Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin 4.–20.1.2022. Tutustu hakuohjeisiin ja koulutustarjontaan.

 

KOSKI-palvelun tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / Tiedonanto

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)

Rekisterin nimi

Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto

Rekisterinpitäjät

Nimet
Opetushallitus
Koulutuksen ja opetuksen järjestäjät

Opetushallituksen lisäksi yhteisrekisterinpitäjiä ovat koulutuksen ja opetuksen järjestäjät. Opetushallitus vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät sekä oppilaitosten ylläpitäjät vastaavat tallentamiensa tietojen täsmällisyydestä sekä rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen. Opetushallitus vastaa muista yleisessä tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksista. (L 884/2017, 5 §)

Osoite
PL 380, 00531 Helsinki (käyntiosoite Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki)

Rekisterinpitäjän edustaja (yhteyshenkilö)

Joonas Mäkinen

Muut yhteystiedot

sähköposti opetushallitus@oph.fi
puhelinvaihde 029 533 1000
fax 029 533 1035
kirjaamo@oph.fi

Rekisterinpitäjän edustaja (yhteyshenkilö)

Nimi: Joonas Mäkinen

Muut yhteystiedot (esim. puhelin, sähköpostiosoite)

koski@opintopolku.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Jyrki Tuohela

sähköposti: tietosuoja@oph.fi
puhelinvaihde 029 533 1000

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (sekä käsittelyn oikeusperuste)

Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettuja perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta, lukiolaissa tarkoitettua koulutusta, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettua koulutusta koskevia tietoja käytetään henkilön hakeutuessa koulutukseen, koulutuksen aikana, työelämässä sekä henkilön hakiessa koulutukseen liittyviä etuisuuksia.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lisäksi myönnettäessä opetuksen ja koulutuksen rahoitusta siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) säädetään.

Tietoja voidaan käyttää myös muiden viranomaisten hoitaessa sellaisia lakisääteisiä tehtäviä, joissa tarvitaan tietovarantoon tallennettuja tietoja.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan käyttää lisäksi koulutuksen arvioinnissa, tilastoinnissa ja seurannassa.

Lakiperusteet

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017 4-9§

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c ja 1e-kohdat / EU:n yleisen tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1a -kohta (suostumus).

Rekisterin tietosisältö / käsiteltävät henkilötietoryhmät

Opetuksen ja koulutuksen tietovarantoon tallennetaan tietoja seuraavista opiskeluoikeuksista:

 • Esiopetuksessa opiskelu
 • Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa opiskelu
 • Perusopetuksen lisäopetuksessa opiskelu
 • Perusopetuksessa opiskelu
 • Aikuisten perusopetuksessa opiskelu
 • Ammatillisessa koulutuksessa opiskelu
 • IB-tutkinnossa opiskelu Suomessa
 • Lukioon valmistavassa koulutuksessa (LUVA) opiskelu
 • Lukiokoulutuksessa opiskelu:
  • DIA-tutkinnossa opiskelu Suomessa
  • International School-opetussuunnitelman mukaan opiskelu Suomessa.
 • Vapaan sivistystyön koulutuksissa opiskelu

Rekisteriin on alettu tallentamaan tietoja oppijoista ja opiskeluoikeuksista pääsääntöisesti 1.1.2018 alkaen. Valmistuneet ammatilliset perustutkinnot on tallennettu 1.1.2017 alkaen. Muun ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeudet on tallennettu 1.1.2019 alkaen. Kunnallisen varhaiskasvatustoimijan esiopetuksen opiskeluoikeudet on tallennettu rekisteriin 1.1.2019 alkaen ja yksityisen varhaiskasvatustoimijan esiopetuksen opiskeluoikeudet 1.1.2020 alkaen. Vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet on tallennettu 1.8.2021 alkaen.

Tietovarannon tietoluettelo kokonaisuudessaan
(https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613276&preview=%2F190613276%2F192548240%2FKOSKI+tietoluettelo+v3.0.pdf)

Henkilötietoryhmät:

Ryhmä 1: Oppijat

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, kotikunta äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Muuten kerätyt tai muualta saadut henkilötiedot:

 • Oppijaan ja opiskeluun liitetty oppilaitos, oppijan opiskeluoikeuden tunnistetiedot (tutkintokoodi, diaarinumero, oppimäärä), opintosuorituksen suorituskieli
 • Opiskeluoikeuksien tilat eli onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt
 • ammatilliseen opiskeluoikeuteen liittyvien oppisopimusten tai koulutussopimusten tiedot
 • yksittäisen suorituksen, opintokokonaisuuden, kurssin tai tutkinnon arviointiin liittyviä tietoja tai arvosanoja: opintosuorituksen nimi, laajuus ja arviointi.

Tietovarantoon tallennetaan erityisiä henkilötietoja ja Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja opiskeluoikeuksittain seuraavasti:

 • Esiopetuksen opiskeluoikeudet:
  • Tieto pidennetystä oppivelvollisuudesta
  • Oppilaan saamat laissa säädetyt tukimuodot
  • Oppilasta koskevat erityisen tuen päätösjaksot, joihin liittyy tieto erityisopetuksen toteutuspaikasta sekä jos oppilas opiskelee toiminta-alueittain
  • Tieto oppilaan vammaisuudesta, jos oppilaalla on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös ja koulutuksenjärjestäjä on oikeutettu korkeampaan valtionosuusrahoituksen kertoimeen oppilaalle järjestetyn erityisten opetusjärjestelyiden vuoksi.
  • Tieto opiskeluoikeuteen liittyvästä majoitusedusta sekä sisäoppilaitosmaisen majoituksen jaksoista
  • Tieto koulukotijaksosta.
 • Perusopetuksen opiskeluoikeudet:
  • Tieto perusopetuksen aloittamisen lykkäyksestä
  • Tieto pidennetystä oppivelvollisuudesta
  • Oppilaan saamat laissa säädetyt tukimuodot
  • Oppilasta koskevat erityisen tuen päätösjaksot, joihin liittyy tieto erityisopetuksen toteutuspaikasta sekä jos oppilas opiskelee toiminta-alueittain
  • Oppilasta koskevat tehostetun tuen päätösjaksot
  • Oppilas on joustavassa perusopetuksessa
  • Oppilas on vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa
  • Tieto oppilaan vammaisuudesta, jos oppilaalla on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös ja koulutuksenjärjestäjä on oikeutettu korkeampaan valtionosuusrahoituksen kertoimeen oppilaalle järjestetyn erityisten opetusjärjestelyiden vuoksi
  • Tieto opiskeluoikeuteen liittyvästä sisäoppilaitosmaisen majoituksen jaksoista.
  • Tieto koulukotijaksoista
  • Tieto oppiaineen Uskonto/Elämänkatsomus uskonnon oppimäärästä
  • Tieto yksilöllistetyistä oppiaineista
  • Tiedot toiminta-alueittain tehdyistä suorituksista
 • Perusopetuksen lisäopetuksen opiskeluoikeudet:
  • Tieto pidennetystä oppivelvollisuudesta
  • Oppilaan saamat laissa säädetyt tukimuodot
  • Oppilasta koskevat erityisen tuen päätösjaksot, joihin liittyy tieto erityisopetuksen toteutuspaikasta sekä jos oppilas opiskelee toiminta-alueittain
  • Oppilasta koskevat tehostetun tuen päätösjaksot
  • Tieto oppilaan vammaisuudesta, jos oppilaalla on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös ja koulutuksenjärjestäjä on oikeutettu korkeampaan valtionosuusrahoituksen kertoimeen oppilaalle järjestetyn erityisten opetusjärjestelyiden vuoksi.
  • Tieto opiskeluoikeuteen liittyvästä majoitusedusta sekä sisäoppilaitosmaisen majoituksen aikajaksoista
  • Tieto koulukotijaksoista
  • Tieto oppiaineen Uskonto/Elämänkatsomus uskonnon oppimäärästä
  • Tieto yksilöllistetyistä oppiaineista
  • Tiedot toiminta-alueittain tehdyistä suorituksista
 • Aikuisten perusopetuksen opiskeluoikeuksissa:
  • Opiskelijan saamat laissa säädetyt tukimuodot
  • Opiskelijaa koskevat tehostetun tuen päätösjaksot
  • Tieto opiskelijan vammaisuudesta, jos koulutuksenjärjestäjä on oikeutettu korkeampaan valtionosuusrahoituksen kertoimeen opiskelijalle järjestetyn erityisten opetusjärjestelyiden vuoksi.
  • Tieto opiskeluoikeuteen liittyvästä majoitusedusta sekä sisäoppilaitosmaisen majoituksen aikajaksosta
  • Tieto oppiaineen Uskonto/Elämänkatsomus uskonnon oppimäärästä.
 • Lukioon valmistavan koulutuksen opiskeluoikeuksissa:
  • Tieto opiskeluoikeuden pidennetystä päättymispäivästä, jos opiskelijalle myönnetty suoritusaikaan pidennystä
  • Tieto sisäoppilaitosmain majoituksen aikajaksoista
  • Tieto oppiaineen Uskonto/Elämänkatsomus uskonnon oppimäärästä.
 • Lukion opiskeluoikeuksissa:
  • Tieto opiskeluoikeuden pidennetystä päättymispäivästä, jos opiskelijalle myönnetty suoritusaikaan pidennystä
  • Tieto opiskelijan majoitusedusta tai sisäoppilaitosmaisen majoituksen aikajaksoista
  • Tieto perusteesta, jos alle 18-vuotiaalle on myönnetty oikeus opiskella aikuisten opetussuunnitelman mukaisesti

Tieto oppiaineen Uskonto/Elämänkatsomus uskonnon oppimäärästä

 • IB-tutkinnon opiskeluoikeuksissa:
  • Tieto opiskeluoikeuden pidennetystä päättymispäivästä, jos opiskelijalle myönnetty suoritusaikaan pidennystä
  • Tieto opiskelijan majoitusedusta tai sisäoppilaitosmaisen majoituksen aikajaksoista
  • Tieto oppiaineen Uskonto/Elämänkatsomus uskonnon oppimäärästä.
 • DIA-tutkinnon opiskeluoikeuksissa:
  • Tieto opiskeluoikeuden pidennetystä päättymispäivästä, jos opiskelijalle myönnetty suoritusaikaan pidennystä
 • Ammatillisissa opiskeluoikeuksissa (sisältäen VALMA ja TELMA-opiskeluoikeudet):
  • Opiskelijan majoituksen aikajaksoista, sisäoppilaitosmaisen majoituksen aikajaksoista sekä vaativan erityisen tuen yhteydessä järjestettävän majoituksen aikajaksoista
  • Opiskeluoikeuden yhteydessä oppijalle annetun erityisen tuen aikajaksoista
  • Aikajaksoittain tieto siitä, että oppija on vaativan erityisen tuen erityisen tehtävän piirissä
  • Tieto henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS)
  • Tieto opiskelijan vammaisuudesta, jos koulutuksenjärjestäjä on oikeutettu korkeampaan valtionosuusrahoituksen kertoimeen opiskelijalle järjestetyn erityisten opetusjärjestelyiden vuoksi
  • Tieto siitä, että opiskelijalla on vammaisuuden vuoksi henkilökohtainen avustaja.
  • Tieto opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen aikajaksosta.
  • Tieto opintosuorituksen mukauttamisesta
  • Tieto opiskelijan opetuksen järjestämisestä vankilaopetuksena

Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja, joita tallennetaan KOSKI-tietovarantoon ovat ammatillisissa opiskeluoikeuksissa kerättävä tiedot opiskelijan opetuksen järjestämisestä vankilaopetuksena.

Ryhmä 2: Opetushallituksen tai koulutuksen järjestäjän virkamiehet ja työntekijät

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Muuten kerätyt tai muualta saadut henkilötiedot:

 • Virkailijan käyttöoikeudet
 • organisaatiorooli (”titteli”) ja oppilaitos/koulutustoimija

Ryhmän 2 osalta erityisiä henkilötietoja ei käsitellä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja opetuksen ja koulutuksen tietovarannosta voidaan luovuttaa lain valtakunnallisesta opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) mukaisesti:

1) viranomaiselle, jolla lain säännöksen tai laissa säädetyn tehtävänsä perusteella on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä, salassa pidettäviä tietoja kuitenkin vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään

2) Työllisyysrahastolle siltä osin kuin sillä on lain säännöksen perusteella oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja

3) sille, jolla henkilön 29 §:n 5 momentissa tarkoitetun yksilöidyn suostumuksen perusteella on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja.

Opetushallitus voi tuottaa tietovarannosta opetuksen ja koulutuksen arvioinnin, tutkimuksen, kehittämisen, tilastoinnin ja muun seurannan sekä ohjauksen ja rahoituksen edellyttämiä tietoaineistoja.

Tällä hetkellä käytössä olevat tietojen luovutukset:

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613694

Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista (sisältää tiedon komission tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta) ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai, jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit*

Tietovarantoon tallennettavat tiedot säilytetään pysyvästi.

Opintojen väliaikaista keskeytymistä koskevat sekä opetuksen ja koulutuksen rahoituksen myöntämistä varten tallennetut tiedot mukaan lukien erityiset henkilötiedot säilytetään kuitenkin ainoastaan viisi vuotta opintojen päättymisestä tai tutkinnon suorittamisesta.

Asiakirjat, joiden säilytysaika on päättynyt, hävitetään järjestelmästä vuosittain.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki.

Lomakkeen voi toimittaa myös sähköisesti
(https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Tietoturva+ja+tietosuoja+KOSKI-palvelussa)

Rekisteröidyllä on pääsy itsellään henkilötietoihin KOSKI-palvelun kautta (http://koski.opintopolku.fi). Muiden henkilötietojen osalta, kuin mihin rekisteröidyllä itsellään on pääsy palvelun kautta, voi rekisteröity tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjän edustajalle (tämän selosteen edellinen kohta).

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (artikla 12 [5]).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyn tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa hän vaatii korjattavaksi, mikä on hänen mielestään oikea tieto ja miten korjaus halutaan tehtäväksi.

Korjauspyyntö tulee osoittaa ensisijaisesti sille oppilaitokselle, joka vastaa opiskeluoikeuden tietojen tallentamisesta opetuksen ja koulutuksen tietovarantoon. Korjauspyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle KOSKI-palvelun kautta (http://koski.opintopolku.fi).

Tai:

Korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki. Lomakkeen voi toimittaa myös sähköisesti (https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Tietoturva+ja+tietosuoja+KOSKI-palvelussa).

Oikeus tietojen poistamiseen

Kun kyseessä olevan henkilötiedon käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c kohtaan (lakisääteinen velvoite) tai 1 e kohtaan (yleinen etu, julkinen valta), rekisteröidyllä ei ole oikeutta tietojen poistamiseen (17 artikla).

Jos henkilö on antanut suostumuksen vapaasta sivistystyöstä annetun lain 6 b §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän, muun kuin mainitun lain 7 a luvussa taikka oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun vapaan sivistystyön koulutuksen tietojen tallentamiseen, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa kyseisen koulutuksen tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen artikla 21 mukaisesti ja peruuttaa antamansa suostumus lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereitä (884/2017) 9 d §:n nojalla sekä mahdollisesti oikeus tietojen poistamiseen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan nojalla. Mikäli suostumuksensa peruuttamisesta ilmoittava henkilö ei ole jakanut kyseistä opintosuoritusta 3. osapuolelle tai suoritusta ei ole käytetty osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen tai etuuden saamiseen, Opetushallitus aloittaa suostumuksen peruutuksen saatuaan toimet tietojen poistamiseksi. Samat oikeudet koskevat myös alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Suostumuksen peruuttaminen tehdään ilmoittamalla suostumuksen peruuttamisesta Opetushallitukselle https://koski.opintopolku.fi/koski/ -palvelun kautta tai kirjallisesti peruutuslomakkeella osoitteeseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki. Lomake, jolla peruutuksesta voi ilmoittaa Opetushallitukselle kirjallisesti, on saatavilla osoitteessa (https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Tietoturva+ja+tietosuoja+KOSKI-palvelussa).

Oikeus tietojen käsittelyn vastustamiseen

Kun kyseessä olevan henkilötiedon käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c kohtaan (lakisääteinen velvoite), rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä.

Kun henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e kohtaan (yleinen etu), opetuksen ja koulutuksen järjestäjän palveluksessa olevilla virkamiehillä ja työntekijöillä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (21 artikla).

Rekisteröidyn henkilötiedon käsittelyyn liittyvät muut oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, muun muassa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan tai muuhun vastaavaan käyttöön. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle.

KOSKI-palvelun kautta tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Jos käsittely perustuu suostumukseen 6.1.a art. (tai nimenomaiseen suostumukseen 9.2.a art.), tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa*

Jos rekisteröity on antanut yksilöidyn suostumuksen omien tietojen luovutukseen kolmannelle osapuolelle (ns. OmaDatana), voi hän perua antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen Oma Opintopolku-palvelun kautta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on, tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennetaan tiedot valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) perusteella.

Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa siitä, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Tiedot saadaan lain perusteella (laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017) seuraavista rekistereistä ja tietovarannoista:

 • oppijanumerorekisteri, jonka rekisterinpitäjänä toimii Opetushallitus

Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.