Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset korkeakouluissa

Siirry ajankohtaisiin korkeakoulujen opiskelijaksi ottamisen rajoituksien ohjeisiin uuteen Opintopolkuun

Seuraavilla aloilla korkeakouluopinnoissa on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista.

Ammattikorkeakoulut

 • humanistinen ja kasvatusala
 • merenkulkualan merikapteenin koulutus
 • sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala.

Yliopistot 

 • farmasia
 • hammaslääketiede
 • kuvataidekasvatus
 • logopedia
 • lääketiede
 • opettajankoulutus
 • psykologia
 • sosiaalityö.

Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa.

Tarkoituksena ei ole asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle.

Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua koulutukseen.

Alakohtaiset rajoitukset

Löydät jokaisen korkeakoulun omille koulutuksilleen määrittelemät alakohtaiset rajoitukset koulutuksen omasta koulutuskuvauksesta.

Lisätietoa korkeakouluista

Saat tarkempia tietoja koulutukseen hakemisesta ja opiskelijaksi ottamisen rajoituksista asianomaisen korkeakoulun hakijapalveluista.

Ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut

Yliopistojen hakijapalvelut

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä.

Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista.

Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen

Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle.

Opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos

 • hän on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja täten osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa tai
 • hän ei ole hakuvaiheessa kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa peruuttamisesta, joka on johtunut terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvistä rajoituksista tai turvallisuussyistä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee korkeakoulun pyynnöstä antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.