Skip to content

Tietojenkäsittely, tieto- ja viestintätekniikka (ICT) ja kirjasto- ja tietopalveluala ammattikorkeakoulussa

""

Tietojenkäsittely  ι Tieto- ja viestintätekniikka ι Kirjasto- ja tietopalveluala ι  Ylempi AMK-tutkinto

Tietojenkäsittelyssä, tieto- ja viestintätekniikassa sekä kirjasto- ja tietopalvelualalla voi tutkinnon suorittaa  suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muistathan, että englanninkielisen koulutuksen yhteishaku on vuosittain jo tammi-helmikuussa.

Tietojenkäsittely

Tutkinto: Tradenomi (AMK), tutkinnon laajuus 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta

Tietojenkäsittelyn koulutus mahdollistaa sijoittumisen laaja-alaisesti erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin ICT-alan tehtäviin. Yleisimmin ne liittyvät ohjelmointiin tai tietohallintoon, joita mobiilit digitalisoituvat palvelut ja asiakkaamme tarvitsevat. Aluksi opiskelijana tiimiydyt ja opit toimimaan projekteissa.

Saat perustiedot

 • koodauksesta
 • www-tuotannosta
 • tietoverkoista ja -kannoista sekä
 • tietoturvasta.

Voit eri ammattikorkeakouluissa suuntautua esimerkiksi ohjelmisto- tai pelituotantoon sekä digimediatuotantoon sisältäen lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden. Voit myös erikoistua pilvipalveluihin ja tietoliikenteeseen tai tekoälyyn ja analytiikkaan sekä liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.

Työelämässä jo oleville on tarjolla joustavia monimuotototeutuksia, jotka mahdollistavat työssäkäynnin ja opiskelun yhdistämisen.

Jos sinua kiinnostavat uuden oppiminen ja projektimainen työskentely tiimeissä hyvin toimivien sovellusten ja visuaalisten palvelujen kehittämiseksi, sinulle hyvin soveltuva ala voi olla juuri tietojenkäsittely. Ala kehittyy ja osaaminen uusiutuu koko ajan, joten innostavia uusia haasteita on tarjolla jatkuvasti.

Tietojenkäsittelyn koulutuksen saaneet it-tradenomit sijoittuvat hyvin monenlaisiin asiantuntija-, palvelu- ja esimiestehtäviin sekä yritysmaailmassa että julkisella sektorilla. Heitä työskentelee erilaisten sovellusten ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja testauksessa sekä myynti-, asiakaspalvelu- ja johtotehtävissä.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi sovellus-, ohjelmisto- tai pelisuunnittelija, web designer, järjestelmäasiantuntija, analyytikko, tietohallinto- tai projektipäällikkö tai it-tukihenkilö.

Koulutukset

Tutustu Opintopolussa tarjolla oleviin tietojenkäsittelyn koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Tieto- ja viestintätekniikka

""

Tutkinto: Insinööri (AMK), tutkinnon laajuus on 240, ja opiskeluaika 4 vuotta

Tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa  vaaditaan

 • hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista
 • laite- ja ohjelmistotekniikan hallintaa
 • teoreettisten perusteiden hallintaa sekä
 • ongelmanratkaisukykyä.

Useat työtehtävät edellyttävät informaation ja tutkimustulosten analysointia sekä asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämistä ja käytettävyyttä.

Perusopintoihin kuuluu matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, viestintää ja kieliä. Opiskelija saa hyvät tieto- ja viestintätekniikan yleistaidot sekä alansa perustaidot, esimerkiksi elektroniikassa, ohjelmistokehityksessä, tieto- ja viestintätekniikassa, tietoliikenteessä ja yritystoiminnassa.

Ammattiopinnot antavat opiskelijalle valmiudet  ymmärtää tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteita sekä taidot soveltaa osaamista ja suunnittelumenetelmiä käytäntöön.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörit työskentelevät kaikkialla, missä ollaan tekemisessä tieto- ja viestintätekniikan kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörit sijoittuvat laajasti työelämän eri sektoreille riippuen ammatillisesta kiinnostuksesta ja omasta erikoisosaamisesta:

 • tietotekniikka ja ICT-ala
 • ohjelmointi
 • hyvinvointi- ja terveysteknologia
 • mediatekniikka
 • mobiilisovellukset
 • pelit
 • teollinen internet (IoT)
 • tietoverkot
 • tietoturva.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Koulutukset

Tutustu Opintopolussa tarjolla oleviin tieto- ja viestintätekniikan koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Kirjasto- ja tietopalveluala 

Tutkinto: Tradenomi (AMK), tutkinnon laajuus 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta

Kirjasto ja tietopalvelualan koulutuksesta valmistuu tiedonhallintaan ja asiakaspalveluun erikoistuneita ammattilaisia, joilla on kokonaisnäkemys informaatiolukutaidon ja systemaattisen tiedonhallinnan merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Opinnoissa painotetaan yhteisöllistä työotetta, aineistojen tuntemusta ja tietoteknisiä valmiuksia sekä viestintätaitoja.

Koulutukset

Tutustu Opintopolussa tarjolla oleviin kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ammattikorkeakoulujen ylempien tutkintojen keskeisenä piirteenä on yritysten toiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60−90 opintopistettä, jonka voi suorittaa työn ohessa.

Voit hakea ylempään amk-tutkintoon, jos sinulla on

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä
 • edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Tietojenkäsittelyssä ja kirjasto- ja tietopalvelualalla ylemmän tutkinnon on tradenomi (ylempi AMK) ja englanninkielinen tutkintonimike Master of Business Administration. Tieto- ja viestintätekniikassa ylemmän tutkinnon nimike on insinööri (ylempi AMK) Master of Engineering.