Skip to content

Tuet opiskelijalle

Opintotuki | Koulumatkatuki | Aikuisten perusopetusOpintotuki opintoihin ulkomaille

Opintotuki

Kelan myöntämä opintotuki on yleisin tapa rahoittaa opintosi. Opintotukea voi saada peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Sen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana.

Opintotuki koostuu

 • opintorahasta,
 • asumislisä (1.8.2017 alkaen vain ulkomailla opiskelevilla ja kansan- tai urheiluopiston maksullisilla linjoilla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa).
 • valtion takaamasta opintolainasta.

Opintorahan määrään vaikuttavat ikä, asumismuoto, siviilisääty, oppilaitos ja tulot. Opintolainan valtiontakausta haetaan samalla kertaa opintorahan kanssa.

Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopiskelijalle ja vastaavasti lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville. Opintotukea voi yleensä saada vasta 17-vuotiaana. Jos olet 15- tai 16-vuotias ja vanhempiesi tulot ovat pienet, voit saada opintorahan oppimateriaalilisää ja opintolainan valtiotakauksen.

Tutustu Kelan opintotuen pikaoppaaseen

Kuka voi hakea opintotukea?

Hae opintotukea sitten, kun olet vastaanottanut opiskelupaikan. Voit Oma Opintopolku-palvelusta siirtyä linkin kautta Kelan asiointipalveluun hakemaan opintotukea. Lue lisää

Kela saa opiskelupaikan vastaanottotiedot kotimaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, ammatillisista oppilaitoksista ja lukioista. Opintorahaa voi hakea 17 vuotta täyttänyt opiskelija. Valtion takaamaa opintolainaa voi hakea opiskelija, joka saa opintorahaa tai aikuiskoulutustukea.

Suomessa opiskelua varten opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset.

Millaisiin opintoihin voi saada tukea:

 • lukio-opintoihin, opintotukea ei voi saada opiskeluun aikuislukiossa
  HUOM! Aikuislukio-opintoihin voit saada opintotukea vain, jos suoritat ne ns. kaksoistutkintona eli ammatillisen perustutkinnon yhteydessä. Lukiokurssien tai ylioppilastutkinnon lisäksi sinun on suoritettava myös ammatillista perustutkintoa
 • ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen
 • korkeakouluopiskeluun
 • aikuisten perusopetukseen
 • muuhun peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, joka on julkisen valvonnan alaista ja joka on päätoimista (kestoltaan vähintään 8 viikkoa).

Katso videolta miten haet opintotukea ja asumistukea verkossa

Mikä on tukikuukausien määrä ja enimmäistukiaika?

Tarkista Kelan sivuilta tukikuukausien määrä. Enimmäistukiaika riippuu siitä, koska olet aloittanut tai aloitat opinnot.
Lue lisää opintotuesta Kelan sivuilta.

Koulumatkatuki

Koulumatkatukea voi saada päivittäisten matkakustannusten korvaamiseksi.  Sinun on asuttava Suomessa ja opiskeltava Suomessa päätoimisesti. Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti matkoihin julkisella liikenteellä tai koulukuljetuksella.

Koulumatkatukea voit saada, jos:

 • opiskelet lukiossa
 • suoritat ammatillista perustutkintoa
 • suoritat kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa
 • opiskelet aikuis- tai iltalukiossa ja suoritat lukio-opinnot ammatillisen perustutkinnon yhteydessä eli yhdistelmätutkintona
 • osallistut maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukioon valmistavaan koulutukseen
 • suoritat ammatillisen perustutkinnon näyttötutkintona ja osallistut siihen valmistavaan koulutukseen
 • osallistut työhön tai itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen
 • opiskelet Pelastusopistossa tai Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa ja suoritat siellä ammatillista perustutkintoa.

Opintojen pitää olla päätoimisia.

Lue Kelan sivuilta opintojen päätoimisuudesta.

Miten haen koulumatkatukea?

Koulumatkatuen määrään vaikuttavat koulumatkasi pituus ja matkustustapa.

 • Hae koulumatkatukea erikseen joka lukuvuodeksi (1.8.–31.7.).
 • Täytä hakulomake, jonka saat Kelan sivuilta, Kelan toimistosta tai oppilaitoksestasi, ja toimita lomake oppilaitokseesi.

Lue lisää koulumatkatuesta Kelan sivuilta.

Tukea aikuisten perusopetuksessa opiskeleville

Ai­kuis­ten pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa opiskelevat voivat saada opin­to­tu­kea ja kou­lu­mat­ka­tu­kea. Edellytyksenä on, et­tä hen­ki­lö­koh­tai­seen opis­ke­lu­suun­ni­tel­maasi sisältyy vä­hin­tään 22 kurs­sia lu­ku­vuo­des­sa. Opinnot ovat päätoimisia.

Voit saada opintotukea ja koulumatkatukea, jos olet aikuisten perusopetuksessa eli suoritat oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettyä perusopetusta. Opintotuki myönnetään yleensä samoin periaattein kuin opintotuki lukiokoukoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Voit osallistua aikuisten perusopetukseen, jos

 • et ole oppivelvollisuusikäisenä suorittanut perusopetusta (peruskoulua)
 • haluat suorittaa perusopetuksen oppiaineita, täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa oppiaineiden arvosanoja.

Lue lisää aikuisten perusopetuksesta

Opintotuki opintoihin ulkomaille

Jos aiot opiskella ulkomailla, aloita opiskelun rahoituksen suunnittelu hyvissä ajoin. Selvitä opiskelun kustannukset, kuten lukukausimaksut, opiskelumaksut ja elinkustannukset etukäteen.

Osa tutkinnosta ulkomailla

Voit saada opintotukea ulkomaille, jos kotimaiseen tutkintoon liittyvät opintosi tai harjoittelusi ulkomailla hyväksytään Suomessa suorittamaasi tutkintoon. Voit lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille vaihto-ohjelman kautta tai voit hankkia paikan itse.

Opintotukihakemuksesi käsitellään samassa paikassa (yliopiston opintotukilautakunta, Kelan toimisto, opintotukikeskus) kuin muutkin opintotukiasiasi.

Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla

Opintotukea voit saada koko tutkinnon suorittamiseen ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelumaasta riippumatta, jos opintosi vastaavat tuettavia opintoja Suomessa. Lisäksi ulkomailla oleskelusi tulee olla tilapäistä.

Kelan opintotukikeskus hoitaa ulkomailla koko tutkintoa suorittavien opintotukiasiat.

Lisätietoa ja hakuohjeet Kelan sivuilla

Palaa sivun alkuun