Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Taiteet ja kulttuuriala (kuvataide, musiikki, taideteollinen ala, teatteri ja tanssi) yliopistossa

""

Kuvataide  ι Musiikki  ι Taidetollinen ala  ι Teatteri ja tanssi

Kuvataide

Kuvataiteilijat työskentelevät eri kuvataidealan ammateissa, joita ovat muun muassa:

 • taidemaalari
 • kuvanveistäjä
 • taidegraafikko
 • valokuvataiteilija
 • media-, performanssi- ja videotaiteilija.

""Kuvataiteiden opintoihin sisältyy sekä teoreettisia että taiteellisia opintoja. Kuvataidealalla vaaditaan taiteellista ja visuaalista lahjakkuutta, erilaisten materiaalien ja tekniikoiden hallintaa sekä kädentaitoja.

Jo opintojen aikana jokainen kuvataiteilija kehittää omat yksilölliset työskentelymenetelmänsä, aihemaailmansa ja näkemyksensä.

Kuvataidealan opiskelijat valmistuvat vapaiksi kuvataiteilijoiksi, jotka usein toimivat erilaisissa kuvataiteen asiantuntijatehtävissä. Moni taiteilijana toimiva työskentelee lisäksi muun muassa kuvataideopettajana.

Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa voi opiskella

 • kuvanveistoa
 • liikkuva kuvaa
 • maalaustaidetta
 • paikka- ja tilannesidonnaista taidetta
 • taidegrafiikkaa.

Musiikki

Musiikin korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen yleisenä tehtävänä on suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäminen ja kulttuuriperinteen vaaliminen.Musiikin alalta valmistuneet työskentelevät yleensä

 • muusikkoina
 • orkesterin- tai kuoronjohtajina
 • säveltäjinä
 • opettajina
 • hallinnollisissa asiantuntijatehtävissä
 • tutkijoina.
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa voi opiskella jazzin, kansanmusiikin, kirkkomusiikin, klassisen musiikin, musiikin johtamisen, musiikkikasvatuksen, musiikkiteknologian, sävellyksen ja musiikinteorian sekä englanninkielisessä Global Music -koulutusohjelmassa.
Maisterivaiheessa tarjotaan lisäksi koulutusta taidejohtamisen ja yrittäjyyden alalla sekä Global Music -maisteriohjelma.

Taideyliopistolla on toimipaikat Helsingissä ja Kuopiossa, jossa voi opiskella kirkkomusiikkia.

Musiikin aineenopettajaksi voi opiskella Jyväskylän ja Oulun yliopistossa.


Taideteollinen ala

""Taideteollisella koulutusalalla on merkittävä asema yhteiskunnassa. Alalla keskitytään palveluiden, sisältöjen, tuotteiden ja visuaalisten ratkaisuiden tuottamiseen. Taide ja muotoilu yhdessä eri tieteiden kanssa luovat vahvan pohjan uusiutuvalle suunnittelulle, toteutuksille, tutkimukselle ja yritystoiminnalle eri ympäristöissä.

Taideteolliselle alalle hakeutuvalta edellytetään taiteellista lahjakkuutta ja innovatiivisuutta. Alalla voi perehtyä mm. graafisen suunnitteluun, teolliseen muotoiluun, uuteen mediaan, kuvataideopetukseen, tekstiilitaiteeseen ja muotisuunnitteluun sekä elokuva- ja lavastustaiteeseen.

Taideteolliselta alalta yliopistosta valmistuvien ammatteja ovat

 • teollinen muotoilija
 • sisustusarkkitehti ja huonekalusuunnittelija
 • vaatetussuunnittelija
 • puvustus- ja lavastussuunnittelija
 • elokuva- ja valokuvataiteen ammattilainen
 • viestinnän ja uusmedian ammattilainen
 • taiteen opettaja
 • taidekäsityön mestari
 • taideteollisuuden tutkija.

Taideteollista alaa voi opiskella Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä sekä Lapin yliopistossa taiteiden tiedekunnassa.


Teatteri ja tanssi

Teatteri- ja tanssialan opinnot ovat

 • taiteellisia töitä
 • työpajoja
 • harjoitustöitä
 • seminaareja
 • luentoja
 • ja ammattiin liittyviä erikoiskursseja.

""Jokaisen opiskelijan opintoihin sisältyy kansainvälisyyttä. Opetus perustuu läsnäoloon ja opiskeluun pienryhmässä. Koulutuksessa tavoitellaan avointa, uteliasta ja keskustelevaa ilmapiiriä. Alan ammattilaiset ohjaavat opiskelijoita taiteilijaksi kasvamisen tiellä.

Opiskelun tehtävänä on kehittää taiteellista ajattelua sekä kykyä taiteen ja tiedon arviointiin. Opiskelijaa ohjataan oman taiteellisen ominaislaadun tunnistamiseen ja syventämiseen.

Opintojen lähtökohtana on taitojen ja sivistyksen kartuttaminen, mutta päämääränä on itsenäiseksi taiteilijaksi kasvu. Koulutus rohkaisee opiskelijaa analyyttiseen ajatteluun ja taiteensa haltuunottoon sekä kehittämään valmiutta oman taiteenalansa kriittiseen ja luovaan uudistamiseen.

Esittävät taiteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Teatteri- ja tanssialan ammatillinen kenttä avartuu uusiin suuntiin ja toteutuu yhä moninaisemmissa konteksteissa.

Teatteri- ja tanssialalta valmistuneet työskentelevät muun muassa

 • valosuunnittelijana
 • äänitaiteilijana
 • tanssijana
 • koreografina
 • näyttelijänä
 • ohjaajana
 • dramaturgina
 • näytelmäkirjailijana
 • esitystaiteilijana
 • tanssinopettajana
 • teatteriopettajana

Teatteri- ja tanssialaa voi opiskella Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa Helsingissä ja teatterityötä Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä.