Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin 4.–20.1.2022. Tutustu hakuohjeisiin ja koulutustarjontaan.

 

Varda-palvelun tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / Tiedonanto

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)

Informointivelvoitteen edellyttämä tieto

Rekisteröityjen informointi varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) osalta.

Informoinnin kohteena oleva rekisteröityjen ryhmä

Varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset, lasten vanhemmat ja muut lailliset edustajat sekä varhaiskasvatuksen työntekijät, rekisterin käyttöoikeuksien haltijat sekä perhepäivähoitajat ja ryhmäperhepäivähoitajat.

Rekisterin nimi

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda)

Lisätietoja Vardasta suomeksi ja ruotsiksi 

Rekisterinpitäjät

Nimi

1. Opetushallitus
2. Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja

Opetushallituksen lisäksi yhteisrekisterinpitäjiä ovat varhaiskasvatustoimijat (kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset palveluntuottajat).

Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palvelujentuottaja vastaa tietovarantoon tallentamiensa tietojen osalta niiden sisällöstä ja virheettömyydestä sekä muista rekisterinpitäjän velvollisuuksista, joita ei Varhaiskasvatuslain (540/2018) 67 § säädetä Opetushallituksen velvollisuudeksi. Rekisterinpitäjänä toimivan kunnan, kuntayhtymän tai yksityisen palvelujentuottajan on huolehdittava, että tallennettavat tiedot ovat ajantasaisia.

Opetushallitus vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä ohjelmointirajapinnoista tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten. Opetushallitus vastaa myös tietovarannon käytettävyydestä, eheydestä ja muuttumattomuudesta sekä suojaamisesta ja säilyttämisestä. Opetushallitus vastaa tietovarannosta tapahtuvan tietojen luovutuksen lainmukaisuudesta ja ohjelmointirajapintojen avaamisen edellytysten tutkimisesta.

Opetushallitus vastaa saman Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan tietosuoja-asetuksen 15 ja 18 artikloiden mukaisista rekisteröidyn oikeuksista päästä tietoihin ja rajoittaa käsittelyä sekä 19 artiklan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta.

Tutustu myös kunnan, kuntayhtymän tai yksityisen palveluntuottajan toimittamaan rekisteröityjen informointiin ko. organisaation oman kanavan kautta.

Osoite

PL 380 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki

Muut yhteystiedot

kirjaamo(at)oph.fi, opetushallitus(at)oph.fi, puhelin 029 533 1000 (vaihde)

Rekisterinpitäjän ja tapauksen mukaan tämän mahdollisen edustajan (4(17) artikla) identiteetti ja yhteystiedot

Nimi

Erja Nokkanen

Yhteystiedot

vaihde 029 533 1000, kirjaamo(at)oph.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jyrki Tuohela, sähköposti tietosuoja(at)oph.fi, puhelin 029 533 1000 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Varhaiskasvatuksen tietovarantoa (Varda) ylläpidetään osana erilaisista Opetushallituksen ylläpitämistä rekistereistä ja tietovarannoista koostuvaa rekisterikokonaisuutta.

Vardan tarkoituksena on

1) mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen henkilön itsensä tai tämän laillisen edustajan ja tietoja tarvitsevien viranomaisten ja tutkijoiden käytettäväksi.

2) turvata varhaiskasvatuslaissa määriteltyjen varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuus ja luotettavuus sekä tehostaa hallinnon toimintaa.

3) edistää oikeaan ja riittävään tietoon perustuvaa varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa.

Viranomaiset voivat käyttää lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia Vardaan tallennettuja tietoja. Vardaan tallennettuja tietoja voidaan käyttää lisäksi varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa.

Opetushallitus tuottaa tietovarantoon tallennetuista tiedoista vuosittain varhaiskasvatuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin, tutkimuksen ja muun seurannan sekä ohjauksen tietoaineistoja siten kuin opetus- ja kulttuuriministeriö määrää.

Oikeusperusteet

Lakisääteinen velvoite (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c). Käsittely perustuu seuraavaan lainsäädäntöön:

 • Varhaiskasvatuslaki (540/2018)
 • Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)

Yleinen etu ja julkinen valta (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1e). Käsittely on tarpeen tilastointia varten ja se on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden. Käsittely perustuu seuraavaan lainsäädäntöön:

 • Varhaiskasvatuslaki (540/2018)
 • Tietosuoja-asetus (2016/679) 5 artikla 1b)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Tilastolaki (280/2004).

Oppijanumerorekisterin tietosuojaseloste 

Tietoa Opintopolku.fi -palvelun evästeistä

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Ryhmä 1: Varhaiskasvatuksen piirissä olevaa lasta koskevat henkilötiedot

Yleiset henkilötiedot:

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja siirtää/tallentaa Vardaan seuraavat varhaiskasvatuksen piirissä olevaa lasta koskevat henkilötiedot:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • varhaiskasvatuslain (540/2018) 17 §:ssä tarkoitetun hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • varhaiskasvatuslain (540/2018) 18 §:ssä tarkoitetun päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto.

Henkilötunnuksen käsittelylle on laissa säädetty peruste (varhaiskasvatuslain (540/2018) 70 §).

Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

Ryhmä 2: Varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen huoltajaa koskevat henkilötiedot

Yleiset henkilötiedot:

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja siirtää/tallentaa Vardaan seuraavat varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen huoltajaa koskevat henkilötiedot:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot;
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo;
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko;
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä.

Henkilötunnuksen käsittelylle on laissa säädetty peruste (varhaiskasvatuslain (540/2018) 70 §).

Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

Ryhmä 3: Varhaiskasvatuksen henkilöstöä (työntekijää) koskevat henkilötiedot

Yleiset henkilötiedot:

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja siirtää/tallentaa Vardaan seuraavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikat ja tässä laissa tarkoitettu työtehtävä
 • henkilön työsuhde sekä henkilön työaika
 • suoritettu varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitetun kelpoisuuden tuova tutkinto
 • osallistuminen täydennyskoulutukseen.

Henkilötunnuksen käsittelylle on laissa säädetty peruste (varhaiskasvatuslain (540/2018) 70 §).

Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

Ryhmä 4: Vardan käyttöoikeuksien haltijoiden henkilötiedot

Yleiset henkilötiedot:

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistettävät rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Opetushallituksen ylläpitämän käyttövaltuuspalvelun kautta Vardaan yhdistettävät rekisteröidyn tiedot:

 • käyttäjätunnukset, salasanat ja lokitiedot
 • sähköpostiosoite, asiointikieli, henkilö-OID, käyttöoikeudet eri organisaatioihin.

Henkilötunnusta käsitellään laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi (HE 9/2018 tietosuojalaki 29 §).

Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

Ryhmä 5: Perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien henkilötiedot

Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja tallentaa Vardaan seuraavat henkilötiedot, mikäli tuottajan ja/tai toimipaikan nimessä esiintyy luonnollisen henkilön etu- ja sukunimi:

 • yksityiset palveluntuottajat: etunimi ja sukunimi varhaiskasvatuksen tuottajan nimenä ja/tai toimipaikan nimenä
 • kunnat ja kuntayhtymät: etunimi ja sukunimi toimipaikan nimenä
 • yhteystiedot.

Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietovarantoon ei sovelleta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tiedon luovuttamista ja tietoaineistojen tuottamista koskevia säännöksiä, tieteellistä tutkimusta lukuun ottamatta.

Viranomaiset, joille luovutetaan henkilötietoja varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelun (varhaiskasvatuslaki 73 §) avulla:

 • lasten tiedot: Kansaneläkelaitos.

Ajantasaiset tiedot säännönmukaisista luovutuksensaajista

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellisiä tutkimuksia varten.

Yhteisrekisterinpitäjät pääsevät käsittelemään rekisterin sisältämiä henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi.

Vardan ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuvat palveluntarjoajat (henkilötietojen käsittelijät) pääsevät tarkastelemaan rekisterin sisältämiä henkilötietoja Opetushallituksen määrittämässä laajuudessa.

Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista (sis. tiedon komission tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta) ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai, jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit

Lasta ja lapsen huoltajia koskevat tiedot säilytetään tietovarannossa, kunnes viisi vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona lapsen 12 §:ssä tarkoitettu oikeus varhaiskasvatukseen päättyi.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot säilytetään tietovarannossa, kunnes viisi (5) vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona henkilön työsuhde varhaiskasvatuksen tehtävissä päättyi.

Varhaiskasvatuksen järjestäjää ja tuottajaa koskevat tiedot (kuten perhepäivähoitajat ja ryhmäperhepäivähoitajat) säilytetään tietovarannossa, kunnes viisi vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona varhaiskasvatuksen järjestäjän tai tuottajan toiminta lakkasi.

Virkailijoiden käyttöoikeuteen liittyviä tietoja säilytetään käyttöoikeuden voimassaolon ajan.

Oppijanumero sekä ne yksilöivät tunnistetiedot, joiden perusteella oppijanumero on annettu, säilytetään pysyvästi.

Lokitietorekisterin tiedot säilytetään viisi vuotta niiden syntymisestä.

Henkilötiedot, joiden säilytysaika on päättynyt, hävitetään rekisteristä vuosittain tai arkistoidaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja saada pääsy Vardaan tallennettuihin henkilötietoihin (15 artikla)

Henkilön oikeus saada tietoja nähtäväksi koskee hänen omia tietojaan tai sen tietoja, jonka laillinen edustaja hän on.

Oikeus Vardaan merkittyjen tietojen oikaisemiseen (16 artikla)

 • Oikaisupyyntö osoitetaan ensisijaisesti kunnalle/kuntayhtymälle/yksityiselle palveluntuottajalle kunnan/kuntayhtymän/yksityisen palveluntuottajan ilmoittamalla tavalla.
 • varhaiskasvatuksen luovutuspalvelun katselukäyttöliittymästä osoitteesta https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/ löytyvän kunnan/kuntayhtymän/yksityisen palveluntuottajan sähköpostin kautta
 • Oikaisupyyntö voidaan tehdä myös Opetushallitukselle, joka ohjaa sen edelleen oikealle kunnalle/kuntayhtymälle/yksityiselle palveluntuottajalle. Oikaisuvaatimukset Opetushallitukselle tehdään Rekisteritietojen korjauslomakkeella

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Vardassa (18 artikla)

 • Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava Opetushallitukselle.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tilastotarkoituksessa (21 artikla.

 • Henkilötietojen käsittelyn vastustamista koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava Opetushallitukselle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 68 §:n mukaan kunnalla, kuntayhtymällä ja yksityisen palvelun tuottajalla on velvollisuus tallentaa tietovarantoon lain 70 §:ssä tarkoitetut varhaiskasvatusta koskevat tiedot tuottamansa palvelun osalta.

Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa siitä, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Vardaan tallennettavat tiedot saadaan

 • Lasten ja huoltajien henkilötiedot saadaan huoltajalta, kunnalta/kuntayhtymältä/yksityiseltä palveluntuottajalta sekä Väestötietojärjestelmästä.
 • Työntekijöiden henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään, kunnalta/kuntayhtymältä/yksityiseltä palveluntuottajalta sekä Väestötietojärjestelmästä.
 • Käyttöoikeuksien haltijoiden henkilötiedot saadaan henkilöiltä itseltään.
 • Perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien henkilötiedot saadaan varhaiskasvatustoimijalta.

Varhaiskasvatustoimija tallentaa lasten, huoltajien ja työntekijöiden tiedot varhaiskasvatuslain 70 §:n mukaisesti Vardaan. Käyttöoikeuksien haltioiden tiedot tallentaa henkilö itse.

Oppijanumero ja siihen liittyvät henkilötiedot saadaan Opetushallituksen ylläpitämästä oppijanumerorekisteristä (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä, 884/2017), jonka tiedot saadaan Digi- ja väestötietovirastosta.

Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle

Tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa tai profiloinnissa.