Skip to content

Mikä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa muuttuu vuoteen 2020 mennessä?

Yliopistojen todistusvalinnat 2020

Todistusvalinnan kriteerejä päivitetty seuraavasti:

 • Helsingin yliopiston koulutuksessa ”Maailman kielet ja kielitieteet” esitettiin aikaisemmin virheellistä tietoa todistusvalinnan pisteytyksestä. Tiedot korjattiin 15.4.2020. Jos sinulla on pisteytyksestä kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.
 • Täydennetty puuttuvat kynnysehdot kriteeristöön
 • Helsingin yliopiston seuraaviin koulutuksiin tarkennettu todistusvalinnassa huomioitavaa äidinkieltä
  • Suomen kieli ja kulttuuri
  • Ruotsi toisena kotimaisena kielenä
  • Svenska som modersmål
  • Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus
 • Ruotsin kielen pistetaulukkoon lisätty vaihtoehtoiseksi painotetuksi aineeksi suomi
 • Yhteiskuntatieteiden ja viestinnän koulutusten todistusvalinnan kriteereihin täydennetty painotettuja aineita EB-, IB-, RP-/DIA-tutkinnoille
 • Turun yliopiston Italian kielen koulutukselle lisätty uusi pistemalli, sillä koulutuksessa vaadittu italian kielen osaamistaso on muuttunut. (Lisätiedot: Turun yliopiston hakijapalvelut hakijapalvelut@utu.fi)
 • Itä-Suomen yliopiston Julkisoikeuden koulutuksen todistusvalinnan kiintiö muutettu 75%:ksi (Lisätiedot: Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut hakijapalvelut@uef.fi)
 • Lisätty uusia koulutuksia

Ylioppilastutkinnon pisteytyksen periaatteet ovat yliopistokoulutuksissa samat, mutta koulutukset ovat soveltaneet pisteytysperiaatteita omien tarpeidensa mukaan.

Tälle sivulle on koottu tiedot vuoden 2020 yliopistokoulutusten todistusvalinnoista. Yliopistojen vuoden 2020 opiskelijavalinnan tarkemmista valintaperusteista ilmoitetaan vuoden 2019 lopussa.

Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkintoaineiden määrä vaihtelee koulutuksittain. Huomioitavia ylioppilastutkinnon aineita voi olla enimmillään kuusi. Kaikissa koulutuksissa annetaan pisteitä äidinkielestä, jonka lisäksi pisteytettäväksi voidaan määritellä matematiikka sekä yksi tai useampi reaaliaine tai kieli. Jos hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen niistä pitkänä kielenä. Koulutus määrittelee itse, mistä aineista pisteitä annetaan. Jos hakijalla ei ole arvosanaa kaikissa koulutuksen edellyttämissä aineissa, hän ei saa niistä pisteitä. Hän voi kuitenkin tulla valituksi todistusvalinnassa, jos muista aineista saadut pisteet ovat riittävät.

Todistusvalinnan pisteet lasketaan koulutuksen valintakriteereiden perusteella hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineyhdistelmän mukaan. Jos hakija on suorittanut sekä EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinnon että suomalaisen ylioppilastutkinnon tai yksittäisiä ylioppilaskokeita, lasketaan hänen pisteensä parhaat pisteet tuottavan yhdistelmän mukaan.

Koulutus on voinut valita todistusvalinnalle yhden tai useamman kynnysehdon. Kynnysehto on tietyn ylioppilaskokeen hyväksytty suoritus tai sen suorittaminen tietyllä arvosanalla. Hakija on mukana koulutuksen todistusvalinnassa vain, jos kynnysehdot täyttyvät. Jos esimerkiksi koulutuksen kynnysehtona on kemian M, on hakijan kirjoitettava kemia vähintään arvosanalla M. Jos hakija ei ole kirjoittanut kemiaa tai on saanut siitä arvosanaksi A:n, B:n tai C:n, hän ei voi tulla hyväksytyksi kyseisen koulutuksen todistusvalinnassa. Jos kynnysehdoksi on määritelty äidinkieli, tarkoitetaan sillä suomi/ruotsi/saame äidinkielenä koetta tai suomi/ruotsi toisena kielenä koetta. Jos kynnysehdoksi on määritelty suomi/ruotsi/saame äidinkielenä, tarkoitetaan sillä vain ko. kielen äidinkielen koetta ja suomi/ruotsi toisena kielenä kokeen suorittanut ei täytä kynnysehtoa. Kynnysehdot EB-, IB-, RP-/DIA-tutkinnoille ovat vastaavuustaulukkojen mukaisia pois lukien osa kielten koulutuksista. Näissä koulutuksissa kynnysehdot EB-, IB-, RP-/DIA-tutkinnoille on ilmoitettu todistusvalinnan kriteerien yhteydessä.

Joissakin koulutuksissa voi todistusvalinnan pisteyttämisen sijaan tai sen rinnalla olla suoravalintaa. Suoravalinnalla tarkoitetaan todistukseen perustuvaa valintaa, jossa tutkinnonsuoritusoikeus annetaan suoraan tietyn aineen tietyn arvosanan perusteella. Osaa koulutuksista voi päättää suoravalinnan käytöstä myöhemmin.

Yliopistokoulutuksissa tutkinnonsuoritusoikeus annetaan yhdellä päätöksellä sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Joissain poikkeustapauksissa tutkinnonsuoritusoikeus annetaan pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon (esim. lastentarhanopettajakoulutus). Jos koulutuksessa annetaan tutkinnonsuoritusoikeus pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon, on siitä maininta koulutuksen yhteydessä.

Lue lisää Opiskelijavalinnan hankkeen sivuilta

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnat 2020

Ammattikorkeakoulut ottavat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Samalla todistusvalinnasta tulee pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen keväästä 2020 lähtien. Täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.

Tälle sivulle on koottu tiedot vuoden 2020 ammattikorkeakoulutusten todistusvalinnasta.

Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit otetaan käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa, kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön. Poliisiammattikorkeakoululla ja Högskolan på Ålandilla on omat hakunsa.

Ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallien käyttö on ohjeistettu kunkin pisteytysmallin kohdalla. Kansainvälisten ylioppilastutkintojen osalta noudatetaan ylioppilastutkinnon pisteytysmallin käytön ohjeita.

Ammattikorkeakoulujen koulutuksien tarkemmat aloituspaikkamäärät, mahdolliset vähimmäispisterajat ja kynnysehdot ilmoitetaan viimeistään koulutustarjonnan julkaisun yhteydessä alkusyksystä 2019.

Todistusvalinnan rinnalla ammattikorkeakouluissa säilyvät valintakoe ja muut osaamisperustaiset valintaväylät.

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnasta ja pisteytysmalleista tiedotettiin 14.5.

Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi verkkosivuilta

Lisätietoja todistusvalinnoista

Lue lisätietoja todistusvalintojen lisäämisestä ja muusta opiskelijavalintojen kehittämisestä tulevina vuosina opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin aiheesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.