Skip to content

Tuet työssä käyvälle

Aikuiskoulutustuki ι Ammattitutkintostipendi ι Opintovapaa ι Vuorotteluvapaa

Aikuiskoulutustuki

Työllisyysrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä.

Voit saada täysimääräistä aikuiskoulutustukea, jos olet omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, olet työ- tai virkasuhteessa ja

 • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
 • olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
 • jäät palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja
 • saat opintovapaan aikana sivutuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa ja
 • et saa opiskeluun muuta tukea.

Opiskelun tulee tukiaikana olla päätoimista, ja sinun pitää olla tukiaikana läsnä oleva opiskelija oppilaitoksessa.

Lue lisää aikuiskoulutustuesta Työllisyysrahaston sivuilta.

Soviteltu aikuiskoulutustuki

Jos opiskelet osa-aikaisesti tai yhtäjaksoinen palkaton opintovapaasi kestää alle kaksi kuukautta, voit hakea soviteltua aikuiskoulutustukea.

Lue lisää edellytyksistä saada soviteltua aikuiskoulutustukea

Yrittäjän aikuiskoulutustuki

Myös yrittäjä voi saada aikuiskoulutustukea.

Lue lisää yrittäjän aikuiskoulutustuesta

Millaiseen koulutukseen voi saada aikuiskoulutustukea

Voit saada aikuiskoulutustukea tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Tukea ei saa yleissivistävään, harrastusluonteiseen tai vapaatavoitteiseen koulutukseen.

Ammattitutkintostipendi

Jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, Työllisyysrahasto voi myöntää sinulle ammattitutkintostipendin kertakorvauksena. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei katsota perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi.

Lisätietoja ammattitutkintostipendistä ja hakemisesta

Saat lisätietoja ammattitutkintostipendin saamisedellytyksistä ja sen hakemisesta Työllisyysrahastolta.

Lue lisää Työllisyysrahaston verkkosivuilta

Opintovapaa

Opintovapaa tarjoaa opiskelumahdollisuuden työssäkäyville. Työ- tai virkasuhde jatkuu opintovapaan aikana, mutta työntekijälle ei makseta palkkaa ilman erillistä sopimusta.

Opintovapaata voi saada enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Vapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Jos työ- tai virkasuhde on kestänyt alle vuoden, mutta vähintään kolme kuukautta, opintovapaan pituus on enintään viisi päivää.

Millaiseen koulutukseen

 • kaikenlaiseen koulutukseen, joka on julkisen valvonnan alaista
 • ei oppisopimuskoulutukseen.
 • vapaa voidaan tietyin edellytyksin myöntää myös ammattiyhdistyskoulutukseen tai maatalousyrittäjille järjestettyyn koulutukseen.

Miten haet

Yli viisi työpäivää kestävää opintovapaata on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista. Enintään viiden työpäivän opintovapaata haetaan suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista, jollei työnantajan ja työntekijän kesken toisin sovita.

Palkattomalla opintovapaalla opiskeleva voi olla oikeutettu saamaan aikuiskoulutustukea, opintolainan valtiontakauksen opintorahaa ja/tai asumislisää.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijöiden työssä jaksamista, ja sen voi käyttää haluamallaan tavalla, esimerkiksi opiskeluun. Vuorotteluvapaalla olet vapaalla, mutta palvelussuhteesi työnantajaasi jatkuu.

Vapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi henkilön, joka on työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana. Vuorotteluvapaan pitää kestää vähintään 100 kalenteripäivää, ja sen enimmäiskesto on 180 kalenteripäivää.

Kuka voi hakea

 • Voit hakea vuorotteluvapaata, jos olet kokoaikatyössä tai työskentelet vähintään 75 prosenttia kokoaikatyöstä. Lisäksi sinulla pitää olla vähintään 20 vuoden työhistoria ja vähintään 13 kuukauden yhtäjaksoinen palvelussuhde samaan työnantajaan.
 • Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta. Vuorotteluvapaa pitää aloittaa viimeistään sinä kuukautena, jolloin täytät 60 vuottaa. Ylärajaa ei ole, jos olet syntynyt ennen vuotta 1957.

Miten haet

 • Ota ensin yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon vuorotteluvapaan edellytysten selvittämiseksi.
 • Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Sovit vapaasta työnantajasi kanssa kirjallisella vuorottelusopimuksella. Sopimus tulee toimittaa työ- ja elinkeinotoimistoon ja sen liitteenä lisäksi selvitys työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi ja vapaan edellytysten täyttymisestä.
 • Haet vuorottelukorvausta omalta työttömyyskassalta tai Kelan toimistosta.
 • Hakulomake ja ohje Tyttömyyskassojen yhteistyöjärjestön sivuilla.

Lisätietoja

Lue lisää vuorotteluvapaasta TE-palvelujen sivuilta
Lue vuorottelukorvauksesta Kelan sivuilta