Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Korkeakouluun hakemiseen, valintakokeisiin ja opiskelijavalintaan liittyvät kysymykset suoraan korkeakoulujen hakijapalveluihin

Ensi keväänä perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja valintaperusteista.

Seuraava haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin 4.–20.1.2022. Tutustu hakuohjeisiin ja koulutustarjontaan.

 

MPASSid-palvelun tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / Tiedonanto

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)

Rekisterin nimi

MPASSid-luottamusverkoston jäsentietorekisteri ja MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelun lokitietorekisteri.

Opetushallitus toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään MPASSid-luottamusverkoston yhteyshenkilöiden tietoja (jäsentietorekisteri) sekä tunnistuksenvälityspalvelun lokitietoja (lokitietorekisteri).

Opetuksen- ja koulutuksen järjestäjät eli MPASSid-luottamusverkoston jäsenet ovat rekisterinpitäjiä tunnistuksenvälityspalvelussa välitettävien loppukäyttäjien tiedoille.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Opetushallitus
Osoite: PL 380 00531 Helsinki
(käyntiosoite Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki)

Muut yhteystiedot
sähköposti opetushallitus@oph.fi
puhelinvaihde 029 533 1000
fax 029 533 1035
kirjaamo@oph.fi

Rekisterinpitäjän edustaja (yhteyshenkilö)

Nimi: Kiira Noponen
Muut yhteystiedot (esim. puhelin, sähköpostiosoite)
mpass@oph.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Jyrki Tuohela
sähköposti tietosuoja@oph.fi
puhelin 029 533 1000 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (sekä käsittelyn oikeusperuste)

Yleinen etu (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e). Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Opetushallitus toimii rekisterinpitäjänä tunnistuksenvälityspalvelun lokitietojen ja luottamusverkoston jäsenten yhteystietojen osalta.

  • Opetushallitus käsittelee rekisterinpitäjänä MPASSid:n lokitietoja ongelmatilanteiden ja tietoturvaloukkauksien selvittelyä varten.
  • Opetushallitus käsittelee rekisterinpitäjänä Luottamusverkoston jäsenten yhteystietoja luottamusverkoston ja tunnistuksenvälityspalvelun käyttöä koskevaa toimintaa varten.

Rekisterin tietosisältö ja käsiteltävät henkilötietoryhmät

Opetushallitus pitää tunnistuksenvälityspalvelussa tapahtuneista tunnistamisista lokia, johon tallennetaan lähdejärjestelmän mukainen käyttäjän yksilöllinen tunniste, tunnistusväline sekä tiedot vastaanottanut palvelu.

Opetushallitus pitää MPASSid-luottamusverkoston jäsenten yhteyshenkilöiden tiedoista jäsenrekisteriä, jonne tallennetaan jäsenen laillisen allekirjoittajan, hallinnollisen yhteyshenkilön, teknisen yhteyshenkilön sekä organisaation tietosuojavastaavan

  • etunimi ja sukunimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite.

Erityisiä henkilötietoja ei käsitellä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Opetushallitus ei käytä toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia, ellei tästä ole kirjallisesti ja
ennakolta sovittu Kotiorganisaation kanssa.

MPASSid-luottamusverkoston sopimuksen allekirjoitushetkellä Opetushallitus käyttää CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:tä henkilötietojen käsittelyssä.

Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista (sis. tiedon komission tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta) ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai, jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit

Lokitietorekisterin tiedot säilytetään viisi vuotta niiden syntymisestä.
Jäsenten yhteyshenkilöiden tietoja ylläpidetään niin kauan, kun luottamusverkoston jäsenen sopimus on voimassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus tietojen poistamiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • vastustamisoikeus
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyn tietojen tarkastus- ja korjausoikeus ei koske MPASSid:n lokitietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle Opetushallitukselle: Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki tai MPASSid:n asiakaspalveluosoitteeseen mpass@oph.fi.

Rekisteröidyn tulee toimittaa tarkastuspyyntö erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/opintopolun-opiskelijavalintarekisterin-tietosuojaseloste/

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (artikla 12 [5]).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä eli MPASSid:n yhteyshenkilöllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset jäsenrekisterin yhteyshenkilön henkilötiedot.

Rekisteröidyn tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa hän vaatii korjattavaksi, mikä on hänen mielestään oikea tieto ja miten korjaus halutaan tehtäväksi.

Korjauspyyntö tulee osoittaa Opetushallitukselle, joka yhteisrekisterinpitäjänä vastaa jäsenrekisterin tietojen tallentamisesta ja oikeellisuudesta. Korjauspyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle MPASSid:n asiakaspalvelun mpass@oph.fi kautta.

Rekisteröidyn tulee toimittaa tarkastuspyyntö erillisellä lomakkeella, joka löytyy
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/opintopolun-opiskelijavalintarekisterin-tietosuojaseloste/

Tai korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki.

Oikeus tietojen poistamiseen

Kun kyseessä olevan henkilötiedon käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c kohtaan (lakisääteinen velvoite) tai 1 e kohtaan (yleinen etu, julkinen valta), rekisteröidyllä ei ole oikeutta tietojen poistamiseen (17 artikla).

Oikeus tietojen käsittelyn vastustamiseen

Kun kyseessä olevan henkilötiedon käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c kohtaan (lakisääteinen velvoite), rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyn henkilötiedon käsittelyyn liittyvät muut oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, muun muassa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan tai muuhun vastaavaan käyttöön. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle.

MPASSid-palvelun kautta tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Jos käsittely perustuu suostumukseen 6.1.a art. (tai nimenomaiseen suostumukseen 9.2.a art.), tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa*

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on, tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa siitä, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Lokitiedot saadaan MPASSid-luottamusverkoston sopimuksen perusteella opetuksen- ja koulutuksen järjestäjien rekistereistä ja tietovarannoista, kun käyttäjät kirjautuvat MPASSid:n välityksellä.
Jäsenrekisterin yhteyshenkilöiden tiedot saadaan sopimuksen ennakkotietoina.

Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.