Skip to content

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen alkaa 18.2. klo. 8.00 ja loppuu 10.3. klo 15. Katso haussa olevat koulutukset

Puhelinpalvelu on auki hakuaikana ma-pe 9.30-13. HUOM! Pe 21.2. puhelinpalvelu sulkeutuu jo klo 11.30. Kysyä voi myös s-postitse: neuvonta@opintopolku.fi 

 

Haku englanninkielisiin ammatillisiin perustutkintoihin tehdään oppilaitosten omien hakujen kautta. Hakuajat vaihtelevat oppilaitosten ja koulutusten mukaan. Katso koulutukset

KOSKI-palvelun tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste / Tiedonanto

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) 23.5.2018

Rekisterin nimi
KOSKI-palvelu (opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu, laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017 6 luku)

 

Rekisterinpitäjä

Nimi
Opetushallitus

Osoite
PL 380, 00531 Helsinki (käyntiosoite Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki)

Rekisterinpitäjän edustaja (yhteyshenkilö)

Joonas Mäkinen

Yhteystiedot
sähköposti kirjaamos@oph.fi
puhelinvaihde 029 533 1000
fax 029 533 1035

Muut yhteystiedot
koski@opintopolku.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Jyrki Tuohela

sähköposti tietosuoja@oph.fi
puhelinvaihde 029 533 1000

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (sekä käsittelyn oikeusperuste)

Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettuja perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta, lukiolaissa tarkoitettua koulutusta ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta koskevia tietoja käytetään henkilön hakeutuessa koulutukseen, koulutuksen aikana, työelämässä sekä henkilön hakiessa koulutukseen liittyviä etuisuuksia.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lisäksi myönnettäessä opetuksen ja koulutuksen rahoitusta siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) säädetään.

Tietoja voidaan käyttää myös muiden viranomaisten hoitaessa sellaisia lakisääteisiä tehtäviä, joissa tarvitaan tietovarantoon tallennettuja tietoja.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan käyttää lisäksi koulutuksen arvioinnissa, tilastoinnissa ja seurannassa.

Lakiperusteet

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c ja 1e-kohdat / EU:n yleisen tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1a -kohta (suostumus)

Rekisterin tietosisältö / käsiteltävät henkilötietoryhmät

Tietoluettelo:
https://confluence.csc.fi/download/attachments/55739434/KOSKI-tietovarantoon%20tallennettavien%20tietojen%20tietoluettelo.pdf?version=1&modificationDate=1513775594203&api=v2

Henkilötietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa lain mukaisesti:

1) viranomaiselle, jolla lain säännöksen tai laissa säädetyn tehtävänsä perusteella on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä, salassa pidettäviä tietoja kuitenkin vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään;

2) Koulutusrahastolle siltä osin kuin sillä on lain säännöksen perusteella oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja;

3) sille, jolla henkilön 29 §:n 5 momentissa tarkoitetun yksilöidyn suostumuksen
perusteella on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja.

Opetushallitus voi tuottaa tietovarannosta opetuksen ja koulutuksen arvioinnin, tutkimuksen, kehittämisen, tilastoinnin ja muun seurannan sekä ohjauksen ja rahoituksen edellyttämiä tietoaineistoja.

Tällä hetkellä käytössä olevat tietojen luovutukset:
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=75671724

Tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika/-ajat

Tietovarantoon tallennettavat tiedot säilytetään pysyvästi.

Opintojen väliaikaista keskeytymistä koskevat sekä opetuksen ja koulutuksen rahoituksen myöntämistä varten tallennetut tiedot säilytetään kuitenkin ainoastaan viisi vuotta opintojen päättymisestä tai tutkinnon suorittamisesta.

Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan lain perusteella (laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017) seuraavista rekistereistä ja tietovarannoista:

  • oppijanumerorekisteri, jonka rekisterinpitäjänä toimii Opetushallitus
  • perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto, jonka tietosisältö tulee opetuksen ja koulutuksen järjestäjien omista rekistereistä. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät toimivat edelleen rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta.
  • ylioppilastutkintorekisteri, jonka rekisterinpitäjänä toimii ylioppilastutkintolautakunta
  • opiskelijavalintarekisteri, jonka rekisterinpitäjänä toimii Opetushallitus
  • korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto, jonka tietosisältö tulee korkeakoulutuksen järjestäjien omista rekistereistä. Korkeakoulutuksen järjestäjät
    toimivat edelleen rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista (art 32 kohta 1) tietojen suojaus

A. Manuaalinen aineisto

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Kaikkia KOSKI-palveluun luotavia tunnuksia määrittelee Opetushallituksen
käyttövaltuuspolitiikka, joka määrittelee tunnusten myöntöperusteet, poistoperusteet ja salasanakäytännöt. Kaikki tunnukset ovat henkilökohtaisia ja ne on roolitettu, jotka määrittelevät mitä tietoja ja toimintoja KOSKI-palvelussa voi nähdä tai tehdä. Kaikki tietojen haku ja muokkaus lokitetaan. KOSKI-palvelua käyttäviä virkailijoita velvoittaa palvelun käyttöpolitiikka- ja tietoturvaohjeet. Automaattisilla tiedonsiirroilla KOSKI-palveluun opiskelutietoja siirtävien oppilashallintojärjestelmätoimittajien kanssa tehdään turvallisuussopimukset, sekä tietoja käyttävien viranomaisten kanssa tehdään palvelusopimus, joissa käydään tietoturvat, politiikat, tietosuojat ja käyttötarkoitukset läpi. Kansalaisten kirjautumisessa käytetään vain vahvan tunnistautumisen välineitä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki. Rekisteröidyn tulee toimittaa tarkastuspyyntö erillisellä lomakkeella, joka löytyy: https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Tietoturva+ja+tietosuoja+KOSKI-palvelussa.

Rekisteröidyllä on pääsy itsellään henkilötietoihin http://koski.opintopolku.fi-palvelun kautta. Muiden henkilötietojen osalta, kuin mihin rekisteröidyllä itsellään on pääsy palvelun kautta, voi rekisteröity tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjän edustajalle (tämän selosteen edellinen kohta).

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (artikla 12 [5]).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyn tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa hän vaatii korjattavaksi, mikä on hänen mielestään oikea tieto ja miten korjaus halutaan tehtäväksi.
Korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle http://koski.opintopolku.fi palvelun kautta. TAI Korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki. Rekisteröidyn tulee toimittaa korjauspyyntö erillisellä lomakkeella, joka löytyy: https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Tietoturva+ja+tietosuoja+KOSKI-palvelussa.

Rekisteröidyn henkilötiedon käsittelyyn liittyvät muut oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, muun muassa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan tai muuhun vastaavaan käyttöön. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta
kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle. KOSKI-palvelun kautta tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Käytetäänkö tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja/tai profilointiin

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.