Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaku päättyy 20.9. klo 15. Tallenna hakulomakkeesi ennen  hakuajan päättymistä.  Tutustu haussa oleviin koulutuksiin.

 

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ammattikorkeakoulussa

Ensihoitajaopiskelijat harjoittelevat elvytystä nuken kanssa. Kuva: Olli Häkämies

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja, joiden laajuus on 210–270 opintopistettä ja norminmukainen suoritusaika 3½ – 4½ vuotta. Tutkinnon voi opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu tarjolla oleviin ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle jossa voit halutessasi tarkentaa haun rajausta vasemmanpuoleisen palstan rajausehdoilla.

Työ

Sosiaaliala

Sosiaalialan koulutuksen saanut sosionomi on ammattilainen, jolla on laaja-alaiset mahdollisuudet työskennellä eri asiakasryhmien parissa. Sosionomin tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä ja huono-osaisuutta.

Työ on asiakastyötä, ryhmien ja yhteisöjen ohjaamista ja/tai johtamis- ja kehittämistyötä. Sosionomi voi toimia projektitehtävissä ja yrittäjänä.

Sosionomin tyypillisiä työkenttiä ovat

 • lasten ja perheiden parissa tapahtuva työ
 • vanhustyö
 • vammaistyö
 • mielenterveystyö
 • aikuissosiaalityö
 • päihde- ja kriminaalityö
 • maahanmuuttajatyö.

Terveysala

Terveysalan koulutuksen saaneella on tieteelliset, tekniset ja toiminnalliset valmiudet työskennellä asiantuntijana terveydenhuollon eri tasoilla, erilaisten järjestöjen palveluksessa sekä yksityissektorilla.

Terveysalan ammattinimikkeitä ovat

 • apuvälineteknikko
 • bioanalyytikko
 • ensihoitaja
 • fysioterapeutti
 • geronomi
 • hammasteknikko
 • jalkaterapeutti
 • kuntoutuksen ohjaaja
 • kätilö
 • naprapaatti
 • optometristi
 • osteopaatti
 • röntgenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • suuhygienisti
 • terveydenhoitaja
 • toimintaterapeutti

Ammateissa on olennaista terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hoitaminen sekä kärsimyksen lievittäminen eri asiakasryhmissä monikulttuurisissa ympäristöissä. Terveysala poikkeaa muista aloista siinä, että terveydenhuollossa työskentelyyn vaaditaan tutkinnon lisäksi myös ammatinharjoittamisoikeus (laillistettu tai nimikesuojattu ammattihenkilö). Tämän oikeuden saa tutkinnon suorittamisen jälkeen rekisteröityessään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira).

Kauneudenhoitoala

Kauneudenhoitoalan koulutuksen saanut estenomi osaa yhdistää kosmetiikkavalmisteen raaka-ainetietouden ja kosmetiikka-alan kaupallisen osaamisen mm. kosmetiikkalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Estenomi on kauneudenhoitoalan tuotteiden, palvelujen ja liiketoiminnan tuottaja, suunnittelija ja kehittäjä. Koulutus antaa valmiuden toisen asteen opettajakoulutukseen hakemiseen.

Liikunta-ala

Liikunta-alan koulutuksen saanut liikunnanohjaaja työskentelee mm. kuntien, liikuntajärjestöjen ja -seurojen tai yksityisten liikunta- ja hyvinvointiyritysten palveluksessa. Monialaisen ohjaus-, valmennus- ja kouluttajatyön lisäksi monet toimivat asiantuntija-, esimies-, hallinto- ja kehittämistehtävissä. Alan yksityisen palvelutarjonnan kasvaessa yhä useammat työllistyvät yrittäjinä tai ammatinharjoittajina.

Opinnot

Opinnot muodostuvat perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.

Opiskelun keskeinen piirre on vahva yhteys työelämään, joka toteutuu harjoittelussa, erilaisissa projekteissa ja opinnäytetöissä. Opiskeluista voi osan suorittaa ulkomailla. Opiskelu on itsenäistä, joten motivaatio ja vastuu omasta opiskelusta korostuvat.

Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan työelämävalmiuksia ovat ammatillisen tiedon ja taidon lisäksi halu ja kyky toimia ihmisten kanssa, aktiivisuus ja oma-aloitteisuus, vastuullisuus, suvaitsevaisuus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä itsensä kehittämiseen.

Katso sosiaali- terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnot Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivulle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ammattikorkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voi opiskella 90 opintopisteen laajuisen ylempi AMK- tutkinnon opintojen painottuessa työn kehittämiseen ja johtamiseen.

Katso sosiaali-, terveys. ja liikunta-alan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivulle.