Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin 4.–20.1.2022. Tutustu hakuohjeisiin ja koulutustarjontaan.

 

Oppivelvollisuusrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / Tiedonanto

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)

Rekisterin nimi

Oppivelvollisuusrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Opetushallitus

Osoite

PL 380

00531 Helsinki

(käyntiosoite Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki)

Muut yhteystiedot

sähköposti opetushallitus@oph.fi

puhelinvaihde 029 533 1000

fax 029 533 1035

kirjaamo@oph.fi

Rekisterinpitäjän edustaja (yhteyshenkilö)

Nimi

Joonas Mäkinen

Muut yhteystiedot (esim. puhelin, sähköpostiosoite)

valpas-tekninen-tuki@oph.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Jyrki Tuohela

sähköposti tietosuoja@oph.fi

puhelin 029 533 1000 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (sekä käsittelyn oikeusperuste)

Oppivelvollisuusrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksen ylläpitäjille sekä kunnille oppivelvollisuuslaissa säädetyn ohjaus- ja valvontavastuun toteuttamiseen sekä maksuttoman koulutuksen toteuttamiseen.

Tietoja voidaan käyttää myös muiden viranomaisten hoitaessa sellaisia lakisääteisiä tehtäviä, joissa tarvitaan rekisteriin tallennettuja tietoja.

Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää lisäksi koulutuksen arvioinnissa, tilastoinnissa ja seurannassa.

Rekisterin tietosisältö / käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteriin on alettu tallentamaan tietoja oppijoista ja opiskeluoikeuksista 1.1.2021 alkaen. Rekisteriin tallennetaan tietoja vain oppivelvollisista, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Oppivelvollisuusrekisteri sisältää tiedot henkilön oppivelvollisuuden suorittamisen alkamisesta, keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä tiedon oppivelvollisuuslaissa säädetyllä tavalla ohjaus- ja valvontavastuussa olevasta tahosta.

Rekisteriin tallennetaan tieto oppivelvollisuuden alkamisesta, jos oppivelvollisuus alkaa muuna kuin Oppivelvollisuuslain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ajankohtana, sekä tieto mainitun lain 7 §:ssä tarkoitetusta oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä ja sen kestosta.

Rekisteriin tallennetaan tieto kunnasta, jolle on tehty Oppivelvollisuuslain 7 §:n 4 momentissa, 11 §:n 4 momentissa tai 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus.

Henkilötietoryhmät

Ryhmä 1: Oppijat

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kotikunta ja väestötietojärjestelmästä saatavat yhteystiedot.

Opetushallituksen ylläpitämän Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon kautta yhdistettävät rekisteröidyn opiskeluoikeustiedot:

 • Tieto siitä, että oppivelvollisuuden suorittamisen alkaminen on alkanut muuna kuin Oppivelvollisuuslain 2§:n 2 momentissa tarkoitettuna ajankohtana
 • Tieto siitä, onko oppivelvollinen suorittamassa oppivelvollisuuttaan
 • Tieto siitä, milloin oppivelvollisen oppivelvollisuus päättyy
 • Oppijaan ja opiskeluun liitetty oppilaitos, oppijan opiskeluoikeuden tunnistetiedot (opiskeluoikeuden tyyppi)
 • Tieto oppijan oppivelvollisuuskoulutukseksi laskettavista opiskeluoikeuksista (opiskeluoikeuden alkamispäivä sekä onko opiskeluoikeus voimassa, väliaikaisesti keskeytetty vai päättynyt).

Muuten kerätyt tai muualta saadut henkilötiedot:

 • Tieto oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä (aikajakso tai alkamispäivä)
 • Tieto siitä, mihin asti oppijan oppivelvollisuus on voimassa
 • Tieto jos oppivelvollinen hakenut opiskelemaan yhteishaun ulkopuolella
 • Tieto oppivelvollisen oppijan yhteydenottokielestä
 • Tiedot oppivelvollisen oppijan tarpeellisista yhteystiedoista (maa, puhelin, osoite, sähköposti)

Oppijasta tallennetaan rekisteriin erityisiä ja julkisuuslain mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja seuraavasti:

 • Tieto siitä, että oppivelvollisuuden suorittamisen alkaminen on alkanut muuna kuin Oppivelvollisuuslain 2§:n 2 momentissa tarkoitettuna ajankohtana silloin kun kyse on pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Ryhmä 2: Opetushallituksen tai koulutuksen järjestäjän virkamiehet ja työntekijät

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijaoid

Opetushallituksen ylläpitämän käyttöoikeuspalvelun kautta yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • Virkailijan oppilaitos/koulutustoimija

Rekisteröidyltä itseltään kerättävät henkilötiedot:

 • Tarpeelliset yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti)

Erityisiä henkilötietoja ei käsitellä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisteristä tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, jolla lain säännöksen tai laissa säädetyn tehtävänsä perusteella on oikeus saada rekisteriin sisältyviä tietoja opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä, oppilaitoksen ylläpitäjällä tai kunnalta. Salassa pidettäviä tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään.

Opetushallitus voi tuottaa rekisteristä opetuksen ja koulutuksen arvioinnin, tutkimuksen, kehittämisen, tilastoinnin ja muun seurannan sekä ohjauksen ja rahoituksen edellyttämiä tietoaineistoja.

Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista (sis. tiedon komission tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta) ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai, jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit*

Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään viisi vuotta sen jälkeen, kun oikeus oppivelvollisuuslain 16 §:ssä tarkoitettuun maksuttomaan koulutukseen on päättynyt.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki. Rekisteröidyn tulee toimittaa tarkastuspyyntö erillisellä lomakkeella, joka löytyy: https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Tietoa+Valpas-palvelusta

Rekisteröity tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjän edustajalle (tämän selosteen edellinen kohta).

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (artikla 12 [5]).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyn tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa hän vaatii korjattavaksi, mikä on hänen mielestään oikea tieto ja miten korjaus halutaan tehtäväksi.
Korjauspyyntö tulee osoittaa ensisijaisesti koulutuksen järjestäjälle tai oppivelvollisen asuinkunnalle, joka vastaa tietojen tallentamisesta oppivelvollisuusrekisteriin TAI Korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki. Rekisteröidyn tulee toimittaa korjauspyyntö erillisellä lomakkeella, joka löytyy: https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Tietoa+Valpas-palvelusta

Oikeus tietojen poistamiseen

Kun kyseessä olevan henkilötiedon käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c kohtaan (lakisääteinen velvoite) tai 1 e kohtaan (yleinen etu, julkinen valta), rekisteröidyllä ei ole oikeutta tietojen poistamiseen (17 artikla).

Oikeus tietojen käsittelyn vastustamiseen

Kun kyseessä olevan henkilötiedon käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c kohtaan (lakisääteinen velvoite), rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä.

Kun henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e kohtaan (yleinen etu), opetuksen ja koulutuksen järjestäjän palveluksessa olevilla virkamiehillä ja työntekijöillä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (21 artikla).

Rekisteröidyn henkilötiedon käsittelyyn liittyvät muut oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, muun muassa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan tai muuhun vastaavaan käyttöön. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Oppivelvollisuusrekisterin kautta tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on, tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Oppivelvollisuusrekisteriin tallennetaan tiedot valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) perusteella.

Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa siitä, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Tiedot saadaan lain perusteella (laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017) seuraavista rekistereistä ja tietovarannoista:

 • oppijanumerorekisteri, jonka rekisterinpitäjänä toimii Opetushallitus
 • Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto, jonka tietosisältö tulee opetuksen ja koulutuksen järjestäjien omista rekistereistä. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät toimivat edelleen rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta.

Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.