Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Terveys- ja hyvinvointialat ammattikorkeakoulussa

""

Tutkinnot ι Opinnot  ι Ylempi AMK-tutkinto

Terveys- ja hyvinvointialalla voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja, joiden laajuus on 210–270 opintopistettä ja norminmukainen suoritusaika 3,5–4,5 vuotta. Tutkinnon voi opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu tarjolla oleviin ammattikorkeakoulujen terveys- ja hyvinvointialojen koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle, jossa voit halutessasi tarkentaa haun rajausta vasemmanpuoleisen palstan rajausehdoilla.

Tutkinnot

Terveysalan koulutuksen saaneella on tieteelliset, tekniset ja toiminnalliset valmiudet työskennellä asiantuntijana terveydenhuollon eri tasoilla, erilaisten järjestöjen palveluksessa sekä yksityissektorilla.

Terveysalan ammattinimikkeitä ovat

 • apuvälineteknikko
 • bioanalyytikko
 • ensihoitaja
 • fysioterapeutti
 • geronomi
 • hammasteknikko
 • jalkaterapeutti
 • kuntoutuksen ohjaaja
 • kätilö
 • naprapaatti
 • optometristi
 • osteopaatti
 • röntgenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • suuhygienisti
 • terveydenhoitaja
 • toimintaterapeutti

Ammateissa on olennaista terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hoitaminen sekä kärsimyksen lievittäminen eri asiakasryhmissä monikulttuurisissa ympäristöissä. Terveysala poikkeaa muista aloista siinä, että terveydenhuollossa työskentelyyn vaaditaan tutkinnon lisäksi myös ammatinharjoittamisoikeus (laillistettu tai nimikesuojattu ammattihenkilö). Tämän oikeuden saa tutkinnon suorittamisen jälkeen rekisteröityessään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira).

Opinnot

Opinnot muodostuvat perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.

Opiskelun keskeinen piirre on vahva yhteys työelämään, joka toteutuu harjoittelussa, erilaisissa projekteissa ja opinnäytetöissä. Opiskeluista voi osan suorittaa ulkomailla. Opiskelu on itsenäistä, joten motivaatio ja vastuu omasta opiskelusta korostuvat.

Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan työelämävalmiuksia ovat ammatillisen tiedon ja taidon lisäksi halu ja kyky toimia ihmisten kanssa, aktiivisuus ja oma-aloitteisuus, vastuullisuus, suvaitsevaisuus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä itsensä kehittämiseen.

Katso terveys- ja hyvinvointialojen ammattikorkeakoulututkinnot Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivulle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Voit hakea ylempään amk-tutkintoon, jos sinulla on

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä
 • edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Katso terveys- ja hyvinvointialojen Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivulle.