Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Yliopistojen erikoistumiskoulutukset

Erikoislääkärikoulutus | Erikoishammaslääkärikoulutus

Erikoispsykologikoulutus: Kliininen mielenterveyspsykologiaKliininen terveyspsykologia | Lapset ja nuoret | Neuropsykologia | Psykoterapia | Työ- ja organisaatiopsykologia

Farmasian erikoistumiskoulutus

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Opettajien erikoistumiskoulutus: Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissäKoulu- ja työhyvinvoinnin vahvistaminen osallisuutta kehittämällä Monikulttuurisuus opetustyössä

Oikeuspsykologikoulutus: Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus / Specialiseringsutbildning i rättspsykologi

Teknisen viestinnän erikoistumiskoulutus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus


Seuraavassa on lyhyet esittelyt yliopistojen erikoistumiskoulutuksista. Katso hakuajat ja koulutusten tarkemmat sisällöt yliopistojen sivuilta.

Erikoislääkärikoulutus

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

5-6 vuotta

Kohderyhmä 

Erikoislääkärikoulutus on suunnattu lääketieteen lisensiaatin koulutuksen suorittaneille lääkäreille, joille Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden.

Koulutuksen tavoite 

Erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoislääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoislääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Koulutuksen tulee antaa erikoislääkärille valmiudet hallita vaativia diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa erikoisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yksilö- ja väestötasolla. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että lääkäri perehtyy terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Yliopisto

Helsingin yliopisto

Specialistläkarutbildningen, information på svenska

Utbildningens omfattning och planerad längd

5-6 år

Målgrupp 

Specialistläkarutbildningen riktar sig till läkare som har avlagt medicine licentiatexamen och som av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har beviljats rätt att utöva läkaryrket.

Utbildningens mål 

Ett mål för specialistläkarutbildningen är att göra läkaren förtrogen med den vetenskapliga kunskapen och inhämtandet av information inom den egna specialiteten samt ge färdigheter för specialistläkares uppgifter inom den, för upprätthållandet av yrkesskickligheten och utvecklandet av den egna specialiteten samt för verksamhet som specialistläkare inom social- och hälsovårdens servicesystem. Utbildningen ska ge specialistläkaren färdigheter att behärska krävande diagnostiska metoder samt att planera och genomföra krävande prevention och vård inom specialiteten på individ- och befolkningsnivå. Ett mål för utbildningen är dessutom att läkaren fördjupar sig i ledningen, förvaltningen och planeringen av hälso- och sjukvården samt det yrkesövergripande samarbetet inom hälso- och sjukvården.

Universitet

Helsingfors universitet


Erikoishammaslääkärikoulutus

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

3-6 vuotta

Kohderyhmä

Erikoishammaslääkärikoulutus on suunnattu hammaslääketieteen lisensiaatin koulutuksen suorittaneille hammaslääkäreille, joille Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeuden.

Koulutuksen tavoite 

Erikoishammaslääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää hammaslääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoishammaslääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoishammaslääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Koulutuksen tulee antaa erikoishammaslääkärille valmiudet hallita vaativia diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa erikoisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yksilö- ja väestötasolla. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että hammaslääkäri perehtyy terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Yliopisto

Helsingin yliopisto

Specialisttandläkarutbildningen, information på svenska

Utbildningens omfattning och planerad längd

3-6 år

Målgrupp 

Specialisttandläkarutbildningen riktar sig till tandläkare som har avlagt odontolgie licentiatexamen och som av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har beviljats rätt att utöva tandläkaryrket.

Utbildningens mål 

Ett mål för specialisttandläkarutbildningen är att göra tandläkaren förtrogen med den vetenskapliga kunskapen och inhämtandet av information inom den egna specialiteten samt ge färdigheter för specialisttandläkares uppgifter inom den, för upprätthållandet av yrkesskickligheten och utvecklandet av den egna specialiteten samt för verksamhet som specialisttandläkare inom social- och hälsovårdens servicesystem. Utbildningen ska ge specialisttandläkaren färdigheter att behärska krävande diagnostiska metoder samt att planera och genomföra krävande prevention och vård inom specialiteten på individ- och befolkningsnivå. Ett mål för utbildningen är dessutom att tandläkaren fördjupar sig i ledningen, förvaltningen och planeringen av hälso- och sjukvården samt det yrkesövergripande samarbetet inom hälso- och sjukvården.

Universitet

Helsingfors universitet


Erikoispsykologikoulutus: Kliininen mielenterveyspsykologia

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

70 op, 3 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen kohderyhmänä ovat erikoissairaanhoidossa sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon (ml työterveyshuolto) rajapinnalla toimivat psykologit, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus psykologiksi valmistumisen jälkeen.

 Koulutuksen tavoite

Koulutuksen käytyään osallistuja hallitsee kliinisen mielenterveyspsykologian keskeiset teoriat ja empiirisesti validoidut käsitteet sekä osaa integroida nämä tietosisällöt ja strategiat omaan työskentelyynsä asiakkaita / potilaita sekä työyhteisöä hyödyttävällä tavalla. Osallistuja hallitsee psykiatrisen diagnostiikan psykologiset taustatekijät, mielenterveyden ja psykiatristen sairauksien tutkimusmenetelmät sekä kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi osallistuja tunnistaa mielenterveyteen vaikuttavat keskeiset somaattiset tekijät. Osallistuja kykenee kirjoittamaan asiakastyössä tarvittavia lausuntoja ja kommunikoimaan osaamistaan suullisesti huomioiden sekä asiakkaan että moniammatillisen työryhmän tarpeet.

Pätevöityminen ja suhde muihin koulutuksiin: Erikoistumisopinnot antavat valmiudet toimia kliinisen erikoispsykologin työtehtävissä terveydenhuollossa. Vastaavaa koulutusta ei järjestetä markkinaehtoisena täydennyskoulutuksena. Koulutus antaa valmiudet sellaisiin ammatillisiin taitoihin, joihin perustutkinto tai oma ammattikäytäntö työpaikkakoulutuksineen ei riitä. Kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologikoulutus käsittelee hoitoketjun alkua, kun kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus puolestaan on spesifimpi ja sijoittuu lähelle erikoissairaanhoitoa.

Yliopisto

Helsingin yliopisto


Erikoispsykologikoulutus: Terveyspsykologia

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

70 op, 3 vuotta työn ohessa.  Lisäksi terveyspsykologian erikoistumisopinnot – moduuli (30 op). 30 opintopisteen moduuli suoritetaan työn ohessa 2v.

Kohderyhmä

Terveyspsykologian koulutus on suunnattu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä työterveyshuollon tehtävissä toimiville psykologeille. Terveyspsykologian erikoistumisopinnot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti terveyspsykologisen tietouteen ja teoriaan, ajankohtaisiin sovellusaloihin ja interventioihin sekä terveyden edistämisen menetelmiin sekä käytäntöihin perehtyneitä kliinisen terveyspsykologian kliinikoita ja asiantuntijoita. Terveyspsykologian erikoistumisopintojen painopistealueita ovat terveyspsykologian teoriaperusta ja terveyden edistäminen sekä terveyspsykologian ajankohtaiset teemat kuten stressi ja uni, ravitsemus-psykologia ja kivun psykologia.

Yliopisto

Itä-Suomen yliopisto


Erikoispsykologikoulutus: Lapset ja nuoret

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

70 op, 3 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), jotka työskentelevät lasten ja nuorten kasvuympäristöissä tai palveluissa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa, lastensuojelussa, perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa tai ammatinharjoittajana.

Tavoite

Koulutus keskittyy lasten ja nuorten psykologiaan raskausajasta nuoruuteen. Koulutuksen käytyään opiskelija hallitsee ajanmukaisen kehityspsykologisen tiedon sekä yksilö- ja perhehoidon ajanmukaiset arviointi- ja interventiomenetelmät. Koulutus tarjoaa lasten ja nuorten kasvuympäristöihin työvälineitä, joilla voidaan edistää mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja kohdata monikulttuurisuus.

Tämän ohella koulutus antaa valmiudet asiantuntijuuden hyödyntämiseen moniammatillisissa yhteisöissä ja verkostoissa (konsultointi, kehittämis- ja suunnittelutyö) sekä työkaluja esimies- ja projektitehtäviin.

Koulutukselle tullaan ehdottamaan Kelan kuntouttajapätevyyttä.

Yliopisto

Turun yliopisto ja Åbo Akademi


Erikoispsykologikoulutus: Neuropsykologia

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

70 op, 3 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), joilla on kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittua ammatillista perehtyneisyyttä, mahdollisuus työskennellä neuropsykologian alaan liittyvissä työtehtävissä koulutuksen aikana sekä jo hankittua neuropsykologian alan työnohjausta ja täydennyskoulutusta.

 Tavoite

Neuropsykologia hyödyntää tutkimuksessa ja kliinisessä työssä nopeasti kehittyvien neurotieteiden sekä psykologian muiden alueiden kuten kognitiivisen ja kehityspsykologian tietämystä ja menetelmiä.

Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten diagnosointi ja kuntoutus. Erikoistumisopinnot antavat valmiudet toimia neuropsykologian erikoispsykologin työtehtävissä.

Yliopisto

Helsingin yliopisto


Erikoispsykologikoulutus: Psykoterapia

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

70 op, 3 vuotta työn ohessa. Ei hakua tammikuussa 2019!

Kohderyhmä

Psykoterapian erikoispsykologin koulutus on suunnattu terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä toimiville psykologeille, joilla jo on psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti psykoterapian teoriaan, tutkimukseen, työnohjaukseen ja käytäntöön perehtyneitä psykoterapian kouluttajia, työnohjaajia, tutkijoita ja asiantuntijoita.

Erikoistumisopintoihin sisältyy psykoterapeuttikouluttajakoulutus, joka vastaa sisältöjen ja laajuuden osalta valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta ja antaa siten pätevyyden psykoterapeuttikouluttajaksi.

Yliopisto

Jyväskylän yliopisto


Erikoispsykologikoulutus: Työ- ja organisaatiopsykologia

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

70 op, 3 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu psykologeille, jotka toimivat esimerkiksi ammatinvalinnan ohjauksessa, henkilöstön arviointi- ja valintatehtävissä, työterveyshuollossa tai työn ja organisaatioiden kehittämistehtävissä. 30 opintopisteen koulutusmoduulin kohderyhmänä ovat korkeakoulutetut alan ammattilaiset, jotka tarvitsevat työssään työ- ja organisaatiopsykologista erityisosaamista.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet toimia itsenäisenä erityisasiantuntijana työelämän tuottavuutta ja hyvinvointia edistävissä psykologisissa tehtävissä sekä kehittää jatkuvasti alan ammattikäytäntöä tieteelliseltä perustalta. Työelämän muutosten nopeus ja henkisen kuormituksen hallinta edellyttävät psykologisen asiantuntemuksen laadullista ja määrällistä lisäämistä. Lisäksi tarjolla on monimuoto-opetuksena toteutettava 30 opintopisteen koulutusmoduuli.

Yliopisto

Tampereen yliopisto


Farmasian erikoistumiskoulutus: Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

 • Farmaseuteille 40 op, 3 vuotta työn ohessa
 • Proviisoreille 60 op, 4 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Sosiaali‐ ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä tai sosiaali‐ ja terveydenhuoltoon liittyvissä viranomaistehtävissä toimivat farmaseutit ja proviisorit

Koulutuksen tavoite 

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet erityisasiantuntijana toimimiseen mm. kliiniseen farmasiaan ja lääkitys- ja potilasturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä sekä alan jatkuvaan ammattikäytäntöjen kehittämiseen tieteelliseltä perustalta. Opinnoista saa pohjaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtäviin ja moniammatillisen yhteistyön rakentamiseen.

Yliopisto

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto


Farmasian erikoistumiskoulutus: Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

 • Farmaseuteille 40 op, 3 vuotta työn ohessa
 • Proviisoreille 60 op, 4 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Lääketeollisuudessa, lääketukkukaupassa ja lääketeollisuuteen liittyvissä viranomaistehtävissä toimivat farmaseutit ja proviisorit (vähintään 1 vuosi työkokemusta)

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet teollisuuden johto- ja asiantuntijatehtäviin ja alan jatkuvaan ammattikäytäntöjen kehittämiseen tieteelliseltä perustalta. Valinnaisten opintojen avulla osaamista voi syventää esimerkiksi tuotekehityksessä, taloudessa ja markkinoinnissa, lääketutkimuksissa tai myyntilupa-asioissa ja lääketurvatoiminnassa. Farmaseuteille koulutus antaa pohjan Qualified Person -pätevyyden hakemiseen.

Yliopisto

Helsingin yliopisto


Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

40 op, 1,5 vuotta työn ohessa.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutukseen voivat hakeutua soveltuvan ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Erikoistumiskoulutus on monialainen. Hakijalta edellytetään myös riittävän laajaa ja monipuolista työkokemusta.

Koulutuksen tavoite

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus tarjoaa välineitä monikulttuurisen ja kansainvälisen työn ammattilaisena toimimiseen. Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus antaa valmiudet:

 • ymmärtää yhteiskuntaa laaja-alaisesti ja monitieteisesti monikulttuurisuuden näkökulmasta ja osata analysoida valtioiden rajat ylittävän muuttoliikkeen, etnisyyden ja kulttuurien merkítyksiä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin,
 • soveltaa omaksumaansa tieteellistä tutkimustietoa ja käytännön kehittämistoiminnan kokemuksia sekä kehittää jatkuvasti omaa asiantuntijuuttaan ja ammattikäytäntöjään erikoistumisalalla,
 • osallistua monikulttuurisuuteen ja kansainvälistymiseen erikoistuneiden yhteiskunnallisten instituutioiden ja organisaatioiden päätöksentekoon, suunnitteluun ja kehittämistoimintaan
 • johtaa työyhteisöjä, asiakkuuksia ja asiantuntijaverkostoja etnistä ja kulttuurista moninaisuutta huomioiden,
 • ymmärtää omaa kulttuurista identiteettiään, kohdata kulttuurisestierilaiseksi kokemiaan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työyhteisön jäseniä sekä viestiä tavoitteellisesti monikielisissä ja -kulttuurisissa tilanteissa.

Yliopisto

Turun yliopisto (toteutuksessa mukana myös Diakonia-ammattikorkeakoulu)


Opettajien erikoistumiskoulutus: Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

60 op, 1,5 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu luokanopettajille ja aineenopettajille, joilla on vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja on tulevaisuuden oppimisen asiantuntija ja uusien oppimisen ympäristöjen edelläkävijä. Koulutuksen suoritettuaan opettajalla on korkeatasoiset valmiudet koordinoida ja ohjata opetussuunnitelman toimeenpanoa omassa koulussaan ja lähialueella, arvioida opettajayhteisön osaamisen tasoa sekä valmistella kehittämishankkeita ja koulutusta koulutason opetusasiantuntijuuden kehittämiseen.

Yliopisto

Turun yliopisto


Opettajien erikoistumiskoulutus: Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

60 op, 2 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu luokanopettajille ja aineenopettajille, joilla on vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

Koulutuksen tavoite  

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja on tulevaisuuden oppimisen asiantuntija ja uusien oppimisen ympäristöjen edelläkävijä. Koulutuksen suoritettuaan opettajalla on korkeatasoiset valmiudet koordinoida ja ohjata opetussuunnitelman toimeenpanoa omassa koulussaan ja lähialueella, arvioida opettajayhteisön osaamisen tasoa sekä valmistella kehittämishankkeita ja koulutusta koulutason opetusasiantuntijuuden kehittämiseen.

Yliopisto

Itä-Suomen yliopisto


Opettajien erikoistumiskoulutus: Koulu- ja työhyvinvoinnin vahvistaminen osallisuutta kehittämällä

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

60 op, 1,5 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu luokanopettajille ja aineenopettajille, joilla on vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja osaa tunnistaa kouluhyvinvointiin, osallisuuteen ja eriarvoistumiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä prosesseja ja mekanismeja. Hän tuntee tieteellisen tutkimuksen tuottamaan evidenssiin pohjautuvat hyvinvoinnin ylläpitämisen menetelmät ja välineet ja hänellä on korkeatasoiset taidot organisoida ja toimia osana moniammatillista asiantuntijayhteistyötä, jonka tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteen tunnistaminen ja oppilaiden negatiivisten kehityspolkujen suunnan muuttaminen.

Yliopisto

Turun yliopisto


Opettajien erikoistumiskoulutus: Monikulttuurisuus opetustyössä

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 1,5 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu luokanopettajille, aineenopettajille sekä muille kasvatus- ja koulutusalan toimijoille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus opetus- ja kasvatusalalta.

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen suorittaneella on valmiuksia kulttuuri- ja kielitietoisen opetuksen toteuttamiseen sekä yleisemmin kulttuurienväliseen viestintään. Hän on kehittänyt valmiuksiaan toimia kulttuurisesti moninaisissa opetustilanteissa. Hän on myös perehtynyt kulttuuriseen moninaisuuteen kouluun, koulutusjärjestelmiin ja yhteiskuntaan vaikuttavana tekijänä sekä kulttuurista moninaisuutta koskeviin tutkimuksiin. Erikoistumiskoulutus antaa osallistujalle välineitä kehittää koulua ja koulutuksia siten, että ne nykyistä paremmin vastaavat kielellisesti, kulttuurisesti ja etnisesti moninaistuvan yhteiskunnan tarpeita.

Yliopisto

Turun yliopisto

 


Opettajien erikoistumiskoulutus: Monikulttuurisuus opetustyössä

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op

Kohderyhmä

Yleissivistävän, ammatillisen-ja aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville, joilla on kolmen vuoden työkokemus opetus- ja kasvatusalalta.

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut on kulttuurisen moninaisuuden sekä kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua oman työyhteisön lisäksi myös laajempaan kansalliseen kehittämistyöhön ja kansainvälisiin koulutustehtäviin.

