Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Tietojenkäsittely, tietotekniikka (ICT) ja informaatiotutkimus yliopistossa

""

Tietojenkäsittely ι Tietotekniikka ι Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelytieteen opetuksen ja tutkimuksen kohteena ovat rakenteet ja menetelmät, joilla informaatiota kuvataan ja muunnetaan: niiden teoreettiset perusteet, analyysi, suunnittelu, toteuttaminen ja soveltaminen. Tällaiset menetelmät voidaan toteuttaa tietokoneohjelmina, joiden ohjaamana tietokone suorittaa halutun tehtävän. Tietojenkäsittelytiede on paitsi eksakti menetelmätiede myös konstruktiivinen ja kokeileva tiede, jossa erilaisilla koejärjestelyillä on merkittävä rooli.

Tietojenkäsittelytieteen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat yleensä asiantuntijoiksi liike-elämän ja julkishallinnon atk-tehtäviin, tietotekniikka- ja telealan innovatiivisiin kehitystehtäviin sekä alan opettajiksi ja tutkijoiksi. Kansainvälistyvät yritykset tarjoavat usein mahdollisuuksia myös ulkomailla työskentelyyn.

Opiskelun tärkeän osan muodostavat harjoitus- ja erikoistyöt, joissa harjaannutaan ongelmien ratkaisemiseen tietokoneella, ohjelmiston suunnitteluun, ohjelmointiin ja ohjelmointikielten käyttöön.

Maisteriopinnoissa opiskelija voi suuntautua algoritmeihin ja koneoppimiseen, ohjelmistojärjestelmiin tai hajautettuihin järjestelmiin ja tietoliikenteeseen.

Katso

Kauppa hallinto ja oikeustieteet

Luonnontieteet, matematiikka ja tilastotiede

 


Tietotekniikka

""Tietotekniikasta valmistuvien keskeistä työsarkaa ovat teollisuuden ja tuotantoelämän tietotekniset järjestelmät, joissa yhdistyy tietojenkäsittely ja tietoliikenne.

Työtehtäviin voi kuulua IT-suunnittelu- ja -johtotehtävien lisäksi teollisuuden suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviä sekä tuotannonohjauksessa ja -valvonnassa esiintyviä tietotekniikan erikoissovelluksia.

Lisäksi toiminta-alueena voi olla tutkimus, konsultointi, myynti, opetus ja yrittäjyys.

Koulutuksen ammatillisena tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius sellaisiin tehtäviin, joissa edellytetään tekniikkaan ja tuotantotoimintaan liittyvien tietojenkäsittely-, tietoliikenne- ja informaatioteknisten ongelmien käsittelyä ja ratkaisua.

Opinnoissa painotetaan tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen yhdentymistä tietotekniikassa. Vaativien ohjelmistojen merkitys on jatkuvasti kasvanut.

Ohjelmistotekniikan opintojen tavoitteena on perehtyä ohjelmistojen ja tietojärjestelmien kehittämiseen ja hallintaan tekniseltä kannalta sekä niiden monipuoliseen soveltamiseen.

Opiskelija voi keskittyä tulevaisuuden tietotekniikkaan, jossa oppivat järjestelmät ovat keskeisessä asemassa ihmisläheisen tietotekniikan toteuttamisessa ja kasvavien tietomäärien hallinnassa. Digitaaliset mediat ovat myös tärkeä alue.

Opinnoissa painotetaan erityisesti valmiuksia soveltaa modernia tietotekniikkaa perinteisen insinöörityön eri aloilla. Opiskelija voi ohjelman puitteissa keskittyä älykkäisiin järjestelmiin, tietoverkkoihin, sulautettuihin järjestelmiin tai signaalinkäsittelyyn suuntautuviin opintoihin.

Opiskelija saa perustiedot tekniikkaa tukevilta fysiikan ja sovelletun matematiikan aloilta, ja voi yhdistää tutkintoonsa myös taloudellisia ja kaupallisia opintoja.

Katso myös

Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen

 


Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Informaatiotutkimus tutkii tiedon ja muun kulttuurisen sisällön

  • tuotantoa
  • organisointia
  • hankintaa
  • välittymistä
  • käyttöä ja
  • vaikuttavuutta erilaisissa ympäristöissä.

Internetin myötä informaatioalan asiantuntijuuden tarve on kasvanut useilla aloilla. Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia alan asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin informaatioalan organisaatiossa, yritysten ja julkisen sektorin tiedonhallinta- ja tietopalveluyksiköissä, tutkimuslaitoksissa sekä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa.