Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Esteettömyys ja oppimisen tuki

Oppilaitosten ja korkeakoulujen tavoitteena ovat saavutettavat opiskeluympäristöt ja esteetön opiskelu.

Yksilöllistä tukea ovat esimerkiksi opinto-ohjaus ja opiskelijan hyvinvointipalvelut kuten kuraattorien, opintopsykologin tai opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Myös opiskeluun ja opintojen etenemiseen liittyvissä erityiskysymyksissä voit saada ohjausta ja tukea kunkin oppilaitoksen ja korkeakoulun käytäntöjen mukaisesti.

Sinulla on oikeus saada opetusta sekä oppia ja opiskella omien kykyjesi ja mahdollisuuksiesi mukaisesti. Tietyin edellytyksin sinulla on oikeus avustajapalveluihin, erityisiin apuvälineisiin tai muihin vastaaviin tukipalveluihin. Ilmoita mahdollisista esteistä ja tarpeistasi ajoissa, jotta saisit palvelut käyttöösi.

Opiskelussa otetaan huomioon:

 • Yksilölliset opetusjärjestelyt ja ohjaus
 • Opiskelijan osallisuus ja hyvinvointi
 • Toimiva vuorovaikutus
 • Oppilaitoksen tilat ja ympäristö
 • Tietotekniikka, viestintä ja oppimateriaalit

Jokaisessa oppilaitoksessa ja korkeakoulussa on henkilö tai yksikkö, joka vastaa opiskelijavalintojen ja opiskelun esteettömyydestä ja kertoo tarvittaessa tarkemmin oman oppilaitoksensa ja korkeakoulunsa esteettömyyskäytännöistä. Myös oppilaitoksen ja korkeakoulun koulutustarjonnan kuvauksissa Opintopolussa kerrotaan esteettömän opiskelun ja oppimisen tuen käytännöistä.

Ylioppilastutkinto

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnossa, tutustu Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeisiin ja määräyksiin. Erityisjärjestelyistä on ilmoitettava etukäteen, usein opiskelijan jo aloittaessa opinnot lukiossa, sillä todistusta varten on allekirjoitettava ja toimitettava tarvittavat lausunnot.

Vain erikoistilanteissa erityisjärjestelyt voivat vaikuttaa ylioppilaskokeen arvosanan nostamiseen tai esimerkiksi kuullun ymmärtämisen kokeesta vapauttamiseen.

Valintakokeen esteettömyys

Hakijoiden perustellut tarpeet otetaan huomioon yleensä lääkärintodistuksen ja asiantuntijalausunnon mukaisesti.

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä valintakokeessa, sinun kannattaa tutustua huolellisesti oppilaitosten ja korkeakoulujen valintakoeohjeisiin ja niiden tietoon esteettömyydestä ja erityisjärjestelyistä. Tee tämä riittävän ajoissa ennen valintakoepäivää ja ilmoita omista tarpeistasi oppilaitokseen tai korkeakouluun.

Huomaa, että korkeakoulut ovat asettaneet erityisjärjestelyjen hakemiselle valintakokeessa määräajan, jota tulee noudattaa. Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemuslomake on hakijan tulostettavissa kunkin korkeakoulun ilmoittamalta verkkosivulta.

Tiedustele tarvittaessa asianomaisen kyseisen

Celia muokkaa ja toimittaa tarvittaessa saavutettavat valintakoekirjat hakijoille, jotka jonkin lukemisesteen vuoksi eivät voi käyttää tavallista kirjaa.

Lue lisää Celian saavutettavista valintakoekirjoista.

Opetuksen ja opiskelun esteettömyys

Yksilölliset opetusjärjestelyt ovat osa opiskelun esteettömyyttä. Järjestelyt voivat olla tarpeen opintojen aikana, jos sinulla on esimerkiksi kuulo-, näkö- tai muu aistivamma, aivo- tai liikuntavamma, luki- tai kirjoitusvaikeus. Erityisjärjestelyt voivat tarkoittaa esimerkiksi lisäaikaa tentissä, suullista tenttiä, häiriötöntä tilaa tai tietokoneen käytön sallimista. Tutustu tarvittaessa oppilaitosten ja korkeakoulujen käytäntöihin Opintopolun koulutusten kuvauksissa tai oppilaitosten ja korkeakoulujen omilla verkkosivuilla.

Verkkomateriaalien esteettömyys ja IT-laitteet

Oppilaitoksissa ja korkeakouluissa pyritään ottamaan huomioon viestinnän ja verkko-opetuksen saavutettavuus sekä laitteiden ja kalusteiden toimivuus erilaisten käyttäjien tarpeiden mukaan. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään oppilaitosten ja korkeakoulujen opetuksessa ja palveluissa yhä enemmän. Useimmiten se voi edistää opetuksen ja opiskelun saavutettavuutta, kun toiminta ei ole sidoksissa aikaan ja paikkaan. Oppilaitosten ja korkeakoulujen tulisi ottaa huomioon saavutettavuusohjeet (esimerkiksi WCAG 2.0) ja varmistaa sähköisten palvelujen ja opetuksen saatavuus ja toteutus. Ole itsekin aktiivinen ja kerro kehittämistoiveistasi ja tarpeistasi.

Yleinen kulkukelpoisuus ja varustelu oppilaitoksissa ja korkeakouluissa

Jokaisen tulisi pystyä liikkumaan ja toimimaan oppilaitoksessa ja korkeakoulussa. Tämä tarkoittaa:

 • vaivatonta liikkumista piha- ja paikoitusalueella
 • helppoa sisäänpääsyä rakennuksiin
 • vaivatonta liikkumista ja toimimista oppilaitoksen sisällä (muun muassa hissit ja esteettömät wc:t)
 • hyvää kuunteluympäristöä
 • selkeitä ohjeita ja opasteita.

Sinun kannattaa tutustua huolellisesti valintakoepaikkakunnan liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin esimerkiksi Internetin karttapalveluiden avulla. Yleensä kartat, kulkureitit ja pysäköintialueet löytyvät oppilaitoksen tai korkeakoulun verkkosivuilta jo hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Tarvittaessa asiaa voi tiedustella myös kyseisen oppilaitoksen, yliopiston tai ammattikorkeakoulun hakijapalveluista.

Opintososiaaliset edut ja tuet

Erityisen tuen tarpeessa oleva opiskelija voi myös saada erilaisia palveluja ja tukitoimia sekä Kelan että oman kotikuntansa kautta.

Kunnalta saatavat tuet:

 • henkilökohtainen apu
 • kuljetuspalvelut
 • asumiseen liittyvät vammaispalvelut
 • apuvälineet.

Kelalta saatavat tuet:

 • ammatillinen kuntoutus
 • vaikeavammaisten apuvälineet opiskeluun ja työhön
 • kuntoutusraha
 • tulkkauspalvelut

Tarkempia tietoja saat esimerkiksi

 • alan järjestöistä
 • Kelasta tai
 • kotikunnastasi.

Esteettömiä oppimateriaaleja tilattavissa

Tutustu Celian palveluihin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevalle.

Tutustu Celian palveluihin aikuisopiskelijalle.

Tutustu Celian palveluihin perus- ja toisen asteen opiskelijalle.