Skip to content

Korkeakoulujen ensimmäisen yhteishaun tulokset on julkaistu. Ota paikka vastaan 17.7. klo 15 mennessä.

Korkeakoulujen hakijapalvelut antavat lisätietoa valinnasta ja paikan vastaanotosta.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin (Kymppiluokka, VALMA, LUVA) 19.5.-21.7.  Katso koulutukset

 

Suoritatko korkeakoulujen valintakokeita Opintopolun välityksellä? Katso ohjeet alta.
Lue ohjeet koetehtävien palautukseen Opintopolussa
Lue ohjeet yliopistojen valintakokeiden suorittamiseen AMK-järjestelmässä

Ammattikorkeakoulut lähettävät kutsut AMK-valinnan toiseen vaiheeseen viimeistään tiistaina 16.6.
Tiedon valintakokeen ajasta ja paikasta sekä tunnisteen kokeeseen osallistumista varten saat torstaina 18.6.
Voit tarkistaa ensimmäisen vaiheen tuloksesi ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta hakemusnumerosi perusteella.
Hakemusnumeron löydät hakiessa saadusta vahvistussähköpostista.

Varda-palvelun tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / Tiedonanto

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)

Informointivelvoitteen edellyttämä tieto

Rekisteröityjen informointi varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) osalta.

Informoinnin kohteena oleva rekisteröityjen ryhmä

Varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset, lasten vanhemmat ja muut lailliset edustajat sekä varhaiskasvatuksen työntekijät.

Rekisterin nimi

Lisätietoja Vardasta löytyy Opetushallituksen verkkopalvelusta osoitteesta https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda ja https://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/varda

Rekisterinpitäjän ja tapauksen mukaan tämän mahdollisen edustajan (4(17) artikla) identiteetti ja yhteystiedot

Yhteisrekisterinpitäjinä:

1. Opetushallitus

Osoite: PL 380, 00531 Helsinki

Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6

Sähköposti: kirjaamo(at)oph.fi

Puhelin: 029 533 1000 (keskus)

Rekisterinpitäjän edustaja: Kukka-Maaria Berg, projektipäällikkö, tiedonhallinta, Opetushallitus

2. Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palvelujentuottaja

Tutustu myös kunnan, kuntayhtymän tai yksityisen palveluntuottajan rekisteröityjen informointiin ko. organisaation oman kanavan kautta.

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jyrki Tuohela, tietosuojavastaava, Opetushallitus

Osoite: PL 380, 00531 Helsinki

Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6

Sähköposti: tietosuoja(at)oph.fi

Puhelin: 029 533 1000 (keskus)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Varhaiskasvatuksen tietovarantoa (Varda) ylläpidetään osana erilaisista Opetushallituksen ylläpitämistä rekistereistä ja tietovarannoista koostuvaa rekisterikokonaisuutta.

Vardan tarkoituksena on

1) mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen henkilön itsensä tai tämän laillisen edustajan ja tietoja tarvitsevien viranomaisten ja tutkijoiden käytettäväksi.

2) turvata laissa määriteltyjen varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuus ja luotettavuus sekä tehostaa hallinnon toimintaa.

3) edistää oikeaan ja riittävään tietoon perustuvaa varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa.

Viranomaiset voivat käyttää lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia Vardaan tallennettuja tietoja. Vardaan tallennettuja tietoja voidaan käyttää lisäksi varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa.

Oikeusperusteet

 • Lakisääteinen velvoite (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c). Käsittely perustuu seuraavaan lainsäädäntöön: Varhaiskasvatuslaki (540/2018).
 • Oppijanumerorekisterin tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/oppijanumeronrekisterin-tietosuojaseloste/

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Varhaiskasvatuksen piirissä olevaa lasta koskevat henkilötiedot

Yleiset henkilötiedot:

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja siirtää/tallentaa Vardaan seuraavat varhaiskasvatuksen piirissä olevaa lasta koskevat henkilötiedot:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • varhaiskasvatuslain (540/2018) 17 §:ssä tarkoitetun hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • varhaiskasvatuslain (540/2018) 18 §:ssä tarkoitetun päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto.

Henkilötunnuksen käsittelylle on laissa säädetty peruste (varhaiskasvatuslain (540/2018) 70 §).

Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

Varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen huoltajaa koskevat henkilötiedot

Yleiset henkilötiedot:

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja siirtää/tallentaa Vardaan seuraavat varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen huoltajaa koskevat henkilötiedot:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot;
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo;
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko;
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä.

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Henkilötunnuksen käsittelylle on laissa säädetty peruste (varhaiskasvatuslain (540/2018) 70 §).

Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä (työntekijää) koskevat henkilötiedot

Yleiset henkilötiedot:

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja siirtää/tallentaa Vardaan seuraavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikat ja tässä laissa tarkoitettu työtehtävä
 • henkilön työsuhde sekä henkilön työaika
 • suoritettu varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitetun kelpoisuuden tuova tutkinto
 • osallistuminen täydennyskoulutukseen.

Henkilötunnuksen käsittelylle on laissa säädetty peruste (varhaiskasvatuslain (540/2018) 70 §).

Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

Vardan käyttöoikeuksien haltijoiden henkilötiedot

Yleiset henkilötiedot:

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Opetushallituksen ylläpitämän käyttövaltuuspalvelun kautta Vardaan yhdistettävät rekisteröidyn tiedot:

 • käyttäjätunnukset, salasanat ja lokitiedot
 • sähköpostiosoite, asiointikieli, henkilö-OID, käyttöoikeudet eri organisaatioihin.

Henkilötunnusta käsitellään laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi (HE 9/2018 tietosuojalaki 29 §).

Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

Perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien henkilötiedot

Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja tallentaa Vardaan seuraavat henkilötiedot, mikäli tuottajan ja/tai toimipaikan nimessä esiintyy luonnollisen henkilön etu- ja sukunimi:

 • yksityiset palveluntuottajat: etunimi ja sukunimi varhaiskasvatuksen tuottajan nimenä ja/tai toimipaikan nimenä
 • kunnat ja kuntayhtymät: etunimi ja sukunimi toimipaikan nimenä
 • yhteystiedot.

Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaiset, joille luovutetaan henkilötietoja varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelun avulla:

 • lasten tiedot: Kansaneläkelaitos (arvio vuodesta 2020 lähtien).

Ajantasaiset tiedot säännönmukaisista luovutuksensaajista

(https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatuksen+tietovaranto)

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellisiä tutkimuksia varten.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Vardan ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuvat palveluntarjoajat (henkilötietojen käsittelijät) pääsevät tarkastelemaan rekisterin sisältämiä henkilötietoja Opetushallituksen määrittämässä laajuudessa.

Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista (sis. tiedon komission tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta) ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai, jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit

Lasta ja lapsen huoltajia koskevat tiedot säilytetään tietovarannossa, kunnes viisi vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona lapsen 12 §:ssä tarkoitettu oikeus varhaiskasvatukseen päättyi.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot säilytetään tietovarannossa, kunnes viisi (5) vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona henkilön työsuhde varhaiskasvatuksen tehtävissä päättyi.

Varhaiskasvatuksen järjestäjää ja tuottajaa koskevat tiedot säilytetään tietovarannossa, kunnes viisi vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona varhaiskasvatuksen järjestäjän tai tuottajan toiminta lakkasi.

Oppijanumero sekä ne yksilöivät tunnistetiedot, joiden perusteella oppijanumero on annettu, säilytetään pysyvästi.

Lokitietorekisterin tiedot säilytetään viisi vuotta niiden syntymisestä.

Henkilötiedot, joiden säilytysaika on päättynyt, hävitetään rekisteristä vuosittain tai arkistoidaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja saada pääsy Vardaan tallennettuihin henkilötietoihin (15 artikla)

 • Varhaiskasvatuksen luovutuspalvelun katselukäyttöliittymän kautta (käyttöönotto v. 2019)
 • Tietoja voi pyytää toimittamalla Opetushallitukselle Rekisteritietojen tarkastuslomakkeen  (https://opintopolku.fi/wp/wp-content/uploads/2019/02/Rekisteritietojen-tarkastus-1.1.docx)

Oikeus Vardaan merkittyjen tietojen oikaisemiseen (16 artikla)

 • Oikaisupyyntö osoitetaan ensisijaisesti kunnalle/kuntayhtymälle/yksityiselle palveluntuottajalle kunnan/kuntayhtymän/yksityisen palveluntuottajan ilmoittamalla tavalla.
 • Oikaisupyyntö voidaan tehdä myös Opetushallitukselle, joka ohjaa sen edelleen oikealle kunnalle/kuntayhtymälle/yksityiselle palveluntuottajalle. Oikaisuvaatimukset Opetushallitukselle tehdään Rekisteritietojen korjauslomakkeella (https://opintopolku.fi/wp/wp-content/uploads/2019/02/Rekisteritietojen-korjaus-1.1.docx)

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Vardassa (18 artikla)

 • Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava Opetushallitukselle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 68 §:n mukaan kunnalla, kuntayhtymällä ja yksityisen palvelun tuottajalla on velvollisuus tallentaa tietovarantoon lain 70 §:ssä tarkoitetut varhaiskasvatusta koskevat tiedot tuottamansa palvelun osalta.

Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa siitä, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Vardaan tallennettavat tiedot saadaan

 • Lasten ja huoltajien henkilötiedot saadaan huoltajalta, kunnalta/kuntayhtymältä/yksityiseltä palveluntuottajalta sekä Väestötietojärjestelmästä.
 • Työntekijöiden henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään, kunnalta/kuntayhtymältä/yksityiseltä palveluntuottajalta sekä Väestötietojärjestelmästä.
 • Käyttöoikeuksien haltijoiden henkilötiedot saadaan henkilöiltä itseltään.
 • Perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien henkilötiedot saadaan varhaiskasvatustoimijalta.

Varhaiskasvatustoimija tallentaa lasten, huoltajien ja työntekijöiden tiedot varhaiskasvatuslain 70 §:n mukaisesti Vardaan. Käyttöoikeuksien haltioiden tiedot tallentaa henkilö itse.

Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa tai profiloinnissa.