Skip to content

Studieinfo.fi ja Studyinfo.fi palvelut eivät tällä hetkellä toimi! – Tjänsterna Studieinfo.fi och Studyinfo.fi fungerar inte för tillfället!  Selvitämme ongelman mahdollisimman pian – Vi utreder problemet så snabbt som möjligt.

Palvelualat (kauneudenhoito, liikenne ja kuljetus, liikunta, matkailu ja turvallisuus) ammattikorkeakoulussa

Turun satama, jossa rahtialuksia

Kauneudenhoitoala ι Liikenne ja kuljetus ι Liikunta-ala ι Logistiikka ι Matkailu- ravitsemis- ja talousala  ι Merenkulku ι Poliisikoulutus ι Turvallisuusala ι Mitä opinnot sisältävät ι Ylempi AMK-tutkinto

Kauneudenhoitoala

Kauneudenhoitoalan koulutuksen saanut estenomi osaa yhdistää kosmetiikkavalmisteen raaka-ainetietouden ja kosmetiikka-alan kaupallisen osaamisen mm. kosmetiikkalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Estenomi on kauneudenhoitoalan tuotteiden, palvelujen ja liiketoiminnan tuottaja, suunnittelija ja kehittäjä. Koulutus antaa valmiuden toisen asteen opettajakoulutukseen hakemiseen.

 


Liikenne ja kuljetus

Liikennealan koulutuksen jälkeen voi työskennellä maa-, meri-, ilma- tai rautatieliikenteessä suunnittelussa, tie- ja katusuunnittelutehtävissä, suunnitella liikenteen opastusta, pysäköintitaloja, kevyen liikenteen väyliä, kiertoliittymiä tai valo-ohjausta. Voit erikoistua joukkoliikennesuunnittelijaksi tai logistikoksi, suuntautua älykkäiden liikennejärjestelmien suunnittelijaksi ja kehittyä liikenneinformaatiojärjestelmien asiantuntijaksi.

 


Liikunta-ala

Liikunta-alan koulutuksen saanut liikunnanohjaaja työskentelee mm. kuntien, liikuntajärjestöjen ja -seurojen tai yksityisten liikunta- ja hyvinvointiyritysten palveluksessa. Monialaisen ohjaus-, valmennus- ja kouluttajatyön lisäksi monet toimivat asiantuntija-, esimies-, hallinto- ja kehittämistehtävissä. Alan yksityisen palvelutarjonnan kasvaessa yhä useammat työllistyvät yrittäjinä tai ammatinharjoittajina.

 


Logistiikka

Liiketoiminnan logistiikka

Opiskelijat syventävät liiketaloudellista osaamistaan logistiikan eri osa-alueilla; hankintatoiminnassa, kuljetus-, varastointi- ja logistiikkapalveluissa sekä informaatiologistiikassa. Valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat mm. ostaja, kuljetussuunnittelija, vienti-/tuontiassistentti, materiaalisuunnittelija, logistiikkapäällikkö

Logistiikkainsinöörit

Logistiikkainsinöörien työtä on materiaali- ja tietovirtojen hallinta ja kehittäminen. Opintojen jälkeen ensimmäiset tehtävät ovat usein hankintatoiminnan, varastoinnin tai kuljetusten kehittäminen ja suunnittelu. Opinnoissa voi erikoistua esimerkiksi tietojärjestelmiin, hankintatoimintaan, varastointiin, materiaalinkäsittelyyn tai kuljetuksiin.

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon nimike on restonomi (AMK). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.  Alaa voi opiskella suomeksi, ruotsiksi  ja englanniksi. Englanninkielisen koulutuksen yhteishaku on vuosittain jo tammi–helmikuussa.

Alalla on asiakaspalvelu- ja esimiestehtäviä sekä palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja kehittämiseen painottuvia tehtäviä erilaisissa työympäristöissä usein monikulttuurisissa ja kansainvälisissä työyhteisöissä.

Mitä opinnot sisältävät?

Koulutuksen sisällöt painottuvat ammattikorkeakouluittain eri tavoin. Kaikille yhteistä kuitenkin ovat palvelukulttuuriosaaminen, liiketoimintaosaaminen, työyhteisöosaaminen ja kansainvälisyysosaaminen. Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Opiskelu on projektimaista ja yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä. Harjoittelujaksot (30 op) lujittavat käytännön ammattitaitoa, vahvistavat liiketaloudellista osaamista sekä suuntaavat asiantuntijuuden kehittymistä yksilöllisesti. Opinnäytetyössä (15 op) opiskelijat syventävät omaa erikoistumistaan ja soveltavat oppimiaan tietoja ja taitoja.


Matkailu- ravitsemis- ja talousala

Kaksi restonomiopiskelijaa ja heidän opettajansa seisovat ravintolan keittiössä. Kuva: Olli Häkämies

Matkailu- ja ravitsemisalan perusopinnoissa edistetään muun muassa viestinnällisiä ja vuorovaikutustaitoja sekä alan perustaitoja. Ammattiopinnot painottuvat asiakas- ja palveluprosessien kehittämiseen ja johtamiseen sekä palvelutuotteiden kehittämiseen.

Koulutuksen erikoistumismahdollisuuksia ovat esimerkiksi matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ohjelma-, elintarvike- ja toimitilapalvelut. Koska opintojen sisällöt ja suuntautumiset vaihtelevat, hakuvaiheessa kannattaa tutustua tarkasti eri ammattikorkeakoulujen tarjontaan.

Voit toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

 • avainasiakaspäällikkö
 • baariesimies
 • hotellinjohtaja, hotellipäällikkö
 • kaupan tai tukun tuotepäällikkö tai tuoteryhmävastaava tai asiakasryhmävastaava
 • kehittämispäällikkö
 • keittiöpäällikkö
 • koulutus- ja opetustehtävät
 • markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, Sales Promotor, Marketing Manager
 • matkasihteeri
 • ohjelmapalvelutuottaja tai tapahtuma-assistentti
 • palvelupäällikkö, Service Manager
 • projektipäällikkö, Project Manager
 • puhtauspalvelupäällikkö
 • päivittäistavarakaupan osastovastaava tai osastopäällikkö
 • ravintolaesimies
 • ravintolapäällikkö
 • Restaurant Manager
 • ruokapalveluesimies, ruoka- ja puhtauspalveluesimies
 • ruokapalveluyksikön johtaja
 • siivouspäällikkö
 • suunnittelija
 • tiimijohtaja, Team Manager
 • tuotekehittäjä
 • vastaanottopäällikkö
 • vuoropäällikkö
 • yrittäjä.

Katso koulutukset

Tutustu eri ammattikorkeakoulututkinnot Restonomi AMK.

Linkki vie hakutuloslistalle, josta voit halutessasi rajata hakutuloksia vasemman palstan rajausehdoilla.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (90 op), restonomi (ylempi AMK) antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Opinnot syventävät työyhteisöjen ja niiden palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa tarvittavaa osaamista.

Tutustu koulutuksiin

Katso ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, Restonomi YAMK.

Linkki vie hakutuloslistalle, josta voit halutessasi rajata hakutuloksia vasemman palstan rajausehdoilla.

 


Merenkulku

Merenkulun ammateissa vaaditaan monipuolista ammattitaitoa ja joustavuutta. Työ on itsenäistä ja vaatii tekijältään päätöksentekokykyä vaikeissakin olossuhteissa. Merenkulkuinsinöörit toimivat konepäällystö- ja konepäällikkkötehtävissä kaikissa alustyypeissä maailmanlaajuisessa meriliikenteessä, maaorganisaatioissa (esimerkiksi Trafi, telakat ja luokituslaitokset) sekä erilaisissa tarkastus-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Tutkintoon sisältyy muun muassa

 • laivakonetekniikkaa
 • sähkö- ja automaatiotekniikkaa
 • huolto- ja kunnossapitotekniikkaa
 • kuljetustekniikkaa
 • merimiestaitoja ja
 • merijohtamista.

Vahtikonemestarin pätevyyskirja

Vahtikonemestarin pätevyyskirjan, joka pätevyyden toimia konemestarina kauppalaivoissa, voi saada jo opiskeluaikana, jos pätevyyskirjaan vaadittava työharjoittelu on suoritettu. Konemestarin ja ylikonemestarin pätevyyskirjojen saamiseksi tarvitaan tutkinnon lisäksi säädetty merityökokemus konemestarin tehtävistä kauppa-aluksissa.

Lue lisää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta.

Merikapteenit toimivat kansipäällystö- ja päällikkötehtävissä kaikissa alustyypeissä maailmanlaajuisessa meriliikenteessä, maaorganisaatioissa (esimerkiksi Trafi, telakat ja luokituslaitokset) sekä erilaisissa tarkastus-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Tutkintoon sisältyy muun muassa

 • navigointia
 • kuljetustekniikkaa
 • merimiestaitoja ja
 • merijohtamista
 • laivakonetekniikkaa
 • sähkö- ja automaatiotekniikkaa
 • huolto- ja kunnossapitotekniikkaa
 • meriradioliikennettä.

Vahtiperämiehen pätevyyskirja

Vahtiperämiehen pätevyyskirjan, joka pätevyyden toimia perämiehenä kauppalaivoissa, voi saada jo opiskeluaikana, jos pätevyyskirjaan vaadittava työharjoittelu on suoritettu. Yliperämiehen ja merikapteenin pätevyyskirjojen saamiseksi tarvitaan tutkinnon lisäksi säädetty merityökokemus perämiestehtävistä ulkomaanliikenteen kauppa-aluksissa.

Tutkinnot

 • Insinööri (AMK)
 • Merikapteeni (AMK)
 • Tradenomi (AMK)

 


Turvallisuusala

Poliisin koulutus

Rikosseuraamusalan koulutus

Turvallisuusala liittyy ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen. Keskeisenä tavoitteena on erilaisten rikosten, uhkien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Toiminta on usein lakisääteistä.

Työ vaatii tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä sekä vastuuntuntoisuutta.

Alan koulutukseen valittavilta ja alalla työskenteleviltä edellytetään sopivaa terveydentilaa. Ei saa olla sellaista sairautta tai vammaa, joka estää ammatissa toimimisen ja muiden terveyden tai turvallisuuden. Työn kuormituksen vuoksi pitää olla riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto.

Alan työtehtävät

 • Poliisit vastaavat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta sekä estävät rikoksia.
 • Rikosseuraamusala vastaa vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta.
 • Yksityisellä sektorilla työpaikkoja on muun muassa vartiointiliikkeissä sekä yritysten ja muiden organisaatioiden turvallisuustehtävissä.

Turvallisuusalan tradenomin ydinosaamisalueita ovat

 • riskienhallinta
 • turvallisuusjohtaminen
 • liiketoimintaosaaminen
 • henkilöturvallisuus
 • tietoturvallisuus ja turvallisuusjohtaminen sekä
 • toiminnan, toimitilojen ja ympäristön turvallisuus.

Poliisikoulutus

Poliisi 2

Poliisin perus- ja jatkotutkintokoulutusta annetaan Poliisiammattikorkeakoulussa (Polamk) Tampereella.

Polamkissa voi suorittaa poliisi (AMK) -tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden miehistövirkoihin, esimerkiksi vanhemmaksi konstaapeliksi. Poliisi (YAMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden poliisipäällystön virkoihin, esimerkiksi komisarioksi. Esimiestaidon ja työnjohdon erikoistumisopinnot antavat kelpoisuuden alipäällystövirkoihin, esimerkiksi ylikonstaapeliksi. Vain poliisikoulutuksen suorittaneet henkilöt voivat hakea poliisin jatkokoulutuksiin.

Haku poliisikoulutukseen

Poliisiammattikorkeakoulu ei ole mukana yhteishaussa, vaan Polamkiin voi hakea koko vuoden ajan. Hakijalta vaaditaan muun muassa Suomen kansalaisuus ja B-luokan ajokortti.

Lue koulutukseen hakemisesta Poliisiammattikorkeakoulun sivuilta.

Lue poliisiopiskelijoiden haastatteluja Poliisiammattikorkeakoulun sivuilla ja katso videoita poliisikoulutuksesta Poliisiammattikorkeakoulun YouTube-kanavalla.

Rikosseuraamusalan koulutus

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestävät yhdessä rikosseuraamusalan koulutuksen. Sen tavoitteena on kouluttaa ammatillisesti päteviä henkilöitä ‎rikosseuraamusalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutus on ainoa tämän alan koulutus Suomessa.  Aikaisemmin alaa kutsuttiin vankeinhoidoksi.

Rikosseuraamusalan koulutus järjestetään myös aikuiskoulutuksena, jossa opinnot voi suorittaa monimuoto-opiskeluna.

Valmistuneen tutkintonimike on sosionomi (AMK). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Lisätietoja

Laurea-ammattikorkeakoulu

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

 


Mitä opinnot sisältävät?

Koulutuksen sisällöt painottuvat ammattikorkeakouluittain eri tavoin. Kaikille yhteistä on luonnonvaroihin ja niiden kestävään kehitykseen ja käyttöön liittyvä osaaminen, liiketoimintaosaaminen, työyhteisöosaaminen ja kansainvälisyysosaaminen. Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Opiskelujen aikana yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä. Opiskelijat luovat jo opiskeluaikana verkostoja työelämään erilaisissa hankkeissa, harjoittelussa ja opinnäytetyössä. Osan tutkinnosta voi suorittaa opiskelemalla yhteistyökorkeakouluissa ulkomailla. Harjoittelujaksoilla lujitetaan käytännön ammattitaitoa, vahvistetaan liiketaloudellista osaamista sekä suunnataan asiantuntijuuden kehittymistä yksilöllisesti. Opinnäytetyössään opiskelijat syventävät osaamistaan ja soveltavat oppimiaan tietoja ja taitoja.

 


Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yylempi ammattikorkeakoulututkinto (60−90 op) antaa valmiudet toimia alan vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkintonimikkeet ovat ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta riippuen;

 • Estenomi (YAMK)
 • Insinööri (YAMK)
 • Liikunnanohjaaja (YAMK)
 • Merikapteeni (YAMK)
 • Restonomi YAMK
 • Tradenomi (YAMK).