Opettajien erikoistumiskoulutuksessa hankittu tieto ja osaaminen hyödyttävät näin sekä koko oppilaitoksen työyhteisöä että yhteiskuntaa.

Yliopisto

Tampereen yliopisto


Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus / Specialiseringsutbildning i rättspsykologi

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto / Utbildningens omfattning och planerad längd

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2019 ja jatkuu keväälle 2021. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Nästa utbildning inleds hösten 2019 och pågår till våren 2021. Utbildningens omfattning är 30 studiepoäng.

Kohderyhmä / Målgrupp 

Oikeuspsykologian koulutus on moniammatillinen ja suunnattu pääasiallisesti psykologeille sekä muille ammattilaisille, jotka työskentelevät oikeudellisten prosessien parissa, esimerkiksi juristeille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille sekä poliiseille (joilla on alipäällystötutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto). Koulutus on ensisijaisesti suunniteltu osallistujille, joilla on jo työkokemusta, sillä yhtenä koulutuksen keskeisenä työmuotona on pohtia työelämässä kohdattuja ilmiöitä ja analysoida sekä saada palautetta omista työtavoistaan.

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är mångdisciplinär och riktar sig främst till legitimerade psykologer och övriga yrkesverksamma inom olika delar av rättsliga processer, t ex jurister, läkare, socialarbetare och poliser (med underbefäls- eller magisterexamen). Utbildningen är i första hand avsedd för deltagare som redan har arbetserfarenhet, eftersom ett av de centrala arbetssätten är att bearbeta fenomen som deltagarna stött på i sitt arbete samt analysera och få återkoppling på det egna arbetssättet.

Koulutuksen tavoite / Utbildningens mål 

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on keskeisten oikeuspsykologian käsitteiden ja aihepiirien hallitseminen sekä tiedon soveltaminen aktiivisesti omaan työhön. Koulutuksen moniammatillisuus mahdollistaa myös eri alojen edustajien keskinäisen palautteen annon ja oppimisen sekä moniulotteisemman näkemyksen saamisen oikeusprosessista ja omasta työkentästä osana sitä. Osallistujien kirjallisten tehtävien myötä tavoitteena on koota suomeksi ja ruotsiksi keskeisten oikeuspsykologisten teemojen ajantasainen tieteellinen näyttö.

Målsättningen för specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är att deltagarna ska behärska centrala rättspsykologiska teman och innehåll samt kunna tillämpa kunskapen aktivt inom det egna arbetet. Utbildningens mångdisciplinära karaktär möjliggör också att deltagarna får återkoppling på sitt arbete av deltagare med annan professionell bakgrund. Vidare får deltagarna i den gemensamma inlärningsprocessen en mera mångsidig insyn i rättsprocessen och det egna arbetsfältet inom den. Deltagarnas skriftliga arbeten möjliggör samlandet av svensk- och finskspråkig aktuell vetenskaplig kunskap inom de centrala rättspsykologiska ämnesområdena.

Yliopistot/Universitet

Åbo Akademi, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto.

https://www.abo.fi/rattspsykologi/


Teknisen viestinnän erikoistumiskoulutus: Minimalismi mukautuvassa suunnittelussa

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

40 op

Kohderyhmä

Teknisen viestinnän tehtävissä työskentelevät ammattilaiset

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen jälkeen osanottajat hallitsevat minimalismin ja mukautuvan suunnittelun periaatteet, joiden avulla he pystyvät kehittämään yrityksen teknistä viestintää. Lisäksi osanottajat pystyvät hyödyntämään kulttuurienvälisen viestinnän ja organisaatioviestinnän oppeja tai tuntevat alaa koskevat säädökset ja standardit.

Yliopisto

Tampereen yliopisto


Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 1-1,5 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka toimivat uraohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Koulutuksen tavoite 

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet•jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta. Hän hallitsee uraohjauksen teoriaperustan ja osaa soveltaa eri tieteenalojen tarjoamaa tietoa osaksi omia ohjauksen ammattikäytänteitään.

 • suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä sekä asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Hän tunnistaa ohjaustyön eettiset vaatimukset ja osaa rakentaa luottamuksellisen, dialogisen asiakassuhteen yksilö- ja ryhmäohjauksessa, sekä kasvokkain että etänä tapahtuvissa ohjaustilanteissa.
 • arvioida ja kehittää omia uraohjauksen ammattikäytänteitään sekä eri tahojen tarjoamien ohjauspalvelujen toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Hän osaa muodostaa ja ylläpitää työnsä kannalta merkityksellisiä monialaisia yhteistyöverkostoja sekä osaa suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluja.

Yliopisto

Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto