunnittelutehtävissä, suunnitella liikenteen opastusta, pysäköintitaloja, kevyen liikenteen väyliä, kiertoliittymiä tai valo-ohjausta. Voit erikoistua joukkoliikennesuunnittelijaksi tai logistikoksi, suuntautua älykkäiden liikennejärjestelmien suunnittelijaksi ja kehittyä liikenneinformaatiojärjestelmien asiantuntijaksi.

 


Liikunta-ala

Liikunta-alan koulutuksen saanut liikunnanohjaaja työskentelee mm. kuntien, liikuntajärjestöjen ja -seurojen tai yksityisten liikunta- ja hyvinvointiyritysten palveluksessa. Monialaisen ohjaus-, valmennus- ja kouluttajatyön lisäksi monet toimivat asiantuntija-, esimies-, hallinto- ja kehittämistehtävissä. Alan yksityisen palvelutarjonnan kasvaessa yhä useammat työllistyvät yrittäjinä tai ammatinharjoittajina.

 


Logistiikka

Liiketoiminnan logistiikka

Opiskelijat syventävät liiketaloudellista osaamistaan logistiikan eri osa-alueilla; hankintatoiminnassa, kuljetus-, varastointi- ja logistiikkapalveluissa sekä informaatiologistiikassa. Valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat mm. ostaja, kuljetussuunnittelija, vienti-/tuontiassistentti, materiaalisuunnittelija, logistiikkapäällikkö

Logistiikkainsinöörit

Logistiikkainsinöörien työtä on materiaali- ja tietovirtojen hallinta ja kehittäminen. Opintojen jälkeen ensimmäiset tehtävät ovat usein hankintatoiminnan, varastoinnin tai kuljetusten kehittäminen ja suunnittelu. Opinnoissa voi erikoistua esimerkiksi tietojärjestelmiin, hankintatoimintaan, varastointiin, materiaalinkäsittelyyn tai kuljetuksiin.

Mitä opinnot sisältävät?

Koulutuksen sisällöt painottuvat ammattikorkeakouluittain eri tavoin. Kaikille yhteistä kuitenkin ovat palvelukulttuuriosaaminen, liiketoimintaosaaminen, työyhteisöosaaminen ja kansainvälisyysosaaminen. Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Opiskelu on projektimaista ja yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä. Harjoittelujaksot (30 op) lujittavat käytännön ammattitaitoa, vahvistavat liiketaloudellista osaamista sekä suuntaavat asiantuntijuuden kehittymistä yksilöllisesti. Opinnäytetyössä (15 op) opiskelijat syventävät omaa erikoistumistaan ja soveltavat oppimiaan tietoja ja taitoja.

 


Matkailu- ravitsemis- ja talousala

""

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon nimike on restonomi (AMK). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.  Alaa voi opiskella suomeksi, ruotsiksi  ja englanniksi. Englanninkielisen koulutuksen yhteishaku on vuosittain jo tammi–helmikuussa.

Matkailu- ja ravitsemisalan perusopinnoissa edistetään muun muassa viestinnällisiä ja vuorovaikutustaitoja sekä alan perustaitoja. Ammattiopinnot painottuvat asiakas- ja palveluprosessien kehittämiseen ja johtamiseen sekä palvelutuotteiden kehittämiseen.

Opintojen tuottama vieraanvaraisuus- ja liiketoimintaosaaminen antaa valmiudet sijoittua monipuolisiin tehtäviin muillakin toimialoilla, joissa tarvitaan asiakas- ja markkinointiosaamista sekä organisointi- ja kehittämistaitoja.

Restonomin työtehtävissä korostuvat elämyksellisen ja kestävän palveluliiketoiminnan tuottaminen ja johtaminen matkailu- ja ravitsemisalalla. Restonomi voi työskennellä asiakaspalvelu- ja kehittämistehtävissä, esimiestehtävissä tai yrittäjänä kotimaisissa ja kansainvälisissä työyhteisöissä. Restonomeja työskentelee yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

Koulutuksen erikoistumismahdollisuuksia ovat esimerkiksi matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ohjelma-, elintarvike- ja toimitilapalvelut. Koska opintojen sisällöt ja suuntautumiset vaihtelevat, hakuvaiheessa kannattaa tutustua tarkasti eri ammattikorkeakoulujen tarjontaan.

Voit toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

 • avainasiakaspäällikkö
 • baariesimies
 • hotellinjohtaja, hotellipäällikkö
 • kaupan tai tukun tuotepäällikkö tai tuoteryhmävastaava tai asiakasryhmävastaava
 • kehittämispäällikkö
 • keittiöpäällikkö
 • koulutus- ja opetustehtävät
 • markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, Sales Promotor, Marketing Manager
 • ohjelmapalvelutuottaja
 • palvelupäällikkö, Service Manager
 • projektipäällikkö, Project Manager
 • puhtauspalvelupäällikkö
 • ravintolaesimies
 • ravintolapäällikkö
 • Restaurant Manager
 • ruokapalveluesimies, ruoka- ja puhtauspalveluesimies
 • ruokapalveluyksikön johtaja
 • suunnittelija
 • tiimijohtaja, Team Manager
 • tuotekehittäjä
 • vastaanottopäällikkö
 • vuoropäällikkö
 • yrittäjä.

Katso koulutukset

Tutustu matkailu-, ravitsemus- ja talousalan koulutuksiin ammattikorkeakoulututkinnot Restonomi AMK.

Linkki vie hakutuloslistalle, josta voit halutessasi rajata hakutuloksia vasemman palstan rajausehdoilla.

 


Merenkulku

Merenkulun ammateissa vaaditaan monipuolista ammattitaitoa ja joustavuutta. Työ on itsenäistä ja vaatii tekijältään päätöksentekokykyä vaikeissakin olosuhteissa.

Merenkulkuinsinööri

Merenkulkuinsinöörit toimivat konepäällystö- ja konepäällikkkötehtävissä kaikissa alustyypeissä maailmanlaajuisessa meriliikenteessä, maaorganisaatioissa (esimerkiksi Trafi, telakat ja luokituslaitokset) sekä erilaisissa tarkastus-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Tutkintoon sisältyy muun muassa

 • laivakonetekniikkaa
 • sähkö- ja automaatiotekniikkaa
 • huolto- ja kunnossapitotekniikkaa
 • kuljetustekniikkaa
 • merimiestaitoja ja
 • merijohtamista.

Vahtikonemestarin pätevyyskirja

Vahtikonemestarin pätevyyskirjan, joka pätevyyden toimia konemestarina kauppalaivoissa, voi saada jo opiskeluaikana, jos pätevyyskirjaan vaadittava työharjoittelu on suoritettu. Konemestarin ja ylikonemestarin pätevyyskirjojen saamiseksi tarvitaan tutkinnon lisäksi säädetty merityökokemus konemestarin tehtävistä kauppa-aluksissa.

Lue lisää

Konepäällystön pätevyyskirjat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta.

Merikapteeni

Merikapteenit toimivat kansipäällystö- ja päällikkötehtävissä kaikissa alustyypeissä maailmanlaajuisessa meriliikenteessä, maaorganisaatioissa (esimerkiksi Trafi, telakat ja luokituslaitokset) sekä erilaisissa tarkastus-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Tutkintoon sisältyy muun muassa

 • navigointia
 • kuljetustekniikkaa
 • merimiestaitoja ja
 • merijohtamista
 • laivakonetekniikkaa
 • sähkö- ja automaatiotekniikkaa
 • huolto- ja kunnossapitotekniikkaa
 • meriradioliikennettä.

Vahtiperämiehen pätevyyskirja

Vahtiperämiehen pätevyyskirjan, joka pätevyyden toimia perämiehenä kauppalaivoissa, voi saada jo opiskeluaikana, jos pätevyyskirjaan vaadittava työharjoittelu on suoritettu. Yliperämiehen ja merikapteenin pätevyyskirjojen saamiseksi tarvitaan tutkinnon lisäksi säädetty merityökokemus perämiestehtävistä ulkomaanliikenteen kauppa-aluksissa.

Lue lisää

Merenkulun kansipäällystön pätevyyskirjat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilla

Tutkinnot

 • Insinööri (AMK)
 • Merikapteeni (AMK)
 • Tradenomi (AMK)

 


Turvallisuusala

Poliisin koulutus

Rikosseuraamusalan koulutus

Turvallisuusala liittyy ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen. Keskeisenä tavoitteena on erilaisten rikosten, uhkien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Toiminta on usein lakisääteistä.

Työ vaatii tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä sekä vastuuntuntoisuutta.

Alan koulutukseen valittavilta ja alalla työskenteleviltä edellytetään sopivaa terveydentilaa. Ei saa olla sellaista sairautta tai vammaa, joka estää ammatissa toimimisen ja muiden terveyden tai turvallisuuden. Työn kuormituksen vuoksi pitää olla riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto.

Alan työtehtävät

 • Poliisit vastaavat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta sekä estävät rikoksia.
 • Rikosseuraamusala vastaa vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta.
 • Yksityisellä sektorilla työpaikkoja on muun muassa vartiointiliikkeissä sekä yritysten ja muiden organisaatioiden turvallisuustehtävissä.

Turvallisuusalan tradenomin ydinosaamisalueita ovat

 • riskienhallinta
 • turvallisuusjohtaminen
 • liiketoimintaosaaminen
 • henkilöturvallisuus
 • tietoturvallisuus ja turvallisuusjohtaminen sekä
 • toiminnan, toimitilojen ja ympäristön turvallisuus.

Poliisikoulutus

""

Poliisin perus- ja jatkotutkintokoulutusta annetaan Poliisiammattikorkeakoulussa (Polamk) Tampereella.

Polamkissa voi suorittaa poliisi (AMK) -tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden miehistövirkoihin, esimerkiksi vanhemmaksi konstaapeliksi. Poliisi (YAMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden poliisipäällystön virkoihin, esimerkiksi komisarioksi. Esimiestaidon ja työnjohdon erikoistumisopinnot antavat kelpoisuuden alipäällystövirkoihin, esimerkiksi ylikonstaapeliksi. Vain poliisikoulutuksen suorittaneet henkilöt voivat hakea poliisin jatkokoulutuksiin.

Haku poliisikoulutukseen

Poliisiammattikorkeakoulu ei ole mukana yhteishaussa, vaan Polamkiin voi hakea koko vuoden ajan. Hakijalta vaaditaan muun muassa Suomen kansalaisuus ja B-luokan ajokortti.

Lue koulutukseen hakemisesta Poliisiammattikorkeakoulun sivuilta.

Lue poliisiopiskelijoiden haastatteluja Poliisiammattikorkeakoulun sivuilla ja katso videoita poliisikoulutuksesta Poliisiammattikorkeakoulun YouTube-kanavalla.

Rikosseuraamusalan koulutus

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestävät yhdessä rikosseuraamusalan koulutuksen. Sen tavoitteena on kouluttaa ammatillisesti päteviä henkilöitä ‎rikosseuraamusalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutus on ainoa tämän alan koulutus Suomessa.  Aikaisemmin alaa kutsuttiin vankeinhoidoksi.

Rikosseuraamusalan koulutus järjestetään myös aikuiskoulutuksena, jossa opinnot voi suorittaa monimuoto-opiskeluna.

Valmistuneen tutkintonimike on sosionomi (AMK). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Lisätietoja

Laurea-ammattikorkeakoulu

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

 


 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (60−90 op) antaa valmiudet toimia alan vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Voit hakea ylempään amk-tutkintoon, jos sinulla on

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä
 • edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Tutkintonimikkeet ovat ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta riippuen;

 • Estenomi (YAMK)
 • Insinööri (YAMK)
 • Liikunnanohjaaja (YAMK)
 • Merikapteeni (YAMK)
 • Restonomi (YAMK)
 • Tradenomi (YAMK).

Katso tarjolla olevat YAMK-koulutukset tästä. Linkki näyttää Opintiopolun hakukoneen tekemän hakutuloksen.